Jednací řád rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města Žďáru nad Sázavou se usnesla podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu:

 

 

§ 1

Úvodní ustanovení

 

1. Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání a průběh schůzí rady města, usnášení a kontrolu plnění usnesení rady města, jakož i další otázky.

 

2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada města v mezích zákona.

 

 

§ 2

Pravomoci rady města

 

1. Rada města rozhoduje ve všech věcech upravených v § 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

 

2. Rada města rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

 

3. Rada města připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva města prostřednictvím městského úřadu.

 

4. Podané návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města a komisí rady města řeší na základě podkladů, které ji připraví městský úřad.

 

5. O uložení pokuty ve věcech samostatné působnosti města (§ 58 a 59 z.č. 128/2000 Sb.) rozhoduje rada města s tím, že správní řízení ve věci svěřuje příslušnému odboru městského úřadu.

 

 

§ 3

Svolání schůze rady města

 

1. Rada města se schází ke svým schůzím dle časového plánu schůzí rady města, předloženého starostou města, zpracovaného zpravidla na pololetí kalendářního roku. Nejméně tři dny před schůzí rady města je na webových stránkách města zveřejněn pořad jednání se stručnou anotací u jednotlivých projednávaných bodů.

 

2. Schůze rady města jsou neveřejné.

 

3. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

 

4. V případě naléhavé potřeby může starosta svolat mimořádnou schůzi rady města.

 

 

§ 4

Příprava schůze rady města

 

1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad schůze rady města mají její členové, členové ZM, komise rady města, městský úřad prostřednictvím odborů a statutární orgány organizací, které město zřídilo.

 

2. Materiály pro jednání rady dle pořadu jednání jsou předkládány v písemné (listinné) nebo elektronické podobě.

 

3. Materiály k bodům programu, určeného pro schůzi rady města se předkládají tak, aby byly odeslány členům rady města nejméně tři dny před schůzí rady města, na které mají být projednány.

 

4. Uvolnění členové rady města mohou v naléhavých a odůvodněných případech předkládat k projednání materiály neuvedené v zaslaném programu rady. V úvodním slovu k jejich projednání radou pak zdůvodní toto mimořádné předložení.

 

5. Materiály pro schůzi rady města obsahují:

a. název materiálu

b. jeho obsah

c. návrh usnesení a důvodovou zprávu

Důvodová zpráva musí obsahovat zpravidla:

a. zhodnocení dosavadního stavu

b. rozbor příčin nedostatků

c. odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

 

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

7. K lepšímu přiblížení a vysvětlení projednávané problematiky může předkládající osoba využívat dostupných audiovizuálních a multimediálních prostředků.

 

 

§ 5

Účast členů rady města na schůzi

 

1. Člen rady města je povinen zúčastňovat se schůzí rady města, plnit úkoly, které mu rada uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 

2. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením schůze rady města. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada města.

 

3. Člen rady je povinen při jednání zastupitelstva města oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení podává člen rady písemně před zahájením jednání rady města nebo ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než bude přistoupeno k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

 

4. Svoji neúčast na schůzi rady města je člen rady města povinen omluvit u starosty nebo na sekretariátu starosty s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.

 

5. Účast na schůzi rady města stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

 

 

§ 6

Program schůze

 

1. Program schůze rady města sestavuje a navrhuje starosta, který je povinen zařadit do programu všechny předložené návrhy, které splňující náležitosti § 4 odst. 3 až 5.

 

2. O zařazení jiných návrhů, předložených členům rady města před zahájením schůze nebo návrhů přednesených v průběhu schůze rady města na program schůze rozhodne rada města.

 

3. Požádá-li o to písemně člen rady města, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližší schůze rady města. Nevyhoví-li rada města požadavku člena, musí navrhovateli písemně sdělit důvod nezařazení jeho návrhu.

 

4. Podávat radě města návrhy, připomínky a podněty mohou i občané obce. Podání se vyřizuje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

 

5. Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města mají občané města. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být projednána na schůzi rady města nejpozději do 60 dnů.

 

 

§ 7

Průběh schůze rady města

 

1. Schůzi rady města řídí starosta, místostarosta nebo jiný radou schválený člen rady (dále jen předsedající).

 

2. Každý člen rady města je povinen po příchodu do jednací místnosti zapnout svůj hlasovací modul. Před opuštěním jednací místnosti je člen rady města povinen vypnout hlasovací modul.

 

3. Předsedající řídí diskusi, hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, ukončí do 20 minut předsedající schůzi. Starosta ji opětovně svolá nejpozději do 7 dnů.

 

4. V zahajovací části schůze předsedající prohlásí, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, seznámí se jmény omluvených členů rady města, dá schválit program schůze a jmenuje člena rady města za ověřovatele zápisu z této schůze.

 

5. Obsluha hlasovacího zařízení zaznamená jména omluvených členů rady do hlasovacího systému.

 

6. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich rada města po vyjádření ověřovatele.

 

7. Zápis z předchozí schůze je při schůzi rady města vyložen k nahlédnutí.

 

8. Úvodní slovo k jednotlivým bodům uvede předkladatel. K mimořádně předloženým bodům podle § 4 odst.4, pak věcně příslušný uvolněný člen rady.

 

9. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze prostřednictvím hlasovacího zařízení v průběhu schůze. V případě neexistence nebo nefunkčnosti hlasovacího zařízení se účastnici přihlašují do rozpravy zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu rady nebo platných právních předpisů.

 

10. Rada města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 

11. Do rozpravy se mohou členové rady města přihlásit jenom do konce rozpravy. Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.

 

12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. Po uzavření rozpravy k jednomu bodu nové otevření rozpravy k témuž bodu není přípustné.

 

13. Z průběhu schůze rady se pořizuje zvukový záznam.

 

 

§ 8

Příprava usnesení rady města

 

1. Návrh usnesení předkládaný radě města ke schválení vychází z jednotlivých bodů projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů rady města.

 

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení radě města předkládá předsedající.

 

3. Usnesením rady města se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, jiným členům rady města, vedoucím odborů městského úřadu, ředitelům organizací a org. složek zřízených městem.

 

 

§ 9

Hlasování

 

1. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady města.

 

2. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacího zařízení. V případě neexistence nebo nefunkčnosti hlasovacího zařízení se hlasuje zvednutím ruky.

 

3. Hlasování zahajuje předsedající po ukončení rozpravy ke každému bodu programu výzvou HLASUJEME.

 

4. Obsahuje-li návrh usnesení k projednávanému bodu programu více samostatně hlasovatelných usnesení, hlasuje se o každém z nich odděleně. Pořadí hlasování stanovuje předkladatel.

 

5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o pozměňujících návrzích v pořadí tak, jak byly předloženy a poté o předloženém návrhu předkladatele.

 

6. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada města nejprve o protinávrzích a poté o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

7. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

 

8. Usnesení rady města a nařízení města podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.

 

 

§ 10

Diskuse členů rady města

 

1. Členové rady města mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na starostu, místostarostu, ostatní členy RM, tajemníka a přítomné vedoucí odborů městského úřadu, ředitele organizací zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

 

2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30ti dnů.

 

3. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko rada města.

 

4. Informace budou poskytnuty, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.

 

 

§ 11

Péče o nerušený průběh schůze

 

1. Nikdo nesmí rušit průběh schůze rady města.

 

2. Předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele schůze.

 

 

§ 12

Ukončení schůze rady města

 

1. Předsedající prohlásí schůzi rady města za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

 

2. Schůzi rady města předsedající rovněž ukončí, klesl-li trvale počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména, nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušenou schůzi. V tomto případě přesune zbývající body programu na další schůzi rady města nebo svolá mimořádnou schůzi rady města.

 

3. Předsedající dá hlasovat o pokračování schůze, přesáhne-li doba jednání 22 hodinu dne, na který byla svolána.

 

 

§ 13

Organizačně technické záležitosti schůze rady města

 

1. O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Městský úřad vede evidenci zápisů, záznamů a materiálů jednotlivých schůzí rady města.

 

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

 

3. V zápise se uvádí:

· počet přítomných členů rady města

· schválený pořad schůze rady města

· jméno určeného ověřovatele zápisu

· výsledek hlasování

· přijatá usnesení

 

4. Zápis se vyhotovuje do 4 dnů od konání schůze rady města a podepisují jej starostka spolu s místostarosty nebo jiným radním a určený ověřovatel. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům zastupitelstva města. Po uplynutí 10 let je zápis předán okresnímu archivu k archivaci.

 

5. Ověřený zápis společně s projednanými materiály je neprodleně odeslán nebo zpřístupněn členům zastupitelstva města v elektronické podobě.

 

6. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.

 

7. Ze schůze rady města je dále pořizován záznam, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Součástí záznamu je zvukový záznam a záznam o průběhu a výsledcích hlasování.

 

8. Záznam je neveřejný a je uložen, zajištěn a archivován oddělením informatiky MěÚ. Záznam je přístupný pro členy rady a tajemníka na základě písemné žádosti, na jejímž základě provede pověřený zaměstnanec záznam v evidenci nakládání se záznamy. Evidence obsahuje datum, jméno žadatele, rozsah vyžádaných záznamů a podpis pověřeného zaměstnance. Záznam nesmí být používán mimo budovu MěÚ a v přítomnosti jiných než v tomto bodu uvedených osob. Pověřené zaměstnance stanoví tajemník. Záznam je uchováván po dobu volebního období, ve kterém byl pořízen.

 

9. Po jednání rady města jsou ve lhůtě podle odst. 4. tohoto článku zveřejňovány podkladové materiály pro proběhlé jednání rady města.

 

 

§14

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

1. Kontrolu plnění usnesení rady města provádí v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb. kontrolní výbor.

  

 

§ 15

Komise rady města

 

1. Rada města v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města.

 

2. Komise, kterým nebyl svěřen výkon přenesené působnosti, vydají a předloží radě města ke schválení svůj jednací řád.

 

3. Zastupitelé města se mohou zúčastnit jednání komisí. Svoji účast na jednání oznámí předsedovi příslušné komise předem.

 

 

§ 16

Závěrečná ustanovení

 

1. Jednací řád schválila rada města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 19.10.2015 s tím, že nabývá účinnosti dnem 20.10.2015.

 

2. Ke dni 20.10.2015 se ruší Jednací řád schválený radou města dne 5.11.2012.

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

Ing. Josef Klement v. r.

starosta města místostarosta města