Zápis z 20. schůze rady města konané dne 26. 8. 2019

zveřejněno: 29. 8. 2019
konané dne 26. 8. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 20. schůze rady města:

 1. Informace o schváleném projektu
 2. Nákup užitkového automobilu
 3. Rozpočtové opatření č. 4 PO KMJS a odvod finančních prostředků do rozpočtu města
 4. Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020 PO MŠ Žďár n. S.
 5. Přijetí daru
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD
 8. Majetkoprávní jednání ZM
 9. Majetkoprávní jednání RM
 10. Zajištění údržby zeleně mimo sečení
 11. Zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 13. Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na rok 2020
 14. Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II.
 15. Petice proti umístění pily
 16. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár n. S. 7 – rekonstrukce komunikací“
 17. Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání
 18. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných Staveb“
 19. Příprava staveb – smlouvy
 20. Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení
 21. Žádosti o změnu ÚP města
 22. Změna organizačního řádu
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 309/2019/3.ZŠ

Informace o schváleném projektu

Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do projektu Šablony II.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 310/2019/Sportis

Nákup užitkového automobilu

Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup užitkového automobilu z investičního fondu organizace do maximální ceny 300 000 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 311/2019/KMJS

Rozpočtové opatření č. 4 PO KMJS a odvod finančních prostředků do rozpočtu města

Rada města po projednání:

  • Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 PO KMJS dle předloženého návrhu
  • Nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO KMJS do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 325/2019/PO MŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2019/2020 PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 318/2019/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 přijetí peněžních darů na podporu sportovních a kreativních činností školy a tisku školního kalendáře.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 308/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 34 umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Y. C., Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. S. Nové Město na Moravě. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f)

 1. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu  č. 13 a garážového stání č. 14, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár.
 2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 13 a garážového stání č. 14, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu a garážového stání bude uzavřena s p. P. H. Herálec a p. K. H., Dobrá Voda  s účinností od 1.10.2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Ing. B. P. a p. D. P. Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 74, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M. P., Nížkov dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi  o nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k)

 1. Rada města vyhlašuje záměr na využívání části prostor, které se nachází v objektu č.p. 925, který je součástí pozemku parc. č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Okružní č. or,. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, katastrální území Město Žďár, pro spolkovou činnost.
 2. Rada města schvaluje Provozní řád v předloženém znění.
 3. Rada města schvaluje úhradu za užívání prostor ve výši 50,- Kč/hod včetně DPH.

Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Sportis, Horní 1679/ 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 657 59 800, jako nájemcem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 307/2019/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu RD

Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemků:

pozemku č. 1 v celkové výměře 631 m2, který se skládá z pozemků:

p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2
p.č. 8061/6, orná půda ve výměře  16 m2
p.č. 8037/45, orná půda ve výměře  567 m2

pozemku č. 2 v celkové výměře 690 m2, který se skládá z pozemků:

p.č. 8065/11, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2
p.č. 8061/3, orná půda ve výměře  325 m2
p.č. 8037/34, orná půda ve výměře  258 m2

pozemku č. 3 v celkové výměře 708 m2, který se skládá z pozemku:

p.č. 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2

pozemku č. 4 v celkové výměře 734 m2, který se skládá z pozemků:

p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2
p.č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2
p.č. 8037/32, orná půda ve výměře  278 m2

pozemku č. 5 v celkové výměře 1 604 m2, který se skládá z pozemku:

p.č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 306/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) 

 1. Rada města schvaluje předkupní právo k pozemku p. č. 9525/9 - orná půda ve výměře 2 960 m2, který vznikl v souladu s Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 3725-6/2014 oddělením od  pozemků p. č. 9512/2, p. č. 9523/1 a p. č. 9525/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, a to do doby právní moci kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného souhlasu s užíváním novostavby výrobního a vývojového centra firmy KOVO Koukola Invest, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou.
 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o.,  se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b)

 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle návrhu GP č. 4488-87/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 3 093 m2, nově označeného jako p. č. 9513/19 – orná půda ve výměře 3 093 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.
  Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.
  - za kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč, tj. 808,27 Kč/m2 včetně DPH.
 2. Rada města po projednání schvaluje zřízení předkupního práva pro město Žďár nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/19 – orná půda ve výměře 3 093 m2 v k. ú. Město Žďár, a to do doby právní moci kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného souhlasu s užíváním stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10 v k.ú. Město Žďár, vydaném stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem).
 3. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VAMAFIL spol. s r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4489-88/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 1 247 m2, nově označeného jako p. č. 9513/20 – orná půda ve výměře 1 247 m2, dále z části pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 3 814 m2 odděleného dílu ve výměře 2 596 m2, zůstává jako p. č. 9518/5 – orná půda nově ve výměře 2 596 m2a z části pův. p. č. 9512/11 – orná půda ve výměře 82 m2 odděleného dílu ve výměře 7 m2, nově označeného jako p. č. 9512/29 – orná půda ve výměře 7 m2  - vše v k. ú. Město Žďár a dále pozemku p. č. 9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 v k. ú. Město Žďár, v celkové výměře 3 968 m2 – za účelem vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.
Pozemky se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemky se nachází inženýrské sítě.
- za kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč + platná sazba DPH, tj. 630,04 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 877-55/2019 ze dne 28. 6. 2019 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z pův. pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 36 m2, nově označeného jako p.č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 36 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví manželů MVDr. I. a D. H.  (SJM),  ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu na zahradu a ke schodišťové plošině pro zdravotně indisponovaného občana (špatná pohyblivost) u ŘRD  na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 27.000 Kč

a dále odprodej navazující části z pův. pozemku p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 35 m2, nově označeného jako p. č. 570/468 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD  na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek ZR 2, do vlastnictví p. L. A., ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu pro zdravotně indisponovaného občana na zahradu u okrajového ŘRD
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 26.250 Kč

Pozemky jsou prodávány s podmínkou, že bude respektováno umístění rozvaděče NN na pozemku, který nelze přemístit a ochranná pásma řadu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 8066/9 - orná půda ve výměře 38 m2 a prodej pozemku p. č. 8065/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 17 m2 vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v lokalitě ul. Barvířská, Klafar III, ZR 8 do vlastnictví p. M. P. Žďár nad Sázavou  – za účelem zarovnání hranic pozemků mezi zahradami.
- za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem ve výši 110.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f)

 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 29. 4. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř. Bohdalec, týkající se převodu vlastnictví pozemků v k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.
 2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit  směnu pozemků: a to nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec,  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 668.283 Kč – za účelem přípravy nové PZ a pro zajištění výstavby budoucí komunikace v PZ Jamská II, ZR 1, výměnou za nabytí pozemků v lokalitě Klafar III, ZR 8 - p. č. 8037/41 – orná půda ve výměře 618 m2, p. č. 8037/42 – orná půda ve výměře 601 m2, p. č. 8037/43 – orná půda ve výměře 365 m2, p. č. 8053/3 – orná půda ve výměře 129 m2, p. č. 8065/16 – orná půda ve výměře 8 m2a p. č. 8065/17 – orná půda ve výměře 104 m2, v celkové výměře 1 825 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec v celkové hodnotě 1.063.283 Kč včetně DPH.
  Rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 395.000 Kč včetně DPH bude ze strany p. Ř. městu doplacen.
 3. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-20/2019-OP ze dne 12.3.2019, týkající se vzájemné směny pozemků ve znění:
  - koupě p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1, z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za cenu 1.000 Kč/m2 – za účelem přípravy nové PZ a pro zajištění výstavby budoucí komunikace v PZ Jamská II - za části pozemků – prodej části p. č. 8037/2 - orná půda, části p. č. 8053/3 - orná půda a části p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace - vše k. ú. Město Žďár o celkové výměře cca 1 841 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě Klafar III, ZR 8, když označení těchto pozemků a jejich výměra budou upřesněny geometrickým plánem, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř.  Bohdalec, za cenu 2.000 Kč/m2
 4. Rada města po projednání ruší vyhlášenou změnu původního vyhlášeného záměru č. Z-20/2019-OP ze dne 7. 5. 2019, týkající se vzájemné směny pozemků ve znění:
  - nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec , do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nově v celkové hodnotě 668.283 Kč za část pozemků, které budou odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda  a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec , nově v celkové hodnotě 1.097.283 Kč
  Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků - nabytí pozemku p. č. 9046 - orná půda ve výměře 1 979 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1, v hodnotě 389.862 Kč včetně DPH z vlastnictví p. J. P., Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, potřebného pro budování průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a dále úplatný převod pozemku p. č. 8066/1 – orná půda ve výměře 1 074 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ul. Barvířská, ZR 8, v hodnotě 558.862 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. J. P. ,Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 169.000 Kč včetně DPH bude ze strany p. P. doplacen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to: nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 6855 - orná půda ve výměře 1 737 m2 a  p. č. 6856 – trvalý travní porost ve výměře 3 215 m2 (v celkové výměře 4 952 m2) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1938 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, z podílového vlastnictví p. D. H. a pí. B. H.  Hodonín – oba podíl id. 1/4 a pí B. J.  ZR  – podíl id. 1/2 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, pozemky potřebné pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1 v celkové hodnotě 1.005.974 Kč, výměnou za pozemky p. č. 8037/46 – orná půda ve výměře 70 m2, p. č. 8065/14 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 99 m2 a p. č. 8066/8 – orná půda ve výměře 729 m2(v celkové výměře 898 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví shora uvedených spoluvlastníků za účelem výstavby RD v celkové hodnotě 325.974 Kč včetně DPH s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 680.000 Kč bude ze strany města doplacen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Ing. J. D.,     Kostelec  - trvalý travní porost ve výměře 330 m2, p. č. 5373 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 724 m2, p. č. 5375 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 798 m2, p. č. 5378 - orná půda ve výměře 7 645 m2, p. č. 5379 - orná půda ve výměře 419 m2, p. č. 5381 - trvalý travní porost ve výměře 129 m2, p. č. 5382 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 393 m2 a p.č. 5383/1 - trvalý travní porost ve výměře 886 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4046, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, tj. pozemků nacházejících se v lokalitě průmyslové zóny Jamská I, mezi ul. Brněnská a ul. Jamská, ZR 1, potřebných pro další rozvoj podnikání a částečně pro propojovací komunikaci.
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.277.000.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to:

části p. č. 3701/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 35 m2, části p. č. 4258 – trvalý travní porost ve výměře cca 25 m2 a části p. č. 4235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 55 m2 (celkem cca 115 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 – za účelem realizace akce SVK „Stavební úpravy areálu SVK Žďársko – Vodárenská 2“
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 + platná sazba DPH

části p. č. 3256/1 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 80 m2, části p. č. 3256/2 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 120 m2, části p. č. 4235/2 - trvalý travní porost ve výměře cca 85 m2, části p. č. 4236 – orná půda ve výměře cca 430 m2 a p. č. 4237 – orná půda ve výměře 58 m2 (celkem cca 773 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4099, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem realizace akce města „Technická infrastruktura ul. Vodárenská“, ZR 4
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 + platná sazba DPH

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po dokončení staveb dle zaměření oddělovacím GP.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy, týkající se shora uvedeného převodu pozemků, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemkůdle zhotoveného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro rozdělení pozemku takto:

- z části pův. p. č. 7733 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 248 m2 nově označeného jako p. č. 7733/2 – trvalý travní porost ve výměře 248 m2 a z části pův. p. č. 7734 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 278 m2 nově označeného jako p.č. 7734/1 – trvalý travní porost ve výměře 278 m2 – oba pozemky v celkové výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K., ZR, v celkové hodnotě 3.345 Kč

– z části pův. p. č. 7732/1 - trvalý travní porost odděleného dílu „a“ ve výměře 149 m2 a z pův. p. č. 7732/2 – trvalý travní porost odděleného dílu „b“ ve výměře 305 m2 oba sloučené do nově označené parcely p. č. 7732/3 v celkové výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví p. Z. K., ZR  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 2.887 Kč

– za účelem majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům v lokalitě za areálem společnosti Žďas a.s. pro stavební úpravy této cesty na pozemku p.č. 7723/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků:

- nabytí pozemků: p. č. 830/5 – trvalý travní porost ve výměře 5 m2, p. č. 830/6 – trvalý travní porost ve výměře 226 m2, p. č. 876 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 877/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 510 m2, p. č. 1286 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 312 m2, p. č. 1354/1 – trvalý travní porost ve výměře 554 m2, p. č. 1354/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 2 833 m2, p. č. 1355/18 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 103 m2, dle návrhu GP č. 253-80/2019 z části pův. pozemku p. č. 1364/5 – ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 1 531 m2 a z části pův. p. č. 1364/13 - ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „b“ ve výměře 410 m2 - oba díly tvoří nově p. č. 1364/5 - ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 941 m2, dále p. č. 1364/6 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 1364/12 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 261 m2, p. č. 1366/2 – ostatní pl., manipulační ploch ve výměře 362 m2, p. č. 1573/2 – ostatní pl., ost. komunikace ve výměře 211 m2, p. č. 1674/9 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 732 m2, p. č. 1674/16 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 488 m2 a p. č. 1674/20 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 222 m2 (v celkové výměře 8 964 m2) – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Agroslužby a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 1.734.837 Kč

- výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: st. p. č. 152/1 -  zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 104 m2, st. p. č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 254 m2, p. č. 1355/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 5486 m2, p. č. 1355/24 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 47 m2, p. č. 1668/1 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 724 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 9 615 m2) v celkové hodnotě 1.865.790 Kč – převod do vlastnictví společnosti Agroslužby a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665 s tím, že rozdíl ceny ve vzájemných hodnotách pozemků ve výši 130.953 Kč bude společností Agroslužby a.s. městu doplacen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1192 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 170 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem rozšíření zahrady p. č. 1182 v k. ú. Město Žďár v budoucím vlastnictví žadatelů (na základě uskutečněného převodu mezi fyzickými osobami) v lokalitě mezi ul. Komenského, ZR 3 a ul. Drože, ZR 1. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n)

 1. Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6923/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 3 649 m2 v lokalitě u Kamenného rybníka v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.
 2. Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6851/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 500 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě mezi areály společností ZDAR a.s. a společnosti KOVO-ŠROT s.r.o., přilehlé k plánovanému obchvatu z ul. Brněnská na ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 8. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2018, který bude uzavřen mezi paní A. S.  Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 305/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6488 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. K.  ZR , a to části p. č. 1011/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 15 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání jako zahrádka u byt. domu čp. 793 na p. č. 1010 v ul. Okružní, ZR 3.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 6463 – orná půda a p. č. 6464 – ostatní pl., jiná plocha v celkové výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul Chelčického ZR 6 x ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem sportovního využití – dočasná stavba sportovních překážek ze dřeva, kovu a pneumatik (překážky nebudou pevně spojené se zemí) pro trénink parkouru – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- na pozemku bude v rámci propojky Jihlavská x Brněnská realizována přeložka technické infrastruktury - souhlas s výpůjčkou pouze za podmínky, že bude realizace této přeložky umožněna
- provoz, údržba lokality včetně ochrany dotčené zeleně, úklid zajistí žadatel na své riziko a náklady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje nabytí:

- travnaté pláže, spočívající v štěrkopísečné vyvýšené platformě ve výměře cca 120 m2
- mola o rozměru 3000*3000 mm / dub, nátěr olej
- lavic o rozměru 300*300*3000 mm, 2 ks
- grilu – svařenec plech o rozměrech cca 900*700*1000 mm

vše umístěné na části pozemku p. č. 137/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

a dále schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi Žijeme Žďárem, z.s., se sídlem Brodská 1874/23, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 02492369 a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. O. N. Brno – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 2242 a 2201/20 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přípojky inž. sítí – kanalizace splašková, dešťová v rámci přístavby a změny užívání části RD k podnikání na prodejnu textilu č.p. 589 na p. č. 2240 v k. ú. Město Žďár v ul. Jungmannova 7, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330053384/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4443-3587/2019 ze dne 13. 6. 2019, GP č. 4464-3587/2019 ze dne 14. 6. 2019, GP č. 4465-3587/2019 ze dne 14. 6. 2019, GP č. 4466-3587/2019 ze dne 14. 6. 2019, GP č. 4467-3587/2019 ze dne 19. 6. 2019 a GP č.  4468-3587/2019 ze dne 19. 6. 2019 na částech p. č. 963/1, 937, 950, 1003, 1005, 1011/4, 1011/5, 1053, 1066/3, 809/1, 817, 1080, 1081, 1083, 963/2, 963/3, 1292, 1293, 1311, 1328, 890, 891, 892/1, 894, 898, 905, 922, 923, 986 - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz. 3, rekonstrukce NN, I. etapa“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, pilířů a pojistkové skříně v lokalitě ul. Brodská, Okružní – dolní, Revoluční, Kopečná, ZR 3 a ul. Žižkova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330054581/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4455-74/2019 ze dne 12. 7. 2019 na částech p. č. 1145, 1161, 1162, 2043/1, 2044, 2045, 2047, 7978, 7979 a 7990/5 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Dr. Drože, rekonstrukce NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a pojistkových skříní v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního    zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 – jako oprávněným – na částech p. č. 2264/5 a 3287 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-066001, RVDSL1723_M_J_ZDAR123-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely a 2 ks ochranných HDPE trubek včetně optických kabelů v celkové délce 2 m včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, Žďár nad Sázavou 3“ v ul. Strojírenská, ZR 3 v  k. ú. Město Žďár, jejíž součástí je i stavba „SO 401 Veřejné osvětlení“, mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby, spočívající v umístění nového sloupu a zemního kabelu veřejného osvětlení v k. ú. Město Žďár, v ul. Strojírenská, ZR 3, z důvodu již existující kanalizace a vodovodu v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 326/2019/OKS

Zajištění údržby zeleně mimo sečení

Rada města po projednání:

  • Schvaluje výpověď smlouvy s Purum s. r. o., IČ: 62414402, na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho místních částech uzavřené dne 23.08.2016 a to v souladu s čl. IX. Platnost a účinnost smlouvy odst. 3 (9 měsíční výpovědní lhůta);
  • Pověřuje OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho místních částech.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 324/2019/OKS

Zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací

Rada města po projednání:

  • Schvaluje výpověď smlouvy s Ing. Josefem Pitkou, IČ:12705161 na zajištění čistění a zimní údržby komunikací a zpevněných ploch města uzavřené dne 17.10.2016 ve znění dodatku č. 1  souladu s čl. IX. Platnost a účinnost smlouvy odst. 3 (9 měsíční výpovědní lhůta);
  • Pověřuje OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací a ploch.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 327/2019/OF

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přistoupení k závazku, který vyplyne z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 317/2019/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2020
Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

  • Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na rok 2020
  • Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2020

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 316/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opaření č. 5/2019 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 312/2019/ORUP

Petice proti umístění pily

Rada města po projednání bere na vědomí petici občanů proti umístění provozu technologie zpracování dřeva – pila na ulici Santiniho ve Žďáře nad Sázavou a schvaluje návrh odpovědi, která je součástí materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 313/2019/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár n. S. 7 – rekonstrukce komunikací

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic ZR 7 Žďár nad Sázavou, I., III. a IV. etapa“ včetně doplněných členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD a OP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 314/2019/ORUP

Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání

Rada města po projednání schvaluje návrh na vydání Změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou a doporučuje zastupitelstvu města vydat Změnu č. 1 územního plánu formou opatření obecné povahy dle materiálu přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 322/2019/ORUP

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 323/2019/ORUP

Příprava staveb – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje smlouvu č. 4000225085, která bude uzavřena mezi městem, s. r. o. GasNet a s. r. o. Střechokomplex, o přeložce plynárenského zařízení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 320/2019/ORÚP

Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou zkráceným postupem a schválit obsah změny č. 3 územního plánu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 315/2019/ORUP

Žádosti o změnu ÚP města

1) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 1 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 2, proti 2, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO      

 

2) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh č. 2 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh č. 3 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 4a na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh č. 4b na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 5 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 6 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 7 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 8a na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh č. 8b na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Ústní zpráva/p. tajemnice

Změna organizačního řádu

Rada města bere na vědomí, že na základě organizační změny související se zrušením stávajícího Odboru školství kultury a sportu ke dni 30.09.2019 a vznikem nového Odboru školství, kultury, sportu a marketingu od 01.10.2019 všichni zaměstnanci zařazení do stávajícího Odboru školství, kultury a sportu se stávají zaměstnanci nového Odboru školství, kultury, sportu a marketingu a pracovní náplně zůstávají totožné.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města