Zápis z 39. schůze rady města konané dne 23. 3. 2020

zveřejněno: 25. 3. 2020
konané dne 23. 3. 2020

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 39. schůze rady města:

 1. Jmenování člena komise
 2. Projekt Strategické řízení PO SSm Žďár nad Sázavou
 3. Organizační změny
 4. Žádost o dotaci Family a Senior Point
 5. Pověření opatrovníkem
 6. Zřízení pracovní skupiny pro změnu pravidel financování sociálních služeb ve městě.
 7. Architektonická soutěž o návrh Potenciál města Žďár nad Sázavou - I. kolo
 8. Dodatek č. 1- příspěvkové organizace a Fin audit
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Byty a prostory sloužící podnikání
 11. Uzavření dodatku smlouvy
 12. Koncepce Smart City
 13. Různé:
  Schválení použití finančních prostředků na krytí nákladů při nouzovém stavu
  Schválení poskytnutí zálohy příspěvku na provoz

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 605/2020/POSSm

Jmenování člena komise

Rada města po projednání jmenuje Ing. Josefa Klementa členem hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky stravy pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 606/2020/POSSm

Projekt strategického řízení PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje projekt strategického řízení PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na roky 2020 – 2026.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 607/2020/POSSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 598/2020/OS

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na provoz Family Pointu a Senior Pointu na rok 2020 a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 609/2020/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. M. N. pracovnici sociálního odboru, paní Mgr. Alici Janáčkovou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 603/2020/OS

Zřízení pracovní skupiny pro změnu pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou při Komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s počtem 7 členů.

Rada města jmenuje předsedou pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou pana Davida Filipa, DiS.

Rada města schvaluje složení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 604/2020/RUP,MA

Architektonická soutěž o návrh „Potenciál města Žďáru n. S. – soutěž o návrh, I. kolo

Rada města Žďár nad Sázavou:

bere na vědomí

- že v rámci soutěže o návrh "Potenciál města / Žďár nad Sázavou" bylo k datu 6. 2. 2017 odevzdáno 9 soutěžních návrhů.
- že dne 16. 3. 2020 proběhlo zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže, na kterém porota vybrala do 2. fáze soutěže návrhy č. 2, 3, 5, 6 a 9.

vylučuje

- účastníky soutěže o návrh "Potenciál města / Žďár nad Sázavou", kteří podali soutěžní návrhy č. 1, 4, 7 a 8 ze soutěže z důvodu snížení počtu návrhů.

schvaluje

- text Oznámení rozhodnutí o vyloučení ze soutěže z důvodu snížení počtu návrhů, která tvoří přílohy tohoto zápisu.
- vyzvání účastníků, kteří podali soutěžní návrhy č. 2, 3, 5, 6 a 9, k účasti ve 2. fázi soutěže o návrh "Potenciál města / Žďár nad Sázavou".
- text Výzev k účasti ve 2. fázi soutěže, které tvoří přílohy  tohoto zápisu.
- Změnu soutěžních podmínek:

- v odst. 13.3.3  – termín pro podání žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek na 30. 4. 2020
- v odst. 13.7.4 - lhůty pro podání návrhů ve 2.fázi soutěže na 20. 5. 2020.

ukládá Městskému úřadu:

- zajistit odeslání Oznámení rozhodnutí o vyloučení z důvodu snížení počtu návrhů všem příslušným účastníkům.
T: bezodkladně

- zajistit odeslání Výzvy k účasti ve 2. fázi soutěže všem příslušným účastníkům.
T: bezodkladně

- zajistit odeslání informace o změně soutěžních podmínek soutěžícím.
T: bezodkladně

- předložit Radě města Žďár nad Sázavou po ukončení hodnotícího zasedání poroty ve 2. fázi soutěže soutěžní protokol o průběhu soutěže jako podklad pro rozhodnutí o výběru návrhu v termínu do 22. 6. 2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 608/2020/OF

Ověření účetní závěrky příspěvkových organizací auditorem

Vzhledem k výjimečné situaci nouzového režimu vyhlášeného vládou ČR rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o rozsahu plnění auditora a výši odměny s termínem vyhotovení Zprávy auditora do 25.6.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 600/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Staženo z projednávání.

 

b)

 1. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-82/2020 ze dne 10. 3. 2020 (schváleno v RM 9. 3. 2020) na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6530 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
 2. Rada města po projednání rozhodla nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12258, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví p. Z. V. Sázava, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6530 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 2236/104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7881 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 120 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 2236/104, ZR 3, užívaného na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 3. 2005 – za účelem využití pro umístění stávající dočasné stavby - prodejny prvků zahradní architektury v areálu firmy Zahrada Vysočina, s. r. o., Brodská ul. 104, ZR 3 s tím, že pronájem bude prodloužen s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu.
Nájemné je stanoveno ve výši 55,-- Kč/m2/rok + zvýšení o míru inflace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d)

 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 9042, 9034/3, 9020, 9019, 9018, 9017/1, 9017/2, 9016, 9015, 9008, 9007, 9006, 4990, 4989 a 9004/13 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: přeložka VN, TS a NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN a NN, telekomunikační síť, kabelové chráničky, 1 pojistková skříň a  uzemnění v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
  Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.
 2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako nabyvatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem, na základě vydaného rozhodnutí Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou ze dne 3.12.2019 pod č.j. SÚ/1249/19/Řeh-4-Rozh. pro stavebníka město Žďár nad Sázavou - Rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě „Technická a dopravní infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II ve Žďáře nad Sázavou“, v němž je rovněž povolena výstavba energetického zařízení označeného jako „SO 412 Kabelové rozvody NN, VN, trafostanice, přeložky VN“ – SO 412.3 Náhrada trafostanice č. 701264, SO 412.4 Kioskové trafostanice 1 (investice E.ON), SO 412.6 Přeložka trasy vzdušného vedení VN č. 99 a SO 412.7 Přeložka trasy vzdušného vedení VN č. 129, na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 9042, 9034/3, 9020, 9019, 9018, 9017/1, 9017/2, 9016, 9015, 9008, 9007, 9006, 4990, 4989 a 9004/13 a dále na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků, a to p. č. 9004/1, 9040, 9043, 9044, 9045, 9047, 9028, 9029 a 9027 - vše v k.ú. Město Žďár. Stavebník touto smlouvou postupuje práva a povinnosti související s energetickým zařízením, jež vyplývají z výše citovaného územního rozhodnutí nabyvateli, který je tímto přebírá s tím, že se stává právním nástupcem stavebníka a tím budoucím stavebníkem energetického zařízení.
  RM schvaluje shora uvedenou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)

 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - na částech p. č. 9042, 9034/3, 9020, 9019, 9018, 9017/1, 9017/2, 9016, 9015, 9008, 9007, 4990 a 4989 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: kab. smyčka VN do T96“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN a telekomunikační síť v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
  Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 52.200 Kč + platná sazba DPH.
 2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako nabyvatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem, na základě vydaného rozhodnutí Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou ze dne 3.12.2019 pod č.j. SÚ/1249/19/Řeh-4-Rozh. pro stavebníka město Žďár nad Sázavou - Rozhodnutí o umístění stavby ke stavbě „Technická a dopravní infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II ve Žďáře nad Sázavou“, v němž je rovněž povolena výstavba energetického zařízení označeného jako „SO 412 Kabelové rozvody NN, VN, trafostanice, přeložky VN“ - SO 412.1 Kabelové rozvody NN (investice E.ON) a SO 412.2 Kabelové rozvody VN (investice E.ON), na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 9042, 9034/3, 9020, 9019, 9018, 9017/1, 9017/2, 9016, 9015, 9008, 9007, 4990 a4989 a dále na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků, a to p. č. 9004/1, 9004/13, 4987, 9041/1 - vše v k. ú. Město Žďár. Stavebník touto smlouvou postupuje práva a povinnosti související s energetickým zařízením, jež vyplývají z výše citovaného územního rozhodnutí nabyvateli, který je tímto přebírá s tím, že se stává právním nástupcem stavebníka a tím budoucím stavebníkem energetického zařízení.
  RM schvaluje shora uvedenou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Staženo z projednávání.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem nemovitostí p. č. 3376, 3382/1, 3386, 3745, 3747 a 3748, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4, IČO 43383513 - jako investorem stavby pod názvem „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu Studentská“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu Studentská“ v lokalitě ZR 4, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem financí se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO 00006947 – jako centrálním zadavatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako pověřujícím zadavatelem ve věci zjednodušení budoucího postupu při zadávání veřejných zakázek na nákup výpočetní techniky, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 601/2020/OP

Byty

a) Bytová komise doporučuje radě města schválit dočasné využití bytu č. 4, umístěném v bytovém domě č.p. 1932, č.or. 43 na ulici Brodské ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Bytová komise doporučuje radě města ke schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s D. a T. Š. Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Bytová komise doporučuje radě města ke schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodské, č.or. 27, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. F., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 51, umístěného v bytovém domě č.p. 203, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. I. a p. D. I. Žďár nad Sázavou  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)

 1. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 a garážového stání č. 6, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár.
 2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 a garážového stání č.6, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú.Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu a garážového stání bude uzavřena s p. M. F.,  Žďár nad Sázavou s účinností od 01.04.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje v souladu s čl. 4 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. P., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena s p. M. P., Žďár nad Sázavou na dobu URČITOU 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodlužován a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 602/2020/MP

Uzavření dodatku smlouvy

Rada města po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi smlouvy, podané společností Úsvit o. p. s. dne 6.3.2020.

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění služby ze dne 2.6.2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 611/2020/oP

Schválení Koncepce Smart City

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou Koncepci Smart City v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Schválení použití finančních prostředků na krytí nákladů při nouzovém stavu

Rada města schvaluje použití 1,5 mil. Kč na řešení nouzového stavu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 612/2020/OF

Schválení poskytnutí zálohy příspěvku na provoz

Rada města schvaluje poskytnutí zálohy příspěvku na provoz ve výši 1 463 tis. Kč pro ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města