Zápis z 5. schůze rady města konané dne 31. 12. 2018

zveřejněno: 3. 1. 2019
konané dne 31. 12. 2018

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

 

Schválený pořad 5. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní jednání
  2. Prorodinná politika – smlouva
  3. Domovník – preventista, dodatek k dohodě
  4. Rozpočtové opatření č. 8/2018
  5. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 65/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností BAUTIM s.r.o. se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO 28268181 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 411/14 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem přesahu střechy a vybudování bočního vchodu k výtahu (dveřní otvor 1100mm x 2250mm) v rámci stavby „Zdravotní ústav – stavební úpravy“ stávajícího objektu č.p. 542 na p. č. 414 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Hutařova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 66/2018/OS

Prorodinná politika – smlouva

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou 2019“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 67/2018/OS

Domovník – preventista, dodatek k dohodě

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele ze dne 30. 8. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2017, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 68/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, ACCA   v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města