Zápis z 55. schůze rady města konané dne 2. 11. 2020

zveřejněno: 6. 11. 2020
konané dne 2. 11. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 55. schůze rady města: 

 1. Rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Sociální služby města
 3. Výsledek veřejné zakázky DRZ – PO Sociální služby města
 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění placeného parkování formou SMS
 5. Darovací smlouvy
 6. Smlouva o poskytnutí dotace na opravu obecní budovy ve Stržanově
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Family a Senior Point
 10. Komunitní plán sociálních služeb
 11. Strategický plán sociálního začleňování
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 883/2020/ZUŠ

Rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření pro Základní uměleckou školu Františka Drdly dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 886/2020/POSSm

Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 885/2020/POSSm

Výsledek veřejné zakázky DZR

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy pro PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou a schvaluje přehled úhrad dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 884/2020/KS

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění placeného parkování formou SMS

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací Smlouvy o spolupráci při poskytování služeb uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a GLOBDATA a. s., Praha, IČ: 05642361, jejímž předmětem je zajištění prodeje virtuálního parkovacího lístku při placení parkovného prostřednictvím telekomunikační služby PR SMS (premium rate SMS), a to v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 881/2020/KS

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a manželi J. a L. Z. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 887/2020/SRI

Smlouva o poskytnutí dotace na opravu obecní budovy ve Stržanově

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2020“, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava obecní budovy ve Stržanově  2.etapa“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 889/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1905, na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 16, který je umístěný  v bytovém domě č.p.1905, který je součástí pozemku parc. č. 1277, na ulici Brodské, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, k. ú. Město Žďár. Smlouva bude uzavřena s p. L. Š. na dobu určitou 2 měsíce s tím, že pokud ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p.1829, č.or. 27 na ul. Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o společném nájmu bytu bude uzavřena s p. V. K.  a p. R. K.  na dobu URČITOU, a to od 20.10.2020 do 20.04.2021.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 23, umístěného v bytovém domě č.p.1936, č.or. 35, na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f)

 1. Rada města rozhodla, v návaznosti na vládou schválený záměr pokračovat v programu COVID Nájemné - Výzva 2 a ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s Covid – 19 nájemcům v restauračních zařízeních včetně bufetů, kaváren apod., slevit nájemné ve výši 25 % za 3. čtvrtletí roku 2020.
 2. Rada města pověřuje starostu města k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání, kterými bude, v souladu s programem COVID – Nájemné - sníženo nájemné o 25 % za 3. čtvrtletí 2020.
 3. Rada města pověřuje starostu města k vydání Čestných prohlášení, které budou nájemci prostor sloužících podnikání dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné – Výzva 2.
 4. Stejný, shora uvedený postup, bude uplatněn i příspěvkovými organizacemi města s tím, že realizaci bodu 2 a 3 zajistí ředitel příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města ruší záměry č. Z-116/2020-OP a Z-117/2020-OP na pronájem části nebytových prostor, a to garáží  na ulici Jihlavská, které jsou součástí pozemku parc. č. 6469/1, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, k. ú. Město Žďár,  bez vyhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Kultura Žďár, Žďár nad Sázavou, v předloženém návrhu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací ACTIV – středisko volného času, příspěvková organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 888/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AUTO… s. r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Nádražní 2118/67, PSČ 591 01, IČO 63470187, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje částečnou změnu - původně vyhlášeného záměru č. Z-112/2020-OP ze dne 25. 8. 2020 (schváleného v RM dne 24.8.2020) ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to:

- doplnění prodeje o pozemek p. č. 5010/8 – orná půda ve výměře 105 m2 v k. ú. Město Žďár, který je součástí plochy č. 2 -- za účelem realizace podnikatelských záměrů zájemců a investorů v lokalitě Průmyslové zóny Jamská II, Žďár nad Sázavou po vybudování technické infrastruktury v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj průmyslových zón - na Průmyslovou zónu Jamská II, Žďár nad Sázavou, jejímž investorem je město Žďár nad Sázavou – více viz schválené podmínky pro záměr.

Dále se stanovené podmínky pro záměr doplňují takto:

- Zájemce je oprávněn realizovat záměr v etapách.

V ostatním se původně vyhlášený záměr nemění.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prominutí úhrady nájemného za rok 2020 ve výši 2.500 Kč za užívání pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč, a to části p.č. 3788/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – pronajatého na základě uzavřené Smlouvy o nájmu ze dne 8. 9. 2015 (schváleno v RM dne 7. 9. 2015) za účelem instalace informační tabule v lokalitě u „Batyskafu“, ZR 1, efektivně informující o projektu „Ozvěny Žďáru“ v rámci projektu „Mládež kraji Vysočina“  z důvodu ukončení nájmu a nevyužívání v roce 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6380 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6567 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodej vodovodní přípojky v délce 53 bm, umístěné na části pozemku p. č. 2194 v k. ú. Město Žďár, vyznačené v GP č. 3531-23/2013, a to z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti RISSI v.o.s., IČO 49434462, se sídlem Jungmannova 1497/12, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, za kupní cenu ve výši 48.740 Kč bez DPH.

Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společnosti RISSI v.o.s., IČO 49434462, se sídlem Jungmannova 1497/12, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností RISSI v.o.s. se sídlem Jungmannova 1497/12, Žďár nad Sázavou 1, IČO 49434462 – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 3531-23/2013 ze dne 22. 2. 2013 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 2194 v k. ú. Město Žďár v ul. Jungmannova, ZR 1 – za účelem umístění vodovodní přípojky v délce 53 bm v rámci stavby „Žďár nad Sázavou, ul. Jungmannova, č.p. 1497, přípojka vody DN 50 mm“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování vodovodní přípojky, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.600 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení  věcného břemene mezi městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a společností Portico Investments Czech s.r.o. se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 02817667 – jako povinným a vlastníkem pozemku p. č. 3380/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11572, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 3380/1 ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přístupového chodníku z veřejné komunikace pro pěší k parkovišti před obchodním domem č.p. 2215 (Lidl) stojícím na pozemku p. č. 3379 v k. ú. Město Žďár včetně provozování přístupového chodníku, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného v souvislosti s realizací přesunu zastávky na ulici Studentská, ZR 4.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

  

9. Usn. 890/2020/OS

Family a Senior Point

Rada města bere na vědomí zprávu Kolpingova díla České republiky z. s. o činnosti Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou, která je přílohou materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provoz Family a Senior Pointu na období od 01.01.2021 do 31.12.2021, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 891/2020/OS

Komunitní plán sociálních služeb

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit  Komunitní  plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2021- 2024, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 892/2020/OS

Strategický plán sociálního začleňování

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního začleňování II. města Žďáru nad Sázavou pro období 2021- 2024.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města