Zápis z 97. schůze rady města konané dne 25. 4. 2022

zveřejněno: 10. 5. 2022
konané dne 25. 4. 2022

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 97. schůze rady města:

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2021
 2. Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2021
 3. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ, Komenského 2 za rok 2021
 4. Hodnocení ředitele PO ZŠ, Komenského 2 za rok 2021
 5. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ, Komenského 6 za rok 2021
 6. Hodnocení ředitele PO ZŠ, Komenského 6 za rok 2021
 7. Správa o hospodaření PO ZŠ, Švermova 4 a účetní závěrka k 31.12.2021
 8. Hodnocení ředitele PO ZŠ, Švermova 4 za rok 2021
 9. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ, Palachova 2189/35 za rok 2021
 10. Hodnocení ředitele PO ZŠ, Palachova 2189/35 za rok 2021
 11. Hodnocení ředitelky PO MŠ za rok 2021
 12. Schválení vzniku Sociálního fondu při MŠ Žďár nad Sázavou pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí či odlišného sociálně kulturního prostředí
 13. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2021
 14. Hospodaření a účetní uzávěrka PO Active – SVČ Žďár nad Sázavou
 15. Hodnocení ředitele PO Active – SVČ Žďár nad Sázavou za rok 2021
 16. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2021
 17. Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2021
 18. Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2021
 19. Hodnocení ředitele PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2021
 20. Smlouva o pachtu části závodu
 21. Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele MŠ Žďár nad Sázavou
 22. Redakční rada Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení
 23. Dotační program: Dotace rady města 2022
 24. Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve městě – SVK Žďársko a VAS, a. s.
 25. Smlouva o financování projektu z programu Interreg – 2022 – Roky v baroku
 26. Směrnice č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek
 27. Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská – Nákupní park“
 28. Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku - ČOV
 29. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022
 30. Taxík Maxík – Senior handicap taxi
 31. Smlouva MA 21
 32. Monitoring příspěvkových organizací
 33. Rozpočtové opatření č. 5/2022
 34. Rozpočtové opatření č. 6/2022
 35. Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích města
 36. Žádost o nezávazné vyjádření k záměru stavby základnové stanice CETIN na pozemcích města
 37. Žádost o prodloužení termínu pro vydání SP na novostavbu areálu společnosti HENNLICH, s. r. o. Litoměřice
 38. Uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o zemědělském pachtu
 39. Pronájem pozemku p.č. 6660 k.ú. Město Žďár
 40. Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku města
 41. Nabytí nemovitostí do vlastnictví města
 42. Nabytí nemovitostí do vlastnictví města
 43. Výpůjčka pozemků města na dobu určitou
 44. Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání Dolní 165/1, ZR 1
 45. Dodatek č. 6 k Pachtovní smlouvě – Tálský mlýn, ZR 2
 46. Pronájem části pozemku města
 47. Pronájem části pozemku města
 48. Obecní byty. Změna doby nájmu bytu
 49. Pronájem pozemku, p.č. 6549, k.ú. Město Žďár
 50. Pronájem pozemku, p. č. 6341, k.ú. Město Žďár
 51. Obecní byty. Žaloba na vyklizení bytu
 52. Odprodej pozemku města, p. č. 3738 v k.ú. Město Žďár – schválení prodloužení termínu dokončení stavby – staženo z programu
 53. Pronájem pozemků v k.ú. Zámek Žďár a k. ú. Město Žďár
 54. Dohoda o bezplatném užívání zasedací místnosti
 55. Pronájem části pozemku města v k.ú. Město Žďár¨
 56. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 2427/2022/ZUS/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 4, příspěvkové organizace za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 4, příspěvkové organizace ve výši 103.550,49 Kč takto: rezervní fond: 93.550,49 Kč a fond odměn 10.000 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

 

2. Usn. 2428/2022/ZUS/RM

Hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2021

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO ZUŠ za rok 2021.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 2430/2022/2ZS/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ, Komenského 2 za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO ZŠ, Komenského 2 za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 ve výši 4079,13 Kč do rezervního fondu organizace 4079,13 Kč, do fondu odměn organizace 0, - Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

 

4. Usn.2431/2022/ZS/RM

Hodnocení ředitele PO ZŠ, Komenského 2 za rok 2021

Rada města bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2021

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 2420/2022/3ZS/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ, Komenského 6 za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 ve výši 296289,38 Kč do rezervního fondu 236289,38 Kč do fondu odměn 60 000 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr.    Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák

 

6. Usn. 2432/2022/3ZS/RM

Hodnocení ředitele PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2021

Rada města bere na vědomí

 1. Předložené podklady pro hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2021

Hlasování: Pro 6 , proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 2436/2022/4ZS/RM

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a účetní závěrka 31.12.2021

1. Rada města schvaluje účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2021

2. Rozdělení výsledku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 59 931,30 Kč do rezervního fondu organizace

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

Pro: MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se: PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

8. Usn. 2437/2022/4ZS/RM

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2021

Rada města bere na vědomí předložený materiál hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 2021

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 2438/2022/5ZS/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 ve výši 91 442,42 Kč do rezervního fondu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

10. Usn. 2439/2022/5ZS/RM

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2021

Rada města bere na vědomí předložený materiál hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 za rok 2021

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 2452/2022/RM

Hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou za rok 2021

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou za rok 2021

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 2453/2022/RM

Schválení vzniku Sociálního fondu při MŠ Žďár nad Sázavou pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí či odlišného sociálně kulturního prostředí

Rada města schvaluje vznik Sociálního fondu při MŠ Žďár nad Sázavou na podporu dětí ve věku 3 až 5 let ze sociálně znevýhodněných rodin a odlišného kulturního prostředí s platností od 1.5.2022.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 2463/2022/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou za rok 2021
 2. Úhradu části ztráty ve výši 60 725,97 Kč z rezervního fondu organizace a převedení části ztráty ve výši 58 874,35 Kč na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

14. Usn.2411/2022/Active/RM

Hospodaření a účetní uzávěrka Active – Středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3 Žďár nad Sázavou za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO Active – Středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3 Žďár nad Sázavou za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO Active – Středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3 Žďár nad Sázavou ve výši 674 538,82 Kč do rezervního fondu organizace 374 538,82 Kč, fond odměn organizace 300 000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, MUDr. Romana Bělohlávková 

 

15. Usn. 2412/2022/Active/RM

Hodnocení ředitele PO Active – Středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3 Žďár nad Sázavou za rok 2021

Rada města bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active – Středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3 Žďár nad Sázavou za rok 2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 2445/2022/KD/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2021

Rada města schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2021.

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření PO Kultura Žďár za rok 2021

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

17. Usn. 2419/2022/Sportis/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO Sportis za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Výsledky hospodaření a účetní závěrku PO Sportis za rok 2021
 2. Převedení hospodářského výsledku PO Sportis za rok 2021 do rezervního fondu organizace.

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

18. Usn. 2422/2022/POSSm/RM

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Rada města schvaluje:

 1. Účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2021
 2. Rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby Žďár nad Sázavou ve výši 706 440,83 Kč do rezervního fondu organizace 406 440,83 Kč do fondu odměn organizace 300 000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

Pro: Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

19. Usn. 2423/2022/POSSm/RM

Hodnocení ředitele PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Rada města bere na vědomí předložený materiál dle pravidel.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 2474/2022/Pol/RM

Smlouva o pachtu části závodu

Rada města schvaluje smlouvu o pachtu závodu včetně příloh.

Rada města ukládá ředitelce polikliniky uzavřít smlouvu o pachtu části závodu.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 2

 

21. Usn. 2457/2022/ŠKSM/RM

Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace

Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace.

Rada města jmenuje Mgr. Ivetu Klusákovou na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace.

Rada města stanovuje plat Mgr. Ivetě Klusákové, ředitelce Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 2462/2022/ŠKSM/RM

Redakční rada Žďárského zpravodaje – částečná revokace usnesení

Rada města schvaluje:

 1. Částečnou revokaci usnesení č. 1866/2021/ŠKSM/RM ze dne 25.10.2021 ve věci jmenování redakční rady Žďárského zpravodaje:

- Původní usnesení: „Rada města po projednání jmenuje redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení Matěj Papáček, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jaroslav Ptáček.“

- Se mění na usnesení: „Jmenuje redakční radu Žďárského zpravodaje ve složení Blanka Sobolová, Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jaroslav Ptáček.“

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 2472/2022/ŠKSM/RM

Dotační program: Dotace rady města 2022

Rada města schvaluje:

 1. Vyhlášení dotačního programu Dotace rady města 2022 v předloženém znění.
 2. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli a pověřuje starostu Ing. Martina Mrkose, ACCA uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.   

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 2421/2022/SRI/RM

Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zelně ve městě – SVK Žďársko a VAS, a.s.

Rada města schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve městě  - SVK Žďársko a VAS, a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 2465/2022/SRI/RM

Smlouva o financování projektu z programu Interreg – 2022- Roky v baroku

Rada města schvaluje předloženou smlouvu o financování a realizaci projektu a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn.2469/2022/SRI/RM

Směrnice č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek

Rada města schvaluje Směrnici č. 3/2022 o zadávaní veřejných zakázek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 2470/2022/SRI/RM

Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská – Nákupní park“

Rada města schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na stavební práce v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“ včetně zadávacích podmínek, a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 2473/2022/SRI/RM

Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku  - ČOV

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 2460/2022/OS/RM

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022

Rada města bere na vědomí návrh Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2022“, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města:

 1. Schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2022“ osobám a ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
 2. Schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.
 3. Neschválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022“ Diecézní charitě Brno, organizační jednotka Oblastní charita Třebíč.

Rada města schvaluje:

 1. Poskytnutí dotace z nevyčerpaných finančních zdrojů rozpočtu města z položky Dot. program poskytovatele soc. služeb osobám a ve výši dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
 2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 2471/2022/OS/RM

Taxík Maxík – senior a hendicap taxi

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „ Taxík Maxík“ uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a nadací Charty 77, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn. 2414/2022/KS/RM

Smlouva MA 21

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

32. Usn. 2446/2022/OFKIA/RM

Monitoring příspěvkových organizací

Rada města bere na vědomí čtvrtletí monitoring příspěvkových organizací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

33. Usn. 2442/2022/OF/RM

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

34. Usn. 2443/2022/OF/RM

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2022 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

35. Usn. 2415/2022/OP/RM

Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích města – části p.č. 740/2 a 360/11 v k.ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování náhrady železobetonových balkónů novými přistavěnými železobetonovými lodžiemi obdélníkového tvaru, zateplení, stříška nad vchodem, rozšíření chodníku u bytového domu Purkyňova 451/1, ZR 2 v rámci stavby „Stavební úpravy BD Purkyňova 451/1, ZR 2

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

36. Usn. 2416/2022/OP/RM

Žádost o nezávazné vyjádření k záměru stavby základnové stanice CETIN na pozemních komunikacích města p.č. 5393/1, 5385/1 nebo 5385/3 v k.ú. Město Žďár – stavba „Základnové stanice ZRJAM“ – investor CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040840063

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

37. Usn. 2418/2022OP/RM

Žádost o prodloužení termínu pro vydání SP na novostavbu areálu společnosti HENNLICH s.r.o. Litoměřice – na pozemku v k.ú. Město Žďár v lokalitě „PZ Jamská“ ZR 1- schválení

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

38. Usn.2424/2022/OP/RM

Uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 17. 5. 2018 včetně pozdějších dodatků mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav - změna čl. II. - seznam propachtovaných nemovitostí -nahrazení novým stavem k 31.12.2021 -schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

39. Usn. 2426/2022/OP/RM

Pronájem pozemku p.č. 6660 k.ú. Město Žďár - Prefa garáž U ZDARU - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

40. Usn. 2429/2022/OP/RM

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku města části p. č. 290 v k.ú. Město Žďár - izolace a zateplení RD č.p. 427 - součást pozemku p.č. 289 ul. Nádražní 10, ZR 1 v k. ú. Město Žďár – schválení

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

41. Usn. 2433/2022/OP/RM

Nabytí nemovitostí do vlastnictví města -p. č. 79 součástí stavba s č.p. 337, p.č. 82/2 součástí je rozestavěná stavba a dále pozemků p.č. 74/3 77/2, 80/1, 81, 82/1 a 137/8 v k.ú. Město Žďár z vlastnictví ARDK-CZ, s.r.o. Praha -rozšíření propojovací komunikace ul. Nábřežní a Farských humen - schválení

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

42. Usn. 2434/2022/OP/RM

Nabytí nemovitostí do vlastnictví města, a to pozemku p.č. 6244 součástí stavba RD s č.p. 451 Smíchov 8, ZR 1, p.č. 6245 -zahrada a p.č. 6246 - zahrada v k.ú. Město Žďár z vlastnictví fyzické osoby - v souvislosti s budoucí výstavbou silnice I. třídy (část obchvatu) – schválení

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

43. Usn. 2435/2022/OP/RM

Výpůjčka pozemků města na dobu určitou, a to částí p. č. 580/1, 582/1, 582/2, 582/6, 582/11 a 584/3 - ostatní plochy v k. ú. Zámek Žďár - stavba obvodového lešení v souvislosti s realizací obnovy ambitu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - schválení

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

44. Usn. 2444/2022/OP/RM

Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání Dolní 165/1, ZR1

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

45. Usn. 2448/2022/OP/RM

Dodatek č. 6 k Pachtovní smlouvě -Tálský mlýn, ZR2

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

46. Usn. 2449/2022/OP/RM

Pronájem části pozemku města p. č. 3765 v k. ú. Město Žďár u objektu č.p. 146, nám. 11, ZR 1 - umístění letní restaurační zahrádky k pivnímu baru u "Rebela" -schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

47. Usn. 2450/2022/OP/RM

Pronájem části pozemku města p. č. 2161 v k. ú. Město Žďár u objektu č.p. 1496, Jungmannova 10, ZR 1 - umístění letní restaurační zahrádky před zimním stadionem - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

48. Usn. 2455/2022/OP/RM

Obecní byty. Změna doby nájmu bytu.

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

49. Usn. 2456/2022/OP/RM

Pronájem pozemku p.č. 6549 k.ú. Město Žďár - Prefa garáž U ZDARU - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

50. Usn. 2458/2022/OP/RM

Pronájem pozemku p.č. 6341 v k. ú. Město Žďár - Prefa garáž DRUHÁK ul. Smíchov, ZR 1 - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

51. Usn. 2459/2022/OP/RM

Obecní byty. Žaloba na vyklizení bytu.

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

52. Usn. 2461/2022/OP/RM

Odprodej pozemku města p. č. 3738 ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - výstavba BD společnosti Byty Žďár nad Sázavou s.r.o. - schválení prodloužení termínu dokončení stavby – staženo z programu

 

53. Usn. 2466/2022/OP/RM

Pronájem pozemků části p. č. 774/44 v k. ú. Zámek Žďár a části p. č. 7967/4 v k. ú. Město Žďár - vybudování dočasné panelové komunikace - přístupová komunikace k nově oddělenému pozemku p. č. 774/123 pro výstavbu RD (do doby vybudování nové komunikace dle ÚP) a technické infrastruktury (přípojek inž. sítí) - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

54. Usn. 2467/2022/OP/RM

Dohoda o bezplatném užívání zasedací místnosti

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

55. Usn. 2468/2022/OP/RM

Pronájem části pozemku města p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár u objektu č.p. 1838, Brodská 4, ZR 3 - umístění letní restaurační zahrádky k restauraci "ASTRA G" - schválení vyhlášení záměru

Rada města po projednání materiál schvaluje v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

56. Různé

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Mgr. Ludmila Řezníčková v. r. Rostislav Dvořák v. r.

místostarostka města

místostarosta města 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.