Zápis z 18. schůze rady města konané dne 1. 7. 2019

zveřejněno: 4. 7. 2019
konané dne 1. 7. 2019

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 18. schůze rady města:

 1. Organizační změna PS
 2. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Nádražní – městská třída“
 3. Hřiště 4. ZŠ – změnové listy
 4. Příprava staveb Klafar III, C2 a Průmyslová zóna Jamská II – smlouvy
 5. Soutěž o návrh – Neumannova
 6. Výběrové řízení na dodavatele „Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou“
 7. Dřevo Vysočina – otevřený dopis radě města
 8. RO a příkazní smlouvy – architekti města – odloženo z projednávání
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Pověření opatrovníka
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Smlouva o reklamě
 14. Žádost o užití znaku města
 15. Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 3/2016
 16. Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o spolupráci
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 283/2019/POSSm

Organizační změna PS

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu dle přílohy (organizační struktura).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 269/2019/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Nádražní – městská třída“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby„ Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 270/2019/ORUP

Hřiště 4.ZŠ – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou“ bez vlivu na navýšení ceny díla a rozpočet města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 271/2019/ORUP

Příprava staveb Klafar III, C 2 a Průmyslová zóna Jamská II – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a GasNet, s. r. o.: „Smlouva o nájmu plynárenského zařízení, č. 9419001331/4000221084“ a „Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, č. 9419001319/4000224038“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 275/2019/ORUP

Soutěž o návrh – Neumannova

Rada města po projednání schvaluje přípravu soutěže o návrh lokality ul. Neumannova a zároveň schvaluje plnou moc pro městského architekta, Ing. arch. Zbyňka Ryšku, pro zpracování zadání a organizaci soutěže o návrh.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 272/2019/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele  „Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje v upraveném znění vyhlášení výzvy na dodavatele Generelu dopravy města Žďáru nad Sázavou včetně členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 272/2019/ORUP

Dřevo Vysočina a.s. – otevřený dopis radě města

Rada města po projednání bere na vědomí otevřený dopis a.s. Dřevo Vysočina o provozu firmy a schvaluje návrh odpovědi na tento dopis.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. RO a příkazní smlouvy - architekti města - odloženo z projednávání

 

9. Usn. 276/2019/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 278/2019/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. K. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Bc. Karla Březinu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 279/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to: nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 6855 - orná půda ve výměře 1 737 m2 a  p. č. 6856 – trvalý travní porost ve výměře 3 215 m2 (v celkové výměře 4 952 m2) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1938 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, z podílového vlastnictví p. D. H. a pí. B. H. Hodonín – oba podíl id. 1/4 a pí B. J.  ZR – podíl id. 1/2 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, pozemky potřebné pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1 v celkové hodnotě 1.005.974 Kč, výměnou za části pozemků p. č. 8037/2 – orná půda – dle návrhu GP č. 4454-60/2019 nově p. č. 8037/46 – orná půda ve výměře 70 m2, část p.č. 8065/1 – ostatní plocha, ost. komunikace - dle návrhu GP č. 4454-60/2019 nově p. č. 8065/14 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 99 m2 a část p. č. 8066/1 – orná půda – dle návrhu GP č. 4454-60/2019 nově p. č. 8066/8 – orná půda ve výměře 729 m2(v celkové výměře 898 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví shora uvedených spoluvlastníků za účelem výstavby RD v celkové hodnotě 325.974 Kč včetně DPH s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 680.000 Kč bude ze strany města doplacen.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 16N19/51, mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou – jako uživatelem, za zpětné užívání nemovitostí Honzovských rybníků (Horní a Dolní) městem Žďár nad Sázavou, a to pozemků p. č. 9135 – vodní plocha ve výměře 17 627 m2, p. č. 9136 – vodní plocha ve výměře 19 506 m2, p. č. 9137 – vodní plocha ve výměře 3 603 m2 a p. č. 9139 – ostatní plocha ve výměře 1 135 m2 – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 41 871 m2) za období od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2019 v celkové výši 46.881 Kč, přičemž roční úhrada za užívání nemovitostí od 21. 10. 2011 do 31. 10. 2019 je stanovena dohodou a činí částku 7.118 Kč, tj. 1.700 Kč/ha/rok, v předloženém znění.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Nájemní smlouvy o nájmu rybníka č. 16N19/51, mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava – jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, předmětem které je užívání Horního a Dolního Honzovského rybníka, zřízených na pozemcích p. č. 9135, 9136 a 9137 – vše vodní plocha v k. ú. Město Žďár a dále pozemku p. č. 9139 – ostatní plocha v k. ú. Město Žďár, přímo navazující na rybník a sloužící jako hráz Dolního Honzovského rybníka, tzn. pozemků v celkové výměře 41 871 m2

Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1. 11. 2019 na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou - písemná výpověď, a to vždy jen k 1. 11. běžného roku výpovědí doručenou druhé smluvní straně nejpozději do šesti měsíců před tímto dnem nebo ukončení oboustrannou dohodou. Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 2.500 Kč/ha, celkem tedy roční nájemné činí výši 10.468 Kč.

- Rada města po projednání schvaluje Nájemní smlouvu o nájmu rybníka č. 16N19/51, mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava – jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1011/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem užívání jako zahrádka u byt. domu čp. 793 na p. č. 1010 v ul. Okružní, ZR 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 – jako oprávněným – na částech p. č. 556 a 225 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování stavby pod označením „16010-052847 Žďár n. Sáz., Nádražní-Městská třída“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330054932/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4460-49/2019 ze dne 5. 6. 2019 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 2187 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova: přípojka NN, Bouchalky“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ul. Bezručova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330054932/002 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 881-49/2019 ze dne 5. 6. 2019 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 75/12, 75/31, 493/1, 493/6 a 493/7 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova: přípojka NN, Bouchalky“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ul. Bezručova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Hettich ČR, k. s. se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, IČO 49437283 – jako oprávněným – na části p. č. 6976/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění stavby zpevněné přístupové cesty (chodníku na ploše cca 34 m2) k novému personálnímu vstupu pro zaměstnance společnosti v rámci stavby „Rozšíření výrobních ploch HETTICH ve Žďáře nad  Sázavou – 4. etapa“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 280/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 2170 na ul. Haškova, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6119 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. H. L. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. T. a p. V. T.,  Šlakhamry 200,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. M. a p. M. M. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje postup při řešení nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje žádost PO Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou a souhlasí se  změnou užívání prostor, umístěných v objektu č.p. 253, které jsou součástí pozemku parc. č. 46, zastavěná plocha a nádvoří, na Havlíčkově náměstí č.or. 5, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, v současné době užívaných jako učebna - čítárna, na prostory pro kavárnu, zaměřenou na rodiče s dětmi. V případě, že do 31.12.2019 nebude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude tato změna užívání povolena, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 281/2019/ŠKS

Smlouva o reklamě

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Colas CZ a.s, Praha, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 282/2019/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro Ing. Vladimíra Kunce, Bělohradská 115, 580 01 Havlíčkův Brod za účelem propagace města Žďár nad Sázavou v připravované obrazové publikaci VYSOČINA – hrady, zámky, památky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 284/2019/ŠKS

Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016

Rada města, v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, označeném ve vyhlášce, v příloze č. 1, jako bod 1. Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje na dobu od 1.7. do 30.9.2019 na Farských humnech u nově zřízeného grilu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 277/2019/STA

Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o spolupráci

Rada města po projednání souhlasí s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu č. p. 1675/2, ulice Jungmannova Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Š. Z.  Mělkovice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková  v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města