Zápis z 16. schůze rady města konané dne 3. 6. 2019

zveřejněno: 7. 6. 2019
konané dne 3. 6. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Schválený pořad 16. schůze rady města:

 1. Odvod finančních prostředků z fondu investic PO Kultura Žďár do rozpočtu města v souvislosti s opravou Kavárny Krystal, rozpočtové opatření č. 1/2019.
 2. Žádost o investiční příspěvek na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna Kino Vysočina.
 3. Majetkoprávní jednání RM
 4. Petice za umístění stromů ZR 4
 5. Odpis pohledávek za nezletilé poplatníky – komunální odpad
 6. Zimní údržba
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Majetkoprávní jednání ZM
 9. Dohoda o přezkoumání hospodaření města za rok 2019
 10. Úvěr ve výši 57 mil. Kč
 11. Rozpočtové opatření č. 4
 12. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2018
 13. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018
 14. Smlouvy o příspěvku SVK – PD ZR 7, RK ul. Komenského
 15. Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina
 16. Rozvoj cyklodopravy – smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy
 17. Koncepce bydlení
 18. Pověření výkonem opatrovníka
 19. Problematika PO ZŠ Palachova 2189/35
 20. Smlouva Concentus Moraviae
 21. Vzdělávací akce S lesníkem do lesa
 22. Cena propagačního materiálu
 23. Smlouva MA 21
 24. Změna Organizačního řádu MěÚ
 25. Různé
 • Rezignace člena Kulturní komise a jmenování nového člena Kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 239/2019/Kultura

Odvod finančních prostředků z fondu investic PO Kultura Žďár do rozpočtu města v souvislosti s opravou Kavárny Krystal, rozpočtové opatření č. 1/2019

Rada města po projednání bere na vědomí smlouvu o reklamě dle přílohy č. 1.

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic organizace.

Rada města po projednání schvaluje odvod finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč z fondu investic organizace do rozpočtu města.

Rada města po projednání schvaluje organizaci rozpočtové opatření 1/2019 dle přílohy č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 238/2019/Kultura

Žádost o investiční příspěvek na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna Kino Vysočina

Rada města po projednání schvaluje krytí výdajů spojených s pořízením zvukového systému kina Vysočina přijetím úvěru podle § 34 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územní celků

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 2,3 mil. Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ručení úvěru přijatého PO Kulturou Žďár na zakoupení nové projekční plochy a nové technologie o prostorového zvuku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 244/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Bod odložen z projednávání.

 

b)   Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku p. č. 6222 – ostatní pl., jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – části pozemku ve výměře cca 1 800 m2 v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, dle uzavřené Smlouvy o nájmu ze dne 5. 10. 1998, a to na dobu určitou do 31.8.2019 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EURONOVA a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, Brno – za účelem umístění a provozování vybudované stavby – parkovací stání, přístupové komunikace a průběžný chodník, včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 10. 4. 2006 k uvedené smlouvě, uzavřeného s nástupnickou společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno – za účelem umístění prodejního stánku na části již pronajatého pozemku před hlavním vchodem do objektu hypermarketu Albert v ul. Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou 1.
Záměr se vyhlašuje s tím, že stávající pronájem části shora uvedeného pozemku bude prodloužen nově na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné za užívání pozemku bude nově stanoveno i za plochu využívanou pro parkoviště, přístupovou komunikaci a chodník ve výši 33 Kč/m2/rok a nájemné za pozemek pod umístěným prodejním stánkem ve výši 15.000 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Bod odložen z projednávání.

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 735/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 50 m2(cca 10 m x 5 m) v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem využití pro rekreační víkendový odpočinek, pěstování bylinek a květin pro vlastní potřebu žadatele.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7892 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 53 m2 a části p. č. 7895 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 104, ZR 3, užívaných na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 5. 2004 – za účelem využití pro umístění stávající přístavby prodejny a občerstvení včetně související venkovní plochy s tím, že pronájem bude s účinností od 1. 6. 2019 prodloužen na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou - za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu a dále nájemné bude stanoveno ve výši 55,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. Ch. Stržanov  a pí Ž. B. ZR  a dále manžely R. a M. B.  ZR  – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní a kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na p. č. 711/2 a 707/5 a pro dům  na p. č. 710 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Martinem Seidlerem, podnikající fyzickou osobou se sídlem podnikání U Malého lesa 2521/24, Žďár nad Sázavou 1, IČO 68639996 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 7310/4 a 7308 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přípojek inž. sítí – vedení NN, přípojka vodovodu a kanalizace v rámci novostavby objektu pro drobné podnikání na p. č. 7311/3 v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněných.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 341 a 409 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění optického kabelového rozvodu v délce 245 m v lokalitě ul. Tyršova, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Tyršova - sokolovna – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330052771/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4427-19/2019 ze dne 21. 3. 2019 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 2971, 2988, 3036, 3093, 3095, 3124 a 3128 v k.ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., K Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN, optické sdělovací vedení v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 9262, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Grejdy: přípojka NN, p. č. 9267“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 9642/1 a 9651/9, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Brněnská: přípojka NN, SPOMAT CZ“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. oprávněného: 969/2019-SML mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to nově dle GP č. 4441-26/2019 ze dne 10.4.2019 na částech p. č. 146/2, 146/3, 146/4 a 146/6 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem zrušení části původního VB k celému pozemku p. č. 146/2 v k. ú. Město Žďár - původně ve vlastnictví Žďas a.s. Žďár nad Sázavou, dle smlouvy PV-ZDV 213-720/2002-VB ze dne 11.9.2002, právní účinky 13.9.2002, č.j. V-1066/2002-714 a nově bude zřízeno právo služebnosti stezky a cesty pro každého vlastníka panující nemovité věci po dokončení shora uvedené stavby: Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání stavby (objekt technického vybavení) č.p. 325 ve Žďáře nad Sázavou, ul. 1. máje, č.o. 1, ZR 3, na objekt občanské vybavenosti – učebny pro neformální vzdělávání“ na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za bezúplatně na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. S007840/2015-O31 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako kupujícím a budoucím povinným a ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, DIČ CZ70994234 – jako prodávajícím a budoucím oprávněným, na pozemku v budoucím vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 9540, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem umístění inženýrských sítí, práva údržby a vedení rozvodu podzemních kabelů (sdělovací kabel PK17) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - včetně práva vstupu za účelem vedení, provozování, údržby, úprav, modernizace, zlepšení výkonnosti IS ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 9539/1 v k. ú. Město Žďár.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje:

  1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku v celkové částce 173.258,39 Kč (hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 5.000  Kč/ks) dle předloženého návrhu
  2. vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové částce 13.058,63 Kč dle předloženého návrhu
  3. postup, tzn. likvidaci, prodej, využití věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2015  – 31.12.2015 dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 241/20129/OKS

Petice za umístění stromů ZR 4

Rada města po projednání bere na vědomí petici občanů ze dne 12.4.2019 požadující odstranění 3 stromů vysazených v roce 2018 v lokalitě ZR 4.
Pověřuje starostu města odpovědět občanům.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 240/2019/OKS

Odpis pohledávek za nezletilé poplatníky – komunální odpad

Rada města bere na vědomí, že správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů odepíše na podrozvahový účet nedoplatky za nezletilé poplatníky za období 1.1.2014 – 31.12.2015 vyměřené hromadným předpisným seznamem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 242/2019/OKS

Zimní údržba

 1. Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby a ukládá odboru komunálních služeb jeho doplnění.
 2. Rada města po projednání ukládá odboru komunálních služeb úpravu plánu  zimní údržby a stávající smlouvy s klíčovým dodavatelem zimní údržby dle přílohy Vyhodnocení zimní údržby (ZÚ) sezóna 2018/2019 pro další zimní období.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 246/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26 umístěného v bytovém domě č.p. 1943 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 9 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 15 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Revoluční, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. P., Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

e) Rada města ruší usnesení ze dne 20.5.2019 ve znění:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č 51, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. V.  Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č 51, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Mgr. P. P.  Žďár nad Sázavou  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

h) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, předmětem kterého je vybavení bývalé vodárny, která je umístěna v objektu č.p. 325, na ulici 1. Máje č.or. 1, Žďár nad Sázavou. Dodatek č.1 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a JUNÁKEM – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, 1. máje  325/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48895717, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

8. Usn.245/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4439-17/2019 ze dne 22. 3. 2019 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 5043 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu ve výměře 26 m2 nově označeného jako p. č. 5043/2 -  ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 26 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové kioskové trafostanice „TS94  Hasiči“ (navýšení stávajícího odběrného místa - přepojení stávajících kabelů do nového pilíře směr COOP a odpojení kabelů v T47 Zelenina) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, za předpokladu dodržení podmínky: nutno koordinovat se stavbou „Průmyslová zóna Jamská II“ a „MK propojení ul. Brněnská x Jamská“
- za dohodnutou kupní cenu, a to cenu obvyklou dle ZP, stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 65.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění, a to mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. P. J.  Strážek  - jako kupujícím na odprodej pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 7311/4 - trvalý travní porost ve výměře 951 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, do vlastnictví p. P.J.Strážek  – za účelem realizace podnikatelského záměru – stavba: „Novostavba zámečnické dílny Žďár nad Sázavou, U Malého lesa na pozemku p. č. 7311/4 v k. ú. Město Žďár“, za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru - za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 855.900 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí vlastnického práva k předmětným pozemkům z vlastnictví společnosti Portico Investments Czech s.r.o. se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 02817667, a to dle GP č. 4294-138/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků od pův. pozemku p. č. 3380 - ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 10 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 10 m2, odděleného dílu ve výměře 138 m2nově označeného jako pozemek p. č. 3380/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 138 m2, odděleného dílu ve výměře 29 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 29 m2 a dále odděleného dílu ve výměře 15 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/5 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2- vše obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, na LV č. 11572 - do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s připravovaným přesunem zastávky na ulici Studentská, ZR 4
- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 27.159 Kč
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, uzavřenou mezi společností Portico Investments Czech s.r.o. se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 02817667 – jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou – jako kupujícím, předmětem které je nabytí vlastnického práva pro město Žďár nad Sázavou k předmětným pozemkům v souvislosti s připravovaným přesunem zastávky na ulici Studentská, ZR 4,v předloženém znění.                     

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu -vzájemný prodej pozemků, a to:
- nabytí pozemků ve vlastnictví AGRO - Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4723, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2  p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 (v celkové výměře 3 073 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby komunikace v PZ Jamská II, ZR 1 (propojení komunikace Jamská - Novoměstská), v hodnotě pozemků 500 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.536.500 Kč včetně DPH (z toho DPH 322.665 Kč)
- prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - dle návrhu oddělovacího GP č. 348-32/2019 pro rozdělení pozemku, a to p. č. 324/1 – orná půda nově ve výměře 122 920 m2 v k. ú. Stržanov (odděleného z pův. p. č. 324/1 v pův. výměře 143 011 m2, přičemž oddělený díl ve výměře 20 091 m2 zůstává vlastnictvím města – nově označen jako p. č. 324/21 – orná půda vše v k. ú. Stržanov) do vlastnictví společnosti AGRO - Měřín a.s se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín - za účelem zemědělského obhospodařování, v hodnotě pozemků 12,50 Kč/m2, tj. celkem 1.536.500 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit  směnu - vzájemný prodej  pozemků - nabytí pozemku p. č. 9013/1 - orná půda ve výměře 3 987 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1, v celkové hodnotě 722.822 Kč včetně DPH z vlastnictví p. P. Č.  ZR, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále úplatný převod pozemku p.č. 8061/4 – orná půda ve výměře 721 m2 a dále dle návrhu GP č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemků: z pův. pozemku p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 31 m2 nově označeného jako p. č. 8037/44 – orná půda ve výměře 31 m2, z pův. pozemku p. č. 8058 – orná půda odděleného dílu ve výměře 917 m2 nově označeného jako p. č. 8058/2 – orná půda ve výměře 917 m2,, z pův. pozemku p. č. 8061/1 a 8058 – orná půda oddělených dílů „c + d“ ve výměře 573 m2 nově označených jako p. č. 8061/1 – orná půda ve výměře 573 m2a z pův. p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve výměře 67 m2 nově označeného jako p. č. 8065/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 67 m2, tzn. nově vzniklých pozemků v celkové výměře 2 309 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, v celkové hodnotě 1.353.822 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. P. Č. s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 631.000 Kč bude ze strany p. Č. doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pana Ing. F. Š. ZR  a to p. č. 9052 – orná půda ve výměře 7 392 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4086, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 5.174.400 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Ing. F. a M. L. ZR , a to p. č. 9016 – orná půda ve výměře 2 680 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3963, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 2.680.000 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 9007 – orná půda ve výměře 3 731 m2a dále dle GP pro rozdělení pozemku č. 4418-61/2019 od části pův. pozemku p. č. 9004/1 – orná půda odděleného dílu ve výměře 1 275 m2, nově označeného jako pozemek p. č. 9004/13 - orná půda ve výměře 1 275 m2, z podílového spoluvlastnictví p. Mgr. I. Š. (podíl 1/3),  Žďár nad Sázavou, p. MUDr. J. Š.  (podíl 1/3) Žďár nad Sázavou a p. Ing. V. Š.  (podíl 1/3),  Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.164.500 Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Mgr. I. Š. Žďár nad Sázavou, p. MUDr. J. Š. Žďár nad Sázavou a p. Ing. V. Š. Žďár nad Sázavou , v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

i)

 1. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018 a k Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.
 2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018 a k Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemku z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to části p. č. 9520/3 - ostatní plocha, ost. komunikace – dle GP č. 4421-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019 nově odděleného pozemku p.č. 9520/6 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 2 613 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí 535.534 Kč.
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 12MP-002923 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného prohlášení č. 12 MP-002886, předmětem kterého je uznání vlastnického práva – převod nemovitostí, zapsaných v KN na LV č. 1 – město Žďár nad Sázavou na LV č. 7863 – ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 – na základě rozhodnutí ministra dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28.6.2001 přechod příslušnosti hospodaření ke stavbám silnic I. třídy se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími pozemky ke dni 1. 7. 2001 ze Správ a údržeb silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR (původní zápis v pozemkové knize – Veřejný statek, seznam II a historický majetek zapsán v PK na knih. vložce 105) shora uvedených pozemků v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a obci Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to pozemků p. č. 1580/16 – ostatní plocha, silnice ve výměře 32 m2, p. č. 1580/29 – ostatní plocha, silnice ve výměře 12 m2, p. č. 1580/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 52 m2a p. č. 1580/40 – ostatní plocha, silnice ve výměře 67 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou v celkové účetní hodnotě 10.541 Kč – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

l) Rada města po projednání nevyužívá předkupní právo a doporučuje zastupitelstvu města také nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4813, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví pí A. K. ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6538 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0        

 

9. Usn. 255/2019/OF

Dohoda o přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o rozsahu plnění auditora a výši odměny mezi městem Žďár nad Sázavou a FSG Finaudit, s. r. o., IČO 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc na rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 247/2019/OF

Úvěr ve výši 57 mil. Kč

Rada města po projednání doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,02 % p. a.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 237/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 4

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 236/2019/OF

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení:

 • Závěrečný účet města za rok 2018 bez výhrad
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

                                                                      

13. Usn.235/2019/OF

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

 1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2018 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
 3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2018
 4. Roční zpráva interního auditu za rok 2018
 5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2018

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 256/2019/ORUP

Smlouvy o příspěvku SVK  - PD ZR 7, RK ul. Komenského

Rada města po projednání schvaluje:

 1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, o uhrazení nákladů na projektovou dokumentaci stavby „Žďár n. S. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště 7, 3.-5. etapa“ v předloženém znění.
 2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, na stavbu „Žďár n. S. – kanalizace ul. Komenského“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 254/2019/ORUP

Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje:

 1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci Revitalizace zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO v předloženém znění.
 2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Žďár nad Sázavou, Čechův dům – SHP“ v předloženém znění.
 3. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Akceschopnost jednotky SDH Žďár nad Sázavou “ v předloženém znění.
 4. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava cyklostezky u Pilské nádrže“ v předloženém znění.
 5. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko (PD)“ v předloženém znění.
 6. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava obecní budovy ve Stržanově“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 248/2019/ORUP

Rozvoj cyklodopravy – smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy

Rada města po projednání schvaluje smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR: „Smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy, č. 12 PO-000874, P/N/06/2019“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 249/2019/OS

Koncepce bydlení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci bydlení města Žďáru nad Sázavou pro období 2019 - 2023.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 250/2019/OS

Pověření výkonem opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu Z. D..
 2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu Z. D pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní J. D.
 4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní J. D. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu V. V.
 6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu V. V. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní J. S.
 8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní J. S.pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 9. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu P. Š.
 10. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu P. Š. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 11. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní O. Z.
 12. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní O. Z. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 13. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní J. J.
 14. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní J. J. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 15. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní M. R.
 16. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní M. R. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 17. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka paní S. V.
 18. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka paní S. V. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 19. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu K. K.
 20. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu K. K.  pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, panu Bc. Karlu Březinu.
 21. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu P. E.
 22. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu P. E. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.
 23. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 3. 6. 2019 paní Bc. Lucii Smištík k výkonu funkce opatrovníka panu M. Š.
 24. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 6. 2018 výkonem funkce opatrovníka panu M. Š.  pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 258/2019/OŠKS

Problematika PO ZŠ Palachova 2189/35

Rada města po projednání schvaluje plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2198/35 Mgr. et Bc. Ivana Vítka s účinností od 1. 7. 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 252/2019/OŠKS

Smlouva Concentus Moraviae

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE pro roky 2020 - 2023 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 251/2019/OŠKS

Vzdělávací akce S lesníkem do lesa

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Ing. Martina Mrkose, ACCA pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro 4. ročníky Základní školy Žďár nad Sázavou ZŠ Komenského 6, ZŠ Švermova 4.

Rada města pověřuje Ing. Martina Mrkose, ACCA k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 253/2019/OPM

Cena propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu 50 Kč/ks propagačního materiálu – NickNack kelímky s tématikou Žďáru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0                         

 

23. Usn. 243/2019/OPM

Smlouva MA 21

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Ústní zpráva/MST

Změna Organizačního řádu MěÚ

Rada města po projednání:

  1. Zrušuje Odbor školství, kultury a sportu ke dni 30.09.2019
  2. Zřizuje Odbor školství, kultury, sportu a marketingu ke dni 01.10.2019
  3. S účinností od 01.10.2019 mění název Oddělení projektů a marketingu na Oddělení projektů
  4. Ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit výběrové řízení na funkci vedoucího Odboru školství, kultury, sportu a marketingu
  5. Ukládá tajemnici městského úřadu zapracovat shora uvedené změny do Organizačního řádu městského úřadu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Různé

Ústní zpráva

Rezignace člena Kulturní komise a jmenování nového člena Kulturní komise

Rada města:
1. Bere na vědomí rezignaci člena kulturní komise pana Milana Jílka.
2. Jmenuje pana Mgr. Leoše Drahotského členem Kulturní komise.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města