Zápis z 22. schůze rady města konané dne 23. 9. 2019

zveřejněno: 30. 9. 2019
konané dne 23. 9. 2019

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 22. schůze rady města:

 1. Informace o stavu městských lesů
 2. Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2020
 3. Schválení nákupu počítačů a softwarového vybavení, rozpočtové opatření
 4. Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2020
 5. Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2020
 7. Bezúplatný převod majetku
 8. Souhlas s přijetím daru
 9. Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na r. 2020
 10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – elektromobil
 11. Pověření výkonem opatrovníka
 12. Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy
 13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ječmínek
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Majetkoprávní jednání
 16. Různé:
  Schválení zahraniční služební cesty
  Informace z jednání – ČOV Žďár nad Sázavou
  TIC – informace

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 340/2019/TSBM

Informace o stavu městských lesů

Rada města se seznámila se stavem v městských lesích v důsledku kůrovcové kalamity.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 337/2019/Pol.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou pro rok 2020

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 390 tis. Kč
  2. Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  3. Odpisový plán
  4. Limit počtu zaměstnanců 42,5
  5. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 25.050 tis. Kč

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2020:

  1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063 tis. Kč
  2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.010 tis. Kč
  3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.810 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 336/2019/Pol.

Schválení nákupu počítačů a softwarového vybavení, rozpočtové opatření

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje nákup počítačů
  2. Schvaluje postup výběrového řízení pro nákup počítačů
  3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019
  4. Schvaluje nákup softwarového vybavení
  5. Schvaluje postup výběrového řízení pro nákup softwarového vybavení

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 338/2019/Kultura

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár nad rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO Kultura:

  • Odpisový plán dle přílohy
  • Limit reprefondu 15 tis. Kč
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců
  • Limit mzdových nákladů ve výši 6.927 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 425 tis. Kč
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 4.464 tis. Kč
   V tom: zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
   zajištění akce Odpoledne s dechovkou 30 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 13.400 tis. Kč
  • Příspěvek do investičního fondu na zvukový systém Dolby Atmos Kino Vysočina 2.300 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 341/2019/SPORTIS

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2020

1. Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2020:

  • Objem mzdových prostředků ve výši 22.980.000 Kč
  • Limit reprefondu ve výši 20.000 Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.814.000 Kč.

2. Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 20.379.000 Kč
  • Požadavek na příspěvek do investičního fondu (plynová rolba) 315.000 Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.267.000 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 342/2019/KMJS

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje na rok 2020 pro PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou:

  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Objem mzdových prostředků ve výši 6 323 tis. Kč
  • Limit počtu pracovníků 15
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč
  • Střednědobý rozpočtový výhled

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2020:

  • Na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 8 280 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 600 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 349/2019/POSSm

Bezúplatný převod majetku

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 348/2019/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 347/2019/POSSm

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO SSm:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 265 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 50 655 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 180 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 460 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 339/2019/OPM

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – elektromobil

Rada města po projednání schvaluje smlouvu č. 12251821 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 346/2019/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. D. vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 343/2019/OS

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy

 1. Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.
 2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v bytovém domě č. p. 2169 na ul. Haškova, č. or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č. p. 6120 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. K. Žďár nad Sázavou.
  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2019.
  Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 350/2019/OS

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s., a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 345/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. p. V. H. a p. Z. H. Ostrov nad Oslavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, na dobu určitou do 30.9.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, IČO 43379168, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. V. Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 344/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 136 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou  – za účelem výstavby řadových garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6538 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou spolku Strength of morión, z. s. se sídlem Nádražní 2120/35, Žďár nad Sázavou 6, IČO 06872565, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 6463 – orná půda a p. č. 6464 – ostatní pl., jiná plocha v celkové výměře 300 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul Chelčického ZR 6 x ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem sportovního využití – dočasná stavba sportovních překážek ze dřeva, kovu a pneumatik (překážky nebudou pevně spojené se zemí) pro trénink parkouru – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- na pozemku bude v rámci propojky Jihlavská x Brněnská realizována přeložka technické infrastruktury - souhlas s výpůjčkou pouze za podmínky, že bude realizace této přeložky umožněna
- provoz, údržba lokality včetně ochrany dotčené zeleně, úklid zajistí žadatel na své riziko a náklady

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájem pozemku p. č. 3366 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - KP Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to části ve výměře 20 m2, nacházející se v lokalitě „u Polikliniky“ v ul. Studentská, ZR 4, užívané nájemcem p. A. N., v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 15. 12. 2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí PharmDr. H. M. Žďár nad Sázavou  – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 918/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem přesahu střechy v rámci stavby „Stavební úpravy střechy doplňkové stavby u RD Veselíčko – výměna konstrukce střechy hospodářského objektu (včetně krytiny)“ na p. č. 74 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 320/6 - ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro katastrální území Vysoké, obec Vysoké na LV č. 81, ve vlastnictví p. J. B. Vysoké - za účelem dočasného bezplatného užívání pozemku na dobu neurčitou pro umístění a užívání části stavby města Žďáru nad Sázavou - akce: „Úpravy a doplnění stezky kolem rybníku Konvent“.v rámci stavby „Naučná stezka kolem Zelené hory“, a to mezi pí J. B. Vysoké  – jako půjčitelem a městem Žďár nad Sázavou – jako vypůjčitelem, v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Různé

Schválení zahraniční služební cesty

Rada města schvaluje účast starosty města Ing. Martina Mrkose, ACCA na zahraniční služební cestě do Mnichova ve dnech 23.09. – 25.09.2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Informace z jednání – akce „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV“

Rada města bere na vědomí zápis z II. jednání Pracovní skupiny intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou a Protokol z jednání komise pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na akci „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV – DÚR“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 
 
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města