Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 3. 12. 2018

zveřejněno: 4. 12. 2018
konané dne 3. 12. 2018

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Rozpočtové opatření č. 7/2018
  2. Rozpočtové opatření PO Active-SVČ
  3. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 46/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 47/2018/Active – SVČ

Rozpočtové opatření PO Active – SVČ

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Active – středisko volného času dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města