Zápis z 24. schůze rady města konané dne 21. 10. 2019

zveřejněno: 25. 10. 2019
konané dne 21. 10. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Schválený pořad  24. schůze rady města: 

 1. Potenciál města Žďár nad Sázavou – soutěž
 2. Příkazní smlouvy na konzultační činnost
 3. Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu
 4. Návrh veřejnoprávní smlouvy
 5. Generel dopravy – zrušení výběrového řízení
 6. Částečná revokace usnesení
 7. Majetkoprávní jednání RM
 8. Majetkoprávní jednání ZM
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Prodej pozemků pro RD ulice Barvířská
 11. Nabytí a využití části hotelu Fit
 12. Informace o ukončení nájmu TIC
 13. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020
 14. Rozpočtové opatření
 15. Plán zimní údržby
 16. Vyhrazení parkovacího stání
 17. Žádost o odškodnění ulice Luční
 18. Pronájmy míst pro žďárskou pouť
 19. Vyhodnocení dotačního programu
 20. Vyhlášení dotačního programu
 21. Vyhlášení dotačního programu
 22. Vyhlášení dotačního programu
 23. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
 24. Monitoring finančního řízení PO
 25. Rozhodnutí o uložení odvodu
 26. Hodnocení školských příspěvkových organizací
 27. Různé

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 392/2019/MA/RUP

Potenciál města Žďár nad Sázavou – soutěž o návrh, zadání

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Potenciál města Žďáru n. S.“ a doporučuje zastupitelstvu města vzít vyhlášení soutěže o návrh na vědomí a schválit zajištění zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací soutěže ve výši 800 tis. Kč v rozpočtu pro rok 2020.
Usnesení o vyhlášení architektonické soutěže nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení závazku finančního krytí soutěže v zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 393/2019/MA/RUP

Příkazní smlouvy na konzultační činnost, dodatky

Rada města po projednání schvaluje:

 1. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a s. r. o. Refuel – Ing. arch. Zbyňkem Ryškou v předloženém znění
  a
 2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a Mgr. Ing. L. R., DiS. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

3. Usn. 394/2019/RUP

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II, I. etapa, 1. část“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD a OP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 387/2019/RUP

Návrh veřejnoprávní smlouvy pro zajištění meziobecní spolupráce

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a obcemi správního obvodu Žďár nad Sázavou na zajištění dotačního managementu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 398/2019/RUP

Generel dopravy – zrušení výběrového řízení

Rada města po projednání schvaluje zrušení výzvy na dodavatele Generelu dopravy města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 380/2019/KMJS

Částečná revokace usnesení mat. č. 311/2019/KMJS z 26.08.2019 a odvod z investičního fondu PO do rozpočtu města

Rada města po projednání:

 • Revokuje usnesení č. j. 311/2019/KMJS ze dne 26.08.2019 v části týkající se nařízení odvodu finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO KMJS do rozpočtu města.
 • Schvaluje převod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z rezervního fondu PO KMJS do investičního fondu PO KMJS
 • Nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z investičního fondu PO KMJS do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 375/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 4. 8. 2016 včetně pozdějších dodatků, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a pachtýřem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, předmětem kterého je ukončení části pachtu pozemků k zemědělskému obhospodařování v souvislosti s přípravou výstavby Průmyslové zóny Jamská II ve Žďáře nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům R. a Z. N., ZR, a to části p.č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře 400 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - za účelem údržby zeleně, přístupu k nemovitosti – RD,  ZR 1. Pozemek ve výpůjčce zůstane veřejně přístupný (bez oplocení) a s povinností řádně udržovat zeleň včetně sběru opadaného ovoce ze stromů, odvozu posečené trávy a jiného bioodpadu (likvidace), a to vše na vlastní náklady vypůjčitele.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem Žijeme Žďárem, z.s. se sídlem Brodská 1874/23, Žďár nad Sázavou 3, IČO 02492369 – jako investorem, předmětem které je přenechání částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou investorovi - p. č. 137/1 - ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 137/4 - ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 137/5 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 140/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, bezúplatně do užívání na dobu určitou, a to nejpozději do 31. 12. 2030, pro účely realizace stavby Výsadba stromů na Farských humnech "Stromy pro Farčata" - za splnění stanovených podmínek, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, IČO 46901523, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a společností KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, IČO 46901523 – jako povinným, a to na částech p. č. 595/1, p. č. 606/1, p. č. 607, p. č. 608/1,  p. č. 609/1, p. č. 610  p. č. 611, p. č. 605/12 a p. č. 17 -vše v katastrálním území Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou a dále na částech p. č. 318/3 a p. č. 319/1 v katastrálním území Vysoké, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 203, obec Vysoké, v souvislosti s realizací akce města Žďáru nad Sázavou (investora) „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent", jejíž součástí bude i umístění jednotlivých objektů stezky včetně informačních tabulí podle projektu, zpracovaného spol. ENVIGEST s.r.o., Nové Město na Moravě v roce 2019, č. zak. 1809 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. V.  ZR a manžely J. a R. V.,  ZR – jako oprávněnými, a to na části p. č. 806 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kanalizační přípojky pro RD na p. č. 812 v k. ú. Město Žďár, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněných.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 26.3.2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce střech ČOV“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 15.5.2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, na akci Žďár nad Sázavou – kanalizace ul. Komenského, Dr. Drože“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 376/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

 a)

 1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. M. S.  Žďár nad Sázavou, podnikající fyzická osoba,  jako kupujícím, v předloženém znění.
 2. Rada města schvaluje zřízení předkupního práva k pozemku p. č. 7311/3 - trvalý travní porost ve výměře 982 m2 v k. ú. Město Žďár do doby vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, která bude na pozemku postavena.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu záměru Z-190/2017-OP, a to následovně:
Záměr v části Povolení stavby se mění na:
-    povolení stavby pro dva bytové domy – soubor B2 bude změněn na termín 31.12.2020 
-    povolení stavby pro dva bytové domy – soubor A2 bude změněn na termín 31.8.2021
-    Záměr v části Regulativy pro výstavbu bytových domů v ulici Hrnčířská se mění v části „Půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o hraně maximálně 20m“ na znění „Půdorysné rozměry domů budou o velikosti maximálně 400 m2“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pana Ing. F. Š., ZR, a to p. č. 9058 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 4 417 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4086, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 4.417.000 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní M. Č.  ZR  a to p. č. 9025 – orná půda ve výměře 3 787 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3892, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny - za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.787.000 Kč.
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou, jako kupujícím a pí M. Č. ZR , jako prodávající, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 9025 – orná půda ve výměře 3 787 m2v k. ú. Město Žďár do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, ve znění změn.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 580/2 – ostatní plocha, neplodná půda ve výměře 510 m2 a p. č. 582/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 116 m2v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, na nichž se nachází zčásti chodník ke hřbitovu, parkoviště, mlatové chodníky a zeleň ve Žďáře nad Sázavou 2 v lokalitě pod Zelenou horou – součást areálu u Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků sousedících s pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.
Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí u p. č. 580/2 výši 395 Kč a u p. č. 582/10 výši 27.840 Kč - vše v k. ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou.
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/3691/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 580/2 – ostatní plocha, neplodná půda ve výměře 510 m2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna a p. č. 582/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 116 m2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou k. ú. Zámek Žďár, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 1107 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 344 m2 a p. č. 1108 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 429 m2v k. ú. Město Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, na nichž se nachází zčásti chodník a zeleň v lokalitě ul. Žižkova ve Žďáře nad Sázavou 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků sousedících s pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.
Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí u p. č. 1107 výši 82.560 Kč a u p. č. 1108  výši 102.960 Kč, vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou.
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/3628/2019 – BZRM, a to k pozemkům p. č. 1107 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 344 m2 a p. č. 1108 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 429 m2v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

  

g) Bod vyřazen z projednání.

 

9. Usn. 377/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Projednání bodu odloženo na příští jednání RM.

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní P. Ch., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní I. E. Škrdlovice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Ing. J. H. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní P. Z., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M. Š., Velká Losenice dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 44 umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A. M.  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 56, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 378/2019/OP

Prodej pozemků pro RD ulice Barvířská

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků:

1.
p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2
p.č. 8061/6, orná půda ve výměře  16 m2
p.č. 8037/45, orná půda ve výměře  567 m2
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů R.D. a A. D.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 2.060 Kč/m2, tj. celkem za 1.299.860 Kč.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2.
p.č. 8065/11, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2
p.č. 8061/3, orná půda ve výměře  325 m2
p.č. 8037/34, orná půda ve výměře  258 m2
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. H. P., Žďár nad Sázavou a M. P., Telecí  za kupní cenu ve výši 2.150 Kč/m2, tj. celkem za 1.483.500 Kč.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3.
p.č. 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví M. W., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 2.880 Kč/m2, tj. celkem za 2.039.040 Kč.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávanému pozemku, které bude zřízené do doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaném pozemku postaveném.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4.
p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2
p.č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře  100 m2
p.č. 8037/32, orná půda ve výměře  278 m2
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů pana Ing. L. P. a Mgr. A. P., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 2.430 Kč/m2, tj. celkem za 1.783.620 Kč.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

           

5.
p.č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví P. N., Žďár nad Sázavou  za kupní cenu ve výši 2.610 Kč/m2, tj. celkem za 4.186.440 Kč.
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávanému pozemku, které bude zřízené do doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaném pozemku postaveném.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 379/2019/OP

Nabytí a využití části hotelu FIT

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí následujícího usnesení:
Zastupitelstvo města, s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době řeší, rozhodlo, že nebude usilovat o nabytí části objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit“ do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Ústní zpráva

Projednání bodu odloženo na další jednání RM.

 

13. Usn. 381/2019/ŠKSM

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020

Rada města po projednání a na návrh Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2020 v upraveném znění:

KULTURA 2020                                                                    900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2020                                                                290 tis. Kč
SPORT 2020                                                                     4 000 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020                   800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2020                                                        2 000 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 382/2019/OF

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 383/2019/KS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby dle přílohy
a
vydává nařízení č. 1/2019, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 384/2019/KS

Vyhrazení parkovacího stání

Projednání bodu odloženo na další jednání RM.

 

17. Usn. 385/2019/KS

Žádost o odškodnění ul. Luční

Rada města po projednání:

  1. Neschvaluje odškodnění za naklonění plotu na ul. Luční 1295/76 pro žadatelku paní M. B. Pikárec, dle její žádosti doručené dne 13.09.2019.
  2. Pověřuje starostu města, aby s věcí seznámil zastupitelstvo města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 386/2019/KS

Pronájmy míst pro žďárskou pouť

Rada města po projednání schvaluje Podmínky pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti (dále jen Podmínky pouti) v předloženém znění s účinností od 01.01.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 388/2019/OS

Vyhodnocení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou ve výši 300 000 Kč paní MDDr. K. K.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem a MDDr. K. K.  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 389/2019/OS

Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou II“

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou II“ v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 390/2019/OS

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 391/2019/OS

Vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 395/2019/OS

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – oblastní charita

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

24. Usn. 396/2019/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 397/2019/oFKIA

Rozhodnutí o uložení odvodu

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 99.909 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Ústní zpráva/p. tajemnice

Hodnocení školských příspěvkových organizací za školní rok 2018 - 2019

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za školní rok 2018 - 2019 v souladu s platnými "Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací".

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Různé

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města