Zápis z 27. schůze rady města konané dne 2. 12. 2019

zveřejněno: 6. 12. 2019
konané dne 2. 12. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 2. PO Kultura Žďár – odpisový plán 2019, 2020
 3. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 4. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 5. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 6. Přijetí darů
 7. Rozpočtové opatření č. 5 PO KMJS Žďár nad Sázavou
 8. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35
 9. Přijetí daru
 10. Vyřazení majetku
 11. Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů ZŠ
 12. Majetkoprávní jednání RM
 13. Majetkoprávní jednání ZM
 14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
 15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
 16. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 17. Fond správy finančních prostředků
 18. Rozpočet města 2020 – II. čtení
 19. Rozpočtové opatření PO Active-SVČ v r. 2019
 20. Příspěvek MHD 2019
 21. Řád veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou
 22. Obecně závazná vyhláška – poplatek za KO
 23. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného prostranství
 24. Změna opatrovníka
 25. Doplnění pořadníku DPS
 26. Pracovní skupina pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou
 27. Smlouva o dílo na software pro transparentní městský úřad v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou
 28. Smlouva o dílo na Portál občana v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou
 29. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím Místní agendy 21
 30. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 443/2019/PO Kultura

Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár rozpočtové opatření č . 2/2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.452/2019/PO Kultura

PO Kultura Žďár – odpisový plán 2019, 2020

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár aktualizovaný odpisový plán na rok 2019.

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura Žďár aktualizovaný odpisový plán na rok 2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 447/2019/3.ZŠ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 454/2019/2.ZŠ

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2019

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 446/2019/4.ZŠ

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro rok 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 445/2019/4.ZŠ

Přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 450/2019/KMJS

Rozpočtové opatření č. 5 PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5 PO KMJS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 464/2019/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2019 a změna odpisového plánu

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření a změnu odpisového plánu na rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 465/2019/ZŠ Pal.

Přijetí daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, p. o.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, p. o. od Klubu přátel školy ZŠ Palachova z. s. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 30 000,- Kč dle smlouvy uvedené v příloze.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 466/2019/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 392 672,- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 469/2019/ŠKSM

Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů základních škol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města. č.5/2019 o stanovení školských obvodů základních škol městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 455/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na upřesnění výměry původně vyhlášeného záměru č. Z-53/2019-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 9 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a údržby nového oplocení u RD č.p. 770, ul. Smetanova, ZR 1.
Upřesnění výměry se schvaluje tak, že dle zhotoveného návrhu GP č. 4527-120/2019, byl z části pův. p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 491 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár, který je nově předmětem převodu (tento díl „a“ je nově sloučen do pův. p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v pův. výměře 29 m2 ve vlastnictví žadatelky a nově tedy tvoří pozemek p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v celkové výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár).   

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na upřesnění výměry původně vyhlášeného záměru č. Z-53/2019-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 9 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a údržby nového oplocení u RD č.p. 770, ul. Smetanova, ZR 1.
Upřesnění výměry se schvaluje tak, že dle zhotoveného návrhu GP č. 4527-120/2019, byl z části pův. p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 491 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár, který je nově předmětem převodu (tento díl „a“ je nově sloučen do pův. p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v pův. výměře 29 m2 ve vlastnictví žadatelky a nově tedy tvoří pozemek p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v celkové výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár).   

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví p. O. C. Polnička  podnikající fyzické osoby,  a to části p. č. 259/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 225 m2 v k. ú. Zámek Žďár u objektu občerstvení na Pilské nádrži, ZR 2 za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - p. č. 250 – orná půda ve výměře cca 265 m2 v k. ú. Zámek Žďár u rekreační chaty pod hrází u Pilské nádrže, ZR 2 (vše dle mapového podkladu) – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemku u rekreační chaty ve vlastnictví města za pozemek pro letní zahrádku spojenou s provozem objektu občerstvení pod hrází u Pilské nádrže, ZR 2 – za podmínky zachování stávajících inženýrských sítí včetně přístupu k těmto sítím.

Vyřazeno z projednání.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6304 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. J. a MUDr. J. K.  ZR  – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění vjezdu k RD na p. č. 774/95 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar v ul. U Křížku, Žďár nad Sázavou 3, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.                   

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330056442/001, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 4495-151/2019 ze dne 4. 11. 2019 na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, Střecha“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 25.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330053389/005 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve spoluvlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – dle GP č. 298-3547/2019 ze dne 8. 10. 2019 na částech p. č. 310/1, 311/1, 312/4 v k. ú. Račín u Polničky, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 600 pro obec Račín, v podílovém spoluvlastnictví 44 podílnických obcí LDO Přibyslav - za účelem vybudování a provozování stavby „VN61, o.Buková p.b. 210-p.b.322; obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy,tj. uložení zemního kabelového vedení VN, v lokalitě k. ú. Račín u Polničky - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 42,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. NM-014330053389/002 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve spoluvlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – dle GP č. 314-3547/2019 ze dne 25. 9. 2019, GP č. 316-3547/2019 ze dne 8. 10. 2019, GP č. 317-3547/2019 ze dne 30. 9. 2019 a GP č. 318-3547/2019 ze dne 25. 10. 2019 na částech p.č. 344/31, 437/8, 422, 423, 421/1, 484/7, 421/3, 344/7, 402/1, 406/3, 406/4, 406/1 a 438/30 v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203 pro obec Radostín, v podílovém spoluvlastnictví 44 podílnických obcí LDO Přibyslav - za účelem vybudování a provozování stavby „VN61, o.Buková p.b. 210-p.b.322; obnova“, spočívající v umístění distribuční soustavy, tj. uložení zemního kabelového vedení VN, v lokalitě k. ú. Radostín u Vojnova Městce - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 186,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 456/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku p. č. 5050 - orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana B. S. Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předpokládané výměře 1 200 m2(tj. výměra části pozemku dotčeného výstavbou kruhové křižovatky na ulici Jamská) za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi panem B. S. a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace pův. p.č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí výši 32.285 Kč u p. č. 75/35, výši 16.437 Kč u p. č. 75/36 a výši 956 Kč u p. č. 75/54 - vše v k. ú. Zámek Žďár obec Žďár nad Sázavou.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/4712/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace pův. p. č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár včetně Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit:

  1. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018 ze dne 23. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor B2 bude změněn na termín 31.12.2020, v předloženém znění  
  2. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018 ze dne 23. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor A2 bude změněn na termín 31.8.2021, v předloženém znění
  3. Změnu Regulativů pro výstavbu bytových domů v ulici Hrnčířská, kterou se mění regulativy v části „Půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o hraně maximálně 20m“ na znění „Půdorysné rozměry domů budou o velikosti maximálně 400 m2“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28.3.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2019, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L.  Radostín nad Oslavou a p. L. S.  Ostrov nad Oslavou s tím, že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2020, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S.,  Počítky v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání nevyužívá předkupní právo a doporučuje zastupitelstvu města také nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5128, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví A. Š. ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6383 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 215.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 437/2019/OF

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 448/2019/OF

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 449/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

a) rozpočtové opatření č. 7/2019,
b) dodatek k úvěrové smlouvě č. 2019006683 uzavřené dne 14. 6. 2019.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 458/2019/OF

Fond správy finančních prostředků

Rada města po projednání:

  1. Ruší usnesení č. 405/2019/OF ze dne 4.11.2019
  2. Schvaluje stanovení stop stavu při hodnotě portfolia ve výši 20.300 tis. Kč u Conseq , a.s.
  3. Doporučuje ZM schválit pověření rady města změnou, případně výpovědí stávající smlouvy s Conseq, a.s. na pokrytí položek schválených v rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 451/2019/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2020 – II. čtení

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení:

  • Upravený návrh rozpočtu města na rok 2020
  • Upravený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 459/2019/Active

Rozpočtová opatření PO Active – SVČ na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Active – SVČ dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 442/2019/KS

Příspěvek MHD 2019

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 18 a to mezi městem a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejich dodatků, jehož obsahem bude vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků hospodaření MHD za rok 2019, a to nejpozději v měsíci dubnu 2020 a pověřuje starostu města uzavřením příslušného dodatku.

Vyřazeno z projednání.

 

21. Usn. 453/2019/OKS

Řád veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Řád veřejných pohřebišť města ve znění dle přílohy s účinností od 1.1.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 460/2019/OKS

Obecně závazná vyhláška – poplatky za komunální odpad

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 461/2019/OKS

Obecně závazná vyhláška – užívání veřejného prostranství

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to dle návrhu v příloze.

Vyřazeno z projednání.

 

24. Usn. 462/2019/OS

Změna opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka pana K. K.
 2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana K. K.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 3. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka paní J. J.
 4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka paní J. J. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 5. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka pana P. Š.
 6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana P. Š.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 7. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka pana M. Š.
 8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana M. Š., pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 9. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka pana P. K.
 10. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana P. K. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 11. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Bc. Karlu Březinovi k výkonu funkce opatrovníka pana V. V.
 12. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana V. V. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 13. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu Ing. Petru Krábkovi k výkonu funkce opatrovníka pana P. D.
 14. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana P. D.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.
 15. Rada města po projednání ruší pověřeníke dni 3. 12. 2019 panu PhDr. Jaromíru Pospíchalovi k výkonu funkce opatrovníka pana S. P.
 16. Rada města po projednání pověřuje ode dne 4. 12. 2019 výkonem funkce opatrovníka pana S. P.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Alici Janáčkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 463/2019/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 468/2019/OS

Zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání ukládá Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní vytvořit konstrukci systému financování pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a předložit ji na jednání rady města v září roku 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 470/2019/oP

Smlouva o dílo na SW pro transparentní městský úřad v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na SW pro transparentní městský úřad s vybraným uchazečem a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 471/2019/oP

Smlouva o dílo na Portál občana v rámci zakázky Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci Portálu občana s vybraným uchazečem a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 444/2019/STA

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města přijetí deklarace k podpoře udržitelného rozvoje a přistoupit tím k iniciativně OSN „místní Agenda 21“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města