Zápis z 13. schůze rady města konané dne 15. 4. 2019

zveřejněno: 17. 4. 2019
konané dne 15. 4. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 13. schůze rady města:

 1. Změna účelu použití finančních prostředků PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou
 2. Informace PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou o zapojení do projektu Šablony II
 3. Hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 227/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018
 5. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci „Úpravy přírodních zahrad 7., 8., 12. MŠ a 4. a 5. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou“
 6. Zadávací řízení Dopravní telematika Žďár nad Sázavou
 7. Dar Martině Sáblíkové
 8. Přivítání Martiny Sáblíkové
 9. Problematika Sboru pro občanské záležitosti
 10. Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016
 11. Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení
 12. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina
 13. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 14. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 15. Směrnice MěÚ a organizačních složek města č. 1/2019 Oběh dokladů
 16. Monitoring  finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 17. Byty a prostory sloužící podnikání
 18. Majetkoprávní jednání ZM
 19. Majetkoprávní jednání RM
 20. Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologickou výchovu a odpadové hospodářství
 21. Příprava ulice Nádražní – smlouva s CETIN
 22. Veřejnoprávní smlouvy- charita a Senioři ČR
 23. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 24. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019
 25. Různé
  Stanovení oddávajícího
  Schválení účasti – zahraniční cesta

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 192/2019/Active

Změna účelu použití finančních prostředků PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje změnu použití finančních prostředků PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 v rámci rozpočtu na rok 2019.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 191/2019/Active

Informace PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou o zapojení do projektu Šablony II

Rada města po projednání bere na vědomí informaci a souhlasí se zapojením Active – SVČ Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace do projektu Šablony II.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 190/2019/Active

Hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 227/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 170/2019/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje účetní závěrku PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2018
  • Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 317 837,51 Kč do rezervního fondu organizace 267 837,51 Kč, fondu odměn organizace 50 000 Kč.

Hlasování:

Pro 5: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 201/2019/TSBM

Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na akci „Úpravy přírodních zahrad 7., 8., 12. MŠ a 4. a 5. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města po projednání vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení na akci „Úpravy přírodních zahrad 7., 8., 12. MŠ a 4. a 5. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou“, včetně jmenování komisí pro otevírání, posouzení a hodnoceni nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 194/2019/OKS

Zadávací řízení Dopravní telematika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

- Schvaluje zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dopravní telematika ZR“ a v této souvislosti schvaluje:

  • Zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek;
  • Složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek:
   • Členové:
    Ing. Josef Klement – místostarosta
    Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka
    Ing. Dana Wurzelová – vedoucí OKS
   • Náhradníci:
    Ing. Martin Mrkos – starosta
    Ing. Miloslav Dvořák – referent OKS;
  • Osobu oprávněnou komunikovat s administrátorem VZ (Příkazníkem – QCM, s. r. o. Brno) a činit úkony nezbytné pro elektronickou komunikaci v elektronickém systému veřejných zakázek: Ing. Dana Wurzelová;
  • Osoby oprávněné k otevírání nabídek v elektronické podobě: osoba stanovená Příkazníkem a Ing. Dana Wurzelová;
   Náhradník: osoba stanovená Příkazníkem;

- Pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele pro nadlimitní veřejnou zakázku Dopravní telematika ZR, a to včetně:

  • Případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
  • Případného zrušení zadávacího řízení
  • Potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek
  • Rozhodnutí o výběru dodavatele
  • Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 213/2019/ŠKS

Dar Martině Sáblíkové

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou Sáblíkovou   v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 212/2019/ŠKS

Přivítání Martiny Sáblíkové

Rada města schvaluje použití finančních prostředků na akci „přivítání Martiny Sáblíkové“ z položky Den Žďáru v upraveném rozsahu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 211/2019/ŠKS

Problematika Sboru pro občanské záležitosti

Rada města po projednání schvaluje předsedu Sboru pro občanské záležitosti PaedDr. Jaroslava Ptáčka s účinností od 1. 5. 2019.

Rada města po projednání schvaluje jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti.

Rada města schvaluje s účinností od 1. 5. 2019 odměnu členům Sboru pro občanské záležitosti města:

  • Člen Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci ve sboru ve výši 250 Kč.
  • Předseda Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru nebude pobírat finanční odměnu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 210/2019/ŠKS

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

Rada města v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, označeném v příloze č. 1 jako bod 1. Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje na dobu konání vyjmenovaných akcí předložených uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 196/2019/ŠKS

Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění realizace uměleckého vystoupení mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a společností Burda Art s. r. o., sídlo: Českobratrská 317/3, 779 00 Olomouc na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou a umělci vystupujícími pod názvem Hradišťan a Jiří Pavlica, které zastupuje společný zástupce M. M. Uherské Hradiště a na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 193/2019/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Mat. 195/2019/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Odloženo z projednávání.

 

14. Usn. 199/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Pokrytí výdajů rozpočtu přijetím úvěru ve výši 57 000 tis. Kč a vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru
  • Zrušení Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného usn. ZM dne 18. 12. 2003) a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města.
  • Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Statutu fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem  zřízeným usn. ZM dne 24. 6. 2010 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města
  • Rozpočtové opatření č. 3/2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 198/2019/OF

Směrnice MěÚ a organizačních složek města č. 1/2019
Oběh dokladů

Rada města po projednání schvaluje Směrnici MěÚ a organizačních složek  města č.1/2019 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou – Oběh dokladů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 200/2019/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 204/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. I. D. Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 76, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. K.  Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. S. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje postup, navržený odborem sociálním a majetkoprávním v záležitosti řešení nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje žádost společnosti Česká pojišťovna a.s., a dává souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání, pro společnosti, které zajišťují provoz poboček České pojišťovny a.s. a působí ve stejném holdingu jako nájemce. Prostor se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 295,42 m2.
Podmínky podnájmu prostor sloužících podnikání  budou stejné jako ve Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání, kterou Česká pojišťovna a.s. uzavřela s městem Žďár nad Sázavou, zastoupené příspěvkovou organizací SPORTIS dne 14.6.2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 643, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru ze dne 17.2.2012 užívá paní Hana Rosecká, IČO 45648310, s místem podnikání Nádražní 643/4, 591 01 Žďár nad Sázavou ve znění dodatků č. 1, a to ke dni 30.4.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 643, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, o celkové výměře 63,30 m2, pro provozování činnosti v oblasti zdravého životního stylu – za účelem dalšího prodeje. Smlouva bude uzavřena s paní Martou Lacinovou,  IČO 45649235, a bude uzavřena s účinností od 1.5.2019 na dobu neurčitou, s výši nájemného 800,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku, který je vybavením radniční restaurace, která je umístěna v objektu č.p. 294, na ulici nám. Republiky č.or. 24, Žďár nad Sázavou. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností OM - indická  s.r.o., Zhoř 143, 588 26 Zhoř, IČO 06981534 na dobu neurčitou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 203/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a bytovým družstvem Kovářova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 2119 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 342 m2), jehož součástí je stavba č.p. 2240 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Kovářova se sídlem Kovářova 2240/2 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, PSČ 591 01, IČO 28294505, za kupní cenu v celkové výši 25.967.127 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4435-5/2019 ze dne 13. 3. 2019 pro vyznačení obvodu budovy a rozdělení pozemku z části pův. p. č. 4669/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve výměře 15 m2, nově označeného jako p. č. 4669/92 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2 v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví p. V. Ch.  ZR  - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaného pozemku za zahradou p. č. 4955    – za předpokladu splnění stanovených podmínek:

- převzetí VB na uložené sítě
- vysázená zeleň nesmí omezovat průchodnost, resp. průjezdnost a poškozovat nový chodník
- za kupní cenu obvyklou dle ZP celkem ve výši 12.900 Kč, tj. 860 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Odloženo k dalšímu projednávání.

 

d) Odloženo k dalšímu projednávání.

 

e) Rada města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 2264/4 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku navazujícího na p. č. 2266 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a s tímto pozemkem tvořící funkční celek, nacházející se v zaplocené části obytného domu č.p. 1468 na pozemku p. č. 2265 v k. ú. Město Žďár.
- za kupní cenu ve výši 3.000 Kč

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu  o převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/137/2019 – BZRM  včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP části oddělené z pův. p. č. 5541 nově p. č. 5541/5 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 36 m2 v k. ú. Město Žďár, na níž se nachází těleso místní komunikace IV. třídy – chodník v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.
Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 1.008 Kč.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/186/2019 – BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dar nemovitosti – bezúplatné nabytí pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to dle GP č. 4384-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019, a to p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice v nynější výměře 10 717 m2, když uvedeným GP z pův. p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice ve výměře 11 471 m2 byla oddělena část nově vzniklého pozemku p. č. 8602/18 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 754 m2, která není předmětem převodu - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, který není zastavěn silnicí I. třídy a je po dokončení stavby I/19 Žďár – Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR majetkem nepotřebným. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 1.128.949 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 12MP-002922 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. RNDr. M. F.  Brno, a to p. č. 9024 – orná půda ve výměře 2 211 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3337, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 1.547.700 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                                         

i) Odloženo k dalšímu projednání

 

j) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  včetně DPH z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod částí pozemků, které budou odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř. Bohdalec,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. R. T.  Praha, zapsanému v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11673, obec Žďár nad Sázavou, na základě uzavřené Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 za účelem výstavby RD v lokalitě Klafar, ZR 3, v souvislosti s převodem tohoto pozemku, na kterém se nachází rozestavěná stavba RD, realizovaná v souladu s povolením stavby vydaným Městským úřadem ve Žďáru nad Sázavou, stavebním odborem, jinému vlastníku s tím, že nový vlastník přejímá veškeré povinnosti z Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 včetně sankčních ujednání, v případě uskutečněného převodu nemovitostí na p. P. K., ZR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 202/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění vyhlášeného záměru č. Z-18/2019-OP na změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která byla uzavřena dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L. Radostín nad Oslavou  a p. L. S. Ostrov nad Oslavou, a to tak, že dojde ke změně v prodeji pozemků - místo původně schválené p. č. 9035 v k. ú. Město Žďár nově část pozemku p. č. 9012 –dle GP č. 4434-54/2019 ze dne 8. 3. 2019 nově p. č. 9012/2 – orná půda ve výměře 1 018 m2 a část p. č. 9034/1 – orná půda ve výměře cca 72 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) s tím, že kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH) za část pozemků ve výměře 454 m2 a zbývající výměra pozemků cca 636 m2, přesahující výměru stanovenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě, a která bude dotčena výstavbou výrobní haly a rozšíření areálu firmy - za 1.000 Kč/m2 (bez DPH).
Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemku z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to části p. č. 9520/3 - ostatní plocha, ost. komunikace – dle GP č. 4421-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019 nově odděleného pozemku p.č. 9520/6 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 2 613 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí 535.534 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání rozhodla v současné době neprojednávat žádost na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 4387 – trvalý travní porost ve výměře 70 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemků u RD v ul. Makovského, ZR 7, navazující na p. č. 4383/1 ve vlastnictví žadatele.

Rada města doporučuje žadateli v případě trvajícího zájmu obnovit žádost po ukončení realizace povrchů komunikací ve Žďáře nad Sázavou 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6131/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vybudování a umístění venkovní letní zahrádky před restaurací „Originál Ingot 1869“ v ul. Nádražní 1142/46, ZR 6.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Odloženo k dalšímu projednávání.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 1147/1 – ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 63 m2v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu  na p. č. 568/11 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Lesní, ZR 2, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 27 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití jako pozemek pod garáží vlastníka u bytového domu na p. č. 2926 v k.ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5 z důvodu změny vlastnictví a užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku  pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře cca 140 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zatravněnou zahrádku u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k.ú. Město Žďár v ul. Na Prutech, ZR 5.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár, původně pod prodejnou použitého zboží z dovozu – v RM od 1.10.2018 schválený podnájem p. T. P.  za účelem provozování stánku pro výrobu, prodej a rozvoz pizzy, v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.5.2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K. ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K.  ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k pachtovní smlouvě ze dne 8. 11. 2016 včetně pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a společností AGRO – Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO 49434179 – jako pachtýřem – za účelem užívání pozemků k zemědělskému obhospodařování, týkající se m.j. i užívání pozemku p. č. 458/1 – orná půda v k. ú. Stržanov, s tím že výměra pachtu tohoto pozemku se snižuje o výměru 1 163 m2 z důvodu realizace akce města Žďáru nad Sázavou „Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy Žďár nad Sázavou – Stržanov“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k pachtovní smlouvě ze dne 4. 8. 2016 včetně pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a společností Staviště, zemědělské obchodní družstvo. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48530867 – jako pachtýřem – za účelem užívání pozemků k zemědělskému obhospodařování, týkající se m.j. i užívání dotčených pozemků v k. ú. Město Žďár s tím že výměra pachtu těchto pozemků se snižuje následovně: p. č. 9011 – orná půda o výměru 890 m2, p. č. 9012 – orná půda o část výměře 1 662 m2, p. č. 9034/1 – orná půda o výměru 732 m2 a p. č. 9035 – orná půda o část ve výměře 613 m2– vše v k. ú. Město Žďár z důvodu přípravy realizace stavby „Průmyslová zóna Jamská II ve Žďáře nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. V. Vojnův Městec a manžely R. a I. F.  ZR – jako oprávněnými - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 7310/4 a 7308 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přípojek inž. sítí – splaškové kanalizace a elektro přípojky v rámci novostavby objektu pro drobné podnikání na p. č. 7310/2, 7310/3, 7311/5 a 7311/6 v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněných.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, garáž, 1906“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 6x přípojková skříň v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330051800/001 o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 4033, 3893 a 3894, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Neumannova: přeložka NN, město“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely F. a L. P.  ZR  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 186/1, 193/1, 194/1 a 194/5 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění sjezdu k RD a přesahu střechy v rámci přístavby k RD ZR (přístavba a doplňkové stavby k RD, novostavba přístřešku pro parkování) včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) 1. Rada města po projednání ruší původní usnesení RM ze dne 25. 3. 2019 viz níže:

Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků, a to:
- koupě pozemků ve vlastnictví AGRO - Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4723, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2  p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 (v celkové výměře 3 073 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby komunikace v PZ Jamská II, ZR 1 (propojení komunikace Jamská - Novoměstská), v hodnotě pozemků 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.073.000 Kč
- prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 324/1 – orná půda ve výměře 122 920 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) do vlastnictví společnosti AGRO - Měřín a.s se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín - za účelem zemědělského obhospodařování, v hodnotě pozemků 25 Kč/m2, tj. celkem 3.073.000 Kč
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Rada města zároveň ruší vyhlášený záměr č. Z-23/2019-OP na shora uvedený převod pozemků.

2. Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků, a to:

- koupě pozemků ve vlastnictví AGRO - Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4723, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2  p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 (v celkové výměře 3 073 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby komunikace v PZ Jamská II, ZR 1 (propojení komunikace Jamská - Novoměstská), v hodnotě pozemků 500 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.536.500 Kč včetně DPH (z toho DPH 322.665 Kč)
- prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - dle návrhu oddělovacího GP č. 348-32/2019 pro rozdělení pozemku, a to p. č. 324/1 – orná půda nově ve výměře 122 920 m2 v k. ú. Stržanov (odděleného z pův. p. č. 324/1 v pův. výměře 143 011 m2, přičemž oddělený díl ve výměře 20 091 m2 zůstává vlastnictvím města – nově označen jako p. č. 324/21 – orná půda vše v k. ú. Stržanov) do vlastnictví společnosti AGRO - Měřín a.s se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín - za účelem zemědělského obhospodařování, v hodnotě pozemků 12,50 Kč/m2, tj. celkem 1.536.500 Kč

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 206/2019/ORÚP

Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologickou výchovu a odpadové hospodářství

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Zkvalitňujeme ekologickou výchovu ve Žďáře“ v předloženém znění.
  2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Zlepšení odpadového hospodářství ve Žďáře“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 205/2019/ORÚP

Příprava ulice Nádražní – smlouva s CETIN

Rada města po projednání schvaluje:

Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. „Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/R27“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 209/2019/OS

Veřejnoprávní smlouvy – charita a Senioři ČR

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 208/2019/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou pro paní V. J., Nové Město na Moravě.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO    

 

24. Usn. 207/2019/OS

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Rada města po projednání  neschvaluje poskytnutí dotace organizaci Fokus Vysočina, z. ú. z  důvodu nesouladu s dotační výzvou.

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu a schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Různé

Ústní zpráva/RM

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár    nad Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty oddávat při sňatečném obřadu 18. května 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Schválení účasti - zahraniční cesta

Rada města schvaluje účast zastupitelů města:

Ing. Martina Mrkose, ACCA
Ing. Josefa Klementa
Mgr. MUDr. Romany Bělohlávkové
Mgr. Tomáše Augustýna
Ing. Petra Stočka
Bohumila Trávníka

v ukrajinském partnerském městě Chust ve dnech 08.05.2019 - 12.05.2019.

Město Žďár nad Sázavou vysílá předsedu Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci Ing. Jiřího Dokulila na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Chust ve dnech 08.05.2019 – 12.05.2019 a schvaluje úhradu pojištění léčebných výloh, stravného a ubytování předsedy komise z položky „Mezinárodní partnerství“ rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

         

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města