Zápis z 93. schůze rady města konané dne 30. 7. 2018

zveřejněno: 3. 8. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 93. schůze rady města:

 1. Přijetí darů
 2. Odvod finančních prostředků z fondu investice PO KMJS do rozpočtu města
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Byty a prostory sloužící podnikání
 5. Pravidelné kontroly mostů a lávek
 6. Dohoda o spolupráci s HZS
 7. Veřejná zakázka Údržba zeleně ZR – sečení
 8. Family Point a Senior Point – Smlouvy o poskytnutí dotace
 9. Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek
 10. Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016
 11. Smlouva o spolupráci na pořadu Cyklotoulky
 12. Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
 13. Program obnovy kulturních památek a obnova arch. cenných staveb – vyhlášení
 14. Žďár n. S., ul. Neumannova – smlouva s E.On o přeložce NN

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1627/2018/4.ZŠ

Přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1632/2018/KMJS

Odvod finančních prostředků z fondu investic PO KMJS do rozpočtu města

 1. Rada města po projednání stanovuje odvod finančních prostředků z fondu investic PO KMJS do rozpočtu města ve výši 200.000 Kč.
 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení provozního příspěvku PO KMJS o 200.000 Kč v rámci rozpočtového opatření.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1621/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 28294688 (dále jen bytové družstvo Jamborova), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Jamborova, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 4666 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Jamborova, za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                            

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Palachova, družstvo, se sídlem Haškova 1136/17 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 01, IČO 26286947 (dále jen bytové družstvo Palachova), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 759 m2  tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Palachova, za kupní cenu v celkové výši 22.340.000 Kč.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle mapového podkladu části p.č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2 a dále odprodej navazující části p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku s tím, že přesná výměra částí prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr, předmětem kterého je následující změna záměru č. Z-189/2017-OP:

Směna pozemků se uskuteční ve dvou etapách s tím, že:

- v první etapě proběhne směna pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v maximální výměře 1 680 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  v rozsahu a umístění vyznačeném v mapovém podkladu, pro výstavbu dvou bytových domů s tím, že kolaudační souhlas, popřípadě jiný souhlas s užíváním stavby bytových domů, vydaný stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem) bude předložen nejpozději do 48 měsíců ode dne platnosti stavebního povolení
- ve druhé etapě proběhne směna pozemku p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v maximální výměře 1 680 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  v rozsahu a umístění vyznačeném v mapovém podkladu, pro výstavbu dvou bytových domů s tím, že kolaudační souhlas, popřípadě jiný souhlas s užíváním stavby bytových domů, vydaný stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem) bude předložen nejpozději do 60 měsíců ode dne platnosti stavebního povolení

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 9926 – orná půda ve výměře cca 520 m2 v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská cesta, jejíž část je v současné době rozorána v rámci užívání zemědělských pozemků) za část pozemku p.č. 9927 – orná půda ve výměře cca 700 m2(využívaného v současnosti jako cesta, která vede přímo z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3140, obec Žďár nad Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D., trvale bytem 289 04 Opočnice  (podíl id. ½) a pí J. S., trvale bytem 591 01 Počítky  (podíl id. ½) – vše dle mapového podkladu v lokalitě „Vetla“ s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6546 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. R. D., trvale bytem Lesní, ZR 2, a to p.č. 1147/1 – ost.pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár - části ve výměře 30 m2(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu čp. 236 na p. č. 1153 v ul. Lesní 33 ZR 2 s tím, že údržba pozemku bude prováděna na vlastní náklady žadatele.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6401 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 127 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu, umístěného v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 a dodatku  č. 13 ze dne  4. 5. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., bytem Smetanova, ZR 1, podnikající pod obch. jménem L. K. se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1.
Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana L. H., IČO 05054486, se sídlem podnikání Luční 509, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem – za účelem provozování stánku pro výrobu a prodej pizzy, rozvoz, bez podávání alkoholických nápojů..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

j) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností PLASTIA s.r.o.,  IČO 60720981, se sídlem  Na  Pankráci 1062/58,  Nusle, 140 00 Praha 4, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí  R. K., trvale bytem Okružní, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 50 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění přípojky vodovodu a el. energie NN včetně sjezdu k novostavbě RD a garáže v rámci stavby „Novostavba RD Žďár nad Sázavou, p. č. 40/14 v k. ú. Město Žďár“ v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p.  L. D., trvale bytem Nábřežní, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 50 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění přípojky splaškové kanalizační přípojky k RD v rámci stavby „Splašková kanalizační přípojka k RD Nábřežní č.p. 264“ v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Tradiční chalupy s.r.o. č.p. 27, 592 03 Daňkovice, IČO 27503372 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 50 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem zřízení 1 parkovacího stání pro účely využití plánované stavby „Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 270 „DŮM U ŘEKY“ kancelář firmy Tradiční chalupy s.r.o. Žďár nad Sázavou, p. č. 70 v k. ú. Město Žďár“ v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p.  O. C., 591 02 Polnička, IČO 75636271 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 2191/3 a 2193/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění přípojky vodovodní a kanalizační přípojky pro zmrzlinový stánek umístěný na p. č. 2191/3 v k. ú. Město Žďár v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro zmrzlinový stánek“ v lokalitě u fotbalového stadionu „Bouchalky“ ul. Bezručova, ZR 2, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ukládá MěÚ připravit Analýzu dostupnosti vysokorychlostního internetu na území města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1626/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem P. Š., bytem Žižkova, Žďár nad Sázavou 1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu trvání smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár s tím, že smlouva o nájmu bytu bude uzavřena do 30.9.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ul. Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6009 v k.ú Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 10, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár, a to z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu bytu. Rada města ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 23, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár, a to z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu bytu. Rada města ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na udělení souhlasu města Žďáru nad Sázavou, jako pronajímatele  části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláří umístěných ve II. nadzemním podlaží o celkové výměře 444,17 m2.  Souhlas bude udělen v souladu s ustanovením § 2307 občanského zákoníku v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží. K převodu podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží, došlo ze společnosti ComGate, a.s.,  Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 26508842 na společnost Comdata Czech a.s., Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 190 00, IČO 26418037.

Součástí záměru je i změna Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání Článku VII.  Další podmínky nájmu, bodu 9., s tím, že znění:

„Nájemce se zavazuje nepřevést, nepostoupit (zcela, či zčásti), nezatížit ani jinak nezcizit svá práva ani povinnosti z této nájemní smlouvy anebo Prostor, a zejména Prostory (ani jejich část) nedávat do podnájmu, ani nepřevádět právo užívat Prostory (ani jejich část) za úplatu ani zdarma.“

se nahrazuje zněním:

„Nájemce se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nepřevést, nepostoupit (zcela, či zčásti), nezatížit ani jinak nezcizit svá práva ani povinnosti z této nájemní smlouvy anebo Prostor, a zejména Prostory (ani jejich část) nedávat do podnájmu, ani nepřevádět právo užívat Prostory (ani jejich část) za úplatu ani zdarma.“

Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                                                                                                                                  

 

h) Rada města souhlasí s umístěním sídla společnosti Čalounictví Pohanková, s.r.o., v objektu č.p. 1141, na ulici Nádražní č. or. 44, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedené pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje snížení nájemného za užívání části prostor, umístěných v objektu č.p. 766, na ulici Na Úvoze č. or. 15, který je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár (Steak Jack Bar). Nájemné za užívání těchto prostor bude níženo za III. čtvrtletí 2018 na polovinu dohodnutého nájemného a za IV. čtvrtletí 2018 na dvě třetiny dohodnutého nájemného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1623/2018/KS

Pravidelné kontroly mostů a lávek

Rada města po projednání bere na vědomí informace o pravidelných prohlídkách mostů a lávek, které proběhly v roce 2017 a 2018 a schvaluje:

  1. Pro L-014 (závodiště u Kinských): ihned doporučit vlastníkovi uzavřít lávku pro veřejnost, jednat o možnostech dalšího veřejného užívání.
  2. Pro L-009 (u hvězdárny): jednat s majiteli pozemků (P. Kříž) o dalším provozu, zrušení bez náhrady, opravě, případně zřízení nové lávky, o případné finanční spoluúčasti na rekonstrukci i se zástupci zahrádkářů. Nebude-li do zimy provedena doporučená oprava, uzavřít pro veřejnost.
  3. Pro L-005 (mezi MěÚ a DK): provést opravu v roce 2018, zpracovat zadání a zadat projekt na novou lávku.
  4. Pro L-006 (ul. Nábřežní ke Tvrzi): provést opravu v roce 2018, zpracovat zadání a zadat projekt na novou lávku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1624/2018/KS

Dohoda o spolupráci s HZS

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, IČO 70885184 a Městem Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je vzájemné nastavení a upřesnění spolupráce mezi dotčenými stranami dohody v rámci řešení mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“), případně rizik souvisejících s provozem na komunikacích města Žďár nad Sázavou ve správě města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1625/2018/KS

Veřejná zakázka Údržba zeleně ZR – sečení

Rada města po projednání schvaluje zahájení zadávacího řízení na Údržbu zeleně ZR – sečení, a v této souvislosti schvaluje:

  • zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek (návrh Smlouvy na zajištění údržby veřejné zeleně – sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár nad Sázavou) v upraveném znění,
  • složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek

členové:
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta
Ing. Josef Klement – místostarosta
Mgr. Ludmila Řezníčková – radní města
Ing. Dana Wurzelová – vedoucí OKS
Ing. Eva Křesťanová – referentka OKS

náhradníci:
Jiří Kasper – referent OKS
Ing. Radek Zlesák – radní města 

  • osobu oprávněnou komunikovat s administrátorem VZ (Příkazníkem – NAR marketing s. r. o., Ostrava) a činit úkony nezbytné pro elektronickou komunikaci v systému JOSEPHINE: Ing. Dana Wurzelová,
  • osoby oprávněné k otevírání nabídek v elektronické podobě: osoba stanovená Příkazníkem a Ing. Dana Wurzelová, náhradník: osoba stanovená Příkazníkem,

Rada města pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb na Údržbu zeleně ZR – sečení, a to včetně

  • případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
  • případného zrušení zadávacího řízení
  • potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1628/2018/OS

Family Point a Senior Point – Smlouvy o poskytnutí dotace

1. Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

2. Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1629/2018/OS

Nové Město na Moravě – žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí příspěvku městu Nové Město na Moravě na činnost Centra sv. Zdislavy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1630/2018/OŠKS

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

Rada města, v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, označeném v příloze č. 1 jako bod 1. Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje na dobu konání vyjmenovaných akcí předložených uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1631/2018/oPM

Smlouva o spolupráci na pořadu Cyklotoulky

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořadu Cyklotoulky v předloženém znění, a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením této smlouvy a ve spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu naplnění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1633/2018/oFKIA

Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1634/2018/ORUP

Program obnovy kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhlášení

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1635/2018/ORUP

Žďár n. S., ul. Neumannova – smlouva s E.On o přeložce NN

Rada města po projednání schvaluje v rámci přípravy stavby „Křižovatka Novoměstská – Neumannova“ uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z vydaného společného povolení pro stavbu a smlouvy č. 1030044500/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s provozovatelem distribuční soustavy a.s. E.ON.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města