Zápis z 95. schůze rady města konané dne 10. 9. 2018

zveřejněno: 13. 9. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 95. schůze rady města:

 1. Schválení nákupu panoramatického RTG
 2. Rozhodnutí o uložení odvodu a žádost PO KMJS
 3. Změnové listy „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár n. S.“
 4. Změnové listy „ Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě, Žďár n. S.“
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ARRIVA
 8. Žádost o výjimku z vyhrazeného parkování 
 9. Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení rady města
 10. Pověření výkonem opatrovníka
 11. Smlouva o dílo – příměstský tábor
 12. Různé
  Schválení zahraniční služební cesty

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1671/2018/Pol.

Schválení nákupu panoramatického RTG

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje nákup panoramatického RTG
  2. Schvaluje postup výběrového řízení

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1663/2018/oFKIA

Rozhodnutí o uložení odvodu a žádost PO Knihovna

a) Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 1.578 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, promíjí příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 1.578 Kč na základě žádosti příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1664/2018/ORÚP

Změnové listy „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

Změnové listy „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou ve výši 293.514,60 Kč bez DPH to je 355 152,67 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Hřiště 4. ZŠ.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1665/2018/ORÚP

Změnové listy „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje:

Změnové listy „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě Žďár nad Sázavou ve výši 779 235,-Kč bez DPH to je 942 874,35 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu V Lískách, Na Úvoze – povrchy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1557/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru rozpracovat variantu b) předloženého materiálu se zahrnutím podmínek pro žadatele ve variantě a). Dále připravit návrh Fondu bydlení města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 32 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č. or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1277 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 20 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1261 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, umístěném v bytovém domě č. p. 203 na ul. Libušínská č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č. p. 2117 v k. ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z. E. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 23 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č. or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1277 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, a to z důvodu uhrazení dluženého nájemného včetně příslušenství.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města nevyhovuje žádosti p. R: B. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1261 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou.

2. Rada města nevyhovuje žádosti p. Z. J. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č. p. 1876 na ulici Brodská, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1261 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou.

3. Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č. p. 1876 na ulici Brodská, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1261 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, a pověřuje starostu města zpracováním této žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1666/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů R. a M. P. Lhotka, a to pozemku p. č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 696 m2, jehož součástí je stavba č.p. 70 – ubytovací zařízení, dále pozemku p. č. 308/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2, na kterém stojí část stavby ubytovacího zařízení č.p. 70 v k. ú. Město Žďár (hotel U Labutě včetně restaurace) na náměstí Republiky, ZR 1

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru a doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6852 – trvalý travní porost výměře 6708 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě za kovošrotem ul. Jihlavská - Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly (lehký průmysl), firma zabývající se CNC obráběním a průmyslovou automatizací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr, předmětem kterého je následující změna:

1. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 1190/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p.č. 8037/2, orná půda v k.ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 30. 6. 2019.

2. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 1190/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p.č. 8037/2, orná půda v k.ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor A 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 28. 2. 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město, a to části p. č. 2091/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 5 m2 za část pozemku ve spoluvlastnictví fyzických osob a Zelená hora s.b.d., Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 9975, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město, a to části p.č. 2086 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 5 m2 - za účelem úpravy polohy vstupů do bytového domu – úprava schodiště v rámci stavby Oprava a modernizace byt.domu Libušínská 26, 28, 30, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6510 – ostatní plocha, jiná plocha výměře cca 24 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Prefa garáží U Zdaru, ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem umístění plechové buňky pro uložení nářadí, bez základů, vedle garáže v jeho vlastnictví. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p.č. 27/1 – zahrada ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem údržby a sečení travního porostu a občasného využití vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemky p.č. 27/2 a 178/20 a tvoří tak jednu celistvou plochu s těmito pozemky.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodního rozvodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 273/1, 290 a 464, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce a rozšíření horkovodního rozvodu v celkové délce 69 m v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1 v rámci akce: „Rekonstrukce a rozšíření horkovodu, ul. Nádražní Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodního rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřené dne 22.5.218 (schváleno v RM dne 21.5.2018) mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným na částech p. č. 809/1, 817, 905, 922, 937, 963/1, 963/2, 963/3, 986, 1080, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1135, 1137/2, 1209, 1210, 1226, 1229, 1231, 1232, 1233/1, 1238, 1239, 1240, 1242/1, 1249, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1262, 1264, 1265, 1278/4, 1292, 1293, 1301, 1305, 1311, 1326, 1327, 1328, 1333, 1334, 1339, 1351, 1352, 1354, 1377, 1380, 1381, 1384, 1386, 1401, 1406, 1407/1, 1407/2, 1410, 1411, 1425, 1429/6, 1430/1, 1430/5, 1430/6, 1431, 1437, 1443, 1455, 1458, 1459, 1460, 1952/3 a 7896, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S. 3, rekonstrukce NN, II. etapa“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 3 x pilíř. příp. skříň NN, v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, ul. Komenského, Revoluční, Okružní, Brodská,  ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH.
Doplnění zřízení VB se schvaluje o část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 923 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem vnitra  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Staženo z projednávání

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4272, 4271, 4376/2, 4165, 4163, 4164, 4669/1, 4668, 4662, 4772, 4701/1, 4659, 4326, 4316, 4317, 4318 a 4307/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou vše v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu – internet + TV v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 v celkové délce 5 950 m v rámci akce: „Optické kabelové rozvody Žďár nad Sázavou 7 – místní název Vodojem“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 200.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1669/2018/OKS

Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s ARRIVA

Rada města po projednání bere na vědomí informace dopravce o rozhodnutí Kraje Vysočina vydat dopravcům licence na provozování veřejné linkové autobusové dopravy a uzavřít dodatky smluv na spoje zařazené do závazku veřejné služby s platností do 31.12.2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1670/2018/OKS

Žádost o výjimku z vyhrazeného parkování

Rada města po projednání souhlasí s umístěním dopravního značení dle návrhu a pověřuje odbor komunálních služeb vydáváním příslušného povolení s roční platností.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0          

 

9. Usn. 1668/2018/OŽP

Lesní hospodářská osnova (LHO)  -nařízení RM č. 1/2018

Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 1/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení § 25, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1673/2018/OS

Pověření výkonem opatrovníka

1. Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. V. Š. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.

2. Rada města po projednání ruší ke dni 30.9.2018 pověření panu Ing. Petru Krábkovi k výkonu funkce opatrovníka p. R. B.

3. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1.10.2018 výkonem funkce opatrovníka p. R. B. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1672/2018/STAR

Smlouva o dílo – Příměstský tábor

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o dílo, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení zahraniční služební cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu zastupitele města Ing. Petra Stočka v rámci návštěvy Kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 26. 9. 2018 – 29. 9. 2018.

Rada města schvaluje zahraniční cestu starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila do Budapešti na konferenci v rámci setkání českých a maďarských partnerských měst a obcí ve dnech 12. – 13. 9. 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města