Zápis z 6. schůze rady města konané dne 14. 1. 2019

zveřejněno: 17. 1. 2019
konané dne 14. 1. 2019

Počet přítomných členů:

8

 

Omluvena:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Schválený pořad 6. schůze rady města:

 1. Žďárský kapr
 2. Redakční rada Žďárského zpravodaje
 3. Dodatek č. 16 ke Smlouvě na dodávku elektrické energie VO na ul. Jihlavská
 4. Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2019
 5. Zadávací řízení údržba zeleně ZR – sečení 2019
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře n. S.“
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Změna opatrovníka
 10. Dotační program - Dotace rady města 2019
 11. Dotační program - Dotace uvolněných zastupitelů 2019
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 70/2019/OPM

Žďárský kapr

Rada města po projednání schvaluje Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“ v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Prohlášení v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje Plnou moc v předloženém znění.

Rada města se seznámila s podobou loga projektu Žďárský kapr.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 69/2019/OPM

Redakční rada Žďárského zpravodaje

Rada města po projednání jmenuje Redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení: Jakub Axman, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Josef Klement, Jaroslav Ptáček.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 78/2019/OKS

Dodatek č. 16 smlouvy na dodávku el.  energie pro VO na ul. Jihlavská

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 16, a to mezi městem a ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 463447160, ke Smlouvě  na dodávku el. energie číslo SDE-04-00014-T-651 ze dne 26.1.2004 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 72/2019/OKS

Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2019

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 17, a to mezi městem a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě  „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 ve znění jejich dodatků v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 71/2019/OKS

Zadávací řízení Údržba zeleně ZR – sečení 2019

Rada města po projednání:

- Schvaluje zahájení zadávacího řízení na Údržbu zeleně ZR – sečení 2019, a v této souvislosti schvaluje:

  • Zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek (návrh Smlouvy na zajištění údržby veřejné zeleně – sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár nad Sázavou);
  • Složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek:

Členové:
Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka
Ing. Dana Wurzelová – vedoucí OKS

Náhradníci:
Ing. Josef Klement – místostarosta
Ing. Eva Křesťanová – referentka OKS;

  •  Osobu oprávněnou komunikovat s administrátorem VZ  (Příkazníkem – NAR, marketing s. r. o. Ostrava) a činit úkony nezbytné pro elektronickou komunikaci v systému JOSEFPHINE:
   Ing. Dana Wurzelová,
   Náhradník: osoba stanovená Příkazníkem;

 

- Pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb na Údržbu zeleně ZR – sečení, a to včetně:

  • Případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
  • Případného zrušení zadávacího řízení
  • Potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek

přičemž rozhodnutí o výběru dodavatele je věcí rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 74/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 36 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. C., Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 80, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. P. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 2 a garážového stání č. 16, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu a garážového stání bude uzavřena s p. J. Š.,  Semily.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 29 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na nám. Republiky č.or. 24 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (radniční restaurace) o celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v katastrální území Město Žďár, k provozování letní zahrádky. Nebytový prostor je vhodný k provozování hostinské činnosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhlašuje záměr na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 643, na ulici Nádražní č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 28.4.1993 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní H. P., IČ 44135947, s místem podnikání Nádražní 643/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1,2,3 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje s účinností od 1.2.2019 výši nájemného za užívání sálu, umístěného v objektu č.p. 766, který je součástí pozemku parc.č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, Na  Úvoze č. or. 15 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/hod. včetně DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 75/2019/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD a OP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 73/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2019, a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi COOP družstvo Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344, DIČ CZ00032344 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví povinného, a to na části p. č. 4/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 705, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - za účelem umístění a provozování energetického zařízení – zemního kabelového vedení VO v rámci akce města Žďáru nad Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 15.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, a to na části p. č. 52, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - za účelem umístění a provozování pokládky kabelového vedení VO v rámci akce města Žďáru nad Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 3.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, DIČ CZ65993390 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, a to na části p. č. 228/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 643, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - za účelem umístění a provozování rekonstrukce vedení VO v rámci akce města Žďáru nad Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 103,22 Kč/bm za předpokládaného rozsahu v počtu 105 m, kdy k této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení GP + platná sazba DPH. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 48 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci stavby „Žďár n. S., Havlíčkovo náměstí: u knihovny, úprava DS“ v lokalitě Havlíčkova náměstí, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribuční soustavě za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi ČR - Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953, a to na částech p. č. 1102/1 a 2132/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování konstrukce mostu včetně opevnění v rámci stavby města Žďáru nad Sázavou „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Kovářova, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající služebnosti umístění a provozování předmětného stavebního objektu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemků č. 2900/2018-SML mezi ČR - Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – jako pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem - na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953, a to na části p.č. 1102/1 – vodní plocha ve výměře 254 m2a části p. č. 2132/1 1 – vodní plocha ve výměře 128 m2 – v celkové výměře 382 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování konstrukce mostu včetně opevnění v rámci stavby města Žďáru nad Sázavou „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Kovářova, ZR 1, týkající se pronájmu částí uvedených pozemků na dobu určitou, které budou městu dočasně pronajaty po dobu provádění stavby konstrukce mostu včetně opevnění a následného užívání stavby až do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (tj. ke dni podání návrhu na vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí) v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2899/2018-SML.
Nájemné po dobu provádění předmětné stavby, následného užívání až do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti je stanoveno ve výši 22 Kč/m2/rok.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků č. 2900/2018-SML v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor  č. UZSVM/BZR/5417/2018-BZRM, která bude uzavřena mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/41, Nové Město, 128 00 Praha 2 a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města vyhlašuje záměr na změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle  záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30.9.2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 30.9.2022.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 79/2019/OS

Změna opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31.1.2019 panu PhDr. Mgr. Jaromíru Pospíchalovi k výkonu funkce opatrovníka p. M. Š. 
 2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1.2.2019 výkonem funkce opatrovníka p. M. Š. pracovnici sociálního oboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Lucii Smištík.
 3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31.1.2019 panu PhDr. Mgr. Jaromíru Pospíchalovi k výkonu funkce opatrovníka p. L. H.
 4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1.2.2019 výkonem funkce opatrovníka p. L. H. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.
 5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 28. 2. 2019 panu PhDr. Mgr. Jaromíru Pospíchalovi k výkonu funkce opatrovníka p. M. B.
 6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1.3.2019 výkonem funkce opatrovníka p. M. B.  pracovnici sociálního odboru MěÚ  Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.
 7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 31.1.2019 panu Ing. Petru Krábkovi k výkonu funkce opatrovníka p. E. O.
 8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1.2.2019 výkonem funkce opatrovníka p. E. O. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana PhDr. Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 76/2019/MST

Dotační program Dotace rady města 2019

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Dotace rady města 2019 v předloženém znění.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli a pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 77/2019/MST

Dotační program: Dotace uvolněných zastupitelů 2019

Rada města po projednání vyhlašuje dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 2019 v předloženém znění.

Rada města pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA, místostarostu Ing. Josefa Klementa a místostarostku Mgr. Ludmilu Řezníčkovou vyhodnocením žádostí.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude zavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli a pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města