Zápis z 3. schůze rady města konané dne 26. 11. 2018

zveřejněno: 30. 11. 2018
konané dne 26. 11. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 3. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření č. 1 PO Kultura Žďár
 2. Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 3. Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou
 4. Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou
 5. Vyřazení majetku – ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 6. Vyřazení majetku– ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 7. Rozpočtové opatření PO Základní škola  Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 a změna odpisového plánu
 8. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické úspory bytových domů ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“.
 9. Přijetí daru
 10. Přijetí daru – ZŠ Komenského 6
 11. Rozpočtové opatření – ZŠ Komenského 6
 12. Rozpočtové opatření -  SPORITS
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2018 a změna odpisového plánu na rok 2018 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 14. Rozpočtové opatření č. 1/2018 PO SSm
 15. Souhlas s přijetím darů – PO SSm
 16. Návrh rozpočtu na rok 2019
 17. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2019
 18. Výbory ZM, komise RM – odměnování
 19. Pověření RM schvalováním RO
 20. Rozvoj informačních systémů města – nabídka dotace
 21. Redakční rada Žďárského zpravodaje
 22. Pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu
 23. Darovací smlouvy
 24. Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
 25. Pověření zastupováním města
 26. Byty a prostory sloužící podnikání
 27. Majetkoprávní jednání ZM
 28. Majetkoprávní jednání RM
 29. Úprava MHD
 30. Žádost ZDAR o navýšení dotace 2018
 31. Zadání projektu Revitalizace stromořadí ZR 2019
 32. Komise rady města
 33. Různé: Schválení dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků
               Zrušení usnesení RM, řešení škodních událostí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 18/2018/Kultura

Rozpočtové opatření č. 1 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření Kultuře Žďár, PO č. 1/2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

                                                          

2. Usn. 19/2018/2.ZŠ

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 20/2018/POMŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 21/2018/POMŠ

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou dle darovacích smluv uvedených v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 26/2018/ZŠ Pal

Vyřazení majetku

Rada města pro projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku v pořizovací ceně ve výši 782 554,00 Kč, rok pořízení 1997.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 25/2018/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku v pořizovací ceně ve výši 49 550,00 Kč, rok pořízení 1997.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 24/2018/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 a změna odpisového plánu

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 dle předloženého návrhu a změnu odpisového plánu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 23/2018/TSBM

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické úspory bytových domů ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“

Rada města po projednání jmenuje komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“ v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.22/2018/TSBM

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru – zvonu od f. Žďas, a.s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 38/2018/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od spolku VerVia, z.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 27/2018/3.ZŠ

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 29/2018/SPORTIS

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 41/2018/Pol.

Rozpočtové opatření č. 1/2018 a změna odpisového plánu na rok 2018 PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 2. Změnu odpisového plánu na rok 2018

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 43/2018/POSSm

Rozpočtové opatření č. 1/2018 PO SSm

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

15. Usn. 42/2018/POSSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 17/2018/OF

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

 • Návrh rozpočtu města na rok 2019 v upraveném znění
 • Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 – 2024

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 16/2018/OF

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. od 1.1.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

                                  

18. Usn. 15/2018/OF

Výbory ZM, komise RM  - odměňování

Rada města po projednání schvaluje odměnu členu výboru ZM a členu komise RM:

 • Člen výboru/komise za účast na zasedání výboru/komise ve výši 250 Kč,
 • Předseda komise za účast na zasedání ve výši 500 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 14/2018/OF

Pověření RM schvalováním RO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 282/2018/OPM

Rozvoj informačních systémů města – nabídka dotace

Rada města po projednání schvaluje přijetí nabídky uvolněných finančních prostředků ve výši 3 123 524,75 Kč na realizaci projektu „Rozvoj informačních systémů města Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 40/2018/OPM

Redakční rada Žďárského zpravodaje

Rada města odkládá projednání bodu Redakční rada Žďárského zpravodaje.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

22. Usn. 39/2018/OS

Pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu

Rada města schvaluje příslib, pověření příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou výkonem služby obecně hospodářského zájmu na území města v souvislosti s poskytovanou sociální službou noclehárna v rámci Centra sociálních služeb. Příslib bude součástí podané žádosti o poskytnutí dotace v rámci operačního programu IROP na výstavbu Centra sociálních služeb.

Rada města uloží řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou podání žádosti o zařazení služby do Krajské sítě sociálních služeb pro rok 2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 44/2018/ŠKS

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavřeníDarovací smlouvy mezi
MgA. T. H.  Vitčice a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavřeníDarovací smlouvy mezi
MgA. P. V. Vránův mlýn a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavřeníDarovací smlouvy mezi
MgA. H. S. Vilémovice a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 33/2018/OP

Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pro období 2018 – 2022 do funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou p. I. B., Žďár nad Sázavou a  p. Mgr. R. P. Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

           

25. Usn. 33/2018/OP

Pověření zastupováním města

Rada města schvaluje Pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou paní JUDr. Stanislavy Prokopové  Ph.D. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 32/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje využití společného prostoru – bývalé klubovny, umístěné v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, pro výkon funkce domovníka – preventisty. Náklady za služby, spojené s užíváním tohoto prostoru budou hrazeny z rozpočtu městské policie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. E. B.  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného  v objektu č.p. 2236, č.or. 104 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku parc. č. 7877 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č.7891, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, v k.ú. Město Žďár  a obci Žďár nad Sázavou, uzavřené dne 30.12.1996 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., IČO 49448030, se sídlem Brodská 2236/104, 591 01 Žďár nad Sázavou 3, ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 304 ve výměře 31,25 m2 . Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2019 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ACP Engineering s.r.o., IČ: 28829671, se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou s výši nájemného 1 000,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra, umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou 1. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N.  na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho měsíce v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu  č.p. 491, č.or. 18 na ulici Sychrova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku parc. č. 583/13, zastavěná ploch a nádvoří, v k.ú. Zámek Žďár, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár, uzavřené dne 29.12.1999 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Santa G., s.r.o., IČ 02360870, Sychrova 491/18, 591 02 Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 31/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7969 – orná půda ve výměře 2 474 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3344, obec Žďár nad Sázavou a dále p. č. 773/4 – trvalý travní porost ve výměře 285 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 323, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. Z.Š., ZR  – za účelem plánovaného vybudování inženýrských sítí pro připravovanou další bytovou zónu v sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 1.379.500 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. R. Š. Brno, a to p. č. 5337 – trvalý travní porost ve výměře 5 781 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 584, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se v zahrádkářské kolonii „Jamská“, ZR 1 - za účelem přípravy budoucí výstavby – bydlení v bytových domech – ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 640 Kč/m2, tj. celkem zaokr. 3.700.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                         

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 12. 2. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V. Nové Město na Moravě, jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

d) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná pl. – dle zpracovaného návrhu GP č. 43782-72/2018 pro rozdělení pozemku nově p. č. 4669/87 – ostatní plocha, ost. komunikace, a to části ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) u RD  na p. č. 4897 a přilehlé zahrady p. č. 4898 a 4669/45 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova,  ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 19.12.2016,který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. L. S. Žďár nad Sázavou 7 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 30/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-236/2018-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 137/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Farská humna“, ul. Zahradní, ZR 1 – za účelem výstavby „Komunitního centra“ s využitím pro setkávání mládeže, pořádání výstav, koncertů, divadelních představení, autorského čtení, možnost vybudování kontaktního centra pro lidi v nouzi, vybudování centra pro práci se seniory a staršími spoluobčany apod..

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, určeného pro výstavbu řadového rodinného domu v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 - v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III a Závaznými regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III, v předloženém znění.
- kupní cena je stanovena ve výši 1.999 Kč včetně DPH za m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to dle mapového podkladu částí p. č. 7733 a p. č. 7734 – oba trvalý travní porost v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za části pozemků p. č. 7732/1 a p. č. 7732/2 - oba trvalý travní porost v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Z. K. ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům v lokalitě za Žďasem pro stavební úpravy této cesty na pozemku p.č. 7723/1 v k. ú. Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům R. a A. K.  ZR , a to p. č. 6573 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2004 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2016 k uvedené NS uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou - jako pronajímatelem a společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – jako nájemcem, týkající se pronájmu částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se v jednotlivých lokalitách města, za účelem využití pro umístění a provozování veřejných telefonních automatů (VTA) ve vlastnictví společnosti O2 CR a.s., a to snížení na současný počet 3 ks VTA z důvodu ukončení provozování některých veřejných telefonních automatů v počtu 3 ks a odstranění z pronajatých pozemků na území města Žďáru nad Sázavou s účinností od 1.1.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely P. a J. M. Veselíčko  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1261/1, 1263/1 a 1581/3 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem přesahu střechy v rámci stavby „Přístavba a nástavba garáže, Veselíčko“ v lokalitě místní části Žďáru n. Sáz. - Veselíčko, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB a jeho případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. V. a Ing. H. T.  ZR  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 881 a 1582/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování vodovodní přípojky pro objekt Veselíčko – provozovna firmy ZETA v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro Veselíčko“ v lokalitě místní části Žďáru n. Sáz. – Veselíčko, včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce a jejích případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

h) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným - – dle zhotoveného GP č. 4368-236/2018 ze dne 17. 10. 2018 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, a to p. č. 1968/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - za účelem umístění přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-044353, VPIC Žďár n. S., Organizační kancelář“, v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel TCEPKPFLE v celkové délce 29,34 bm, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností KARPATIJAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovského nám. 90/2, 130 00 Praha, IČO 04900529 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3/1 a 89/1 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace, revizních šachet, akumulačních nádrží a zpevněných ploch (parkoviště, vstupy) k novostavbě řadového objektu na p. č. 82, 83 a 89/2 v k. ú. Stržanov v rámci stavby „Novostavba řadového objektu“ v lokalitě místní části Stržanov, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

29. Usn. 37/2018/OKS

Úprava MHD

Rada města po projednání schvaluje úpravu linek a jízdních řádů MHD dle přiloženého návrhu pracovní skupiny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 36/2018/OKS

Žádost ZDAR o navýšení dotace 2018

Rada města po projednání:

 1. Schvaluje uzavření dodatku č. 16, a to mezi městem a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejich dodatků v předloženém znění.
 2. Pověřuje starostu města, aby s dopravcem projednal rozdílné pohledy smluvních stran na krytí rozdílu dopravcem vykázaných nákladů a tržeb za rok 2016 a 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn. 35/2018/OKS

Zadání projektu Revitalizace stromořadí ZR 2019

Rada města po projednání schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci uličních stromořadí ve Žďáře nad Sázavou a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Ing. J. S. Vlkonice, s rozsahem prací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, za cenu v místě a čase obvyklou – max. 390 tis. Kč bez DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

32. Ústní zpráva

Komise rady města

Rada města zřizuje  komisi pro regionální a mezinárodní spolupráci ke dni 27.11.2018 a určuje, že komise pro regionální a mezinárodní spolupráci  bude mít 9 členů.

Rada města jmenuje členy komise pro regionální a mezinárodní spolupráci  v tomto složení:

Ing. Jiří Dokulil - předseda komise
Bc. Tamara Kolátorová
Ing. Miroslav Šuhaj
Dalibor Bělohlávek
Mgr. Roman Veselský
PaedDr. Miloslava Brychtová
Ing. Dagmar Zvěřinová
Mgr. Roman Vorálek
Michael Kubík

 

Rada města zřizuje  komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní ke dni 27.11.2018 a určuje, že komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní   bude mít 9 členů.

Rada města jmenuje členy komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní v tomto složení:

David Filip, Dis. - předseda komise
Václav Dobrovolný
Mgr. Michaela Šinkorová
Veronika Dobrovolná
Pavel Novák
Mgr. Tomáš Mahel
Mgr. Ivona Králová
Ing. Věra Stočková
Mgr. Josef Soukal

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

33. Různé

Usn. 45/2018/MP
Schválení dodatku č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, který bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou jako zaměstnavatelem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra jako poskytovatelem, v předloženém znění.

 

Ústní zpráva
Zrušení usnesení rady města
Řešení škodních událostí

 1. Rada města ruší usnesení rady města č. 1723/2018/oFKIA, taj. ze dne 22. 10. 2018 body a), b), c).
 2. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události na vozidle Suzuki Jimny 3J6 0000 dle návrhu předloženého škodní komisí.
 3. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události – krádeže notebooku Dell Vostro 3560, IČ M000705 dle návrhu předloženého škodní komisí.
 4. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události na vozidle Škoda Rapid 5J4 1275 dle návrhu předloženého škodní komisí.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města