Zápis z 10. schůze rady města konané dne 11. 3. 2019

zveřejněno: 15. 3. 2019
konané dne 11. 3. 2019

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 10.  schůze rady města:

 1. Plnění roční taktického plánu PO Kultura za rok 2018
 2. Přijetí daru
 3. Investiční příspěvek na pořízení zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina
 4. Plnění ročního taktického plánu PO Sociální služby města za rok 2018
 5. Rozpočtové opatření č. 2
 6. Inventarizace 2018 – vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Revitalizace sportovní zóny – změnové listy
 10. Memorandum – kostel sv. Jana Nepomuckého
 11. Změna č. 1 ÚP
 12. Úprava zastávky Bezručova
 13. Výběr dodavatele dle zadávacího řízení na údržbu zeleně ZR – sečení 2019
 14. Hospodaření MHD za rok 2018
 15. Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 11
 16. Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy základních škol a PO MŠ
 17. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
 18. Různé
  Dohoda o finančním vypořádání

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 148/2019/Kultura

Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 147/2019/Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání:

  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy Petrast a.s., se sídlem náměstí Republiky 383/44, Žďár nad Sázavou ve výši 12 tis. Kč.
  • Schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 8 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 146/2019/Kultura

Investiční příspěvek na pořízení zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina

Rada města bere na vědomí požadavek PO Kultura na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 149/2019/POSSm

Plnění ročního taktického plánu PO Sociální služby města za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu příspěvkové organizace Sociální služby města za rok 2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0             

 

5. Usn. 153/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 160/2019/OP

Inventarizace 2018 – vyřazení majetku a odpis nedobytných pohledávek

Rada města po projednání:

1. Schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 4b IZ, a to:

a) vyřazení nehmotného majetku z účetní a majetkové evidence v celkové částce 751.639,80 Kč
b) vyřazení a následnou likvidaci poškozeného, nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 276.047,75 Kč
c) vyřazení nepotřebného hmotného majetku v celkové částce 296.948,40 Kč  – nepotřebný majetek bezúplatně nabídnout příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím. V případě nezájmu nabídnout k odprodeji zaměstnancům města za 300 Kč/ks, příp. předat k likvidaci.

2. Schvaluje odpis nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 5b IZ, a to:

a) odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) z účetní a podrozvahové evidence v celkové částce 541.006 Kč
b) odpis nedobytných pohledávek a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 74.000 Kč

3. Doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit vyřazení nedobytných pohledávek  z podrozvahové evidence uvedených v příloze č. 5c IZ v celkové částce 1.802.474,50 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 159/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní L. M. , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje výjimku z trvalého pobytu ve Žďáře nad Sázavou u nájmu bytu  č. 2 umístěného v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu  č. 2 a garážového stání č. 16, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu  č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1829, č.or. 27  na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu  č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 1829, č.or. 27  na ulici Revoluční, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města dává souhlas s výpůjčkou části prostor sloužících podnikání Sboru křesťanského společenství Žďár nad Sázavou, a to horního sálu, který město pronajímá za účelem krátkodobých pronájmů, který se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, na dobu nezbytně nutnou, a to po dobu rekonstrukce místnosti, kterou Sbor křesťanského společenství Žďár nad Sázavou užívá v souladu se smlouvou o nájmu.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 1.12.2004 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, IČO 72466316, s místem podnikání Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1,2, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 20.6.2008 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou, IČO 72466316, s místem podnikání Na Úvoze 766/15, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru předložit návrh Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 24, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár s tím, že:

Smlouva bude uzavřena s panem Michalem Moravou, IČO 06981534 s výší nájemného 300.000 Kč/rok bez DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 158/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků – koupě p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1, z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za cenu 1.000 Kč/m2 – za účelem přípravy nové PZ a pro zajištění výstavby budoucí komunikace v PZ Jamská II - za části pozemků – prodej části p. č. 8037/2 - orná půda, části p. č. 8053/3 - orná půda a části p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace - vše k. ú. Město Žďár o celkové výměře cca 1 841 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar III, ZR 8, když označení těchto pozemků a jejich výměra budou upřesněny geometrickým plánem, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec  za cenu 2.000 Kč/m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 195 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 4255 u RD č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 7.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí L. N., ZR 1, a to části p. č. 696 – ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň v celkové výměře 60 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu 622/6 a 702/4 na p. č. 695 v k. ú. Město Žďár v ul. Jiřího z Poděbrad, ZR 1, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Ing. J. M.  2039/5, ZR 3, a to p. č. 6694 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. F. P., ZR 6, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. V. D.  ZR 6, a to p. č. 6314 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje návrh odpovědi manželům N. Pokojov, na žádost o sdělení ve věci dělení či jiných právních pohybů s pozemky p.č. 5296, p.č. 5293/3, p.č. 5295 a p.č. 5294 v k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje úhradu kupní ceny Ing. R. Š., Brno - Židenice za nabytí pozemku p. č. 5337 - trvalý travní porost ve výměře 5 781 m2 v  k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, prostřednictvím notářské úschovy v souladu s kupní smlouvou, protokolem o přijetí listin a protokolem o úschově peněz, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným a paní Ing. N. P.  dárkyní,  Nové Město na Moravě, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j)

1.  Rada města po projednání ruší původní usnesení RM ze dne 28. 1. 2019 v tomto znění:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4417-1/2019 ze dne 1. 2. 2019 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda v k. ú. Město Žďár odděleného dílu ve výměře 25 m2, nově označeného jako p. č. 8037/39 – orná půda ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 Kč/m2 včetně DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5043 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové kioskové trafostanice „TS94  Hasiči“ (navýšení stávajícího odběrného místa - přepojení stávajících kabelů do nového pilíře směr COOP a odpojení kabelů v T47 Zelenina) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, za předpokladu dodržení podmínky: nutno koordinovat se stavbou „Průmyslová zóna Jamská II“ a „MK propojení ul. Brněnská x Jamská“.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 5042 a 5043, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: nová TS Hasiči, kabel NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely J. a M. Š., ZR 4 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění zpevněné plochy – sjezd a chodník, přípojky horkovodního potrubí (přívodní a zpětné) v rámci novostavby RD v ul. U Křížku Žďár nad Sázavou 3, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. R. K.,  ZR 5 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3/1 v k. ú. Stržanov, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rekonstrukce zpevněné plochy – přístup a příjezd k RD  Stržanov v rámci stavebních úprav příjezdové komunikace, odvodnění povrchových vod, kamenné podloží a zadláždění, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4415-38/2018 ze dne 7. 2. 2019, GP č. 4414-38/2018 ze dne 11. 2. 2019 a GP č. 4413-38/2018 ze dne 1. 2. 2019 pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen na částech p. č. 1083, 1066/3, 1053, 1003, 950, 963/1, 1011/4, 1011/5, 1013/2, 1013/1, 1015, 1005, 890, 892, 892/1, 894, 898, 905, 923, 986 a 922, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce kabelového rozvodu TV v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Stalingrad ul. Okružní – dolní, Revoluční, Kopečná – rekonstrukce kabelového rozvodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti rekonstrukce kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4423-70/2018 ze dne 18. 2. 2019 pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen na částech p. č. 1132, 1191, 1192, 1193, 1200, 1209, 1210, 1218, 1220/1, 1221, 1222, 1226, 1229 a 1230 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 580 m v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Komenského – 2. a 3. ZŠ – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4422-67/2018 ze dne 13. 2. 2019 pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen na částech p. č. 630/1 a 644/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 128 m v lokalitě ul. Vrchlického, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Vrchlického – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 – jako oprávněným, a to na části p. č. 5316 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050488_VPIC_ Žďár n. S., RD ul. Jamská“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 20 bm, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 5.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností THEIAREAL s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1, IČO 29366682 – jako oprávněným – na částech p. č. 4976/1 a 4976/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování splaškové kanalizační přípojky v rámci změny stavby před dokončením „Obchodní centrum Novoměstská ve Žďáře n. Sáz.“ – IO 07 Zneškodnění odpadních vod - v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí, m.j. pozemků p. č. 261, 273/1, 290, 409, 430, 464 a 556, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní – změna dokumentace“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní – změna dokumentace“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 152/2019/ORUP

Revitalizace sportovní zóny – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ ve výši 764 387,-Kč bez DPH to je 924 908,-Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Revitalizace sportovní zóny.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 151/2019/ORUP

Memorandum – kostel sv. Jana Nepomuckého

Rada města po projednání schvaluje memorandum, které bude uzavřeno mezi městem Žďár nad Sázavou, Krajem Vysočina, Národním památkovým ústavem, Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou 2 a Biskupstvím brněnským o koordinaci postupu realizace záměru „Zázemí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 150/2019/ORUP

Změna č. 1 ÚP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pokyny pro přepracování návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 157/2019/OKS

Úprava zastávky Bezručova

Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní A. P.  Žďár nad Sázavou  ze dne 13.2.2019 o posun zastávky na ul. Bezručova a úpravu přechodu pro chodce s tím, že město nebude zajišťovat a nebude se finančně podílet na posunu zastávky vyvolaném investičním záměrem žadatelky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 156/2019/OKS

Výběr dodavatele dle zadávacího řízení na údržbu zeleně ZR – sečení 2019

Rada města po projednání rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky: Údržba zeleně ZR – sečení 2019, jak je uvedeno v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 155/2019/OKS

Hospodaření MHD za rok 2018

Rada města po projednání schvaluje zisk dopravce MHD za rok 2018 ve výši 55.764 Kč dle Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti za rok 2018 v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 154/2019/OKS

Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 11

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 24.4.2017 ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je úprava cen v souladu se smlouvou (inflace za rok 2018) ve znění dle přílohy, a to s AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, provozovna: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 49356089.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 162/2019/OŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy základních škol a PO MŠ

Rada města po projednání byla seznámena s Kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol a dále s Kritérii přijímání dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 2019/2020, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 161/2019/OŠKS

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Různé

Ústní zpráva/RM

Dohoda o finančním vypořádání

Rada města schvaluje Dohodu o finančním vypořádání, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PROFISTAV Litomyšl, a. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček  v. r. 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města