Zápis z 53. schůze rady města konané dne 5. 10. 2020

zveřejněno: 9. 10. 2020
konané dne 5. 10. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 1. Fond zeleně
 2. Zásady pro sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen (porostů)
 3. Právní akt projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Žďár n. S., Švermova 4
 4. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4, na rok 2021
 5. Výpověď smlouvy informačních panelů INTAKA
 6. Smlouva na zajištění servisu a údržby SSZ
 7. Ceník pohřebních služeb – staženo z projednávání
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Směrnice
 11. Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou
 12. Smlouva o pachtu části závodu
 13. Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok 2021
 14. Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2021
 15. Výroční zpráva  PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2
 16. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou,  Komenského 2, na rok 2021
 17. Výroční zpráva PO ŽŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
 18. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2021
 19. Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35, na rok 2021
 20. Výroční zpráva PO ZŠ Žďár nad Sázavou,  Palachova 35
 21. Výroční zpráva PO MŠ Žďár nad Sázavou
 22. Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2021
 23. Výroční zpráva PO Active-SVČ
 24. Návrh rozpočtu PO Active – SVČ na rok 2021
 25. Výjimka z počtu žáků
 26. Výroční zpráva ZUŠ
 27. Návrh rozpočtu ZUŠ Fr. Drdly, Žďár n.S., Doležalovo nám. 4, PO
 28. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 853/2020/SRI

Fond zeleně

Rada města po projednání schvaluje znění Statutu Fondu zeleně, vytvoření příslušného účtu, princip fungování Fondu zeleně a předložení tohoto záměru a těchto dokumentů zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 852/2020/SRI

Zásady pro sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen (porostů)

Rada města po projednání schvaluje zásady pro sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin z uznaných zdrojů semen, výši úhrady za sběr semenné suroviny a způsob výpočtu poplatku za sběr včetně stanoveného smluvního podílu ve výši 5%.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 855/2020/SRI

Právní akt projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 858/2020/4.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje na rok 2021 pro PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán ve výši 207 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 950 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.748 tis. Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.100 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 857/2020/KS

Výpověď smlouvy informačních panelů INTAKA

Rada města po projednání schvaluje:

 1. V souladu s čl. VI. odstavec 2 Smlouvy o umístění informačních panelů INTAKA uzavřené mezi městem a Ing. J. K., Benátky nad Jizerou, výpověď bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta je stanovena na 12 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 2. Ukončení výše uvedené smlouvy dohodou, pro případ, že dodavatel bude mít zájem o takovéto ukončení smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 856/2020/KS

Smlouva na zajištění servisu a údržby SSZ

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění servisu a údržby a pravidelných prohlídek světelných signalizačních zařízení se spol. ELTODO, a. s. Praha, IČO: 45274517, s cenou za poskytování servisních služeb za jeden rok ve výši 257.125,-Kč bez DPH (311.121,25 Kč vč. DPH) ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Mat. 854/2020/KS

Ceník pohřebních služeb

Staženo z projednávání.

 

8. Usn. 851/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829, na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město, a to do 30.9.2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35, na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35, na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 850/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6338 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, provozovna Žďár nad Sázavou, IČO 49356089 – jako dárcem, předmětem které je poskytnutí finančního daru městu ve výši 100.000 Kč na podporu ekologické činnosti ve městě Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Haškova 40-58 se sídlem Haškova 2179/46, ZR 6, IČO 29317118 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 6063/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění odvodňovacího potrubí a napojení na dešťovou kanalizaci u obytného domu č.p. 2173-2182 ul. Haškova č.or. 40-58, ZR 6, který je součástí pozemku p. č. 6074 v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB a případných dalších oprav a údržby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 4.200 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3842, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 – za účelem umístění inženýrských sítí v rámci stavby města „Studentská – parkovací stání, veřejné osvětlení, chodník“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování uvedené stavby, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, a to na p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár – stavba „Studentská – parkovací stání“ v ul. Studentská, ZR 4, mezi Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako vlastníkem dotčeného pozemku p. č. 3394 v k. ú. Město Žďár, zapsaného na LV č. 3842, obec Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby, „Studentská – parkovací stání“ v ul. Studentská, ZR 4 v  k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina, a to na p. č. 5041/1 v k. ú. Město Žďár – stavba „Přesun zastávky ul. Jamská, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, mezi Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO:70890749, DIČ:CZ70890749 – jako vlastníkem dotčeného pozemku p. č. 5041/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného na LV č. 3489, obec Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby, „Přesun zastávky ul. Jamská, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 v  k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej vodovodní přípojky, umístěné na části pozemku p. č. 2194 v k.ú. Město Žďár, vyznačené v GP č. 3531-23/2013, a to z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti RISSI v.o.s., IČO 49434462, se sídlem Jungmannova 1497/12, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, za kupní cenu ve výši 48.740 Kč bez DPH s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RISSI v.o.s. se sídlem Jungmannova 1497/12, Žďár nad Sázavou 1, IČO 49434462 – jako oprávněnou – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4560-17/2020 ze dne 17. 4. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, p. č. 2136/1, 2166/1, 2163 a 2161 v k. ú. Město Žďár v ul. Jungmannova, ZR 1 – za účelem umístění kanalizační přípojky v rámci stavby „Žďár nad Sázavou, ul. Jungmannova, č.p. 1497, odkanalizování objektu, čerpání odpadních vod a tlaková kanalizace“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování kanalizační přípojky, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 15.500 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – jako oprávněným - dle GP č. 4597-40/2020 ze dne 7.8.2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, p. č. 261, 273/1, 273/2, 290, 464, 556, 644/1, 644/3 a 6167/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Sadová, Nádražní, ul. Husova, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění stavby plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojky na ul. Nádražní a Husova v k. ú. Město Žďár, číslo stavby:8800090424“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 574,74 m v souladu s uzavřenou Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9418002087/2018/4000217199 ze dne 10.9.2018, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

j) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. M. B. Chotěboř a p. T. F. ZR 4, p. E. da S. a p. P. K., ZR 3, – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 352/23, p. č. 352/32 a p. č. 354/1 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbám RD na p. č. 352/34, p. č. 352/36 a 234/3 v k. ú. Stržanov v lokalitě místní části Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

k)

 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-1957/2020/SML, mezi Povodím Vltavy, s.p. Praha – jako budoucím povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako budoucím oprávněným, a to na pozemku zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou, části p. č. 1102//1 – vodní plocha (tok řeky Sázavy) v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem ČR Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – za účelem umístění stavby dvou lávek zřizovaných v rámci akce města: „Lávky Žďár nad Sázavou (L5-Dr. Drože a L6-Nábřežní)“, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
  Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.
 2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. PVL-1958/2020/SML mezi Povodím Vltavy, s.p. Praha – jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou - jako nájemcem, a to pozemku zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou, dočasné užívání části p. č. 1102//1 – vodní plocha (tok řeky Sázavy) v k. ú. Město Žďár, o výměře dočasného záboru 587 m2 (předpokládaný trvalý zábor činí 230 m2) v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem ČR Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – za účelem provedení stavby: demolice stávajících lávek, nové lávky pro pěší L5 a L6, předložka kanalizace, veřejné osvětlení, přeložka telekomunikačních kabelů, přeložka horkovodu, a to v rámci akce: „Lávky Žďár nad Sázavou (L5-Dr. Drože a L6-Nábřežní)“, ZR 1 a následného užívání stavby až do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (tj. ke dni podání návrhu na vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí) v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-1957/2020/SM, v předloženém znění.
  Nájemné je stanoveno ve výši 22 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

l) 1. Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního hmotného majetku ve výši 12.600 Kč, dle předloženého návrhu
  • vyřazení zcizeného hmotného majetku (fotopastí) z účetní a majetkové evidence v celkové výši 32.186 Kč, dle předloženého návrhu
  • vyřazení poškozeného hmotného majetku (maringotky), dle předloženého návrhu

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení nedobytné pohledávky ve výši 41.000 Kč, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.  0

 

10. Usn. 838/2020/OP

Směrnice

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Směrnici č. 8/2020 evidence majetku města, v předloženém znění
  2. Směrnici č. 9/2020 odpis dlouhodobého majetku, v předloženém znění
  3. Směrnici č. 10/2020 inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti, v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 859/2020/TAJ

Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu komisí Rady města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 849/2020/Pol

Smlouva o pachtu části závodu

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o pachtu závodu včetně příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

13. Usn. 848/2020/Pol

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok  2021

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Návrh rozpočtu PO
  2. Střednědobý rozpočtový výhled
  3. Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 520 tis. Kč
  4. Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  5. Odpisový plán
  6. Limit počtu zaměstnanců 34,5
  7. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 22.000 tis. Kč

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2021:

  1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.000 tis. Kč
  2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 683 tis. Kč
  3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3.190 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 817/2020/SPORTIS

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2021

1. Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2021:

  • Objem mzdových prostředků ve výši 20.660.000 Kč
  • Limit reprefondu ve výši 20.000 Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.975.000 Kč

2. Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 20.521.000 Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.850.000 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 835/2020/2.ZŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 27.01.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 834/2020/2.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO ZŠ Komenského 2:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek  PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.643 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 4.345 tis. Kč a pro halu 8.200 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 837/2020/3.ZŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.02.2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 836/2020/3.ZŠ

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6:

  • Návrh rozpočtu PO  včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.888 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.900 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 846/2020/ZŠ Pal.

Návrh rozpočtu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 35, na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 614 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.147 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.867 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 847/2020/ZŠ Pal.

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.02.2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 840/2020/PO MŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu PO Mateřské školy Žďár nad Sázavou v souvislosti s hodnocením ředitele dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských organizací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 839/2020/PO MŠ

Návrh rozpočtu PO MŠ Žďár nad Sázavou na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO MŠ:

  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně plánu investic z vlastních zdrojů ve výši 210 tis. Kč a plánu oprav z vlastních zdrojů ve výši 490 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 3 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.960 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 17.470 tis. Kč a příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 1.220 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 842/202/Active

Výroční zpráva PO Active - SVČ

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO Active – SVČ, v souvislosti s hodnocením ředitele PO dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.02.2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 841/2020/Active

Návrh rozpočtu PO Active – SVČ na rok 2021

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO Active – SVČ:

  • Limit reprefondu  ve výši 20 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – SVČ do rozpočtu města na rok 2021:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102 tis. Kč
   V tom:

zajištění akce Žďár tančí - 20 tis. Kč
zajištění akce Velká taneční soutěž - 23 tis. Kč
zajištění akce Kouzelný zámek - 33 tis. Kč

  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.160 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 845/2020/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk v Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ze stávajících 20 na 24 žáků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 844/2020/ZUŠ

Výroční zpráva

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu s komentářem PO ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s hodnocením ředitelky dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 843/2020/ZUŠ

Návrh rozpočtu ZUŠ Františka Drdly, Žďár n. S., Doležalovo nám. 4, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO ZUŠ:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán v položkovém členění
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250.000 Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2020:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 307.000 Kč na provoz školy
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 200.000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města