Zápis z 36. schůze rady města konané dne 24. 2. 2020

zveřejněno: 2. 3. 2020
konané dne 24. 2. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 36. schůze rady města:

 1. Informace o probíhajících a připravovaných projektech města
 2. Informace zástupců SKLH Žďár nad Sázavou
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Sdělení informace o stavu soudního jednání
 6. Přijetí daru
 7. Žádost příspěvkové organizace Kultura Žďár
 8. Darovací smlouva, Smlouva o podnájmu
 9. Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2019
 10. Plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2019
 11. Souhlas se Smlouvou o podnájmu
 12. Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za r. 2019
 13. Plnění ročního taktického plánu PO Sociální služby města za r. 2019
 14. Žádost o vyjádření souladu s Komunitním plánem sociálních služeb
 15. MAS Havlíčkův kraj – dotační období 2021 – 2027
 16. Dotační program Dotace rady města 2020
 17. Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 2020
 18. Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem
 19. Vyhodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020
 20. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020
 21. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020
 22. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace
 23. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – středisko volného času, příspěvková organizace
 24. Částečná revokace usnesení RM č. 3/2018/STA
 25. Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 2019
 26. Revokace usnesení č. 22/2017/RÚP/7
 27. RO – Smlouvy s SVK – RVK ul. Nádražní a RVK sídliště ZR 7
 28. Tvrz – Smlouva o společném postupu zadavatelů
 29. Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2020.
 30. Problematika psího útulku
 31. Výroční zpráva města Žďáru n. S. za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 32. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/KA, OP, RUP

Informace o probíhajících a připravovaných projektech města

Bez přijatého usnesení.

 

2. Ústní zpráva/SKLH ZR

Informace zástupců SKLH Žďár nad Sázavou

Bez přijatého usnesení.

 

3. Usn. 563/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 14 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město, dle varianty č. 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu doby trvání nájmu bytu č. 15 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c)
1. Rada města ruší svoje usnesení ze dne 27.1.2020 ve znění: Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

2. Rada města schvaluje nájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Nájemní smlouva bude uzavřena s p. J. S. Žďár nad Sázavou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to 2 měsíců s tím, že v případě dodržování práv a povinností z nájmu bytu vyplývajících, bude smlouva prodlužována o stejnou dobu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.562/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO 28468414 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu původního vyhlášeného záměru č. Z-38/2019-OP ze dne 18. 6. 2019 (schváleného v RM dne 17. 6. 2019) ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle návrhu GP č. 4488-87/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 3 093 m2, nově označeného jako p. č. 9513/19 – orná půda ve výměře 3 093 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.
Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.
Změna vyhlášeného záměru č. Z-38/2019-OP ze dne 18. 6. 2019 se schvaluje tak, že se nově snižuje výměra prodávaného pozemku části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár na výměru cca 1 671 m2– za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví p. L. Ř., Bohdalec, IČO 75795248, a to p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, p. č. 6862 - orná půda ve výměře 762 m2a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2(v celkové výměře cca 7 408 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12007, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou přípravu nové průmyslové zóny, výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to část pozemku pův. p. č. 5378 – orná půda - nově dle návrhu GP 5378/1 ve výměře 3 914 m2, p. č. 5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 265m2 a část p. č. 5385/1 – trvalý travní porost ve výměře 831 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře cca 5 010 m2dle mapového podkladu), zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem realizace podnikatelského záměru - v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1.
Přesná výměra části směňovaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 2 398 m2 bude městem p. Ř. doplacen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 2052 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 45 m2, části 39 m2 a části 486 m2, tj. celkem cca 570 m2 a dále části 2055/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 15 m2, části 3 m2 a části 62 m2, tj. celkem cca 80 m2 - za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkovištěm pro město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2, části p. č. 2061 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 39 m2 a části p. č. 2066 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 46 m2, tj. celkem cca 196 m2 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel Jehla) společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“.
Přesná výměra části směňovaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje nabytí vlastnického práva ke stavbě vybudované komunikace pro pěší na pozemku p. č. 8065/6 a odstavné parkovací plochy na pozemcích p. č. 8037/52 a 8037/56 vše v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou 1, IČO 26227924, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč bez DPH – za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby v souladu s kolaudačním souhlasem v souvislosti s realizací stavby „Rezidenční bydlení Klafar na p. č. 8037/37 a 8037/38“ v k. ú. Město Žďár.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje:

  1. znění Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi p. Ing. A. P. Praha a p. P. K., Králíky, jako prodávajícími na straně jedné a městem Žďár nad Sázavou, jako kupujícím, v předloženém znění.
  2. znění Smlouvy o advokátní úschově, která bude uzavřena mezi p. P. K. Králíky, jako příjemcem, p. Ing. A. P., Praha, 118 00 Praha, jako příjemcem, městem Žďár nad Sázavou, jako složitelem a JUDr. Danou Novákovou, advokátkou, se sídlem Nádražní 54, Žďár nad Sázavou, jako schovatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ENPEKA a.s. se sídlem Jihlavská 1143/29, ZR 1, IČO 44963378, a to části p. č. 3371 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), pozemku zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem dočasného denního umístění pojízdné prodejny pečiva společnosti ENPEKA a.s. Žďár nad Sázavou u objektu Polikliniky v ul. Studentská, ZR 4.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 67.000 Kč/rok. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár, původně pod prodejnou použitého zboží z dovozu – v RM od 1.10.2018 schválený podnájem p. T. P. za účelem provozování stánku pro výrobu, prodej a rozvoz pizzy, v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.5.2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu Smlouvy o výpůjčce pozemků ze dne 28. 4. 2010 uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a společností ZDAR a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1 jako vypůjčitelem, spočívající ve snížení výměry výpůjčky pozemků v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to z celkové původní výměry 9 613 m2 nově na výměru cca 7 858 m2  (dle mapového podkladu) - p. č. 6410 – ostatní plocha, silnice ve výměře cca 6 220 m2 a p. č. 6411 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 638 m2 – vše v k.ú. Město Žďár, sloužící k zajištění provozu autobusového nádraží v ul. Chelčického ve Žďáře nad Sázavou 6 pro potřeby společnosti ZDAR a.s. se sídlem Jihlavská 759/4,Žďár nad Sázavou, v souvislosti se zamýšlenou realizací stavby města - parkoviště na autobusovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 8. 11. 2016, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a společností AGRO-Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – jako pachtýřem, za účelem změny výpovědní lhůty u pozemku p. č. 8143 – orná půda v k. ú. Město Žďár, nově dle návrhu geometrického plánu označeného jako p. č. 8143/1 – orná půda ve výměře 11 728 m2 v k. ú. Město Žďár z šedesátiměsíční výpovědní lhůty na lhůtu dvanáctiměsíční v souvislosti s připravovanou směnou pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a ČR – Státním pozemkovým úřadem, KPÚ Jihlava (za p. č. 5342/1 – trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

  

k) Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou – jako členské obce LDO Přibyslav, tj. podílového spoluvlastníka (podíl 6/710), Lesnímu družstvu obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav se stavbou LDO Přibyslav „Oprava LC – Javorka“ v souvislosti s uskutečněním stavební akce LDO „Oprava LC – Javorka“ – oprava/rekonstrukce stávající lesní cesty v obci Krucemburk – místní část Staré Ransko, k. ú. Staré Ransko, dle zapracované projektové dokumentace, tzn. souhlas s provedením specifikovaných prací, a to včetně případných víceprací nad rámec stavebního rozpočtu a souhlas s odepisováním případného technického zhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání žádosti společnosti T-Mobile o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v lokalitě „Staré Město“ a ulice Nádražní schvaluje odpověď v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. – jako oprávněným, a to GP č. 4536-143/2019 ze dne 15. 1. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 5316 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050488_VPIC_ Žďár n. S., RD ul. Jamská“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 14,34 bm, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 5.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle GP č. 4545-51/2019 ze dne 27.1.2020 pro vyznačení rozsahu VB k části pozemku p. č. 8008/1, p. č. 8008/10, p. č. 8008/11, p. č. 8008/12 a p. č. 8010/8 – za účelem umístění horkovodní přípojky v rámci stavby – Bytový dům 16 b.j. Klafar, ulice Sázavská, Žďár nad Sázavou 3 včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 352/32, 352/31 a 352/23 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, Da Silva“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 12.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 569/2020/4.ZŠ

Sdělení informace o stavu soudního jednání

Rada města po projednání bere na vědomí informace poskytnuté Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve věci pracovněprávního sporu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 568/2020/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4, z. s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 552/2020/PO Kultura

Žádost příspěvkové organizace Kultura Žďár

Rada města v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, promíjí PO Kultuře Žďár odvod do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně finančních prostředků ve výši 126.804  Kč na základě žádosti příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 551/2020/PO Kultura

Darovací smlouva, Smlouva o podnájmu

Rada města po projednání:

  • Schvaluje PO Kultuře Žďár přijetí finančního daru od společnosti Feeling for s. r. o., Rybářská 323/11 Brno, 603 00, dle přílohy č. 1
  • Schvaluje PO Kultuře Žďár uzavřít Smlouvu o podnájmu se společností Feeling for s. r. o., Rybářská 323/11, Brno, 603 00, dle přílohy č. 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 550/2020/Kultura

Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 553/2020/KMJS

Plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 559/2020/POMŠ

Souhlas se Smlouvou o podnájmu

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o podnájmu s firmou Fakta s. r. o. – vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 575/2020/Pol.

Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika za rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 576/2020/POSSm

Plnění ročního taktického plánu PO SSm za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO SSm za rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.565/2020/OS

Žádost o vyjádření souladu s Komunitním plánem sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje vydání kladného vyjádření ke kapacitám níže uvedených služeb sociálních služeb, a jejich souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2018 – 2020.

  • Terénní program: 2,0 úvazku
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 1,466 úvazku
  • Klub v 9 – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví: 1,0 úvazku
  • Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum:1,0 úvazku

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 558/2020/oPR

MAS Havlíčkův kraj – dotační období 2021 – 2027

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení územního souhlasu SCLLD a přehledu záměrů dle upraveného znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 578/2020/ŠKSM

Dotační program Dotace rady města 2020

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Dotace rady města 2020 v předloženém znění.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli, pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 577/2020ŠKSM

Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 2020

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program: Dotace uvolněných zastupitelů 2020 v předloženém znění.

Pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA, místostarostu Ing. Josefa Klementa a místostarostku Mgr. Ludmilu Řezníčkovou vyhodnocením žádostí.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli, pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 566/2020/ŠKSM

Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem

Rada města po projednání schvaluje Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským průvodcem v upraveném znění a pověřuje starostu města podpisem memoranda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 567/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020 ve výši dle "Přílohy č. 1 - hodnocení žádostí v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2020" mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, z. s. v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle " Přílohy č. 1 hodnocení žádostí v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 561/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 subjektům ve výši dle Přílohy č. 3- OP SPORT 2020- činnost sportovních oddílů mládeže a subjektům ve výši dle Přílohy č. 4 - OP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 - OP SPORT 2020- činnost sportovních oddílů mládeže a dle Přílohy č. 4 - OP SPORT 2020 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2020 Fight clubu Nové Město n . M./Žďár n.S., z.s., UNITOP Sportovnímu klub policie Žďár nad Sázavou, z.s., oddílu nohejbalu a Mgr. J. V.  dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předkládaného materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 - OP SPORT 2020 činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2- OP SPORT 2020- sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

21. Usn. 560/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2020 subjektům ve výši dle " Přílohy č. 2 - vyhodnocení dotačního programu Kultura 2020" předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle "Přílohy č. 2 -vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020" předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle "Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020" v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neposkytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2020 subjektu PRO RAINBOW office s.r.o. Praha dle "Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020" dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

22. Usn. 574/2020/ŠKSM

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou v upraveném znění.

Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou v upraveném znění.

Rada města odvolává ředitelku Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou ke dni 31. 7. 2020 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo náměstí 4, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 555/22020/ŠKSM

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active- středisko volného času, příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou v upraveném znění.

Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active - středisko volného času, příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou v upraveném znění.

Rada města odvolává ředitele Active - středisko volného času, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2020 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active- středisko volného času, příspěvková organizace, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 557/2020/KS

Částečná revokace usnesení RM č. 3/2018/STA

Rada města po projednání revokuje usnesení č. 3/2018/STA ze dne 12.11.2018 v části stanovující náklady na jednotlivý projekt s tím, že alokovaná částka – náklady na realizaci obou vybraných projektů pro rok 2020 činí 950.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 556/2020/KS

Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 2019

Rada města po projednání schvalujeuzavření dodatků v upraveném znění:

a) č. 2 mezi městem a Santa G., s.r.o., IČ: 02360870, Žďár nad Sázavou ke Smlouvě o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť ze dne 13.12.2017 ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je navýšení cen dle Čl. VI. Platby, odst. 1. ve výši inflace ve znění  dle přílohy; navýšení o 1,5 % ceny za uplynulý rok.

b) č. 7 mezi městem a V. S., Žďár nad Sázavou  ke Smlouvě ze dne 5.2.2008 ve znění jejích dodatků, jejímž předmětem je celoroční údržba veřejného osvětlení v uzemním obvodu města Žďáru nad Sázavou, jehož předmětem je navýšení cen dle čl. IV. Platební ujednání, odst. 1. ve výši inflace, ve znění dle přílohy; navýšení o 1,5 % ceny za uplynulý rok.

c) č. 12 mezi městem a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, Provozovna: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 49356089 ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 24.4.2007 ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je úprava cen v souladu se smlouvou ve výši inflace  ve znění dle přílohy;  navýšení o 1,5 % ceny za uplynulý rok.

d) č. 1 mezi městem a J. Ř., Ostrov nad Oslavou, ke smlouvě na zajištění údržby veřejné zeleně - sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár nad Sázavou ze dne 27.03.2019, jehož předmětem je navýšení cen dle čl. VII. Platební ujednání, odst. 6. ve výši inflace ve znění  dle přílohy, navýšení o 1,5 % ceny za uplynulý rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 573/2020RUP

Revokace usnesení č. 22/2017/RÚP/7

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.6.2017, čj. 22/2017/RÚP/7 a to v části „K Milířům“ na nové znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, Drátenická a Barvířská.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 572/2020/RUP

RO – Smlouvy s SVK – RVK ul. Nádražní a RVK sídliště ZR 7

Rada města po projednání schvaluje:

  1. a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
  2. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 21.8.2019, který bude uzavřen mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, o uhrazení nákladů na stavbu   „Žďár n. S. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“ v předloženém znění.
  3. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, na stavbu  „ Žďár n. S. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště 7, 3. – 5. etapa“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 571/2020/RUP

Tvrz – Smlouva o společném postupu zadavatelů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 554/2020/RUP

Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2020

Rada města po projednání schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2020 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Ústní zpráva/MP

Problematika psího útulku

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

31. Usn. 564/2020/úTS

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města