Zápis z 26. schůze rady města konané dne 18. 11. 2019

zveřejněno: 22. 11. 2019
konané dne 18. 11. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2019, změna odpisového plánu na r. 2019 PO Poliklinika
 2. Nákup ledové plynové rolby na zimní stadion
 3. Rozpočtové opatření PO SPORTIS
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Rozpočtové opatření PO MŠ
 6. Přijetí darů PO MŠ
 7. Finanční dar pro město Chust
 8. Žádost o užití znaku města
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Generel dopravy – vyhlášení
 12. ZR – 7 RD Veselíčko – smlouva mezi městem a SVAK Žďársko
 13. Záměr fa Realsant – OD na ul. Bezručova
 14. Rekonstrukce ulic ZR 7, I., III. a IV. etapa  - výsledky VŘ na dodavatele stavby
 15. Nádražní – městská třída, ZR – změnový list č. 1
 16. Vyřazení – likvidace poškozeného majetku
 17. Smlouva o dílo na realizaci zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou
 18. Posun termínu aktualizace MPI
 19. Pravidla pro nájem a rekonstrukce bytů ve vlastnictví města Žďár n. S.
 20. Zrušení usnesení rady města a vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“.
 21. PO Poliklinika – žádost o odpuštění odvodu
 22. Změna organizačního řádu  MěÚ Žďár nad Sázavou
 23. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 418/2019/POL

Rozpočtové opatření č. 2/2019 a změna odpisového plánu na rok 2019 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

  • Rozpočtové opatření č. 2/2019
  • Změnu odpisového plánu na rok 2019

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 440/2019/SPORTIS

Nákup ledové plynové rolby na zimní stadión

Rada města po projednání schvaluje žádost PO SPORTIS na nákup ledové plynové rolby na zimní stadión z investičního fondu organizace do maximální ceny 270000,-Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 422/2019/SPORTIS

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření pro PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 424/2019/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Návrh rozpočtu města na rok 2020
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 426/2019/PO MŠ

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od firmy Maso Žďársko, s. r. o., Světnov 68, 591 02 Žďár nad Sázavou a od firmy VANĚK ALARM s. r. o., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 425/2019/PO MŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle příloh.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 423/2019/ŠKSM

Finanční dar pro město Chust

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 3 800 € pro partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny v předloženém znění darovací smlouvy z položky Mezinárodní partnerství rozpočtu města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 417/2019/ŠKSM

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanici Žďár nad Sázavou za účelem vyobrazení znaku města na praporu jednotky k výročí padesáti let působení profesionálních hasičů ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 428/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu trvání nájmu  bytu č. 29 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu  bytu č. 22 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, a schvaluje postup v uvedené věci dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 427/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků, a to částí p. č. 9016 - orná půda, p. č. 9017/1 - orná půda, p. č. 9018 - orná půda, p. č. 9019 - orná půda a p. č. 9020 - orná půda v celkové výměře cca 3 100 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření areálu stávající společnosti Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 2457, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků, a to části p. č. 9034/1 - orná půda ve výměře cca 353 m2, dále části p. č. 9014 - orná půda a části p. č. 9015 - orná půda ve výměře cca 2 059 m2, tj. v celkové výměře cca 2 412 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření areálu stávající společnosti LS Mont, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na změnu podmínek záměru č. Z-231/2018-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.      

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne 8. 11. 2016 včetně pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a společností AGRO – Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO 49434179 – jako pachtýřem – za účelem užívání pozemků k zemědělskému obhospodařování, týkající se m.j. i užívání pozemků p. č. 9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2, p. č. 9013/1 – orná půda ve výměře 3 987 m2, p. č. 9016 – orná půda ve výměře 2 680 m2, p. č. 9017/1 – orná půda ve výměře 3253 m2, p. č. 9045 – orná půda ve výměře 1 949 m2, p. č. 9046 – orná půda ve výměře 1 979 m2, p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2, p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 – vše v k. ú. Město Žďár s tím, že pacht těchto pozemků se ukončuje dohodou ke dni 31. 12. 2019 z důvodu realizace akce města Žďáru nad Sázavou „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dočasný pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - přenechání pozemků k využití za účelem příjezdu na stavbu, a to část p. č. 7708 – orná půda, část p. č. 7709 – orná půda, část p. č. 7710 - ostatní plocha, ostatní komunikace, část p. č. 7711 – lesní pozemek vše u železniční trati v lokalitě „U Žďasu“ a část p. č. 7367 – lesní pozemek v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené situace dočasných záborů pozemků přístupových cest.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4582 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 60 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu č.p. 1528 na p. č. 4581 v k. ú. Město Žďár v ul. Špálova, ZR 7, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 146/7 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění dřevěné stavby loděnice u objektu budovy č.p. 325 v lokalitě ul. 1. máje, ZR 3 – sklad lodí a vleků o výměře cca 6m x 6m organizace Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, ZR 3, IČO 48895717, v souvislosti s realizovaným projektem „Rekonstrukce budovy č.p. 325/1 Žďár nad Sázavou na učebny pro neformální vzdělávání“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 společností ZLINPROJEKT, a.s. se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3, 6087 a 6093 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, Chelčického, ZR 6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-087387, MIMO_TM9_J_ZRYZJ_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek pro optický kabel včetně související infrastruktury v celkové délce 254 m, v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a dále umístění ochranného krytu PKOR na pozemku p. č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 9516/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: T71 Jamská, úprava“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330057116/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 8007/18 a 8008/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Sázavská: bytový dům“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě sídliště Klafar ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města rozhodla vypovědět Servisní smlouvu o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu projektu  „Elektronizace finančního řízení města a jeho organizací“, která byla uzavřena dne 9.11.2015 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností DYNATECH s.r.o., se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČO 25501003 a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, IČO 43378927, se sídlem Zámek 9/9, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, společností KINSKÝ Žďár, a.s., se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46901523 a spolkem SE.S.TA z.s., se sídlem  Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha, IČO 26537516, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 419/2019/ORÚP

Generel dopravy – vyhlášení

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na dodavatele Generelu dopravy města Žďáru nad Sázavou včetně členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 420/2019/RUP

„ZR  - 7 RD Veselíčko“ – smlouva mezi městem a SVK Žďársko

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, o uhrazení nákladů na „Žďár n. S. – obytný soubor 7 RD Veselíčko, novostavba vodovodu“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 421/2019/RUP

Záměr firmy Realsant – OD na ulici Bezručova

Rada města Žďáru nad Sázavou po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh 4a a 4b na pořízení změny ÚP města Žďáru n. S., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 2

 

14. Usn. 432/2019/RUP

Rekonstrukce ulic ZR 7, I., III. a IV. etapa – výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulic ZR 7, I. III. a IV. etapa , Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 433/2019/RUP

Nádražní – městská třída, Žďár nad Sázavou – změnový list č. 1

Rada města po projednání schvaluje Změnový list „Nádražní – městská třída, Žďár nad Sázavou“ který má vliv na prodloužení termínu dokončení o 1 měsíc.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 429/2019/KS

Vyřazení – likvidace poškozeného majetku

Rada města po projednání schvaluje likvidaci:

  • 2 ks kontejnerů na papír (inventární číslo 1325/0 a 1297/23)
  • herního prvku Herní sestava UNIVERSAL 100 (inventární číslo 7890/340) a dopadové plochy 63 m2  inventární číslo 7891/340)
  • 9 ks betonových mís na květiny (inventární číslo 1/1/340).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 441/2019/oP

Smlouva o dílo na realizaci zakázky Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 431/2019/OS

Posun termínu aktualizace MPI

Rada města po projednání schvaluje posunutí termínu platnosti a provedení aktualizace Místního plánu inkluze města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019 do 30.06.2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 435/2019/OS

Pravidla pro pronájem a rekonstrukce bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

Rada města schvaluje Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, Přihlášku do výběrového řízení na pronájem bytů a Pravidla pro nájemce nerekonstruovaných obecních bytů v majetku města Žďáru nad Sázavou, kteří mají zájem o získání bytu rekonstruovaného, vše v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 436/2019/OS

Zrušení usnesení rady města a vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“

Rada města po projednání ruší svoje usnesení č. 389/2019/OS ze dne 21.10.2019 ve věci dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou II.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 434/2019/OS, oFKIA

Žádost příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, promíjí příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 99.909 Kč na základě žádosti příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 438/2019/TAJ

Změna organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

  1. S účinností od 01.03.2020 schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu dle předloženého návrhu.
  2. Ukládá tajemnici městského úřadu provést veškeré úkony s tím spojené.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 430/2019/STA

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou

1) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

2) Rada města jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení v tomto složení:

Ing. Martin Mrkos, ACCA, předseda komise
Ing. Josef Klement, zástupce předsedy komise
Ing. Petr Krábek, člen komise
David Filip, DiS, člen komise
Ing. Jiří Matoušek, člen komise
MUDr. Radek Černý, člen komise
Mgr. Vítězslav Schrek, člen komise
Náhradníci: Bc. Denisa Bencová, Ing. Soňa Halámková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák   v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města