Zápis z 30. schůze rady města konané dne 16. 12. 2019

zveřejněno: 19. 12. 2019
konané dne 16. 12. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 30. schůze rady města:

 1. Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství
 2. Přijetí daru pro PO MŠ
 3. Dodatek č. 1 podnájemní smlouvy
 4. Smlouva o spolupráci – monitoring cyklistů
 5. OZV – užívání veřejného prostranství
 6. Příspěvek MHD 2019
 7. Smlouva o přístupu do pasportu města
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen
 11. Všeobecné technické podmínky zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďár n. S.
 12. Family a Senior Point – dodatek smlouvy
 13. Změna opatrovníka
 14. Seniorská obálka
 15. Návrh řešení škodních událostí
 16. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – SECAP
 17. Změna Organizačního řádu MěÚ
 18. Různé:
  Úprava hodnocení ředitele příspěvkové organizace

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 480/2019/PO MŠ

Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a s realizací projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016414  s realizátorem projektu Kolpingovým dílem České republiky z. s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 481/2019/PO MŠ

Přijetí daru pro PO MŠ

Rada města po projednání:

  • Bere na vědomí přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od firmy Z. S. – Staplast, nám. Republiky 150, 591 01 Žďár nad Sázavou.
  • Bere na vědomí přijetí věcných darů od firmy M. Č., nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou a od pana P. H., 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 487/2019/Pol.

Dodatek č. 1 podnájemní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 podnájemní smlouvy dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 473/2019/KS

Smlouva o spolupráci – monitoring cyklistů

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina, IČO:70890749, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“, a to ve znění dle návrhu v příloze tohoto materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

5. Usn. 474/2019/KS

OZV – užívání veřejného prostranství

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to dle návrhu v příloze.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 475/2019/KS

Příspěvek MHD 2019

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 18, a to mezi městem a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejích dodatků jehož obsahem bude vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků hospodaření MHD na rok 2019, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 486/2019/KS

Smlouva o přístupu do pasportu města

Rada města po projednání schvaluje vzor smlouvy o přístupu do pasportů města a jejich aktualizaci pro externí uživatele dle znění v příloze a pověřuje starostu města uzavíráním takových smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 476/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi p. A. F., bytem 594 45 Ostrov nad Oslavou, podnikající fyzickou osobou se sídlem podnikání Žďár nad Sázavou 1, IČO 18535038, DIČ CZ6808111376 – jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou – jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků p. č. 5342/1 - trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu v ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 8143 - orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 11 728 m2 (dle mapového podkladu) pro zemědělskou činnost v lokalitě za sídlištěm „Vysočany“, ZR 5 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, za dodržení podmínek SPÚ pro směnu pozemků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. Ch., trvale bytem 592 51 Borač , a to p. č. 6591 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 4. 8. 2016 včetně pozdějších dodatků, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a pachtýřem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, předmětem kterého je zpřesnění výměry v části Příloha č. 1 – pro ukončení části pachtu pozemků k zemědělskému obhospodařování v souvislosti s přípravou výstavby Průmyslové zóny Jamská II ve Žďáře nad Sázavou 1 - akce „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad Sázavou“, v předloženém znění.    

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla o přijetí daru ve výši 30.000 Kč na realizaci obnovy původních cest v krajině a schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ICE Industrial Services a.s., se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 29158541, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi p. V. K., trvale bytem ZR 1 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, dle GP č. 4529-128/2019 pro vymezení rozsahu VB na části pozemku p. č. 9844, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 3442, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví povinného - za účelem užívání cesty vedoucí od hráze rybníka Peršlík, v rozsahu stanoveném GP č. 4529-128/2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, a umožnění výsadby stromů na této cestě – vše v rámci projektu „Revitalizace krajiny – Vetla“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené služebnosti užívání cesty a vysázených stromů ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 46, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S.,Havlíčkovo n.:u knihovny,úpra.DS“, spočívající v umístění rozpojovací skříně a zemního kabelového vedení NN, v lokalitě Havlíčkova náměstí „u Čechova domu“, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 8037/52 a 8065/6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Hrnčířská: bytový dům 1,2 Prima“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, rozpínací skříně NN“ v lokalitě sídliště Klafar ul. Hrnčířská, ZR 8 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4669/90, 4669/1, 4976/1, 5039, 5267, 5266/1, 5021, 5034, 5036, 5038, 5043/1, 5042/1, 9011, 9035, 5041/2, 5390/2, 9520/4, 9520/3, 5386/3, 9516/1, 9512/2, 9512/8, 9525/1, 9520/1, 9512/11, 9513/1, 9520/5, 9034/1 a 9512/10 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování optického kabelového rozvodu v délce 1 835 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Jamská – průmyslová zóna – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 60.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46993665 – jako oprávněným – dle zhotoveného návrhu GP č. 259-137/2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 1674/16 a 1674/20, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - za účelem umístění podpěr a vedení přečerpávacího potrubí do areálu společnosti - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proi 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku na prodloužení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 27. 11. 2017 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4, IČO 26265559 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu – za účelem umístění přístavby výtahů a přístupového chodníku k BD Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1–11, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.
Platnost uzavřené smlouvy se nově prodlužuje o 48 měsíců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání neuděluje předběžný souhlas budoucímu oprávněnému T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlemTomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, IČO 64949681,se zatížením pozemku p. č. 1107 v k. ú. Město Žďár (v současné době v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, po procesních záležitostech přejde do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou) ve věci uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako budoucím povinným a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlemTomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, IČO 64949681 jako budoucím oprávněným, pro pozemky dotčené stavbou sítě „INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, m.j. i na části dotčeného pozemku p. č. 1107 v k. ú. Město Žďár.
Žádost může být řešena až po rozhodnutí města Žďáru nad Sázavou o celkovém umístění optických sítí na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodej mobilního telefonu inv.č. M004017 XiaomiRedmi 6A Global Black 5,45" paní  V.S. a schvaluje kupní cenu ve výši 50% ceny pořizovací, tzn. 1.153 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem a výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části p. č. 4580 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), a to pronájem části ve výměře cca 10 m2 pozemku – za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku další části ve výměře cca 120 m2– za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu čp. 1529/29 na p. č. 4579 v ul. Špálova, ZR 7 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 477/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem P. D., bytem  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Z. K., bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou,  část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M. B., bytem  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 29.3.1999, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 11.1.2011, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem B. N., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města dává souhlas s umístěním provozovny společnosti Comdata PRO s.r.o., IČO 07635664, DIČ CZ07635664 v objektu občanského vybavení č.p. 165, č. or. 1 na ulici Dolní, Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného u kanceláří je 1 000,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město Žďár, a to skladu dveře č. 106 ve výměře 23,88 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní K. K. – KASIOPEA Fashion, IČO 74510398, DIČ CZ7457264793,  591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného bude 600,- Kč/ m2/rok

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, k.ú. Město Žďár, a to kanceláře dveře č. 210 ve výměře 28,12 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s.,  IČO 43379729, DIČ CZ43379729, nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 478/2019/OP

Ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen

Rada města schvaluje Ceník úhrad za zřízení služebností včetně věcných břemen podle veřejnoprávních předpisů na majetku města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 479/2019/OP

Všeobecné technické podmínky zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Všeobecné technické podmínky zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 482/2019/OS

Family a Senior Point – dodatek smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.10.2017, Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2017, Dodatku č. 3 ze dne 6.2.2018 a Dodatku č. 4 ze dne 19.2.2019 na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky, z. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 489/2019/OS

Změna opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31. 12. 2019 panu J. P. k výkonu funkce opatrovníka pana J. B..
 2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 1. 2020 výkonem funkce opatrovníka pana J. B. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana K. B.
 3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31. 12. 2019 panu J. P. k výkonu funkce opatrovníka paní E. O.
 4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 1. 2020 výkonem funkce opatrovníka paní E. O. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana K. B.
 5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31. 12. 2019 panu  J. P. k výkonu funkce opatrovníka pana A. B.
 6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 1. 2020 výkonem funkce opatrovníka pana A. B. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana K. B.
 7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31. 12. 2019 panu  J. P. k výkonu funkce opatrovníka paní M. B.
 8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 1. 2020 výkonem funkce opatrovníka paní M. B. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní  A. J.
 9. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31. 12. 2019 panu K. B. k výkonu funkce opatrovníka paní J. S.
 10. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 1. 2020 výkonem funkce opatrovníka paní J. S. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní  A. J.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 490/2019/OS

Seniorská obálka

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu Seniorská obálka a pověřuje pana místostarostu k realizaci jednotlivých kroků tohoto projektu ve městě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 483/2019/oFKIA/TAJ

Návrh řešení  škodních událostí

 1. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události zatečení ze střechy do bytu nájemníka dle návrhu předloženého škodní komisí.
 2. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události penále za pozdní úhradu dle návrhu předloženého škodní komisí.
 3. Rada města po projednání schvaluje prominutí  pohledávky ve výši 16.354 Kč za pozdní úhradu pojistného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 488/2019/oP

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – SECAP

Rada města po projednání schvaluje realizaci projektu na základě Rozhodnutí č. 06531972 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 492/2019/TAJ

Změna Organizačního řádu MěÚ Žďár  nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1.1.2020 navýšení počtu zaměstnanců na Odboru komunálních služeb o 1 tabulkové místo.

Rada města po projednání stanovuje s účinností od 1.1.2020 podle ustanovení § 102, odst. 2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na rok 2020 na 123.

Rada města po projednání ukládá tajemnici městského úřadu provést veškeré úkony s tím spojené.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

18. Různé

Ústní zpráva/TAJ

Úprava hodnocení ředitele příspěvkové organizace

Rada města po projednání schvaluje úpravu osobního hodnocení ředitele PO SPORTIS dle návrhu předloženého starostou města (garantem) s účinností od 01.01.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města