Zápis z 19. schůze rady města konané dne 29. 7. 2019

zveřejněno: 2. 8. 2019
konané dne 29. 7. 2019

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Ing. Josef Klement, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 19. schůze rady města:

 1. Ceníky služeb Relaxačního centra
 2. Podnájemní smlouva a investiční záměr
 3. Pohřebnictví
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Předchozí souhlas s uzavřením NS
 7. Program oslav 30 let od sametové revoluce
 8. Smlouva o reklamě
 9. Dary Kraje Vysočina
 10. VPS se spolkem SE.S.TA
 11. Návrhy na regulaci dopravy před základními školami k zajištění bezpečnosti chodců
 12. Ceny propagačních materiálů
 13. Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
 14. Smlouva o společném postupu zadavatelů – Rekonstrukce komunikací ZR 7
 15. Průmyslová zóna Jamská II.
 16. Výjimka z OZV č. 4/2017
 17. Změna organizačního řádu MěÚ
 18. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, sportu a marketingu
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 299/2019/Sportis

Ceníky služeb Relaxačního centra

Rada města po projednání schvaluje nové ceníky služeb pro Relaxační centrum s platností od 01.09.2019

b) ve variantě č. 2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 302/2019/Pol.

Podnájemní smlouva a investiční záměr

Rada města po projednání souhlasí s podnájmem prostor polikliniky a zároveň se stavebními úpravami budovy.

Rada města současně schvaluje podnájemní smlouvu dle přílohy č. 2.

Rada města ukládá ředitelce vypovědět podnájemní smlouvu VZP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 285/2019/OKS

Pohřebnictví

Rada města po projednání bere na vědomí postup a podmínky přípravy nového řádu veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou a v této souvislosti schvaluje:

1) Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem a Santa G, s. r. o., IČ: 02360870 ve znění dle přílohy;
2) Novou vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa ve znění dle přílohy, k uzavírání mezi městem zastoupeným správcem pohřebišť a nájemci hrobových míst;
3) Informace o zpracování osobních údajů ve znění dle přílohy – pro dotčené osoby v rámci ochrany osobních údajů;

a stanovuje ceny nájmu hrobových míst a služeb s nájmem hrobových míst spojených dle Ceníku P v příloze tohoto materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 286/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části parcely č. 8037/2 ve výměře cca 2 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 8 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti.

Odloženo

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6952 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 720 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě u plynové regulační stanice ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4992, orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p. č. 290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. O. B., Světnov, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravu směny pozemku p. č. 4992, orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p. č. 290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vzájemnou směnu pozemků:

- nabytí pozemků: p. č. 830/5 – trvalý travní porost ve výměře 5 m2, p. č. 830/6 – trvalý travní porost ve výměře 226 m2, p. č. 876 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 877/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 510 m2, p. č. 1286 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 312 m2, p. č. 1354/1 – trvalý travní porost ve výměře 554 m2, p. č. 1354/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 2 833 m2, p. č. 1355/18 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 103 m2, dle návrhu GP č. 253-80/2019 z části pův. pozemku p. č. 1364/5 – ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 1 531 m2 a z části pův. p. č. 1364/13 - ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „b“ ve výměře 410 m2 - oba díly tvoří nově p. č. 1364/5 - ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 941 m2, dále p. č. 1364/6 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 1364/12 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 261 m2, p. č. 1366/2 – ostatní pl., manipulační ploch ve výměře 362 m2, p. č. 1573/2 – ostatní pl., ost. komunikace ve výměře 211 m2, p. č. 1674/9 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 732 m2, p. č. 1674/16 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 488 m2 a p. č. 1674/20 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 222 m2 (v celkové výměře  8 964 m2) – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Agroslužby a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 1.734.837 Kč

- výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: st. p. č. 152/1 -  zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 104 m2, st. p. č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 254 m2, p. č. 1355/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 5486 m2, p. č. 1355/24  – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 47 m2, p. č. 1668/1 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 724 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 9 615 m2) v celkové hodnotě 1.865.790 Kč – převod do vlastnictví společnosti Agroslužby a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665 s tím, že rozdíl ceny ve vzájemných hodnotách pozemků ve výši 130.953 Kč bude společností Agroslužby a.s. městu doplacen.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků - nabytí pozemku p. č. 9046 - orná půda ve výměře 1 979 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1, v hodnotě 389.862 Kč včetně DPH z vlastnictví p. J. P., ZR, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na úplatný převod části pozemků p. č. 8066/1 – orná půda ve výměře 1 074 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ul. Barvířská, ZR 8, v hodnotě 558.862 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. J. P. s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků bude ze strany p. P. doplacen.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej dílu „i“ ve výměře 33 m2 a dílu „j“ ve výměře 5 m2, které byly sloučeny geometrickým plánem č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků do pozemku p. č. 8066/9 - orná půda ve výměře 38 m2 a prodej pozemku p.č. 8065/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 17 m2 (dle GP č. 4454-60/2019 ze dne 9. 7. 2019), vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v lokalitě ul. Barvířská, Klafar III, ZR 8 – za účelem zarovnání hranic pozemků mezi zahradami.
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6526 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku nájemci - společnosti Albert Česká republika, s.r.o. se sídlem Radlická 117, 158 00 Praha 5, a to p. č. 6222 – ostatní pl., jiná plocha ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu části pozemku ve výměře 1 800 m2 v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1, na základě uzavřené Smlouvy o nájmu ze dne 5.10.1998 původně na dobu určitou do 31. 8. 2019, mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EURONOVA a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, Brno – za účelem umístění a provozování vybudované stavby – parkovací stání, přístupové komunikace a průběžný chodník, včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 10. 4. 2006 k uvedené smlouvě, uzavřeného s nástupnickou společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, 63800 Brno – za účelem umístění prodejního stánku na části již pronajatého pozemku před hlavním vchodem do objektu hypermarketu Albert v ul. Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou 1.
Stávající pronájem části shora uvedeného pozemku bude s účinností od 1. 9. 2019 prodloužen nově na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné za užívání pozemku bude nově stanoveno i za plochu využívanou pro parkoviště, přístupovou komunikaci a chodník ve výši 33 Kč/m2/rok a nájemné za pozemek pod umístěným prodejním stánkem ve výši 15.000 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům p. M. K., trvale bytem Zámek, ZR 2 a pí. K. K., trvale bytem Okružní, ZR 3, a to p. č. 894 – ost. plocha, zeleň v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře 67 m2– za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 789 na p. č. 893 v ul. Okružní 65, ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) z důvodu změny vlastnictví a užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a pí. J. a M. P., ZR 2 - jako povinnými a zároveň podílovými spoluvlastníky pozemků p. č. 8502 - trvalý travní porost a pozemku p. č. 8503 – orná půda v  k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (dále jen zatížené pozemky), předmětem které je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby stavby: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II“, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu Města umístit přípojku vodovodu a sdělovacího vedení do zatížených nemovitostí, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který tvoří přílohu smlouvy.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti ve prospěch města se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 12.100 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a pí. Ing. arch. E. L., Praha 4 – Nusle a p. Ing. J. P., Uherské Hradiště, jako podílovými spoluvlastníky pozemků p. č. 8510 - trvalý travní porost a pozemku p.. č. 8514 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár a dále pí. Ing. arch E. L. a p. Ing. O. P.,  Praha 5 – Smíchov, jako podílovými spoluvlastníky pozemku p. č. 8509 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - a zároveň jako povinnými. Předmětem smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby stavby: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II“, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu Města umístit přípojku vodovodu do zatížených nemovitostí, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který tvoří přílohu smlouvy
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti ve prospěch města se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 12.100 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou a společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČO 247 95 020 – jako budoucím povinným a budoucím oprávněným, předmětem které je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby nového objektu „Prodejny pro dům a zahradu, ulice Novoměstská, Žďár nad Sázavou“, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou služebností, spočívající v právu společnosti Dekinvest umístit přípojku splaškové kanalizace na části pozemku p. č.4976/1 a části p. č. 8500/2 v k.ú. Město Žďár, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který je součástí této smlouvy a závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby nové komunikace, postavené v rámci výstavby „Průmyslové zóny Jamská II, Žďár nad Sázavou“, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou služebností, spočívající v právu města umístit část komunikace na části pozemku p. č.4987 v k.ú. Město Žďár, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který je součástí této smlouvy
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně – vzájemné VB.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje nabytí 8 sloupů veřejného osvětlení, z toho 4 sloupů veřejného osvětlení, umístěných na pozemku p.č. 3769, ostatní plocha, zeleň a 4 sloupů veřejného osvětlení, umístěných na pozemku p.č. 3776/1, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a dále schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi manžely p. T. V. a pí. M. V., Suchohrdly a manžely p. Ing. D. H. a pí. M. H., Kuchařovice, na straně prodávajících a městem Žďár nad Sázavou, na straně kupujícího, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí v hodnotě 1.492.724,97 Kč, umístěných v hlavním objektu fotbalových a tenisových kabin, jejichž vybavení bylo pořízeno v rámci akce „Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako převodcem a SPORTIS, příspěvkovou organizací se sídlem Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 65759800, DIČ CZ65759800, jako nabyvatelem.

Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným a firmou Arrow International ČR, a.s. se sídlem Pražská 209, 500 09 Hradec Králové, IČO 60112387 – jako dárcem, předmětem které je poskytnutí finančního daru městu ve výši 41.036 Kč na výsadbu 7 ks nových stromů včetně souvisejícího materiálu a zemních prací v lokalitě Farská humna ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p)

1. Rada města ruší svoje usnesení č.j. 215/2019/OP, bod m)  ze dne 6.5.2019 ve znění: „Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. se sídlem Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČO 27742741, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění“, když předmětem této smlouvy bylo poskytnutí daru ve výši 200.000 Kč na zajištění kulturní akce Den Žďáru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

2. Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. se sídlem Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČO 27742741, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění, když předmětem této smlouvy je poskytnutí daru ve výši 165.290 Kč na zajištění kulturní akce Den Žďáru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 287/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s pí. A. V., ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 25 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 34 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním. Rada města schvaluje postup v této věci dle předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 22 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 288/2019/OP

Předchozí souhlas s uzavření NS

Rada města uděluje předchozí souhlas:

1. S uzavřením Nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, PSČ 591 02, IČO 46901523 a   Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČO 71001565, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. S uzavřením Nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností KINSKÝ Žďár, a.s. Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou, 591 02, IČO 46901523 a příspěvkovou organizací Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4,Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, IČO 43380123, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 289/2019/OŠKS

Program oslav 30 let od sametové revoluce

Rada města po projednání bere na vědomí program oslav 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 290/2019/OŠKS

Smlouva o reklamě

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí reklamy mezi městem Žďár nad Sázavou a společností DEL a.s., se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha 1 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 291/2019/OŠKS

Dary Kraje Vysočina

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dar Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2019 ve výši 728 257,- Kč dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2019 ve výši 728 257,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10.  Usn. 292/2019/OŠKS

VPS se spolkem SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 297/2019/OD

Návrhy na regulaci dopravy před základními školami k zajištění bezpečnosti chodců

Rada města po projednání schvaluje:

  • Návrh na regulaci dopravy před 5. ZŠ ve variantě č. 1
  • Návrh na regulaci dopravy před 2. a 3. ZŠ ve variantě č. 1

 

Rada města ukládá městskému úřadu nechat zpracovat projektantem dopravní studii k řešení situace před 4. ZŠ.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 298/2019/OPM

Ceny propagačních materiálů

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačních materiálů pláštěnky s logem města a oplatky s tématikou Zelené hory v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 301/2019/OFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací   – čtvrtletní zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací  zprávu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 303/2019/ORUP

Smlouva o společném postupu zadavatelů – Rekonstrukce komunikací ZR 7

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Rekonstrukce komunikací ZR 7, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 304/2019/ORUP

Smlouva o přeložce s E.ON - Průmyslová zóna Jamská II

Rada města po projednání schvaluje smlouvu č. 13014436, která bude uzavřena mezi městem a a. s. E.ON Distribuce, o přeložce distribuční soustavy v předloženém znění.

První splátka bude uhrazena z položky inženýrská činnost.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 294/2019/TAJ

Výjimka z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017

Rada města v souladu s ustanovením Části II., Vymezení činností, za podmínek dále uvedených, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozpočtu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, Článku 8, Používání pyrotechnických výrobků Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou, č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, rozhodla neudělit výjimku ze zákazu používání pyrotechnických výrobků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 295/2019/TAJ

Změna organizačního řádu MěÚ

Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1.10.2019 Organizační řád Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 296/2019/TAJ

Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, sportu a marketingu

Rada města po projednání jmenuje vedoucím Odboru školství, kultury, sportu a marketingu Městského úřadu Žďár nad Sázavou od 1. 10. 2019 p. Mgr. Petra Sedláka a pověřuje tajemnici městského úřadu provést všechny úkony směřující k uzavření platného pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
  Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

místostarostka města