Zápis z 15. schůze rady města konané dne 20. 5. 2019

zveřejněno: 22. 5. 2019
konané dne 20. 5. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 15. schůze rady města:

 1. Smlouva na realizaci VO Stržanov
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě  na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města
 3. Darovací smlouva
 4. Doplnění pořadníku DPS
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR
 8. Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019
 9. Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava
 10. Různé:
  Rezignace člena Kulturní komise
  Zmocnění k zastupování na sněmu Svazu měst a obcí ČR
  Představení ředitele ZŠ Palachova, Žďár n S. Mgr. eg Bc. Vítka

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 225/2019/OKS

Smlouva na realizaci VO Stržanov

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby Stržanov  rekonstrukce VO se spol.: E.mont, s. r. o., Nové Město na Moravě, IČ: 43378129, a to za uvedených podmínek:

  • Podle projektové dokumentace zpracované J. Gregorem, číslo zakázky G18005 z 8/2018;
  • Celkem bude dodáno 5 ks silničních stožárů se svítidly THORN CQ 72L50NR4K, 17 ks sadových stožárů, 18 ks svítidel THORN CQ 24L35WSC3K, včetně rozvodů kabelem NYY (CYKY) 4x10 mm2,  zemních prací;
  • Cena ve výši 1.130.140 Kč vč. 21% DPH stanovena dle nabídky zhotovitele, viz příloha;
  • Termín dokončení: 30.09.2019;
  • Fakturace po dokončení stavby, splatnost 21 dnů

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 234/2019/OKS

Dodatek č. 1 ke smlouvě  na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města uzavřené s Ing. Josefem Pitkou, Žďár nad Sázavou, IČ 12705161, jehož předmětem je navýšení cen dle přílohy č. 1 smlouvy ve výši inflace za rok 2018 tj. o 2,1 %.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 227/2019/OŠKS

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ŽĎAS a.s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 228/2019/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 230/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 2169 na ul. Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6120 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. R. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 51, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. V. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. M.  Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 61, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. M. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 229/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru, předmětem kterého je následující změna:

  1. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené dne 23.2.2018 včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2018 k této smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p. č. 8037/2, orná půda v k. ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy, a to z 30. 6. 2019 nově do 31. 12. 2019 (původně prodloužen z 28. 2. 2019 na 30. 6. 2019).
  2. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené dne 23.2.2018 včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2018 k této smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p. č. 8037/2, orná půda v k. ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor A 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2020 nově do 31. 8. 2020 (původně prodloužen z 28. 2. 2019 na 28. 2. 2020).

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9191 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 155 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) do vlastnictví manželů Bc. P. a Mgr. M. R. (SJM),  ZR  - za účelem propojení sousedních pozemků ve vlastnictví fyzických osob - p. č. 9190, 9187, 9203 a 9205 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy - za předpokladu dodržení podmínky:

- pozemek je dle územního plánu veden jako veřejné prostranství, nemůže tedy dojít k jeho oplocení a znepřístupnění

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za dohodnutou kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 160 Kč/m2 + úhrada souvisejících nákladů.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření Souhlasného prohlášení č. 12 MP-002886, předmětem kterého je uznání vlastnického práva – převod nemovitostí, zapsaných v KN na LV č. 1 – město Žďár nad Sázavou na LV č. 7863 – ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 – na základě rozhodnutí ministra dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 26.6.2001 přechod příslušnosti hospodaření ke stavbám silnic I. třídy se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími pozemky ke dni 1. 7. 2001 ze Správ a údržeb silnic na Ředitelství silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR (původní zápis v pozemkové knize – Veřejný statek, seznam II a historický majetek zapsán v PK na knih. vložce 105) shora uvedených pozemků v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a obci Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to pozemků p. č. 1580/16 – ostatní plocha, silnice ve výměře 32 m2, p. č. 1580/29 – ostatní plocha, silnice ve výměře 12 m2, p. č. 1580/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 52 m2a p. č. 1580/40 – ostatní plocha, silnice ve výměře 67 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou v celkové účetní hodnotě 10.541 Kč – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vzájemný prodej pozemků, a to:

části p. č. 3701/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 35 m2, části p. č. 4258 – trvalý travní porost ve výměře cca 25 m2 a části p. č. 4235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 55 m2 (celkem cca 115 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 – za účelem realizace akce SVK „Stavební úpravy areálu SVK Žďársko – Vodárenská 2“

části p. č. 3256/1 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 80 m2, části p. č. 4256/2 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 120 m2, části p. č. 4235/2 - trvalý travní porost ve výměře cca 85 m2, části p. č. 4236 – orná půda ve výměře cca 430 m2 a p. č. 4237 – orná půda ve výměře 58 m2 (celkem cca 773 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4099, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem realizace akce města „Technická infrastruktura ul. Vodárenská“, ZR 4

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po dokončení staveb dle zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. B. a pí. K. K.  ZR, a to části p. č. 570/13 – ostatní plocha, jiná plocha a části p.č. 1147/1 – ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 63 m2v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu č.p. 245 na p. č. 568/11 v k. ú. Zámek Žďár ZR 2, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí JUDr. D. Č. Velké Heraltice, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 27 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití jako pozemek pod garáží vlastníka u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár ZR 5 z důvodu změny vlastnictví a užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí JUDr. D. Č. Velké Heraltice, a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře 140 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zatravněnou zahrádku u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul.  ZR 5.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. D. O. Veselíčko – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1581/1 a 1587/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění přípojek inženýrských sítí - vodovodní přípojky a přípojky el. energie v rámci novostavby rodinného domu na p. č. st. 73, p. č. 920, p. č. 1581/1 a p. č. 1587/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. S. P.  Radonín,   – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7020 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní přípojky a sjezdu v rámci novostavby rodinného domu na p. č.. 7100/1, 7100/2 a 7099 v k. ú. Město Žďár v lokalitě místní části Radonín, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Revoluční 1817, 1818 se sídlem Revoluční 1818/31, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p.č. 1406, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění  předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1817, 1818 č.or. 29, 31, ZR 3 v rámci stavby „Realizace předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1817, 1818 č.or. 29, 31, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1404 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, IČO 46901523, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a společností KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, IČO 46901523 – jako povinným – dle GP č. 875-38/2019 pro vymezení rozsahu VB ze dne 24.4.2019 na části p. č. 64 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v  umístění autobusové zastávky MHD na ul. Santiniho, ZR 2, nově vybudované v rámci dokončené akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“ – „Pěší trasy podél barokního mostu – přechod pro chodce, autobusová zastávka v k.ú. Zámek Žďár“ - včetně přístupu a příjezdu k autobusové zastávce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Správou železniční dopravní cesty, státní organizacese sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 232/2019/OPM

Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR

Rada města po projednání schvaluje pokračování v realizaci projektu na základě předloženého Rozhodnutí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

8. Usn. 231/2019/STA

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2019

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace rady města 2019“ žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 Návrh na schválení dotace z dotačního programu rady města 2019, v upraveném znění.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města 2019“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu rady města 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 233/2019/STA

Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Vysokou školou polytechnickou Jihlava v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

Ústní zpráva/MSK

Rezignace člena Kulturní komise

Rada města:

  1. Bere na vědomí rezignaci paní Andrey Kučerové na funkci členky Kulturní komise.
  2. Jmenuje paní Mgr. Helenu Myškovou členkou Kulturní komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/ p. starosta

Zmocnění k zastupování na sněmu Svazu měst a obcí ČR

Rada města Žďár nad Sázavou zmocňuje město Pacov, zastoupené starostou města Pacov Ing. Lukášem Vlčkem, k zastupování města Žďár nad Sázavou na XVII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky ve dnech 23. – 24. května 2019 v Ostravě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

  

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města