Zápis z 25. schůze rady města konané dne 4. 11. 2019

zveřejněno: 8. 11. 2019
konané dne 4. 11. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 25. schůze rady města:

 1. Zhodnocení finančních prostředků FSFP
 2. Pojištění majetku města
 3. Podnájemní smlouva a investiční záměr
 4. Přehledy úhrad za služby
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 PO SSM
 6. Změna organizačního řádu
 7. Organizační změny
 8. Zapůjčení vozidla
 9. Likvidace majetku
 10. Participativní rozpočet
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Prodej výměníkových stanic
 13. Byty a prostory sloužící podnikání
 14. Strategie Farská humna
 15. Strategie zelená páteř města
 16. Vyhrazení parkovacího stání
 17. Pracovní řád MěÚ
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 405/2019/OF

Zhodnocení finančních prostředků FSFP

Rada města po projednání schvaluje stanovení stop stavu při hodnotě portfolia ve výši 20.300 tis. Kč u Conseq, a.s. a doporučuje ZM postup dle varianty č. 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 404/2019/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání bere na vědomí ukončení stávající smlouvy na pojištění majetku města k 31.12.2019

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města. Na základě smlouvy o zastupování bude zajištěno firmou Petrast a.s. tak, aby bylo zajištěno pojištění majetku a odpovědnosti města k 1.1.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 403/2019/POL

Podnájemní smlouva a investiční záměr

Rada města po projednání:

Souhlasí se změnou užívání části objektu, č. p. 1699/4, kancelář č. 102 na ordinaci.
Souhlasí s podnájmem prostor v budově polikliniky a zároveň se stavebními úpravami části objektu č. p. 1699/4, kancelář č. 102, tj. se zásahem do podstaty budovy.

Rada města současně schvaluje podnájemní smlouvu dle přílohy č. 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 416/2019/POSSM

Přehledy úhrad za služby

Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 415/2019/POSSM

Rozpočtové opatření č. 1/2019 PO SSM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 414/2019/POSSM

Změna organizačního řádu

Rada města po projednání schvaluje organizační řád PO dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 413/2019/POSSM

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy (organizační struktura).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 412/2019/POSSM

Zapůjčení vozidla

Rada města po projednání bere na vědomí zapůjčení vozidla PO dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 409/2019/POSSM

Likvidace majetku

Rada města po projednání schvaluje likvidaci investičního majetku dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 399/2019/STA

Participativní rozpočet 2019

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování.

Vybraný návrh pro rok 2019:

  1. Návrh č. 3 Psí park, náklady na realizaci max. 200.000 Kč

Odpovědnost za realizaci návrhu Odbor komunálních služeb.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 400/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6591 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. K. , ZR , a to p. č. 6538 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok                                

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje:

1. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, v předloženém znění, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Kolpingovým dílem České republiky z.s. se sídlem nám. Republiky 286/22, Žďár nad Sázavou 1, IČO 43379729 – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví Kolpingova díla České republiky z.s. se sídlem nám. Republiky 286/22, Žďár nad Sázavou 1, IČO 43379729, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3934, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 19 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 286, nám. Republiky 286/22, ZR 1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kabelového systému, sestávající se z kamerového bodu a kabelového vedení na OOV v rámci stavby města „revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování VB, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění VB se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, v předloženém znění, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Ing. R. F.  ZR  – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví Ing. R. F. zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11298, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 26 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům ZR  v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kabelového systému, sestávající se z kamerového bodu a kabelového vedení na RD v rámci stavby města „revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování VB, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění VB se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

3. Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem a manžely J. K. a M. K., Hamry nad Sázavou  – jako pronajímateli, předmětem které je přenechání části RD ZR, který je součástí pozemku p. č. 33 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3222 ve vlastnictví manželů K. (SJM), obec Žďár nad Sázavou, k dočasnému užívání nájemci – za účelem umístění kabelového systému, sestávající se z kamerového bodu a kabelového vedení na RD v rámci stavby města „revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou“.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, nejméně však na dobu 10 let, výše nájemného 1.210 Kč ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o.,se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2486/8, PSČ 591 01, IČO 277 22 287, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

12. Usn. 401/2019/OP

Prodej výměníkových stanic

1. Rada města po projednání schvaluje prodej výměníkových stanic umístěných v budovách ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:

- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 1496 stojící na pozemku p. č. 2159 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 5 434 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Jugmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou 1 (Zimní stadion) – za kupní cenu ve výši 165.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 1699 stojící na pozemku p. č. 3362 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 168 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou 4 (Poliklinika) – za kupní cenu ve výši 120.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě pro administrativu č.p. 227 stojící na pozemku p. č. 3362 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 777 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1 (budova MěÚ) – za kupní cenu ve výši 40.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 1679 stojící na pozemku p. č. 355 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 133 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou 1 (HD Morava) – za kupní cenu ve výši 130.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 2274 stojící na pozemku p. č. 3347 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 812 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Dolní 2274/ 3, Žďár nad Sázavou 1 (Activ club) – za kupní cenu ve výši 220.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 763 stojící na pozemku p. č. 891 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 666 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou 3 (Dům klidného stáří) – za kupní cenu ve výši 30.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 183 stojící na pozemku p. č. 2058 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 4 389 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou 1 (Dům kultury) – za kupní cenu ve výši 60.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 75 stojící na pozemku p. č. 327 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 575 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou 1 (budova býv. MěÚ) – za kupní cenu ve výši 35.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 1141 stojící na pozemku p. č. 6130/1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 950 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. nám. Nádražní 1141/44, Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum) – za kupní cenu ve výši 45.000 Kč
- VS umístěné ve víceúčelové stavbě - budova bez č.p. nebo evidenčního stojící na pozemku p. č. 199/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 995 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba ve Žďáře nad Sázavou 1 (objekt býv. Technických služeb – kanceláře) – za kupní cenu ve výši 40.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 925 stojící na pozemku p. č. 1429/1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 224 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Okružní 925/1, Žďár nad Sázavou 3 (bývalé jesle) – za kupní cenu ve výši 30.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 135 stojící na pozemku p. č. 3809 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 648 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Horní 135/ 2, Žďár nad Sázavou 1 (Dům dětí a mládeže) – za kupní cenu ve výši 59.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě občanského vybavení č.p. 974 stojící na pozemku p. č. 342 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 608 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Doležalovo náměstí 974/4, Žďár nad Sázavou 1 (Základní umělecká škola) – za kupní cenu ve výši 60.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 294 stojící na pozemku p. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 762 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. nám. Republiky 294/24, Žďár nad Sázavou 1 (Stará radnice) – za kupní cenu ve výši 35.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 1000 stojící na pozemku p. č. 1082 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 405 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Brodská 1000/2, Žďár nad Sázavou 3 (kino Vysočina) – za kupní cenu ve výši 50.000 Kč
- VS umístěné ve stavbě objektu občanské vybavenosti č.p. 73 stojící na pozemku p. č. 319 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 016 m2 v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba v ul. Doležalovo náměstí 73/2, Žďár nad Sázavou 1 (divadlo) – za kupní cenu ve výši 70.000 Kč
- VS umístěné v jiné stavbě - budova bez č.p. nebo evidenčního stojící na pozemku p. č. 201 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 718 m2a p. č. 211/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 4 m2 vše v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je uvedená stavba ve Žďáře nad Sázavou 1 (objekt býv. Technických služeb – garáže) – za kupní cenu ve výši 35.000 Kč

- vše zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár.

Tzn. prodej celkem 17 výměníkových stanic z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/18, ZR 3 - v celkové výši kupní ceny 1.224.000 Kč

 

2. Rada města pověřuje starostu města uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 402/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) 1. Rada města rozhodla o zvýšení nájemného za užívání bytů v bytových domech ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s účinností  od 1.3.2020 o 12 %.

2. Zvýšení nájemného za užívání bytů se netýká bytového domu č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár, kde je výše nájemného stanovena v souladu s dohodou uzavřenou mezi městem a bytovým družstvem.

3.  Rada města rozhodla:

- s účinností od 1.1.2020 je nájemné za užívání bytů v bytových domech ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou stanoveno ve výši 55,96 Kč/m2/měsíc
- smlouvy o nájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou budou obsahovat inflační doložku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje ukončení  společného nájmu bytu  č. 14, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 8 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje podnájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, jež je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č. or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 105,35 m2, sloužící k provozování realitní činnosti. Smlouva o podnájmu bude uzavřena mezi společností M&M reality holding a.s. a panem Ing. R. K., Škrdlovice, za stejných podmínek, upravených Smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společností M&M reality holding a.s. dne 1.12.2015.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

14. Usn. 407/2019/RUP

Strategie Farská humna

Rada města pro projednání bere na vědomí Strategii Farská humna a informace o postupu její přípravy. Rada města dále ukládá p. tajemnici provést všechny úkony spojené s přípravou a realizací této Strategie.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

15. Usn. 408/2019/RUP

Strategie zelená páteř města

Rada města pro projednání bere na vědomí informace o postupu přípravy Strategie zelená páteř města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 410/2019/OKS

Vyhrazení parkovacího stání

Rada města po projednání souhlasí s umístěním dopravního značení dle návrhu a pověřuje odbor komunálních služeb vydáváním příslušného povolení s platností na jedno zimní období.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 411/2019/TAJ

Pracovní řád Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1.1.2020 Pracovní řád Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města