Zápis z 37. schůze rady města konané dne 9. 3. 2020

zveřejněno: 13. 3. 2020
konané dne 9. 3. 2020

Počet přítomných členů:

7

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Omluveni:

Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 37. schůze rady města:

 1. Rámcová dohoda o technických službách
 2. Spolupráce města Žďár nad Sázavou a E. ON
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 4. Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 2019
 5. Odvod finančních prostředků z IF
 6. Doplnění pořadníku DPS
 7. Dotace na podporu stomatologických služeb
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Průběžné plnění úkolů na rok 2020 – PO Poliklinika
 11. Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z RF
 12. Návratná finanční výpomoc
 13. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
 14. Žádost o příspěvek na mezinárodní projekt CSTERSCAPES
 15. Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd základních škol a do mateřské školy
 16. Smlouva o dílo TIC
 17. Pravidla a cenové podmínky půjčování kelímků NICK NACK
 18. Členský příspěvek Sdružení energetických managerů měst a obcí
 19. Změna Organizačního řádu
 20. Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem zlepšení stavu krajiny a její funkce
 21. Změna stanov společnosti SATT a.s.
 22. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019
 23. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 581/2020/KS

Rámcová dohoda o technických službách

Rada města po projednání schvaluje uzavření rámcové dohody o technických službách v režimu vertikální spolupráce se spol. SATT a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105, a to v upraveném znění:

a) Bod 4.3 se slova: „aby měl zdokladováno“ zrušují a nahrazují slovy: „aniž by zdokladoval…“
b) Bod 7.2.1 se doplňuje Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
c) Bod 7.2.2 se doplňuje Ing. Dana Wurzelová, vedoucí Odboru komunálních služeb.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Ústní zpráva

Spolupráce města Žďár nad Sázavou a E.ON

Bez přijatého usnesení.

 

3. Usn. 580/2020/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 579/2020/MOS

Hospodaření M. O. S. s. r. o. za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje:

  • Účetní závěrku M. O. S. s. r. o. za rok 2019
  • Převod zisku ve výši 8.746,90 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 596/2020/POSSm

Odvod finančních prostředků z IF

Rada města po projednání ukládá odvod finančních prostředků ve výši 1,5 milionu Kč z investičního fondu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou do rozpočtu zřizovatele.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 585/2020/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 584/2020/OS

Dotace na podporu stomatologických služeb

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ ve výši 300 000 Kč p. MDDr. R. M.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a p. MDDr. R. M., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 587/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje po dokončení realizace akce města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž ve Žďáře nad Sázavou“ uzavření Smlouvy o nájmu pozemku pro umístění plovoucího zařízení (mola) bez možnosti kotvení plavidla podléhajícího evidenci č. sml.: PVL-522/2020/SM na pronájem pozemku ve vlastnictví ČR – právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov, IČO 70889953, a to části p. č. 658/1 – vodní plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1057, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění plovoucího zařízení (mola) s nezastřešenou pochozí části o rozměrech 1,5m x 9m s přístupovou lávkou – pro kotvení 11 plavidel (6 pramic a 5 šlapadel) - provozovatel SPORTIS, příspěvková organizace se sídlem Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou 1, IČO 65759800.
Smlouva bude uzavřena mezi Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov, IČO 70889953 – jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem, a to na dobu neurčitou od 1. 4. 2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše úhrady za užívání předmětné části pozemku činí částku ve výši 2.200 Kč/rok + platná sazba DPH.
RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku pro umístění plovoucího zařízení (mola) bez možnosti kotvení plavidla podléhajícího evidenci č. sml.: PVL-522/2020/SM, v předloženém znění.                         

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě „Farská humna“, ZR 1 – za účelem vybudování zázemí parku – bistro (kavárna) dle schválených podmínek vyhlášeného záměru v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6530 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Bc. P. P., ZR, a to části p. č. 570/13 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár ve výměře 37 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,– za účelem užívání na užitkovou zahrádku u bytového domu na p. č. 570/192, ZR 2 v k. ú. Zámek Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok.                            

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání rozhodla nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5007, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví manželů Bc. L. K. a PhDr. M. K. (SJM), oba ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6311 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 110.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání rozhodla nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4847, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví p. J. M. ZR,  postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6720 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 120.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 3319/1, 3327, 3382/1, 3275, 3402 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění a provozování přípojek inženýrských sítí – přípojka horkovodu (na částech p. č. 3319/1, 3327, 3382/1), dešťová kanalizace (na části p. č. 3382/1), vodoměrná šachta (na části p.č. 3402), sjezd (na částech p. č. 3275 a 3402) – pro akci „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična“ včetně práva chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely V. a M. N. Hamry nad Sázavou – jako oprávněným, a to na částech p. č. 254/80 a 254/83 v k. ú. Stržanov – za účelem umístění a provozování vodovodní přípojky pro parcelu č. 253 v k.ú. Stržanov včetně práva chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj vlastníka p. č. 253 v k. ú. Stržanov.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění vodovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 8.520 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 51, 53, 55 se sídlem Brodská 1975/55, ZR 3, IČO 29247721 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4543-5/2020 ze dne 7. 2. 2020 pro vymezení rozsahu skupiny VB na části p. č. 1292 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění nových železobetonových lodžií v rámci stavby „Opravy bytového domu Brodská 51, 53, 55 Žďár n. Sáz.“ (spočívající ve vybourání parapetního zdiva a osazení nové balkónové sestavy, zasklení lodžií, vnější zateplení fasády domu a další opravy BD - výměna střešní krytiny za plechovou a výměna laťování, zateplení podlahy v půdním prostoru, ubourání komínu, nový bleskosvod, výměna sklepních oken, nový dlážděný okapový chodník a další související úpravy) - BD č.p. 1977, 1976, 1975, č.or. 51, 53, 55 nově součást pozemku p. č. 1282 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1282 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 4165 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Makovského: kab. smyčka NN, N.“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k pozemku p. č. 4383/2 v lokalitě ul. Makovského, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 3737 a 3739 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Neumannova: přel. TS, VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 9.600 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 3737 a 3739 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Neumannova: přel. TS, VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a VN v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 9.600 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 588/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1871, na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Vyřazeno z projednávání.

 

d) Rada města po projednání rozhodla z důvodu rekonstrukce knihovny vypovědět nájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1489, jež je součástí pozemku parc. č. 47, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Havlíčkovo náměstí č. or. 3, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  katastrální území Město Žďár, které užívá Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru za dne 1.10.1993, včetně Dodatků 1 až 3. Rada města ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)

1. Rada města bere na vědomí výpověď nájmu nebytového prostoru – restaurace a skladu, které se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru, užívá p. Z. V.  

2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace a skladu, které se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje žádost pana R. W. o podnájem části prostor, které se nachází v objektu č.p. 1141, jež je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č. or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, p. R. W.  Sazomín. Smlouva o podnájmu bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou sjednány ve Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem R. W., Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/PO Poliklinika

Průběžné plnění úkolů na rok 2020

Bez přijatého usnesení.

 

11. Usn. 594/2020/4.ZŠ

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z RF

 1. Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 převod finančních prostředků z rezervního fondu (413) ve výši  845 000 Kč do fondu investic.
 2. Rada města Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ukládá odvod  z fondu investic ve výši 1 463 295 Kč do rozpočtu zřizovatele.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 595/2020/4.ZŠ

Návratná finanční výpomoc

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do výše 2 mil. Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 582/2020/RUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP a podmínek el. aukce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Ústní zpráva

Žádost o příspěvek na mezinárodní projekt CSTERSCAPES

Bez přijatého usnesení.

 

15. Usn. 593/2020/ŠKSM

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol a do mateřské školy

Rada města po projednání bere na vědomí Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol a Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou pro školní rok 2020/2021 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 591/2020/ŠKSM

Smlouva o dílo TIC

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Žďár nad Sázavou a Ideacollective, s. r. o. na výrobu a instalaci interiérového vybavení kanceláře Turistického informačního centra ve Staré radnici v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 586/2020/ŠKSM

Pravidla a cenové podmínky půjčování kelímků NICK NACK

Rada města po projednání schvaluje pravidla a cenové podmínky půjčování ekologických kelímků NICK NACK.

Rada města po projednání pověřuje Mgr. Petra Sedláka, vedoucího odboru školství, kultury, sportu a marketingu, uzavíráním smluv o zápůjčce kelímků NICK NACK s jednotlivými subjekty.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 597/2020/oPR

Členský příspěvek Sdružení energetických managerů měst a obcí

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uhrazení členského příspěvku Sdružení energetických managerů měst a obcí ve výši 20.883 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 2/2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Ústní zpráva/TAJ.

Změna Organizačního řádu

Rada města po projednání:

 1. Zrušuje Odbor rozvoje a územního plánování ke dni 31. 7. 2020.
 2. Zrušuje Odbor stavební ke dni 31. 7. 2020.
 3. Zřizuje Odbor strategického rozvoje a investic ke dni 1. 8. 2020.
 4. Zřizuje Odbor stavební a územního plánování ke dni 1. 8. 2020.
 5. Ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit výběrové řízení na funkci vedoucí/ho Odboru strategického rozvoje a investic.
 6. Ukládá tajemnici městského úřadu vyhlásit výběrové řízení na funkci vedoucí/ho Odboru stavebního a územního plánování.
 7. Ukládá tajemnici městského úřadu zapracovat shora uvedené změny do Organizačního řádu městského úřadu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 589/2020/Star.

Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem zlepšení stavu krajiny a její funkce

Rada města schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem zlepšení stavu krajiny a její funkce v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 592/2020/Star.

Změna stanov společnosti SATT a.s.

 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, a to změny  článku 7 a článku 8 stanov, v následujícím znění:

a) článek 7 odst. 1 stanov nově zní:

„Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 jerozdělenna tyto kmenové akcie:

- 8 (slovy: osm) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)
- 3 (slovy: tři) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)
- 2 (slovy: dva) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)
- 1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
- 1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

 Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti nejsou registrované.“ 

b) článek 8 odst. 2 stanov nově zní:

„Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii se jmenovitou hodnotou 20.000.000,- Kč tedy náleží 20.000 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč náleží 500 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 200.000,- Kč náleží 200 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč náleží 50 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.“

 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit další změny stanov   společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, v předloženém znění.
 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu pověřit pana Ing. Martina Mrkose, ACCA, starostu města k zastupování města Žďár nad Sázavou při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti SATT a.s. ohledně odvolání a volby orgánů společnosti a rozhodování o změně stanov.
 1. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Liborem Burianem, advokátem, IČO 66255911 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 590/2020/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr.  Jaroslav Ptáček v. r. 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
  Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
 

místostarostka města