Zápis z 8. schůze rady města konané dne 11. 2. 2019

zveřejněno: 12. 2. 2019
konané dne 11. 2. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 8. schůze rady města:

 1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění roznášky novin
 2. Rozhodnutí o uložení odvodu
 3. Monitoring finančního řízení PO města – čtvrtletní zpráva
 4. Dodatek smlouvy – navýšení cen dle inflace za rok 2018
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019
 8. Problematika SPOZ
 9. Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky PO ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou.
 10. Smlouva o zajištění školení strážníků
 11. Plán prevence kriminality
 12. Výroční zpráva města o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. 
 13. Programové prohlášení rady města
 14. Různé:
  Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
  Stanovení oddávajícího

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 104/2019/OPM

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění roznášky tiskovin

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1, a to mezi městem a RENVY Trade  s. r. o., Pardubice, IČ 24274909, ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin ze dne 4.8.2014 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 106/2019/OFKIA

Rozhodnutí o uložení odvodu

Rada města v souladu s ustanovením § 26 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za porušení rozpočtové kázně odvod finančních prostředků ve výši 28.400 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 115/2019/OFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 107/2019/OKS

Dodatek smlouvy – navýšení cen dle inflace za rok 2018

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku:

a) č. 1 mezi městem a SANTA G, s. r. o., IČ: 02360870, Žďár nad Sázavou ke Smlouvě o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť ze dne 13.12.2017, jehož předmětem je navýšení cen dle čl. VI. Platby, odst. 1 o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2018, tj. 2,1 %.

b) č. 6 mezi městem a Vojtěchem Scherklem, Žďár nad Sázavou  ke Smlouvě ze dne 5.2.2008, jejímž předmětem je celoroční údržba veřejného osvětlení v územním obvodu města Žďáru nad Sázavou, jehož předmětem je navýšení cen dle č. IV. Platební ujednání, odst. 1 o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2018, tj. 2,1 %.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 109/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. S. V. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. D. F. Žďár nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 10 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení  §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 03.01.2005 včetně dodatku č.1 ze dne 21.07.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.02.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.01.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.02.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.01.2015, dodatku č. 7 ze dne 24.2.2016, dodatku č. 8 ze dne 14.2.2017 a dodatku č. 9 ze dne 13.02.2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou, podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin – INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 643, na ulici Nádražní č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, uzavřené dne 28.4.1993 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. H. P.  s místem podnikání Nádražní 643/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve znění dodatků č. 1,2,3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 108/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9191 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 155 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem propojení sousedních pozemků ve vlastnictví fyzických osob - p. č. 9190, 9187, 9203 a 9205 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy - za předpokladu dodržení podmínky:

- pozemek je dle územního plánu veden jako veřejné prostranství, nemůže tedy dojít k jeho oplocení a znepřístupnění

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí  A. P.  ZR – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 2201/26 a 2206 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění nového sjezdu k RD v rámci stavby „Přestavba RD Žďár nad Sázavou na p. č. 1090 v k. ú. Město Žďár“ v lokalitě ul. Bezručova č.p. 213/3, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a pí  A. S. ZR  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 5303 a 5316 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přesahu střechy RD v rámci stavby „Novostavba RD v ul. Jamská Žďár nad Sázavou 1“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Výchovným ústavem, základní školou, střední školou a střediskem výchovné péče se sídlem K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 48895440 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 743 a 757 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem opravy kanalizační přípojky k objektu č.p. 32 na p. č. 737 v ul. Veselská, ZR 1 v rámci stavby „Oprava kanalizační přípojky pro VUVM Žďár nad Sázavou“, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB, ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na části p. č. 6410 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Chelčického: úprava sítě“, spočívající v umístění distribuční soustavy - přípojková skříň - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 5266/1 a 5267, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Novoměstská: kabel NN, prodejny“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v celkové délce cca 14 m v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 5266/1, 5267, 5010/8 a 9008, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Novoměstská: kabel VN, prodejna“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN, telekomunikační sítě v celkové délce cca 40 m a podpěrného bodu (sloup) VN v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 301 a 644/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nádražní a Sadová, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050374_FAM_ Žďár n. S., ul. Nádražní“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 792 bm (v koordinaci s celkovou rekonstrukcí ul. Nádražní), včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000 Kč + platná sazba DPH.

- RM dále schvaluje uzavření smlouvy o umístění koncového zařízení na pozemku p. č. 301 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 1 v objektu č.p. 643 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - připojení na veřejnou komunikační síť metalickým kabelem a zároveň plastovou trubičkou pro budoucí přechod na optickou síť s ukončením této přípojky po vzájemné dohodě přímo v domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností Prima bydlení, s.r.o., se sídlem Komenského 1190/1, Žďár nad Sázavou 3, IČO 06331033 - jako investorem stavby - vybudování přípojek inženýrských sítí a komunikačního napojení, a to na části pozemku p. č. 8037/2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, který bude dotčen stavbou „Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou - Klafar, BD 1, 2 – p. č. 8037/2“, ulice Hrnčířská, Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitosti pozemku p. č. 1581/14, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – obytný soubor 7 RD Veselíčko – novostavba vodovodu“, předmětem které je přenechání nemovitosti - pozemku vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – obytný soubor 7 RD Veselíčko – novostavba vodovodu“, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou - jako vlastníka dotčených pozemků, a to p. č. 7365/1, 7365/2 - oba orná půda v k. ú. Město Žďár u železniční trati v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1, s přenecháním pozemků za účelem využití pro zařízení staveniště v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené situace dočasných záborů pozemků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje vzor Smlouvy o užívání, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jeho zastupiteli v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 114/2019/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2019“ ve výši dle tabulky „Hodnocení žádostí v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2019“ mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, z. s. v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2019“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu „Sportoviště 2019“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 111/2019/ŠKS

Problematika Sboru pro občanské záležitosti

Rada města po projednání stahuje bod č. 8.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 110/2019/ŠKS

Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky PO ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace v předloženém znění.

Rada města odvolává ředitelku Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ke dni 30. 6. 2019 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 113/2019/MP

Smlouva o zajištění školení strážníků

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění školení strážníků, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Brnem jako poskytovatelem a městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 112/2019/MP

Plán prevence kriminality

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 105/2019/ÚTS

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva/STA

Programové prohlášení rady města

Rada města schvaluje programové prohlášení a pověřuje Městský úřad Žďár nad Sázavou a jeho odbory zahájením naplňování programového prohlášení dle příslušné kompetence a pravidelnou informovaností - minimálně 1 x ročně městský úřad předloží krátké shrnutí, jak se daří programové prohlášení naplňovat.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0                                                               

 

14. Různé

Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Rada města schvalujepřipojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2019 na budově MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty oddávat při sňatečném obřadu dne 29.06.2019 v 10:00 a dne 17.08.2019 ve 12:00.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města