Zápis z 32. schůze rady města konané dne 13. 1. 2020

zveřejněno: 16. 1. 2020
konané dne 13. 1. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 32. schůze rady města:

 1. Vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
  host: Ing. Scheib, ředitel Satt a.s.
 2. Změna Pravidel zřizovatele PO.
 3. Pronájem hotelu a restaurace Tálský mlýn
 4. Byty a prostory sloužící podnikání
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Zajištění dodávky el. energie pro VO na ul. Jihlavská
 7. Zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 8. Dodatek smlouvy o dílo na sběr, svoz, odstranění, popř. využití odpadů z obce ve vyjmenovaných kategoriích
 9. Rezignace a jmenování člena komise rozvoje města
 10. Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
 11. Výběrová řízení za rok 2019
 12. Výběr poplatků
 13. Řešení pohledávky
 14. Odměny členů ZM od 01.02.2020
 15. Různé:
  Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Lešna

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 512/2020/oP

Vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí

Rada města po projednání schvaluje vstup města Žďáru nad Sázavou do Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 511/2020/OP

Změna Pravidel zřizovatele PO

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Pravidlům zřizovatele ve vztahu k PO města v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 510/2020/OP

Pronájem hotelu a restaurace Tálský mlýn

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem – pacht hotelu a restaurace Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 500/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu, varianty č. 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu, varianty č. 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného u kanceláří je 1 000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 514 ve výměře 27,74 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní JUDr. J. T., Nové Dvory. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 603 ve výměře 73,51 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.2.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR,  IČO 41197518, DIČ CZ41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok.

Hlasování:  Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 10.6.2013, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní M. Š.  a to ke dni 31.12.2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 499/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje následující postup při kultivaci veřejného prostoru: 

1) budou postupně odstraňována nevyužívaná zařízení, jako jsou nefunkční veřejné osvětlení, různé nefunkční zábradlí, konstrukce, stožáry, klepače, sušáky a betonové květináče mimo náměstí
2) se společenstvím vlastníků domu bude projednáno využívání klepačů a sušáků, umístěných  na veřejných prostranstvích v sousedství domu. V případě souhlasu společenství vlastníků domu s odstraněním sušáků a klepačů budou tyto na náklady města odstraněny. V případě, že společenství vlastníků domu nebude s odstraněním některého ze zařízení souhlasit, bude s ním dohodnut způsob řešení pro zachování těchto zařízení (natření, oprava apod.)
3) po odstranění shora uvedených zařízení z veřejného prostoru bude rozhodnuto, jakým způsobem bude veřejný prostor (tam, kde to bude možné) vybaven funkcí, která v daném místě chybí (např. zeleň, herní prostor, parkovací stání, komunitní zahrada, apod.).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2020, a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,00 Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 33,00 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemku p. č. 6468 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, jehož součástí je stavba č.p. 128 na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a dále pozemku p. č. 6469/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 3 211 m2 (v celkové výměře 4 471 m2), vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví pana K. V.  bytem Bukovice  za část pozemku p. č. 6984/3 - ostatní plocha, jiná plocha a část p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 6 665 m2 (dle mapového podkladu) vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl výměry za cca 2 194 m2 bude ze strany města Žďáru nad Sázavou doplacen v hodnotě nemovitostí ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH.
Přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům P. a O. Č., ZR  a to části p. č. 4582 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 60 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu na p. č. 4581 v k. ú. Město Žďár, ZR 7, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro: 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou organizaci Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, ZR 3, IČO 48895717, a to p. č. 146/7 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění dřevěné stavby loděnice u objektu budovy č.p. 325 v lokalitě ul. 1. máje, ZR 3 – sklad lodí a vleků o výměře cca 6m x 6m organizace Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, ZR 3, IČO 48895717, v souvislosti s realizovaným projektem „Rekonstrukce budovy č.p. 325/1 Žďár nad Sázavou na učebny pro neformální vzdělávání“.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, nejméně však do uplynutí doby udržitelnosti poskytnuté dotace od Kraje Vysočina, tj. do 31. 8. 2024. Smlouva může být ukončena rovněž dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti Cestovní kancelář NOMÁD, spol. s r. o. se sídlem Smetanova 1169/34, Žďár nad Sázavou 1, IČO 49970844, a to p. č. 6304 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a R. J. Nové Město na Moravě – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 4509-110/2019 ze dne 22. 10. 2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 5510 v k.ú. Město Žďár – za účelem umístění stavby stavební objekty SO 6 – kanalizační přípojky KT D 150 délka 1,65m v k. ú. Město Žďár v rámci realizace stavby: „Mycí centrum osobních aut na ul. Brněnská ve Žďáře n. Sáz.“ na pozemku p. č. 5490/1 k.ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-2660/2019-SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to dle GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku číslo plánu 891-85/2019 ze dne 12.11.2019, na části pozemku ve vlastnictví povinného p. č. 658/1 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1057, obec Žďár nad Sázavou – spočívající v umístění součásti stavby - rozvodu užitkové vody včetně 2 sprch v rámci stavby „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemek povinného za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav a oprav této stavby ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, v předloženém znění, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a panem MUDr. P. F. Chvalíkovice a paníH. F.  ZR  – jako povinným, na pozemku ve vlastnictví F., zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4104, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 12 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je rodinný dům č.p. 287 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kamerového bodu, (sestávající se z kamerového bodu a kabelového vedení a související technologie), v rámci stavby města „rozšíření Městského kamerového dohledového systému města Žďáru nad Sázavou“ (dále jen kamerový bod), ve vnějších a vnitřních prostorách uvedeného rodinného domu v lokalitě Havlíčkova náměstí ve Žďáře nad Sázavou 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování VB, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění VB se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodej mobilního telefonu inv.č. M003877 XiaomiRedmi5 Plus Global p. Ing. B. P.  a schvaluje kupní cenu ve výši 40% ceny pořizovací, tzn. 1.836 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 503/2020/KS

Zajištění dodávky el. energie pro VO na ul. Jihlavská

Rada města po projednání schvaluje uzavření:

  • Smlouvy o úhradě nákladů na provoz a údržbu odběrných a rozvodných zařízení č. SNE-19-00015-S-651

a

  • Smlouvy  o poskytnutí a přeúčtování el. energie č. SNE-19-00016-S-651 mezi městem a ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 46347160, a to ve znění dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 502/2020/KS

Zajištění ostatní dopravní obslužnosti

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 18.12.2012 o závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi městem a ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 501/2020/KS

Dodatek smlouvy o dílo na sběr, svoz, odstranění, popř. využití odpadů z obce ve vyjmenovaných kategoriích

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, odstranění popř. využití velkoobjemového a nebezpečného odpadu z obce uzavřené dne 17.02.2003, jehož předmětem je úprava cen v souladu se smlouvou (inflace za rok 2018) ve znění dle přílohy, a to s AVE C odpadové hospodářství s. r. o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, provozovna: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 49356089.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 504/2020/oP

Rezignace a jmenování člena komise rozvoje města

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti člena Komise rozvoje města Mgr. Marka Nováka s účinností od 13.01.2020 a děkuje za jeho práci.

Rada města po projednání jmenuje MUDr. Jana Mokříše  novým členem Komise rozvoje města s účinností od 13.01.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 506/2020/RUP

Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na dodavatele Generelu dopravy pro město Žďár nad Sázavou včetně členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 505/2020/RUP

Výběrová řízení za rok 2019

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených v roce 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 509/2020/OF

Výběr poplatků celkem na 1 obyvatele obce v rámci BI

Rada města po projednání bere na vědomí přehled o výběru poplatků na jednoho obyvatele obce v Kč ve městech velikostní kategorie 15 – 25 tis. obyvatel  za roky 2014 – 2018 v rámci BI.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 508/2020/OF

Řešení pohledávky

Rada města po projednání schvaluje řešení pohledávky podle varianty č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 507/2020/OF

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 01.03.2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., od 01.03.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé
Ústní zpráva

Schválení delegace města na zahraniční pracovní cestu do Lešna

Rada města schvaluje účast Mgr. Ludmily Řezníčkové a PaedDr. Jaroslava Ptáčka ve dnech 16.01.2020 - 18.01.2020 v polském městě Lešno a dále schvaluje účast Ing. Martina Mrkose, ACCA a Ing. Josefa Klementa ve dnech 17.01.2020 - 18.01.2020 v polském městě Lešno.
Město Žďár nad Sázavou vysílá předsedu Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci Ing. Jiřího Dokulila na zahraniční pracovní cestu do polského města Lešno ve dnech 16.01.2020 – 18.01.2020 a schvaluje úhradu pojištění léčebných výloh, stravného a ubytování předsedy komise z položky „Mezinárodní partnerství“ rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města