Zápis z 51. schůze rady města konané dne 7. 9. 2020

zveřejněno: 9. 9. 2020
konané dne 7. 9. 2020

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Ing. Martin Mrkos, Ing. Josef Klement

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 51. schůze rady města:

  1. Prodej nepotřebného majetku
  2. Právní akt projektu Zelená střecha - budova bývalého MěÚ
  3. Smlouva na zajištění servisu a údržby SSZ – vyřazeno z projednávání
  4. Zápůjčka elektromobilu Škoda Citigoe iV od Škoda auto, a. s.
  5. Byty a prostory sloužící podnikání
  6. Majetkoprávní jednání
  7. Různé

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 815/2020/POSSm

Prodej nepotřebného majetku

Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 811/2020/SRI

Právní akt projektu Zelená střecha bývalého MěÚ

Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Smlouva na zajištění servisu a údržby SSZ

Bod vyřazen z projednávání.

 

4. Usn. 816/2020/SRI

Smlouva o dočasném užívání vozidla se Škoda Auto a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dočasném bezplatném užívání elektromobilu Citogoe iV mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Škoda Auto a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 814/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Vyřazeno z projednání.

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, (DM centrum) o celkové výměře 182,92 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 813/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4376/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku u RD čp. 1613 na p. č. 4377 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 3, ZR 7 – stávající stav (oplocený pozemek) a nově vybudování zastřešení stávajícího vjezdu s tím, že samotný prodej bude uskutečněn až po realizaci rekonstrukce povrchů sídliště „Vodojem“ ve Žďáře nad Sázavou 7 (předpoklad v r. 2021).
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje krátkodobý pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Sdružení SE.S.TA z.s. se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha - Dejvice, IČO 26537516, a to části p. č. 48 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 2 m2 v k. ú. Město Žďár - zelená plocha u křižovatky ul. Havlíčkovo náměstí x ul. Žižkova, ZR 1 (pod objektem knihovny dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,– za účelem umístění reklamy (balíky slámy s dekorací) na dobu určitou od 14. 9. do 29. 9. 2020 – propagace 4. ročníku Dne venkova dne 26.9.2020 Zámek Žďár nad Sázavou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v termínu od 14.9. do 29.9.2020, výše nájemného 320  Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Palachova 15-23 se sídlem Palachova 1794/23, ZR 6, IČO 29318882, zastoupené: statutární orgán ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, ZR 1, IČO 00050784 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to rozšíření dle předloženého GP č. 4602-50/2020 ze dne 29.7.2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 6034/2, 6034/4 a 6034/5 v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu v rámci stavby „Oprava modernizace bytového domu Palachova 15,17,19,21,23 Žďár nad Sázavou“ – za účelem umístění železobetonových lodžií a okapového chodníku v místě lodžií u bytového domu č.p. 1790,1791,1792,1793,1794 – BD součást pozemku p. č. 6015 v k. ú. Město Žďár v ul. Palachova, ZR 6 včetně příjezdu a přístupu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k již uzavřené smlouvě dle schváleného usnesení RM ze dne 26. 6. 2017 - zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a K. V. ako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to na částech p. č. 9513/2 – umístění sjezdu, p. č. 9518/5 umístění sjezdu, zpevněných ploch, přípojek inž. sítí, provedení terénních úprav, p. č. 9516/1 – umístění přípojek inž. sítí v souvislosti s provedením stavby „Skladovací hala s administrativou na p. č. 9518/5, PZ Jamská, Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Přílohou dodatku Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB ze dne 28. 6. 2017 bude změněný situační zákres – posunutí sjezdu dle předložené projektové dokumentace ze dne 5. 8. 2020 „Skladovací hala s administrativou – změna stavby před dokončením“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 17.12.2018 ve znění:

Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 6222 a 6256 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova a Smíchov, ZR 1 - za účelem umístění přeložky podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-049123, VPIC Žďár n. S., Centrum sociálních služeb“, v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 60 bm, dále na pozemku p. č. 6222 umístěn rozvaděč typu SIS1 a na pozemku p. č. 6256 umístěn sloup s rozvaděčem typu MRS20, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

 

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, DIČ CZ04084063, zastoupená na základě plné moci ze dne 13.3.2019 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 10600, IČO 25740253, DIČ CZ25740253, zastoupená na základě plné moci ze dne 15.10.2019 společností ZLÍNPROJEKT a.s. se sídlem Zlín – Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02, IČO 25519662, DIČ CZ25519662 – jako oprávněným, a to nově na částech p. č. 6222 a 6224 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova a Smíchov, ZR 1 - za účelem umístění přeložky podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-049123, VPIC Žďár n. S., Centrum sociálních služeb“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel a dále na pozemku p.č. 6224 bude umístěn rozvaděč typu SIS1 a sloup s rozvaděčem typu MRS20, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a vlastníkem vedení dešťové kanalizace a p. J. N. Počítky  – jako povinným, vlastníkem pozemků a stavebníkem – na pozemcích ve vlastnictví p. Novotného, a to na částech p. č. 4383/1 a 4383/2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11405, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zajištění ve prospěch oprávněného - přístupu a příjezdu, provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce vedení dešťové kanalizace v majetku města Žďáru nad Sázavou – nově překládané do soukromého pozemku (původní vedení na pozemku ve vlastnictví města), přeložka vyvolaná stavebníkem v rámci záměru výstavby novostavby RD na pozemku p. č. 4583/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Makovského, ZR 7.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků Srázná 256/1 se sídlem Srázná 256/1, ZR 2, IČO 08070601 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 517/2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění zadního schodiště z bytového domu č.p. 256 na p. č. 570/7 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Srázná 1, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění schodiště se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na části pozemku p. č. 1220/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Komenského - přípojka NN, SC Žďár“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k připravovanému objektu novostavby „Senior centra Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.800,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyřazení semaforů vedených pod inventárním číslem 103/0, 106/0, M000164 a M001329 z účetní a majetkové evidence a zároveň schvaluje jejich likvidaci.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města ukládá Odboru majetkoprávnímu zjistit cenu obvyklou předmětné vodovodní přípojky, pokud by byla realizována v roce 2012 a předložit radě města vyhlášení záměru s cenou obvyklou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Různé

Ústní zpráva

Žádost – konání svatebního obřadu

Rada města projednala žádost na konání svatebního obřadu dne 24.10.2020 v lokalitě Farská humna a pověřuje Odbor komunálních služeb a Odbor majetkoprávní k vyřízení záležitosti s následným uzavřením smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r. 

 

 
 
   
  Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

místostarostka města