Zápis ze 73. schůze rady města konané dne 25. 9. 2017

zveřejněno: 29. 9. 2017

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 73. schůze rady města:

 1. Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018
 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 3. Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 4. Přijetí daru
 5. Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 6. Návrh rozpočtu Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
 7. Návrh rozpočtu PO MŠ 2018
 8. Výjimka z počtu žáků
 9. Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace
 10. Podání projektové žádosti – Terénní program 2018
 11. E.ON – smlouva o připojení, Klafar III
 12. Streetpark, 1. etapa Skatepark – změnový list a změna termínu
 13. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Majetkoprávní jednání
 16. Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou
 17. Plán zimní údržby
 18. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR
 19. Různé
  Žádost Základní školy Na Radosti

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1212/2017/2.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO ZŠ Komenského 2:

 • Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč
 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně opravy z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.075 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 3.810 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč.

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1218/2017/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1210/2017/3.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 706 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 480 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1211/2017/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1213/2017/4.ZŠ

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje na rok 2018 pro PO ZŠ Švermova 4:

 • Odpisový plán
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.070 tis. Kč
 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 15.000 Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od  zřizovatele ve výši 7 579 tis. Kč.
 • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.150 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1219/2017/ZŠ Pal.

Návrh rozpočtu Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

 • Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 605 tis. Kč
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 336 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Limit reprefondu ve výši 10.000,-Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 050 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 480 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1222/2017/POMŠ

Návrh rozpočtu PO MŠ 2018

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO MŠ:

 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 475 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 3 tis. Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí  z  rozpočtu zřizovatele ve výši 10.680 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1215/2017/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk v Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

9. Usn. 1214/2017/ZUŠ

Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO ZUŠ:

 • Limit reprefondu ve výši 20 000 Kč
 • Odpisový plán v položkovém členění
 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 000 Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2018:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 307 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a zajištění soutěže „O žďárského muzikanta 2018 ve výši 7.000 Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 100 000 Kč.
 • Zakoupení koncertního křídla do sálu ZUŠ – 1 400 000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1227/2017/OS

Podání projektové žádosti – Terénní program 2018

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2018 u Úřadu vlády ČR.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti města Žďár nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1225/2017/ORUP

E.ON – smlouva o připojení, Klafar III

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12297439 a Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12297401 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1124/2017/ORUP

Streetpark, 1. etapa Skatepark – změnový list a změna termínu

Rada města po projednání schvaluje Změnový list č. 1, změna 1-9 včetně nového termínu dokončení do 31.10.2017 „Streetpark, 1. etapa Skatepark“ Žďár nad Sázavou a dále schvaluje navýšení stavby u položky rozpočtu 36.13 Streetpark o 135 141,66 Kč bez DPH, to je 163 521,41 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1209/2017/ORUP

Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města zrušit za použití ust. § 71, odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ust. §§ 171 až 174 správního řádu regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ včetně jeho změny č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

14. Usn. 1217/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě, uzavřené mezi Poliklinikou, příspěvkovou organizací a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1216/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a investorem stavby - obchodní firmou Antonín Fiala, podnikající fyzickou osobou se sídlem podnikání Havlíčkovo náměstí 254/7, Žďár nad Sázavou 1, IČ 18535038, DIČ CZ6808111376, stavba: „Stavební úpravy objektu č.p. 254 včetně venkovních úprav a parkoviště SO 02 parkovací stání SO 03 zpevněné plochy „zahrádky“, opěrné stěny“, a to na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 49 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na  LV č. 1 pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přenechání části uvedených pozemků investorovi bezúplatně do užívání pro účely stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 254 včetně venkovních úprav a parkoviště SO 02 parkovací stání SO 03 zpevněné plochy „zahrádky“, opěrné stěny“, spočívající ve vybudování parkovacích stání, zpevněných ploch a opěrné zdi na pozemcích města za předpokladu splnění v této smlouvě stanovených podmínek.
Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na části p. č. 1968/1  v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Okružní: přípojka NN, Organ. kancelář“, spočívající v umístění distribuční soustavy – nové zemní kabelové vedení NN a pojistková skříň k nově budovanému objektu novostavby společnosti Organizační kancelář, s.r.o. Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Okružní - horní, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 3093 a 3128 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., K Přehradě, rekonstrukce VN T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 včetně Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2015 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení pachtovného (nájemného) na částku 2.500,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1220/2017/ŠKS

Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství p. Jaroslavě Doležalové, narozené ve Žďáře nad Sázavou, za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1226/2017/KS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby dle přílohy a schvaluje č. 1/2017, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1223/2017/Star

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR dle předloženého návrhu.
 2. Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:
  Mgr. Zdeněk Navrátil, předseda komise
  Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise
  MUDr. Radek Černý, člen komise
  Mgr. Ondřej Vykoukal, člen komise
  Mgr. Milan Dufek, člen komise
  Mgr. Blanka Lučková, člen komise
  Ing. Jiří Matoušek, člen komise

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Různé

Ústní zpráva/RM
Žádost Základní školy Na Radosti

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost Základní školy Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavou o navýšení kapacity žáků do počtu 60 žáků.

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání uděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavou s navýšením kapacity žáků do počtu 60 žáků.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města