9. schůze rady města konaná dne 25. 2. 2019

zveřejněno: 21. 2. 2019
konaná dne 25. 2. 2019

Pořad 9. schůze s anotacemi

Zápis z 9. schůze

1.

Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2018

2.

Plnění ročního Taktického plánu PO KMJS za rok 2018

3.

Zpráva o lesním hospodářství města

4.

Žádost o dotaci Family Point a Senior Point

5.

Adiktologická ambulance – rozšíření

6.

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

7.

Prorodinná politika – smlouvy

8.

Změna opatrovníka
Tento materiál není dostupný, obsahuje velmi citlivé osobní údaje, proto nebudou informace zveřejněny.

9.

Majetkoprávní jednání RM

10.

Majetkoprávní jednání ZM

11.

Byty a prostory sloužící podnikání

12.

Vyhodnocení dotačního programu Sport 2019

13.

Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2019

14.

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma

15.

Změnové listy „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou“

16.

Smlouva o společném postupu zadavatelů „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“

17.

Smlouva o příspěvku s SVK Žďársko

18.

Smlouva s Krajem Vysočina o Programu obnovy venkova

19.

Finanční vypořádání roku 2018 - Rozpočtové opatření č. 1

20.

Zhodnocení FP Conseq

21.

Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2018

22.

Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna Organizačního řádu MěÚ

23.

Do práce na kole

24.

Zastupování města ve SVK Žďársko

25.

Zastupování města ve společnosti SATT a.s.

26.

Participativní rozpočet

27.

Výsledky výběr. řízení na dodav. stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou"

28.

Různé