Zápis z 21. schůze rady města konané dne 9. 9. 2019

zveřejněno: 11. 9. 2019
konané dne 9. 9. 2019

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 21. schůze rady města:

 1. Žádost PO MŠ o převedení finančních prostředků
 2. Dodatek ke smlouvě o dílo PO MŠ
 3. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě - ZŠ Komenského 2
 4. Redakční rada Žďárského zpravodaje
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě – ZŠ Palachova 2189/35
 8. Revitalizace zahrad MŠ, ZŠ – smlouva mezi městem a SFŽP
 9. Různé:
  Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Chustu

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 333/2019/POMŠ

Žádost PO MŠ o převedení finančních prostředků

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.020.000 Kč pro PO MŠ na akci „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ v rámci rozpočtových opatření města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 332/2019/POMŠ

Dodatek ke smlouvě o dílo – PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 335/2019/2.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě 8. A pro školní rok 2019/2020 Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 328/2019/OPM

Redakční rada Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení

Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 69/2019/OPM ze dne 14.1.2019 ve věci jmenování Redakční rady:

  • Původní usnesení: „Rada města po projednání jmenuje Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení: Jakub Axman, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček“.
  • se mění na usnesení: „jmenuje Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení Matěj Papáček, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 329/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a)

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p.č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 9 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a údržby nového oplocení u RD č.p. 770, ul. Smetanova, ZR 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p.č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 400 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - za účelem údržby zeleně, přístupu k nemovitosti - RD č.p. 770, ul. Smetanova, ZR 1. Pozemek ve výpůjčce zůstane veřejně přístupný (bez oplocení).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. R. Č. Praha, a to p. č. 6526 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-1671/2019-SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo plánu 876-28/2019 ze dne 21.5.2019 na části pozemku ve vlastnictví povinného p. č. 658/1 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1057, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění 4 kusů schodiště pro přístup do vody a dále právo v přístupu a příjezdu na pozemek povinného za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav a oprav této stavby ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 146/2, 146/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S, 1.máje: přípojka NN, SATT“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 50, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S,Nábřežní:kab.smyč.NN, “, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Plnou moc, kterou zmocňuje advokáta Mgr. M. Z. pro soudní řízení ve věci žaloby na obnovu řízení proti České republice – Státnímu pozemkovému úřadu v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem nemovitostí p. č. 7020, 7022, 7003, 7002, 7019/2, 6987/4, 6976/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, IČO 43383513 - jako investorem stavby pod názvem „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a paní B. F. Žďár nad Sázavou  - jako povinnou, vlastník pozemků p. č. 7093 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 7094 – zahrada v  k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (dále jen zatížené pozemky), předmětem které je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby stavby: „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín“ včetně stavebního objektu SO 01 Stoky splaškové kanalizace, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu Města umístit přeložku dešťové kanalizace do zatížených nemovitostí, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který tvoří přílohu smlouvy.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti ve prospěch města se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 12.100 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a manžely J. a V. H., Žďár nad Sázavou - jako povinnými, vlastníci pozemku (SJM) p. č. 7095/1 – zahrada v  k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou (dále jen zatížený pozemek), předmětem které je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od výstavby stavby: „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín“ včetně stavebního objektu SO 01 Stoky splaškové kanalizace, uzavřít podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu Města umístit přeložku dešťové kanalizace do zatížené nemovitosti, a to v rozsahu, stanoveném v mapovém podkladu, který tvoří přílohu smlouvy.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti ve prospěch města se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 12.100 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 330/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Z. M. Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou, a to s účinností od 1.11.2019.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje umístění sídla akciové společnosti NOBIS Lékárny a.s., IČO 06314597 v  objektu občanského vybavení č.p. 1699, č.or. 4 na ulici Studentská, Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 4, který je součástí pozemku parc. č. 3362 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, jež obsahuje movité věci, které tvoří vybavení radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, na ulici nám. Republiky č.or. 24, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 18.12.2018 , která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Junákem – českým skautem, přístavem Racek Žďár nad Sázavou, se sídlem 1. máje 325/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 334/2019/ZŠ Pal.

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách 6. B a 8. A Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 331/2019/ORÚP

Revitalizace zahrad u základních a mateřských škol ve Žďáře n. S.

Rada města po projednání schvaluje smlouvy (č. 02851862, 06951862, 04211862, 08791862) o poskytnutí podpory ze SFŽP na úpravy zahrad u MŠ a ZŠ a pověřuje starostu města jejich podpisem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0 

 

9. Různé

Ústní zpráva

Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Chustu

Rada města schvaluje účast zastupitelů města:

Ing. Josefa Klementa, Ing. Dagmar Zvěřinové, Mgr. Tomáše Augustýna, Ing. Petra Stočka, Bohumila Trávníka

v ukrajinském partnerském městě Chust ve dnech 25.09.2019 - 28.09.2019.

Město Žďár nad Sázavou vysílá předsedu Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci Ing. Jiřího Dokulila na zahraniční pracovní cestu do partnerského města Chust ve dnech 25.09.2019 – 28.09.2019 a schvaluje úhradu pojištění léčebných výloh, stravného a ubytování předsedy komise z položky „Mezinárodní partnerství“ rozpočtu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města