Zápis z 56. schůze rady města konané dne 18. 11. 2020

zveřejněno: 24. 11. 2020
konané dne 18. 11. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

 1. Pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou
 2. Návrh rozpočtu města na rok 2021
 3. Redakční rada  Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení
 4. Zrušení veřejných akcí do 01.01.2021
 5. Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z.s.
 6. Manuál dobré praxe z reklamy a označování provozoven
 7. Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021
 8. Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVaK
 9. Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Potenciál města ZR“ – JŘBÚ
 10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II“
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stezka kolem Konventu“
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Majetkoprávní jednání
 14. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a.s.
 15. Hodnocení školských příspěvkových organizací za školní rok 2019 – 2020
 16. Změna Organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 895/2020/OF

Pojištění majetku a odpovědnosti města Žďár nad Sázavou

Rada města ruší podlimitní veřejnou zakázku na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města na období od 01.01.2021 do 31.12.2022 dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 894/2020/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2021

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Návrh rozpočtu města na rok 2021
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2027

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 908/2020/ŠKSM

Redakční rada Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení

Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 328/2019/OPM ze dne 9.9.2019 ve věci jmenování Redakční rady:

  • Původní usnesení: „Rada města po projednání jmenuje Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení Matěj Papáček, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček.“
  • Se mění na usnesení: „jmenuje Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení:
   Matěj Papáček, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Romana Bělohlávková, Jaroslav Ptáček.“

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 907/2020/ŠKSM

Zrušení veřejných akcí do 01.01.2021

Rada města po projednání bere na vědomí zrušení všech veřejných akcí pořádaných městem Žďár nad Sázavou do 01.01.2021.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 898/2020/ŠKSM

Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z. s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro TJ Žďár nad Sázavou z. s. dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 897/2020/ŠKSM

Manuál dobré praxe z reklamy a označování provozoven

Rada města po projednání schvaluje Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 896/2020/ŠKSM

Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 902/2020/SRI

Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVaK

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o vložení vodovodu s příslušenstvím a splaškové kanalizace ze stavby „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. etapa, 1. část“ do hospodaření Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko a doporučuje její schválení zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 901/2020/SRI

Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Potenciál města ZR“ – JŘBÚ

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace „Potenciál města ZR“ – JŘBÚ včetně členů, náhradníků komise pro posouzení a jednání o nabídce, textové části ZD a OP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 900/2020/SRI

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stromořadí II ve Žďáře nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 899/2020/SRI

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Stezka kolem Konventu“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 902/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi V. K. a R. K., Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Vyřazeno z projednávání.

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.11, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p.K. C. Ostrov nad Oslavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 13, umístěný v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35 na ulici Brodské ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g)

 1. Rada města rozhodla, v návaznosti na vládou schválený záměr pokračovat v programu COVID Nájemné - Výzva 2 a ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s Covid – 19 nájemcům, kteří byli nuceni dle nařízení vlády zavřít své provozovny, slevit nájemné ve výši 25 % za 3. čtvrtletí roku 2020.
 2. Rada města pověřuje starostu města k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání, kterými bude, v souladu s programem COVID – Nájemné - sníženo nájemné o 25 % za 3. čtvrtletí roku 2020.
 3. Rada města pověřuje starostu města k vydání Čestných prohlášení, které budou nájemci prostor sloužících podnikání dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné – Výzva 2.
 4. Stejný, shora uvedený postup, bude uplatněn i příspěvkovými organizacemi města s tím, že realizaci bodu 2 a 3 zajistí ředitel příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 902/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření pozemku zahrádky u RD  v ul. Makovského, ZR 7, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 127 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření pozemku zahrádky u RD v ul. Pelikánova  ZR 7, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu, která byla uzavřena dne 4. 6. 2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VAMAFIL spol. s r.o., IČO 48531430, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu ze dne 19. 5. 2020, který bude uzavřený mezi společností ICE Industrial Services a.s. a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6528 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6720 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6383 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6316 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Z. S., ZR  a p. R. S. ZR  a to p. č. 6338 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. L. K. ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 373 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 40 m2v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), navazujícího pozemku na zahradu p. č. 369 u RD žadatelky a sousedícího se stávající trafostanicí společnosti E.ON na p. č. 370 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na rozšířenou zahrádku u RD - pěstování zeleniny včetně zaplocení pozemku lehce odstranitelným plotem – za předpokladu splnění podmínek k možnosti provedení oplocení pozemku stanovených společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 1.7.2020 a dále ve Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou (vybudování lehce odstranitelného oplocení) a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 14.7.2020.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Revoluční 1817, 1818 se sídlem Revoluční 1818/31, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4653-92/2020 ze dne 19. 10. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 1406, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu – za účelem umístění předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1817, 1818 č.or. 29, 31, ZR 3 v rámci stavby „Realizace předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1817, 1818 č.or. 29, 31, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1404 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav a údržby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 1030047165/001 ze dne 18. 2. 2020 ve věci zřízení VB na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  (schváleno v RM dne 11. 2. 2019) mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – původně na částech p. č. 5266/1, 5267, 5010/8 a 9008 v k. ú. Město Žďár, nově navržené na částech p. č. 5266/1, 5267 a 4976/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi společností LENOX INVEST, a.s. se sídlem Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech pozemků p. č. 119/17, 119/13 a 119/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění inženýrských sítí (přípojky vodovodní, kanalizace splašková, dešťová, plynovodní, elektro, sdělovacího vedení, případný přesah střechy a okapový svod) k novostavbě polyfunkčního objektu na p. č. 119/9, ul. Veselská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu a případných dalších oprav a údržby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 21.325 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi p. D. O.  Veselíčko  – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 1581/1, 1581/13 a 1587/1 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění kanalizační přípojky k domovní ČOV, likvidace vyčištěných odpadních a akumulace dešťových vod v rámci novostavby RD na p. č. 73 v k. ú. Veselíčko u ZR včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB a případných dalších oprav a údržby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi společností APING a.s. se sídlem U Golfu 565, 109 00 Praha 10, IČO 03605159 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech pozemků p. č. 9520/5, 9520/3, 9513/1, 9513/2, 9512/11 a 9512/8 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění inženýrských sítí - přípojky vody, dešťové kanalizace a sjezdu ke stavbě „Areál firmy na zpracování dřeva“ na p. č. 9513/10 a 9513/21 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu a případných dalších oprav a údržby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 27.280 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5755/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u velkoskladu Elkov, Brněnská 8, ZR 1 – za účelem umístění montovaného uzamykatelného objektu (cca 8m x 5m), sloužícího jako sklad elektromateriálu pro podnikání (kabely, zásuvky, jističe atd.).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 904/2020/STA

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a. s.

 1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady odvolává pana Ing. Josefa Klementa  z funkce člena představenstva s tím, že den ukončení členství je 18.11.2020.
 2. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady odvolává pana Rostislava Dvořáka  z funkce člena dozorčí rady s tím, že den ukončení členství je 18.11.2020.
 3. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady volí pana Rostislava Dvořáka  do funkce člena představenstva s tím, že den vzniku členství je 18.11.2020.
 4. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady volí pana Mgr. Zbyňka Vintra do funkce člena dozorčí rady s tím, že den vzniku členství je 18.11.2020.
 5. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, ve kterém bude promítnuto odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105.
 6. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s.  a panem Rostislavem Dvořákem  v předloženém znění.
 7. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s.  a panem Mgr. Zbyňkem Vintrem  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Ústní zpráva/RM

Hodnocení školských příspěvkových organizací za školní rok 2019 – 2020

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelům školských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za školní rok 2019 – 2020 v souladu s platnými „Pravidly hodnocení ředitelek a ředitelů školských příspěvkových organizací“ ze dne 27.01.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 905/2020/TAJ

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje s účinností od 19.11.2020 změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
MUDr. Romana Bělohlávková v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarostka města

místostarostka města