Zápis z 11. schůze rady města konané dne 25. 3. 2019

zveřejněno: 29. 3. 2019
konané dne 25. 3. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 11. schůze rady města:

 1. Účetní závěrka M.O.S.
 2. Smlouvy o příspěvku SVK – kanalizace Radonín, rekonstrukce střechy ČOV
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Vyhodnocení dotačního programu Podpora spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019
 6. Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2019
 7. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport 2019
 8. Provádění terénních úprav Jamská
 9. Různé
  Nominace na člena Rady Svazu měst a obcí ČR

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 164/2019/MOS

Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 2018

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku M. O. S. s. r. o. za rok 2018
  • Převod zisku ve výši 6.792,70 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 165/2019/ORÚP

Smlouvy o příspěvku SVK – Kanalizace Radonín, Rekonstrukce střechy ČOV

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, o uhrazení nákladů na projektovou dokumentaci stavby „Žďár n. S. – odkanalizování místní části Radonín“ v předloženém znění a
  2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, na stavbu „Žďár n. S. – Rekonstrukce střechy ČOV“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 167/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města rozhodla  podat žalobu na vyklizení  bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p.1936, č.or.35 na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p. č. 1276 k. ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č.2, umístěného v bytovém domě č.p.1876, č.or.27 na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č.25, umístěného v bytovém domě č.p.1876, č.or.27 na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 24, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 271,28 m2, za účelem provozování indické a nepálské restaurace. Smlouva bude uzavřena se společností OM – indická s.r.o.,se sídlem Zhoř 143, 588 26 Zhoř, IČO 06981534 zastoupená panem Michalem Moravou a bude uzavřena ke dni 01.04.2019 na dobu neurčitou, s výši nájemného 25.000 Kč/měs bez DPH s tím, že úhrada nájemného za pronajaté prostory za období od 01.04.2019 do 31.05.2019 nebude hrazena na účet pronajímatele - po tuto dobu nebude restaurace v provozu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 643, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, o celkové výměře 63,30 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 166/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků, a to:

- koupě pozemků ve vlastnictví AGRO - Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4723, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2  p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 (v celkové výměře 3 073 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby komunikace v PZ Jamská II, ZR 1 (propojení komunikace Jamská - Novoměstská), v hodnotě pozemků 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.073.000 Kč

- prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 324/1 – orná půda ve výměře 122 920 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) do vlastnictví společnosti AGRO - Měřín a.s se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín - za účelem zemědělského obhospodařování, v hodnotě pozemků 25 Kč/m2, tj. celkem 3.073.000 Kč

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dočasný pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7268, 7270, 7271, 7285, 7698, 7699, 7703, 7704, 7705 a 7366 – vše v k. ú. Město Žďár u železniční trati v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1 - přenechání pozemků v celkové výměře 2 957 m2 za účelem využití pro zařízení staveniště v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené situace dočasných záborů pozemků.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. Č.  ZR, předmětem které je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby řadu splaškové a dešťové kanalizace (která bude umístěna na částech pozemků p. č. 9014, p. č. 9013, p. č. 9012, p. č. 9034/1 a p. č. 9035 v k.ú. Město Žďár, PZ Jamská II) s tím, že věcné břemeno bude svou povahou služebností, spočívající v právu:

- Města umístit řad splaškové a dešťové kanalizace na části pozemku p. č. 9013 (dle GP č. 4434-54/2019 nově označený jako pozemek p. č. 9013/1) v k. ú. Město Žďár, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který je součástí této smlouvy

- p. Č., a to umožnění přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 9013 (dle GP č. 4434-54/2019 nově označený jako pozemek p. č. 9013/1 a 9013/2) v k. ú. Město Žďár, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který je součástí této smlouvy

Právo shora uvedených věcných břemen bude zřízeno bezúplatně pro obě smluvní strany.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.- služebnosti, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. Č. ZR, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Bc. F. A.  ZR  a V. A. , ZR 5 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 362/2 a 362/11 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění sjezdu přes p. č. 362/11 a 362/2 (zpevněná plocha ze zámkové dlažby - rozebíratelný povrch - silniční obrubník podél chodníku bude přeložen naležato, bude provedeno opatření dle Vyhl. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečení bezbariérového užívání staveb – konkrétně budou podél chodníku signální a varovný pás z brokované dlažby červené barvy - vše na náklady stavebníka RD), a to vše v rámci stavby „Novostavba RD“ na pozemku p. č. 368/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Purkyňova, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje doplnění schváleného usnesení RM ze dne 25. 2. 2019 ve věci zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 301, 644/3, 261, 273/1 a 290 - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nádražní a Sadová, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050374_FAM_ Žďár n. S., ul. Nádražní“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 743 bm (v koordinaci s celkovou rekonstrukcí ul. Nádražní), včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000 Kč + platná sazba DPH.

- Doplnění se schvaluje tak, že se zřízené VB – služebnosti komunikační sítě na předmětnou stavbu rozšiřuje ještě na pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 644/1, 430, 431, 464 a 556 v k. ú. Město Žďár.  

- Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 5. 3. 2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 9993, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „V1310/1311 – výměna vedení“, spočívající v umístění venkovního vedení VN 110 kV (posun stožárového místa) v lokalitě ul. „Vetla“, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění nového horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4412-24/2018 ze dne 11. 2. 2019 pro vyznačení rozsahu skupiny věcných břemen.na částech p. č. 1968/1, 1986, 7974, 7975, 7973/3, 7971/2, 7971/3, 7967/4, 10162/1, 10149/1, 8003, 8006, 8007/1, 8008/10, 8025/1, 8037/2 a 8065/6 v k. ú. Město Žďár a dále dle GP č. 873-24/2018 ze dne 27. 2. 2019 pro vyznačení rozsahu skupiny věcných břemen.na částech p. č. 755/10, 773/7, 774/3, 774/47 a 774/91 v k. ú. Zámek Žďár, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 - za účelem umístění nového horkovodu v rámci akce „Žďár nad Sázavou - Klafar - ul. Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, Sázavská - novostavba horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování novostavby horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 50.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě pachtovní ze dne 17. 5. 2018, uzavřené mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav – m. j. i městem Žďár nad Sázavou jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav (podíl 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 168/2019/OS

Vyhodnocení dotačního programu Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace po podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 170/2019/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2019

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „VOLNÝ ČAS 2019“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – návrh rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2019“ v předloženém materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – návrh rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2019 v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smluv subjektům s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – návrh rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2019“ předkládaného materiálu. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  1

 

7. Usn. 169/2019/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení žádostí v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019“.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019“ subjektům ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou a spolku Starý pušky z.s. dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení žádostí v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení žádostí v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 – vyhodnocení žádostí v dotačním programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 předkládaného materiálu a schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude s vybranými subjekty uzavřena, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 171/2019/OKS

Provádění terénních úprav Jamská

Rada města po projednání schvaluje uzavření příkazní smlouvy na technický dozor investora a koordinaci prací pro akci Terénní úprava Jamská 2 ve Žďáře nad Sázavou s PL Building s. r. o., Žďár nad Sázavou, IČ: 07750056, ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Různé
Ústní zpráva/RMÚ

Nominace na člena Rady Svazu měst a obcí ČR

Rada města Žďár nad Sázavou schvaluje nominaci starosty města za obce Kraje Vysočina na člena Rady Svazu měst a obcí ČR.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města