Zápis z 9. schůze rady města konané dne 25. 2. 2019

zveřejněno: 1. 3. 2019
konané dne 25. 2. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 9. schůze rady města:

 1. Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2018
 2. Plnění ročního Taktického plánu PO KMJS za rok 2018
 3. Zpráva o lesním hospodářství města
 4. Změna opatrovníka
 5. Prorodinná politika – smlouvy
 6. Adiktologická ambulance – rozšíření
 7. Žádost o dotaci Family Point a Senior Point
 8. Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Majetkoprávní jednání ZM
 11. Majetkoprávní jednání RM
 12. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2019
 13. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2019
 14. Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
 15. Výsledky výběr. řízení na dodav. stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou“
 16. Smlouva s Krajem Vysočina o Programu obnovy venkova
 17. Smlouvy o příspěvku s SVK Žďársko
 18. Smlouva o společném postupu zadavatelů „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“
 19. Změnové listy „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání. Žďár nad Sázavou“
 20. Zhodnocení FP Conseq
 21. Finanční vypořádání roku 2018 – Rozpočtové opatření č. 1
 22. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2018
 23. Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna Organizačního řádu MěÚ
 24. Do práce na kole
 25. Participativní rozpočet
 26. Zastupování města ve společnosti SATT a.s.
 27. Zastupování města ve SVK Žďársko
 28. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 120/2019/Pol.

Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika za rok 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 118/2019/KMJS

Plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 126/2019/TSBM

Zpráva o lesním hospodářství města

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 143/2019/OS

Změna opatrovníka

Rada města po projednání ruší své usnesení č. 79/2019/OS Změna opatrovníka ze dne 14.1.2019 v bodě č. 5 a bodě č. 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž, 0

 

5. Usn. 139/2019/OS

Prorodinná politika – smlouvy

1) Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2019“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, organizační jednotkou Diecézní charity Brno, v předloženém znění.

2) Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2019“, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 137/2019/OS

Adiktologická ambulance – rozšíření

Rada města Žďáru nad Sázavou po projednání prohlašuje, že souhlasí s personálním rozšířením Adiktologické ambulace Kolping o 0,5 pracovního úvazku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.  0

 

7. Usn. 117/2019/OS

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na provoz Family Pointu a Senior Pointu na rok 2019 a zmocňuje místostarostu Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 138/2019/OS

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 123/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 122/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 2264/5 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází chodník v majetku města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného chodníkem.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 8605 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází veřejná místní komunikace, sloužící jako přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – místní části města Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného veřejnou místní komunikací.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 121/2019/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Kovářova se sídlem Kovářova 2240/2 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, PSČ 591 01, IČO 28294505 (dále jen bytové družstvo Kovářova), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Kovářova, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 2119 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 342 m2), jehož součástí je stavba č.p. 2240 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Kovářova, za kupní cenu v celkové výši 25.967.127 Kč.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) 

 1. Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která byla uzavřena dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a panem F. L.  Radostín nad Oslavou  a panem L. S. Ostrov nad Oslavou, a to tak, že dojde ke změně v prodeji pozemků - místo původně schválené p. č. 9035 v k. ú. Město Žďár nově prodej části pozemků p. č. 9034/1 a p. č. 9012 v celkové výměře cca 715 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) s tím, že kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH) za část pozemků ve výměře 454 m2 a zbývající výměra pozemků cca 261 m2, přesahující výměru stanovenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě, a která bude dotčena výstavbou výrobní haly - za 1.000 Kč/m2 (bez DPH).
  Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
  Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 2. Rada města schvaluje Smlouvu o právu stavby, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem F. L. Radostín nad Oslavou  a panem L.S. Ostrov nad Oslavou, v předloženém znění. 
 1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a panem F. L.  Radostín nad Oslavou  a panem L. S. Ostrov nad Oslavou s tím, že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2019, v předloženém znění.
  RM doporučuje ZM ke schválení uzavření shora uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár, původně pod prodejnou použitého zboží z dovozu – v RM od 1.10.2018 schválený podnájem p. T. P. účelem provozování stánku pro výrobu, prodej a rozvoz pizzy, v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.5.2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K.   podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Bod odložen z projednání.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. P. J. Strážek – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 7310/4 a 7308 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění přípojek inž. sítí – vedení splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a vedení NN v rámci novostavby zámečnické dílny v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) 

1.  Rada města po projednání ruší níže uvedené usnesení ze dne 11. 2. 2019 ve znění:

Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 – jako oprávněným, a to na částech p.č. 301 a 644/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nádražní a Sadová, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050374_FAM_ Žďár n. S., ul. Nádražní“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 792 bm (v koordinaci s celkovou rekonstrukcí ul. Nádražní), včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000 Kč + platná sazba DPH.

- RM dále schvaluje uzavření smlouvy o umístění koncového zařízení na pozemku p. č. 301 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 1 v objektu č.p. 643 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - připojení na veřejnou komunikační síť metalickým kabelem a zároveň plastovou trubičkou pro budoucí přechod na optickou síť s ukončením této přípojky po vzájemné dohodě přímo v domě.

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 301, 644/3, 261, 273/1 a 290 - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nádražní a Sadová, ZR 1 - za účelem umístění podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-050374_FAM_ Žďár n. S., ul. Nádražní“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 743 bm (v koordinaci s celkovou rekonstrukcí ul. Nádražní), včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000 Kč + platná sazba DPH.

- RM dále schvaluje uzavření smlouvy o umístění koncového zařízení na pozemku p. č. 301 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 1 v objektu č.p. 643 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - připojení na veřejnou komunikační síť metalickým kabelem a zároveň plastovou trubičkou pro budoucí přechod na optickou síť s ukončením této přípojky po vzájemné dohodě přímo v domě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 697, 700 a 707 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 241 m v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Jiřího z Poděbrad –  optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1145, 1161, 1162 a 2047 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 246 m v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Dr. Drože –  optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1361, 1345, 1343, 1279, 1278/4, 1267, 1362, 1367, 1266, 1264, 1268, 1263 a 1262 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 481 m v lokalitě ul. Brodská, Revoluční, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Stalingrad –  optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 127/2019/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2019“ subjektům ve výši „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2019“ subjektům Z. J., Žďár nad Sázavou dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“ předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1  - vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“ v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2019“ subjektům MgA. J.J., Praha a Přátelům waldorfské pedagogiky, Žďár nad Sázavou dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“ předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 119/2019/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2019

1. Rada města schvaluje:

 • Variantu 1 – poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2019“ subjektům a ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2019 – činnost sportovních oddílů mládeže“ – návrhu č. 1 a subjektům ve výši dle „Přílohy č. 4 – DP SPORT 2019 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude s vybranými subjekty uzavřena, v předloženém znění.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

 • Variantu 1 – poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2019 subjektům a ve výši dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2019 činnost sportovních oddílů mládeže – návrhu č. 1 a subjektům ve výši dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2019 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude s vybranými subjekty uzavřena, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

14. Mat. 129/2019/OKS

Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma

Odloženo z projednávání.

 

15. Usn. 145/2019/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města  po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 136/2019/ORÚP

Návrh příkazní smlouvy o zajištění realizace programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu na zajištění realizace programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny“ v roce 2019 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 135/2019/ORÚP

Smlouvy o příspěvky s SVK

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o uhrazení nákladů na projektovou dokumentaci stavby „Žďár n. S. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště 7, 3. – 5. etapa“ v předloženém znění
   a
  2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 23.3.2018, který bude uzavřen mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, na stavbu „Žďár n. S. – rekonstrukce ulic V Lískách, K Přehradě a Na Úvoze“ v předloženém  znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1302/2019/ORÚP

Smlouva o společném postupu zadavatelů „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 128/2019/ORÚP

Změnové listy „Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje změnové listy „Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou“ ve výši 341 108,63 Kč bez DPH to je 412 742 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Rekonstrukce vodárny.

Rada města po projednání neschvaluje změnu termínu dokončení dle návrhu dodatku č. 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 133/2019/OF

Zhodnocení finančních prostředků FSFP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Ukončení stávající smlouvy o zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 26642671
  • Uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků produktem Conseq depozitní Plus poskytovatelem Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 26642671

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení možnost ukončení uvedeného produktu dle potřeby rozpočtu podpisem starosty.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 132/2019/OF

Finanční vypořádání roku 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Finanční vypořádání roku 2018
  • Rozpočtové opatření č. 1/2019

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 142/2019/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018

Rada města po projednání ukládá vedoucímu městské policie předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Mat. 144/2019/MP

Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna Organizačního řádu MěÚ

Odloženo k dalšímu projednání.

 

24. Usn. 116/2019/MST

Do práce na kole

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně a smlouvu o zpracování osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z. s. v předloženém znění.

Rada města zmocňuje Ing. Josefa Klementa, místostarostu, uzavřením těchto smluv.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 140/2019/STA

Participativní rozpočet

Rada města se seznámila s materiálem Participativního rozpočtu a souhlasí s předloženým návrhem postupu.  Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2020 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 124/2019/OP

Zastupování města ve společnosti SATT a.s.

Rada města navrhuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města:

 1. Rozhoduje, že o návrhu zástupců města ve společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 bude rozhodnuto veřejným hlasováním.
 2. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Radka Zlesáka z funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 3. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana MUDr. Jana Mokříše z funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 4. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Martina Mrkose z funkce člena dozorčí rady společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 5. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit Ing. Josefa Klementa, stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v představenstvu společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 6. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. Martina Mrkose, ACCA do funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 7. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana MUDr. Radka Černého do funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 8. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana JUDr. Miloše Jirmana, stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 9. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. Petra Stočka, stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 10. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. Vladimíra Novotného, stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.
 11. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit  zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Mgr. Zdeňka Navrátila do funkce člena dozorčí rady společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

27. Usn. 125/2019/OP

Zastupování města v SVK Žďársko

Rada města navrhuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513, veřejným hlasováním.

Zastupitelstvo města ruší delegaci panu Mgr. Zdeňkovi Navrátilovi k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Zastupitelstvo města deleguje pana Ing. Radka Zlesáka k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Různé

Ústní zpráva/RM

Rezignace předsedy Komise pro sport a volný čas

Rada města přijala rezignaci předsedy Komise pro sport a volný čas Ing. Vlastimila Forsta a  jmenuje Jaroslava Hedvičáka jejím předsedou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Příprava návrhu změn pravidel dotačních programů spadajících do kompetence Komise pro sport a volný čas

Rada města ukládá Komisi pro sport a volný čas pro rok 2020 připravit návrhy změn pravidel dotačních programů spadajících do její kompetence.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města