Zápis z 31. schůze rady města konané dne 30. 12. 2019

zveřejněno: 30. 12. 2019
konané dne 30. 12. 2019

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Schválený pořad  31. schůze rady města:

  1. Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou
  2. Rozpočtové opatření č. 8
  3. Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou
  4. Smlouva TIC
  5. Pojištění majetku a odpovědnosti města
  6. Generel dopravy – výsledky VŘ

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 497/2019/Sta

Předání osvědčení novému členu Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Rada města předala osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou panu Ing. Rudolfovi Voráčkovi.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 493/2019/OF

Rozpočtové opatření č. 8

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 .

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 495/2019/POMŠ

Přijetí darů pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí přijetí finančního daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od p. M. K., Žďár nad Sázavou a přijetí finančního daru od MUDr. B. M., Řečice.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 496/2019/ŠKSM

Smlouva TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a p. B. N. v měsících lednu a únoru roku 2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 494/2019/OF

Pojištění majetku a odpovědnosti města

Rada města po projednání schvaluje

  • výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města
  • uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Římská 45, Praha 2, IČ 46973451 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 498/2019/ORUP

Generel dopravy – výsledky VŘ

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na zpracovatele Generelu dopravy města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. Ing. Josef Klement v. r.

starosta města

místostarosta města