Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 17. 6. 2019

zveřejněno: 20. 6. 2019
konané dne 17. 6. 2019

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 17. schůze rady města:

 1. Přijetí daru
 2. Darovací smlouva Kinský Žďár, a.s.
 3. Poděkování a mimořádná odměna
 4. Záměr podnájmu
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky novin
 8. Petice parkoviště Palachova
 9. Změna opatrovníka
 10. Memorandum o spolupráci KAP a MAP
 11. Různé 

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 264/2019/POMŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání bere na vědomí přijetí věcného daru pro Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou od firmy Plastia, s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 265/2019/ŠKS

Darovací smlouva Kinský Žďár, a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Kinský Žďár a.s. Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 260/2019/ŠKS

Poděkování a mimořádná odměna

Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní Mgr. Jany Bernardové, ředitelky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace, děkuje za dlouhodobě kvalitní řízení příspěvkové organizace města a schvaluje jí vyplacení mimořádné odměny dle předloženého návrhu uvnitř materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 267/2019/Pol.

Záměr podnájmu

Rada města po projednání souhlasí se záměrem podnajmout v budově polikliniky ve Žďáře nad Sázavou prostory pro účel lékárny. Ukládá ředitelce PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, vyhlásit záměr na podnájem prostor.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 262/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 17 umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 75, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H. část Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. V. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města schvaluje změnu výše nájemného za užívání bytů a garážových stání, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 v k.ú. Město Žďár. Výše nájemného je stanovena s účinností od 1.7.2019 na 1 Kč/m2/měsíc  a týká se nájemníků, kteří jsou členy bytového družstva Bytové družstvo VESELSKÁ, se sídlem Veselská 13/23, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, IČO 268 98 41.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Radě města neschvaluje žádost o snížení nájemného za užívání  prostor, které se nachází v objektu č.p. 75, který je součástí pozemku parc. č. 327, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, které v souladu s Nájemní smlouvou užívá pan Z. P.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 261/2019/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků: a to nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec , do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 668.283 Kč výměnou za nabytí částí pozemků nově vzniklých dle návrhu GP č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemků: z pův. pozemku p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 618 m2 nově označeného jako p. č. 8037/41 – orná půda ve výměře 618 m2, dílu ve výměře 601 m2 nově označeného jako p. č. 8037/42 – orná půda ve výměře 601 m2, dílu ve výměře 365 m2 nově označeného jako p. č. 8037/43 – orná půda ve výměře 365 m2, z pův. pozemku p. č. 8053/3 a 8058 – orná půda oddělených dílů „a + b“ ve výměře 129 m2 nově označených jako p. č. 8053/3 – orná půda ve výměře 129 m2a z pův. pozemku p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve výměře 8 m2 nově označeného jako p. č. 8065/16 – orná půda ve výměře 8 m2a dalšího dílu ve výměře 103 m2 nově označeného jako p. č. 8065/17 – orná půda ve výměře 103 m2, tzn. nově vzniklých pozemků v celkové výměře 1 824 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, v celkové hodnotě 1.063.283 Kč včetně DPH.

Rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 395.000 Kč bude ze strany p. Ř. městu doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9513/1 ve výměře cca 3 086 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.  Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 1 248 m2, části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 715 m2, p. č. 9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 a části p. č. 9512/1 – orná půda ve výměře 7 m2  v celkové výměře cca 4 088 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. Pozemky se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemky se nachází inženýrské sítě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 877-55/2019 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků  z pův. pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 36 m2, nově označeného jako p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 36 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem za účelem umožnění bezbariérového přístupu na zahradu a ke schodišťové plošině pro zdravotně indisponovaného občana (špatná pohyblivost) u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2 a dále na odprodej navazující části z pův. pozemku p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 35 m2, nově označeného jako p. č. 570/468 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu pro zdravotně indisponovaného občana na zahradu u okrajového ŘRD.

Pozemky lze prodat pouze s podmínkou, že bude respektováno umístění rozvaděče NN na pozemku, který nelze přemístit a ochranná pásma řadu. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 120 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rekreace a postavení malé chaty bez pevných základů v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0  

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění – upřesnění a změnu výměry pozemků původního vyhlášeného záměru č. Z-2/2018-OP (schváleno v RM dne 26.11.2018) na směnu pozemků, a to původně ve znění: dle mapového podkladu částí p. č. 7733 a p. č. 7734 – oba trvalý travní porost v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za části pozemků p. č. 7732/1 a p. č. 7732/2 - oba trvalý travní porost v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Z. K. ZR , zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům v lokalitě za Žďasem pro stavební úpravy této cesty na pozemku p. č. 7723/1 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Doplnění vyhlášeného záměru – upřesnění a změna výměry směňovaných pozemků se schvaluje nově dle zhotoveného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro rozdělení pozemku takto:

- z části pův. p. č. 7733 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 248 m2 nově označeného jako p. č. 7733/2 – trvalý travní porost ve výměře 248 m2 a z části pův. p. č. 7734 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 278 m2 nově označeného jako p.č. 7734/1 – trvalý travní porost ve výměře 278 m2 – oba pozemky v celkové výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K.  ZR

- z části pův. p. č. 7732/1 - trvalý travní porost odděleného dílu „a“ ve výměře 149 m2 a z pův. p. č. 7732/2 – trvalý travní porost odděleného dílu „b“ ve výměře 305 m2 oba sloučené do nově označené parcely p. č. 7732/3 v celkové výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví p. Z. K.  ZR  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 1952/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 34 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem dočasného umístění kontejneru v lokalitě řadových garáží „U SATTU“ ZR 3 (lodní kontejner velikosti 10“ (3000 mm x 2430 mm x 2600 mm).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 894 – ost. plocha, zeleň v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části ve výměře cca 67 m2– za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 789 na p. č. 893 v ul. Okružní 65, ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) z důvodu změny vlastnictví a užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. K. Veselíčko  – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1682/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem přesahu střechy v rámci změny užívání stavby na víceúčelový objekt na p. č. 94/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 88037/2 a 8065/6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Hrnčířská: kabely NN, byt. dům A, B“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě sídliště Klafar III, ul. Hrnčířská, ZR 8 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 362/2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN pro novostavbu RD v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Purkyňova: přípojka NN, “ - v lokalitě ul. Purkyňova, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

l) Rada města po projednání rozhodla vypovědět servisní smlouvu č. 100512 uzavřenou dne 12.10.2012 mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou ALVAO s.r.o., IČO 25561561.                                                                           

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění technické podpory a aktualizace GIS č. 20/2016 ze dne 29.6.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou T-MAPY spol. s r.o., IČO 47451084, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Usn. 263/2019/OPM

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování roznášky novin

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, a to mezi městem a RENVY Trade, s.r.o., Pardubice, IČ 24274909, ke Smlouvě o zajišťování roznášky tiskovin ze dne 4. 8. 2014 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 266/2019/KS

Petice parkoviště Palachova

Rada města po projednání bere na vědomí Petici doručenou dne 10. 6. 2019 „Nesouhlas s výstavbou nových parkovacích míst na ulici Palachova před domy číslo 19 a 21“. Rada města pověřuje místostarostku města projednáním odpovědi na uvedenou petici s petičním výborem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 268/2019/OS

Pověření výkonem opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2019 paní Mgr. Kristýně Junkové k výkonu funkce opatrovníka p. V. Š.
 2. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2019 výkonem funkce opatrovníka p. V. Š. vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.
 3. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2019 paní Mgr. Kristýně Junkové k výkonu funkce opatrovníka p. R. B.
 4. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2019 výkonem funkce opatrovníka p. R. B. vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.
 5. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2019 paní Mgr. Kristýně Junkové k výkonu funkce opatrovníka p. J. K.
 6. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2019 výkonem funkce opatrovníka panu J. K.  vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.
 7. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2019 paní Mgr. Kristýně Junkové k výkonu funkce opatrovníka panu O. N.
 8. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2019 výkonem funkce opatrovníka p. O. N. vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.
 9. Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2019 paní Mgr. Kristýně Junkové k výkonu funkce opatrovníka p. L. H.
 10. 10. Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2019 výkonem funkce opatrovníka p. L. H. vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Ing. Petra Krábka.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 259/2019/MST

Memorandum o spolupráci KAP a MAP

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci KAP a MAP v rámci realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina“ v předloženém znění a pověřuje místostarostu města, Ing. Josefa Klementa, k jeho podpisu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Rada města pověřuje městský úřad, aby ve spolupráci s městskou policií připravil a do 29.07.2019 předložil radě města návrhy na regulaci dopravy před základními školami, které by spočívaly především v zajištění bezpečnosti chodců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

  

 

   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města