Zápis ze 14. schůze rady města konané dne 6. 5. 2019

zveřejněno: 9. 5. 2019
konané dne 6. 5. 2019

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 14. schůze rady města:

 1. Pravidla pro výběr uživatele
 2. Organizační změna DS
 3. Přehledy úhrad za služby domovy
 4. Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku E.ON
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Pověření výkonem opatrovníka
 8. Výsledky konkurzního řízení na ředitele – ředitelku Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Městská třída – část II Nádražní, Žďár nad Sázavou
 10. Revitalizace sportovní zóny – změnové listy
 11. Informace o SKLH
 12. Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za r. 2018
 13. Různé
  Rezignace člena bytové komise
  Rezignace člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 223/2019/POSSm

Pravidla pro výběr uživatelů

Rada města po projednání schvaluje pravidla pro výběr uživatelů dle přílohy.

Hlasován: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 222/2019/POSSm

Organizační změna DS

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu dle přílohy (organizační struktura).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 218/2019/POSSm

Přehled úhrad za služby domovy

Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 214/2019/OPM

Smlouva o nájmu dopravního prostředku se společností E.ON

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 215/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu původního záměru č. Z- 20/2019-OP ze dne 12. 3. 2019, předmětem kterého je nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci Žďár nad Sázavou z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nově v celkové hodnotě 668.283 Kč za část pozemků, které budou odděleny z p.č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec  nově v celkové hodnotě 1.097.283 Kč.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků - nabytí pozemku p. č. 9013/1 - orná půda ve výměře 3 987 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1,  v celkové hodnotě 722.822 Kč včetně DPH z vlastnictví p. P. Č. ZR, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na úplatný převod části pozemků p. č. 8037/2 – orná půda, části p. č. 8058 – orná půda, části p. č. 8061/1 – orná půda, části p. č. 8065/12 – ostatní plocha a p. č. 8061/4 – orná půda, v celkové výměře cca 2 309 m2 (přesná výměra pozemků bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, v celkové hodnotě 1.353.822 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. P. Č. s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků bude ze strany p. Č. doplacen.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Staženo z jednání.

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. B. K. Rožná, a to pozemku zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části p. č. 6131/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vybudování a umístění venkovní letní zahrádky před restaurací „Originál Ingot 1869“ v ul. Nádražní 1142/46, ZR 6.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou za dodržení následujících podmínek:

- provozní doba pro letní zahrádku bude stanovena pro všechny dny v týdnu nejdříve od 10.00 hodin, nejpozději do 21.00 hodin a bude bez jakékoliv hudební produkce, hosté o ní budou vhodným způsobem informováni, ve 21.30 hodin bude zahrádka uzavřena
- návštěvníkům letní zahrádky musí být umožněno používání toalet uvnitř objektu
- obsluhující personál bude dohlížet na vhodné chování návštěvníků, problémové případy bude ihned řešit
- přilehlý prostor bude udržován v čistotě a pořádku tak, aby nedocházelo ke znečištění jeho okolí a byl umožněn průchod a zajištěna bezpečnost chodců
- nájemné ve výši 20.000 Kč/rok

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7892 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 53 m2 a části p. č. 7895 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 104, ZR 3, užívaných na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 5. 2004 – za účelem využití pro umístění stávající přístavby prodejny a občerstvení včetně související venkovní plochy s tím, že pronájem bude prodloužen na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu a dále nájemné bude stanoveno ve výši 55,-- Kč/m2/rok.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání uděluje souhlas Diecézní charitě Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou se sídlem Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 44990260, jako nájemci nebytového prostoru – kanceláří v objektu společnosti Agrofarmu a.s. Žďár nad Sázavou č.p. 1682 v ul. Horní, ZR 1, s dočasným umístěním schodiště k objektu č.p. 1682 na p. č. 358 v k. ú. Město Žďár v ul. Horní, ZR 1, a to na části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - p. č. 351 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu). V případě, že schodiště již nebude za shora uvedeným účelem využíváno, zavazuje se Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou na svoje vlastní náklady toto schodiště z pozemku města neprodleně odstranit.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 – jako oprávněným – dle GP č. 4410-257/2018 ze dne 8. 2. 2019 pro vyznačení VB na částech p. č. 261, 273/1 a 290 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování stavby pod označením „SPP 16010-027367 Žďár n. Sáz., Nádražní, ÚPS, obnova“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 224, 225, 241, 261, 273/1, 290, 409 a 556 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Husova a Nádražní, ZR 1 - za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN a VN a telekomunikační sítě, rozpojovací skříň v rámci stavby „Žďár n. S., Husova, Nádražní: rekonstrukce kabel VN, NN“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno zařízení distribuční soustavy, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění zařízení distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 5976/9 a 5976/10, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem umístění stavby „Žďár n. S., Jihlavská: rekonstrukce VN 249, T29 OSP“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v  katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  - za účelem umístění stavby „Žďár n. S., Špálova: přeložka NN, Vrba“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě ul. Špálova, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely P. a E. V.  ZR – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 80/7 a 80/14 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění přípojek inženýrských sítí - přípojky splaškové kanalizace a vodovodu v rámci stavby rodinného domu na p. č. 131 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Staženo z jednání.

 

m) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi společností PROFISTAV Litomyšl, a.s. se sídlem Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČO 27742741, jako dárcem a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 216/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 31, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. K.. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku, který je vybavením bývalé vodárny, která je umístěna v objektu č.p. 325, na ulici 1. máje č.or. 1, Žďár nad Sázavou. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a JUNÁKEM – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, 1. máje  325/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48895717 na dobu neurčitou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 217/2019/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. S. P. pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana PhDr. Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 221/2019/ŠKS

Výsledky konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Rada města bere na vědomí usnesení konkursní komise pro výběr uchazeče na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace.

Rada města jmenuje Mgr. et Bc. Ivana Vítka na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace s účinností od 01.07.2019 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 219/2019/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Městská třída – část II Nádražní, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Městská třída – část II Nádražní, Žďár nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, textové části ZD a OP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 220/2019/ORÚP

Revitalizace sportovní zóny – změnové listy

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ bez vlivu na navýšení ceny díla.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Ústní zpráva

Informace o SKHL

Bez přijatého usnesení.

 

12. Ústní zpráva/RM

Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za rok 2018

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů neškolských PO města dle provedeného hodnocení za rok 2018 v souladu s platnými "Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení".

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za kalendářní rok 2018 v souladu s platnými "Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací".

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Různé

Ústní zpráva/MST

Rezignace člena bytové komise
Rezignace člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města:

 1. Bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Tomáše Augustýna, Ph.D. na funkci člena bytové komise.
 2. Jmenuje pana Josefa Málka členem bytové komise.
 3. Bere na vědomí rezignaci pana Josefa Soukala na funkci člena komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 4. Jmenuje pana Michala Šimo členem komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel: 

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města