Zápis z 34. schůze rady města konané dne 27. 1. 2020

zveřejněno: 31. 1. 2020
konané dne 27. 1. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 34. schůze rady města:

 1. Materiál dle Pravidel  - PO Kultura Žďár
 2. Taktický plán činnosti PO Sportis na rok 2020
 3. Taktický plán činnosti PO KMJS na rok 2020
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO SSm
 5. Taktický plán činnosti PO SSm  pro rok 2020
 6. Likvidace majetku
 7. Souhlas s přijetím daru
 8. Taktický plán činnosti PO Poliklinika na rok 2020
 9. Rozhodnutí o uložení odvodu
 10. Majetkoprávní jednání RM
 11. Majetkoprávní jednání ZM
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Informace předsedy komise pro sport a volný čas o dotačních programech
 14. Plán prevence kriminality
 15. Žádosti o změny č. 4 ÚP
 16. Návrh na vydání změny č. 3 ÚP
 17. Dotační program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ vyhodnocení
 18. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města
 19. Revokace usn. 470/2019/oP o uzavření Smlouvy o dílo na SW pro transparentní MěÚ ze dne 02.12.2019
 20. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 21. Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 22. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
 23. Udělení plné moci k zastupování města Žďár nad Sázavou v soudním řízení
 24. Pravidla výkonu funkce ředitelů školských příspěvkových organizací města Žďár n. S.
 25. Pravidla výkonu funkce ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Žďár n. S.
 26. Různé:
  Rezignace a jmenování člena komise komunálu a životního prostředí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 513/2020/Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 514/2020/SPORTIS

Taktický plán činnosti PO SPORTIS na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje taktický plán činnosti PO SPORTIS a stanovené cíle na rok 2020 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 515/2020/KMJS

Taktický plán činnosti PO KMJS na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle PO KMJS pro rok 2020 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 535/2020/POSSm

Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO SSm

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 534/2020/POSSm

Taktický plán činnosti PO SSm na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 533/2020/POSSm

Likvidace majetku

Rada města po projednání schvaluje likvidaci investičního majetku dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 532/2020/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 526/2020/Pol.

Taktický plán činnosti PO Poliklinika na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 516/2020/oFKIA

Rozhodnutí o uložení odvodu

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Kultura Žďár za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 132.109 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 517/2020/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9019 – orná půda ve výměře cca 25 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice v rámci přípravy území pro průmyslovou zónu Jamská II ve Žďáře nad Sázavou – stavba „Žďár n. Sáz., Jamská: přeložka VN, TS a NN“ v lokalitě ul. Jamská, ZR 1.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) ve výměře cca 37 m2 pozemku – za účelem užívání na užitkovou zahrádku u bytového domu čp. 250/16 na p. č. 570/192 v ul. Nová, ZR 2 v k. ú. Zámek Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem a výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou panu M. P., ZR  a p. L. V., ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části p. č. 4580 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), a to pronájem části ve výměře 10 m2 pozemku – za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku další části ve výměře 120 m2– za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu na p. č. 4579 v ul. Špálova, ZR 7 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné za užitkovou zahrádku činí výši 20 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájem pozemku p. č. 3755/3 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - KP Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to části ve výměře 10 m2, nacházející se v lokalitě „u městské tržnice“ v ul. Neumannova, ZR 4, užívaného nájemcem p. V. T. T. Stržanov  v souladu s Nájemní smlouvou ze dne 22.1.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 5294, 5316 a 5303 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: přeložka NN, Sekničková“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 2.860 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 326/1, 341, 346/1, 350, 351 a 373 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění horkovodu v celkové délce 349 m (z toho 212,5 bm po pozemcích ve vlastnictví města) v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Tyršova – od ZUŠ k hotelu Morava – rekonstrukce horkovodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 37.250 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g)

1. Rada města po projednání ruší níže uvedené přijaté usnesení RM ze dne 4.6.2019 ve znění:

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. CH., Stržanov a p. Ž. B., ZR a dále manžely R. a M. B.,  ZR  – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 80/7 a 80/14 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní a kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na p. č. 711/2 a 707/5 a pro dům  na p. č. 710 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. Ch.  Stržanov a p. Ž. B.ZR  a dále manžely R. a M. B.  ZR – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 80/1, 80/3 a 80/9 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní a kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na p. č. 711/2 a 707/5 a pro dům  na p. č. 710 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 23.360,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod vozidla AVIA 30, registrační značka ZR 52 97 do vlastnictví SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Veselíčko, pobočný spolek se sídlem Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65758064 a dále schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků na dobu určitou od 13. 1. 2020 do 31. 12. 2020 mezi městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem pozemků a pronajímatelem a společností „Společnost Žďár nad Sázavou“,založenou smlouvou o společnosti ze dne 9. 9. 2019 se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice – jako zhotovitelem stavby „Kolejové úpravy v žst Žďár nad Sázavou“ a zároveň jako nájemcem, k dočasnému užívání částí předmětných pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - p. č. 7268, p. č. 7270, p. č. 7271, p. č. 7285, p. č. 7698, p. č. 7699, p. č. 7703, p. č. 7704, p. č. 7705, p. č. 7366, p. č. 7708, p. č. 7709, p. č. 7710, p. č. 7711 a p. č. 7367 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, zapsaných na listu vlastnictví č.1, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, o celkové výměře 3 472 m2 - pro účely jejich dočasného záboru v souvislosti s realizací předmětné stavby dráhy v rámci “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“.
Nájemné za užívání předmětných nemovitostí dle čl. II. uvedené nájemní smlouvy, které bylo sjednáno dohodou, činí za celou dobu nájmu celkovou (jednorázovou) výši 3.992.147 Kč.

Rada města schvaluje Nájemní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 518/2020/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. N., ZR, a to části p. č. 5921/2 – trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou - dle zhotoveného GP č. 4527-120/2019 ze dne 11. 12. 2019, kterým byl z části pův. p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 491 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár, který je nově předmětem převodu (tento díl „a“ je nově sloučen do pův. p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v pův. výměře 29 m2 ve vlastnictví žadatelky a nově tedy tvoří pozemek p. č. 5921/9 – trvalý travní porost v celkové výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár) - za účelem umístění a údržby nového oplocení u RD č.p. 770, ul. Smetanova, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 9.750 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků dle zpracovaného návrhu GP č. 4541-2/2020 pro rozdělení pozemku, a to: z pozemků pův. p. č. 5371 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 2809 m2 odděleného dílu „a“ve výměře 484 m2 a z pův. p. č. 5372 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 73 m2 odděleného dílu „b“ ve výměře 8 m2, nové sloučených do p.č. 5371/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 492 m2 v k. ú. Město Žďár v areálu COOP Jamská ul., ZR 1, ve vlastnictví COOP družstva Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 6251, obec Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem umístění stavby města Žďáru nad Sázavou - splaškové kanalizace pro PZ Jamská, ZR 1, výměnou za sousední pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to část ve výměře 638 m2 z pův. pozemku p. č. 5373 - ostatní plocha, jiná plocha (ve výměře 724 m2) – nově označeného jako p. č. 5373/1 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 638 m2a za část ve výměře 2 172 m2 z pův. pozemku p. č. 5378 – orná půda (ve výměře 7 645 m2) – nově označeného jako p. č. 5378/2 – orná půda ve výměře 2 172 m2 a dále za pozemek p. č. 5375 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 798 m2 (celková výměra 3 608 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví COOP družstva Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344 – za účelem rozšíření areálu stávající společnosti.. Rozdíl ve výměře 3 116 m2 směňovaných pozemků bude městu Žďár nad Sázavou doplacen COOP družstvem Velké Meziříčí v hodnotě 1.000 Kč/m2. Směna pozemků bude uskutečněna do 29. 2. 2020.
- za doplatek rozdílu výměry 3 116 m2 směňovaných pozemků za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 3.116.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 5342/1 - trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu v ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pův. pozemku p. č. 8143 - orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 11 728 m2, a to dle zhotoveného návrhu GP č. 4540-1/2020 pro rozdělení pozemku, z pův. pozemku p. č. 8143 - orná půda ve výměře 13 121 m2 odděleného dílu ve výměře 11 728 m2 nově označeného jako p. č. 8143/1 – orná půda ve výměře 11 728 m2v k. ú. Město Žďár pro zemědělskou činnost v lokalitě za sídlištěm „Vysočany“, ZR 5 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov za dodržení podmínek SPÚ pro směnu pozemků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely J. a l. N., oba trvale  ZR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení seznam místních a pomístních názvů včetně grafického přehledu v katastrálním území Stržanov, obec Žďár nad Sázavou, v rámci prováděné revize údajů katastru nemovitostí v kat. území Stržanov, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání nevyužívá předkupní právo a doporučuje zastupitelstvu města také nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4748, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví H. B., ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6334 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 160.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání nevyužívá předkupní právo a doporučuje zastupitelstvu města také nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4812, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví J. K., ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6518 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 35.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabytí pozemků p. č. 9075 - trvalý travní porost ve výměře 25 475 m2, p. č. 9076 - orná půda ve výměře 57.436 m2, p. č. 9077 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 615 m2 a p. č. 9083 - lesní pozemek ve výměře 1 994 m2, vše k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Ing. A. P. Praha  a p. P. K., Králíky, za kupní cenu v celkové výši 15.000.000 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena v ročních splátkách ve výši 5.000.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 519/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. A. K.  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. I. L., Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 14 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle varianty č. 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. L. S. a A. S., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 2169 na ulici Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 6120 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 61 umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. E. H., Žďár nad Sázavou  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. S., Černá, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje postup při řešení užívání bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje postup při řešení užívání bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení  § 566 až § 577 obchodního zákoníku dne 03.01.2005 včetně dodatku č.1 ze dne 21.07.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.02.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.01.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.02.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.01.2015, dodatku č. 7 ze dne 24.2.2016, dodatku č. 8 ze dne 14.2.2017, dodatku č. 9 ze dne 13.02.2018 a dodatku č. 10 ze dne 26.02.2019, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou, podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, IČO 15259391, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin – INVESTSERVIS, IČO 10114751, se sídlem Bechyňovo náměstí  75, 582 22 Přibyslav, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 204 ve výměře 44,16 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.2.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností MEDAX Systems s.r.o., Oběžná 2075/11, 709 00 Ostrava, IČO 27836673. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva

Informace předsedy komise pro sport a volný čas o dotačních programech

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

14. Usn. 530/2020/MP

Plán prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 522/2020/RÚP

Žádosti o změnu č. 4 ÚP města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

1) Schválit návrh č. 1, návrh č. 2, návrh č. 4 a návrh č. 5 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

a

2) Neschválit návrh č. 3 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

16. Usn. 521/2020/RÚP

Návrh na vydání Změny č. 3 ÚP

Rada města po projednání schvaluje návrh na vydání Změny č. 3 ÚP a doporučuje zastupitelstvu města vydat Změnu č. 3 územního plánu Žďár nad Sázavou formou opatření obecné povahy dle materiálu přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 520/2020/RÚP

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení

Rada města po projednání schvaluje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, jak je doporučuje hodnotící komise.

Rada města po projednání schvaluje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

18. Usn. 523/2020/OKS

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města uzavřené s Ing. Josefem Pitkou, sídlo: Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou, IČ: 12705161, jehož předmětem je navýšení cen dle přílohy č. 1 smlouvy ve výši inflace za rok 2019 tj. o 2,8 %.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 524/2020/oP

Revokace usnesení č. j. 470/2019/oP o uzavření Smlouvy o dílo na SW pro transparentní městský úřad ze dne 2.12.2019

Rada města po projednání revokuje své usnesení č. j. 470/2019/oP a schvaluje Smlouvu o dílo na SW pro transparentní městský úřad s vybraným uchazečem a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 525/2020/OF

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Finanční vypořádání roku 2019
  • Rozpočtové opatření č. 1/2020

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 527/2020/STA

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí doporučené pořadí uchazečů o funkci ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Ústní zpráva/STA

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2020 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2020 na budově MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

23. Usn. 536/2020/STA

Udělení plné moci k zastupování města Žďár nad Sázavou v soudním řízení

Rada města po projednání schvaluje udělení plné moci Mgr. et. Bc. Luboši Klimentovi, advokátovi ev. Č. ČAK 11300, advokátní kancelář Žďár nad Sázavou, Nádražní 21, k zastupování města ve věci soudního řízení vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn.:

6 C 199/2019-18, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 529/2020/TAJ

Pravidla výkonu funkce ředitelů školských příspěvkových organizací města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla hodnocení ředitelek a ředitelů školských příspěvkových organizací“ v upraveném znění -  z hodnocení kritérií se ruší kritérium finančního řízení systémem Croseus.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 528/2020/TAJ

Pravidla výkonu funkce ředitelů neškolských příspěvkových organizací města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“ v upraveném znění – z hodnocení kritérií se ruší kritérium finančního řízení systémem Croseus.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

26. Různé

Rezignace a jmenování člena komise komunálu a životního prostředí

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti členku  Komise komunálu a životního prostředí paní Mgr. Alenu Kratochvílovou s účinností od 27.01.2020 a děkuje za její práci.

Rada města po projednání jmenuje pana Ing. Jaromíra Vyboštoka novým členem Komise komunálu a životního prostředí s účinností od 27.01.2020.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města