Zápis z 92. schůze rady města konané dne 25. 6. 2018

zveřejněno: 2. 7. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 92. schůze rady města:

 1. Prodej nepotřebného majetku
 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga
 3. Smlouva na obsluhu a vývoz kontejnerů na sběr tříděného textilu
 4. Pronájmy míst pro farmářské trhy, provozní řád farmářských trhů
 5. Pronájem stožárů VO pro reklamní účely
 6. Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Údržba zeleně ZR – sečení“
 7. Souhlas s přijetím darů
 8. Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018
 9. Výsledek veřejné zakázky
 10. Likvidace majetku
 11. Vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost
 12. Majetkoprávní jednání
 13. Byty a prostory sloužící podnikání
 14. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD
 15. Doplnění pořadníku DPS
 16. Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy
 17. Strategie Centrum
 18. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“
 19. Změnové listy „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“
 20. Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou – schválení pořízení
 21. Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou – částečná revokace usnesení
 22. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou
 23. Ceny propagačních materiálů města
 24. Informace o změně financování matriky
 25. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1592/2018/Pol.

Prodej nepotřebného majetku

Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1601/2018/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga

Rada města po projednání:

  1. schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a
  2. schvaluje příspěvek zřizovatele na spolufinancování asistenta pedagoga ve výši 81.384,- Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1594/2018/OKS

Smlouva na obsluhu a vývoz kontejnerů na sběr použitého textilu

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb – bezplatné obsluhy a vývozu 2 ks kontejnerů na sběr použitého textilu s družstvem Diakonie Broumov, sociální družstvo IČ: 49289977 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1595/2018/OKS

Pronájmy míst pro farmářské trhy, provozní řád farmářských trhů

Rada města po projednání:

  1. schvaluje Provozní řád Žďárských farmářských trhů (Provozní řád FT) v předloženém znění,
  2. pověřuje organizací farmářských trhů paní Kateřinu Fialovou,
  3. pověřuje paní Kateřinu Fialovou uzavíráním krátkodobých nájemních smluv a výběrem nájemného a služeb s tím spojených od prodejců na FT v souladu s Provozním řádem FT,
  4. vyjímá shora uvedené smlouvy z povinnosti zveřejňovat je na webových stránkách města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1596/2018/OKS

Pronájem stožárů VO pro reklamní účely

Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1. 7. 2018 nájemní smlouvu na stožáry veřejného osvětlení (VO) ve vlastnictví města za účelem umístění reklamních zařízení (kartonových poutačů apod.) ve znění dle přílohy a pověřuje referenta/tku odboru komunálních služeb – správa veřejného osvětlení uzavíráním těchto smluv s tím, že uvedené smlouvy vyjímá z povinnosti zveřejňovat je na webových stránkách města, přičemž uvedené smlouvy jsou uzavírány v hodnotě nižší než 50 tis. Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

6. Usn. 1602/2018/OKS

Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Údržba zeleně ZR – sečení“

Rada města po projednání bere na vědomí informace o přípravě nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky „Údržba zeleně ZR – sečení“ v režimu zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1593/2018/ZUŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů pro PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkovou organizaci dle smluv mezi subjekty v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1597/2018/ZUŠ

Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018

Rada města po projednání schvaluje aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018 pro PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkovou organizaci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1617/2018/POSSm

Výsledek veřejné zakázky

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou a schvaluje přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1618/2018//POSSm

Likvidace majetku

Rada města po projednání schvaluje likvidaci investičního majetku dle příloh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1613/2018/OŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Ediční činnost 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost 2018“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu Ediční činnost 2018“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

12. Usn. 1598/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle mapového podkladu části p.č. 7320 – ostatní plocha, zeleň, části p. č. 7271 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice v celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár, (část přístupového chodníku a komunikace) v souvislosti s rekonstrukcí vlastní kanalizační přípojky na splaškovou a dešťovou vodu u objektu KP Žďár nad Sázavou v ul. Strojírenská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, za část pozemku p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 8 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, užívaného městem Žďár nad Sázavou jako zeleň – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude řešen doplatkem.
Přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 201/1, 202/1, 254/61, 254/80 a 254/84, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Stržanov a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – novostavba kanalizace Stržanov“ SO 01: potrubí z KT tř. 160 DN 250 v celkové délce navrženého potrubí kanalizace 196,3 m, 7 x RŠ DN 1000, včetně přeložky vodovodního řadu SO 02 z potrubí PE 100 RC SDR11 d.63 x 5,8 mm a přesunutí stávajícího H80 s předřazeným šoupětem, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – novostavba kanalizace Stržanov“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 1973 a 1974 se sídlem Brodská 1974/49, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p.č. 1292, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Brodská č.p. 1973 a 1974 č.or. 47,49, ZR 3 – za účelem umístění přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Brodská 1973 a 1974, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1280 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi WIKI, spol. s r.o. se sídlem Věžní 1249/6 Jihlava – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění bezbariérového vstupu do prodejny BARVY, LAKY v rámci stavby: „Stavební úpravy a změna v užívání v obchodním domě Brodská 1835/10, ZR 3, bezbariérový vstup – prodejna BARVY, LAKY“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u objektu na p. č. 1060 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3/1, 89/1, 229, 50/3, 60/2 a 202/1 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v celkové délce 804 m, cca 20 ks přípojkové skříně a rozpojovací skříně v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 389 a 404 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, Strž: rekonstrukce TS Strž, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 150 m v lokalitě Stržanov - Strž - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 15.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1599/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. K., Žďár nad Sázavou  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu  č. 30, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu  č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.                                                                                 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. S. K. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. L. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s podnájmem bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 2234  na ulici Palachova č.or. 70,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 v  k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1600/2018/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD

Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemků p.č. 774/94, orná půda ve výměře 1 016 m2, p.č. 774/95, orná půda ve výměře 932 m2, p.č. 774/96, orná půda ve výměře  932 m2 a  p.č. 774/97, orná půda ve výměře  941 m2, v k.ú. Zámek Žďár, lokalita Klafar, ulice U Křížku ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1609/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1610/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy

1) Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

2) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 69, umístěného v bytovém domě č.p.203 na ul. Libušínská, č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č. p. 2117 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. M., Nové Dvory.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2018.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1603/2018/ORUP

Strategie Centrum

Rada města byla seznámena s materiálem Strategie Centrum, jeho projednáním a výsledky ankety. Rada města ukládá odboru rozvoje a ÚP a městskému architektovi zapracovat do materiálu návrh harmonogramu a následně jej předložit k projednání do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1606/2018/ORUP

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ tak,  jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1607/2018/ORUP

Změnové listy „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov

Rada města po projednání schvaluje:

Změnové listy „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“ ve výši 505 827,50 Kč bez DPH to je 612 051,28 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Revitalizace zeleně Stržanov.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1615/2018/ORUP

Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou – schválení pořízení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou zkráceným postupem, za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1616/2018/ORUP

Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou – částečnou revokace usnesení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci původního usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení.

- původní usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- se mění na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a)  podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1611/2018/OPM

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1612/2018/OPM

Ceny propagačních materiálů města

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů – lahev na vodu, kniha Žďársko z nebe.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1608/2018/Taj.

Dopady návrhu financování matriky pro rok 2019 dle modelu MV ČR

Rada města po projednání bere na vědomí informace o navrhované změně výpočtu příspěvku na výkon státní správy pro matriční činnost a ukládá starostovi města, aby v případě snížení příspěvku požádal MV ČR o změnu správního obvodu pro výkon matriční agendy pouze na katastrální území města Žďár nad Sázavou, tak aby se minimalizovaly výdaje doplácené na přenesenou působnost státní správy z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

25. Různé

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 03051732 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města, v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, označeném v příloze č. 1 jako bod 1. Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje na den 21.7., 18.8., 15.9. a 13. 10. 2018 po dobu konání akce „Farmářské trhy“ ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města pověřuje Ing. Martina Mrkose, člena rady města, k podepisování dokumentů města v době nepřítomnosti starosty a místostarosty ve dnech 18.7. až 20. 7. 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města