Zápis z 58. schůze rady města konané dne 14. 12. 2020

zveřejněno: 18. 12. 2020
konané dne 14. 12. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 58. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření PO Active-SVČ
 2. Organizační změny
 3. Jízdní řády MHD pro rok 2021
 4. Prezidiální plná moc
 5. Darovací smlouvy
 6. Zrušení ředitelského volna v ZŠ Žďár nad Sázavou
 7. Pravidla zřizovatele
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Změnové listy „Zastávky MHD Studentská, Žďár n. S.“
 11. Záměr přestavby vedení V203 na 400 kV (ČEPS)
 12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800097652_1/BVB (GasNet – plynovod Nádražní – pěší zóna)
 13. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00199 (CETIN – překládka sítě u Centra soc. služeb)
 14. Dodatky ke smlouvám se SVaK (ZR7, Studentská)
 15. Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení
 16. Doplnění pořadníku DPS
 17. Nákup energie na komoditní burze
 18. Návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4
 19. Odměna ředitelům určených škol
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 934/020/Active

Rozpočtová opatření PO Active-SVČ na rok 2020

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Active-SVČ dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 947/2020/POSSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 935/2020/KS

Jízdní řády MHD pro rok 2021

Rada města po projednání schvaluje úpravu jízdních řádů MHD dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 937/2020/ŠKSM

Prezidiální plná moc

Rada města po projednání schvaluje Prezidiální plnou moc pro Ing. M. F.  v plném rozsahu pro záležitosti týkající se ochranných známek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 939/2020/ŠKSM

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi:

MgA. P.V., MgA. M.V. Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi:

U. B., M. Š.a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi:

J. S., P. B.  a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 949/2020/ŠKSM

Zrušení ředitelského volna v ZŠ Ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí zrušení ředitelského volna, které bylo vyhlášeno na 21. a 22. prosince 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 938/2020/OF

Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města

Rada města po projednání schvaluje Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města s účinností od 01.01.2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 940/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7699 – orná půda ve výměře cca 120 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití pro zařízení staveniště pro provádění dokončovacích prací (opravy komunikací ul. Strojírenská + okolí stavby u Žďasu + 3. podbití koleje) v rámci stavby „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2021.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6530 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6641 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. P. M., ZR, a to p.č. 6567 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům M. a J. V., ZR, a to p. č. 6380 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 33 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi manžely K. a P. S.,Chotěboř – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4678-221/2020 pro vyznačení budovy a vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 261 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přesahu střechy novostavby objektu, postaveném na p.č. 260 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 1 a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedenému VB ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Štursova 11 se sídlem Štursova 1664/11, ZR 7, IČO 01653504 – jako oprávněným, a to na části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování stavby nového bezbariérového přístupu do obytného domu Štursova č.p. 1664, č. or. 11, ZR 7 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Libušínská 24 se sídlem Libušínská 184/24, Žďár nad Sázavou 1, zastoupeným statutárním orgánem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, IČO 00050784 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4644-81/2020 ze dne 30. 9. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku 2091/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění nových lodžií (výměna stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně), zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci akce „Opravy byt. domu Libušínská 24, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 184 v ul. Libušínská 24, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 2085 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Libušínská 32-34 se sídlem Libušínská 189/34, ZR 1, zastoupeným statutárním orgánem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, IČO 00050784 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4645-82/2020 ze dne 30.9.2020 pro vymezení rozsahu VB k části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění nových lodžií (výměna stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie založené opřením na betonový podklad v obvodové stěně), zasklení nových lodžií, nový okapový chodník rozšířený v místě lodžií a související stavební práce v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Libušínská 32, 34, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 188 a 189 v ul. Libušínská 32 a 34, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 2090 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Chelčického 14 - 26 se sídlem Chelčického 2149/24, Žďár nad Sázavou 6, IČO 29315611, zastoupeným ve věcech smluvních statutárním orgánem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou, IČO 00050784 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4646-83/2020 ze dne 20. 10. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 6125 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění a provozování zateplení obvodové stěny byt. domu a přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD čp. 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149 a 2150 v ul. Chelčického 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p.č. 6095 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Purkyňova 9 se sídlem Purkyňova čp. 472/9, Žďár nad Sázavou 2, IČO 01677306, zastoupeným statutárním orgánem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou, IČO 00050784 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 965-80/2020 ze dne 30. 9. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 362/11 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou pro stavbu: „Opravy byt. domu Purkyňova 9, Žďár n. Sáz.“ – za účelem umístění a provozování nových lodžií (výměna stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie, částečně založené na samostatných základových patkách s pilotami, částečně opřené do původního základu domu), zřízení vstupu na lodžii u bytu v 1. NP včetně vybourání parapetního zdiva a nové balkónové sestavy, nové zateplení fasády v lodžiích a další související práce v rámci stav. úprav BD čp. 472 v ul. Purkyňova 9, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 736/4 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 1954,1955,1956 ve Žďáru nad Sázavou se sídlem Okružní 1954/52, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4668-60/2020 ze dne 20. 11. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 1326 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění a provozování nových železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1954,1955,1956, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB u byt. domu na p. č. 1314 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodej z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pana Ing. J. K.:

  1. notebooku DELL Latitude 14 5000 Series inv.č. M001229 a schvaluje kupní cenu ve výši 2.007 Kč
  2. dokovací stanice DELL inv.č. M001231 a schvaluje kupní cenu ve výši 169 Kč
  3. tašky na notebook Dicota Top Traveller PRO 14-15,6“ inv.č. M001375 a schvaluje kupní cenu ve výši 200 Kč
  4. setu klávesnice a myši inv.č. M001626 a schvaluje kupní cenu ve výši 200 Kč
  5. multifunkčního zařízení Samsung inv.č. M002178 a schvaluje kupní cenu ve výši 1.053 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 941/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Radě města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.18, umístěném v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní S. H., ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M. Š. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 2284, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2127/2 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. J. R. a K. R., Škrdlovice, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár, (AZ centrum) o celkové výměře 157,20 m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Bod vrácen k přepracování.

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného u kanceláří je 1 000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 936/2020/SRI

Změnové listy „Zastávky MHD Studentská, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje:

Změnové listy a dodatek č. 1 k SOD č. 9-0270A20 „MHD Studentská, Žďár nad Sázavou“ ve výši 999.936,94 Kč bez DPH, to je 1.190.944,02 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 942/2020/SRI

Záměr přestavby vedení V203 na 400 kV (ČEPS)

Rada města po projednání bere na vědomí uvedený záměr.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 943/2020/SRI

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800097652_1/BVB

Rada města po projednání schvaluje smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a spol. GasNet s.r.o. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800097652_1/BVB pro stavbu plynárenského zařízení v ul. Nádražní – pěší zóna, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 944/2020/SRI

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací VPI/MJ/2020/00199

Rada města po projednání schvaluje:

Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a spol. CETIN o realizaci překládky sítě elektronických komunikací u plánovaného centra sociálních služeb, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 945/2020/SRI

Dodatky ke smlouvám se SVaK (ZR 7, Studentská)

Rada města po projednání schvaluje uvedené dodatky.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 951/2020/OS

Family a Senior Point – vyhodnocení výběrového řízení

Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení výběrové řízení na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 946/2020/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 950/2020/SRI

Nákup energie na komoditní burze

Rada města po projednání schvaluje záměr nakoupit energie na komoditní burze a pověřuje pana starostu podpisem potřebných smluv.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 948/2020/TAJ

Návrhy způsobu posouzení případné vzniklé škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města ukládá tajemnici MěÚ zajistit zodpovězení otázek:

  • Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi;
  • Zda došlo ke vzniku škody a v jaké výši;
  • Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností;
  • Zda došlo k zavinění zaměstnance;

ve sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 prostřednictvím nezávislého právního posudku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Ústní zpráva/TAJ

Odměna ředitelům určených škol

Rada města uděluje ředitelce Mateřské školy Žďár nad Sázavou a řediteli ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 odměny na základě obdržení účelové dotace Kraje Vysočina v souvislosti s nouzovým stavem a provozem určených škol a školských zařízení, které zabezpečovaly péči o děti ve věku od 3 do 10 let pracovníků IZS. Výše odměn je dle doporučení Kraje Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
MUDr. Romana Bělohlávková v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarostka města

místostarostka města