Zápis ze 2. schůze rady města konané dne 12. 11. 2018

zveřejněno: 15. 11. 2018
konané dne 12. 11. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Změna odpisového plánu na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 4/2018 PO KMJS Žďár n. S.
 2. Plán zimní údržby
 3. MHD – provozní dotace (příspěvek) dopravce MHD 2018
 4. Majetkoprávní jednání RM
 5. Majetkoprávní jednání ZM
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Návrh rozpočtu města na rok 2019 – 1. čtení
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 9. Dodatek k darovací smlouvě - Chust
 10. Název nového sídliště – Žďár n.S. 8
 11. Návrh dohody o poskytnutí služebního vozidla pro služební a soukromé účely
 12. Participativní rozpočet
 13. Komise rady města
 14. Různé:
  Pověření PO Sportis
  Územní plán města – určený zastupitel
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 2/2018/KMJS

Změna odpisového plánu na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 4/2018 PO KMJS Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou

  • Změnu odpisového plánu na rok 2018
  • Rozpočtové opatření č. 4/2018

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 5/2018/OKS

Plán zimní údržby

Rada města po projednání schvaluje plán zimní údržby dle přílohy a vydává nařízení č. 2/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 4/2018/OKS

MHD – Provozní dotace (příspěvek) dopravce MHD 2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení položky Dotace MHD rozpočtu města roku 2018 o 500 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 8/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5921/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění palivového dřeva podél plotu za zahradou p. č. 5897 u RD č.p. 1753, Palachova 26, ZR 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5942/3 – trvalý travní porost ve výměře cca 1 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění bezpečně zabudovaného pařezu využívaného příležitostně ke štípání dřeva pro zahradní krb – za zahradou p. č. 5942/6 u RD č.p. 1770, Palachova 60, ZR 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. S. ZR 1, a to p. č. 2759 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár - části ve výměře 70 m2(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu  na p. č. 2756 v ul. Luční, ZR 5.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. V. B. Stržanov – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 89/1 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění vodovodní přípojky k RD na p. č. 104 v rámci stavby „Stavební úpravy na RD č.p. 43 Stržanov" v lokalitě místní části Stržanov, ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 8003, 8004, 8037/1 a 8037/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění horkovodu DSP v délce 467 m v lokalitě sídliště „Klafar" ul. Hrnčířská, Libická, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Hrnčířská, Libická – novostavba horkovodu" včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – jako oprávněným, a to na částech p. č. 261, 273/1, 273/2, 290, 464, 556, 644/1, 644/3 a 6167/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Sadová, Nádražní, ul. Husova, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění stavby plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojky na ul. Nádražní a Husova v k. ú. Město Žďár, číslo stavby: 8800090424" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v souladu s uzavřenou Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9418002087/2018/4000217199 ze dne 10.9.2018, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje:

  1. odprodej výpočetní techniky dle předloženého návrhu
  2. znění kupní smlouvy, předmětem které bude prodej v předloženém návrhu uvedené výpočetní techniky a pověřuje starostu města uzavřením kupních smluv.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 9/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej části pozemku, a to p. č. 7311/1 - trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, v souladu s Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018, nově označenou jako pozemek p. č. 7311/3 - trvalý travní porost ve výměře 982 m2,
z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. M. S., Žďár nad Sázavou 2, podnikající fyzická osoba, se sídlem U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
Pozemek je prodáván za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 bez DPH – DPH ve výši 21 % bude připočteno.

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. S., Žďár nad Sázavou 2, podnikající fyzická osoba, sídlem U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o zániku závazku, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AKRONA medical s.r.o., IČO 262 74 531, se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2017, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, v předloženém znění.

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neuplatnění předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414 obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako budoucím nabyvatelem shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnost APING a.s., přijme následující závazek:

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přesáhne termín 31.12.2020, sjednává se, a APING a.s. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) 1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 27.8.2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2018 s tím, že se ruší část původně přijatého usnesení ve znění:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smíšenou smlouvu kupní a o zřízení předkupního práva a prohlášení vlastníka nemovité věci, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím a vlastníkem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako kupujícím, předmětem které je převod pozemku p. č. 774/90, orná půda, ve výměře 1 741 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú Zámek Žďár, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za 3.917.250 Kč bez DPH, když ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - ostatní plocha, silnice ve výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice ve výměře 16 m2, p. č. 9541/4 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 717 m2 (v celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 1.779.424 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 12MP-002783 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků dle zhotoveného návrhu geometrického plánu č. 4390-134/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, dle kterého byl z původního pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl ve výměře 129 m2 nově označen jako p. č. 8191/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 129 m2 a dále oddělen díl ve výměře 473 m2 nově označen jako p. č. 8191/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – oba pozemky v celkové výměře 602 m2 budou směněny za pozemek z části pův. p. č. 8190 – orná půda nově oddělený pozemek označený p. č. 8190/3 – orná půda ve výměře 325 m2 ve vlastnictví p. F. P. ZR 5, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu)
- doplatek rozdílu ve výměře pozemků městu za dohodnutou cenu 150 Kč/m2 činí 41.550 Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených se směnou pozemků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků, a to částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2 za pozemky popř. jejich části v budoucím vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Ř. doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku ve výši 500 Kč/m2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6859 – orná půda ve výměře 1 685 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3919, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, z vlastnictví p. D. H. Vojnův Městec – za účelem přípravy lokality Jihlavská – Brněnská ve Žďáře nad Sázavou 1, pro budoucí plánované vybudování místní komunikace a cyklistické stezky v místech, kde se nachází pozemky v ochranném pásmu dráhy
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 842.500 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9735 – trvalý travní porost ve výměře 84 m2 a p. č. 9744 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3336, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví pí Ing. D. D., Věž – za účelem majetkoprávního vypořádání bývalé cesty, bezprostředně navazující na pozemky p. č. 9736, 9742, 9743 a 9745 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s využitím v souvislosti s činností správce městských lesů a rybníků v lokalitě „Vetla" např. při těžbě a uložení káceného dřeva
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP celkem ve výši 7.740 Kč, tj. 30 Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Bc. M. N., ZR 1, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 190.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626, při převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového spoluvlastnictví p. R. V. Polnička a p. D. S., Počítky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 6 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017 a Dodatku č. 5 ze dne 18. 5. 2018, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2019 a termín pro dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2022.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně pozdějších dodatků, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) n) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. M. ZR, v souvislosti s žádostí p. M. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 12011 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějším vlastníkem zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Souhlasné prohlášení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 10/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) 1. Rada města ukládá odboru majetkoprávnímu pokračovat v přípravě projektu bydlení v domech se závazky

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Statut Fondu bydlení se závazkem

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účelové určení finančních prostředků, získaných z prodeje pozemku parc. č. 6009 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2), jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), a dále pozemku parc. č. 6010 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 759 m2), vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 6, katastrálním území Město Žďár, ulice Palachova č.or. 70, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou ve výši 11.190.000 Kč jako zdroj fondu bydlení se závazkem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 69, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A. J. Sázava, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Z. Ch. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 13, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude s účinností od 1.1.2019 uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 22, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude s účinností od 1.1.2019 uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města uděluje paní Ing. E. G., v souvislosti s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 14 a garážového stání č. 3, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár, výjimku z trvalého pobytu ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, ke dni 30.11.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem D. Š. na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 925, který je součástí pozemku parc.č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Okružní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do doby ukončení rekonstrukce budovy č.p. 325, č. or. 1, na ulici 1. Máje, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 7/2018/OF

Návrh rozpočtu města na rok 2019

Rada města projednala návrh rozpočtu města v I. čtení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 6/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 11/2018/ŠKS

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 12/2018/ORÚP

Název nového sídliště – Žďár n. S. 8

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit název nového sídliště „Žďár n. S. 8".

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 13/2018/Taj

Návrh dohody o poskytnutí služebního vozidla pro služební a soukromé účely

Rada města po projednání schvaluje možnost použití služebních vozidel i pro soukromé účely pro uvolněné členy Zastupitelstva města a pověřuje starostu města rozhodováním o uzavírání a ukončování příslušných smluvních vztahů s členy zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

12. Usn. 3/2018/STA

Participativní rozpočet

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování.
Vybrané návrhy pro rok 2019:

  1. Návrh č. 2 Úprava veřejného prostoru na ul. Bří Čapků
  2. Návrh č. 6 Rekonstrukce sportovního hřiště na Polní

Odpovědnost za realizaci obou návrhů: Odbor komunálních služeb
Alokovaná částka 600.000 Kč. Náklady na 1 návrh 300.000 Kč (včetně DPH).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva/Star.

Komise rady města

Rada města zřizuje bytovou komisi ke dni 13.11.2018 a určuje, že bytová komise bude mít 9 členů.
Rada města jmenuje členy bytové komise v tomto složení:

Ing. Pavla Müllerová - předsedkyně komise
Bc. Aneta Pokorná, Dis.
Miroslav Strouhal
Jiří Pulkrábek
Lubomír Neumann
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
Emílie Vítková
Ing. Karolína Klusáčková
Ing. Josef Mička

 

Rada města zřizuje komisi pro sport a volný čas ke dni 13.11.2018 a určuje, že komise pro sport a volný čas bude mít 9 členů.
Rada města jmenuje členy komise pro sport a volný čas v tomto složení:

Ing. Vlastimil Forst - předseda komise
Ing. Radek Nedělka
Jana Svobodová
Mgr. Luboš Straka
Bohuslav Unzeitig
Jaroslav Hedvičák
Mgr. Petr Šimurda
Ing. Petr Stoček
Pavel Novák

 

Rada města zřizuje kulturní komisi ke dni  13.11.2018 a určuje, že kulturní komise bude mít 9 členů.
Rada města jmenuje členy kulturní komise v tomto složení:

Tomáš Sedláček - předseda komise
Ing. Stanislav Mokrý     
Jana Svobodová
Milan Jílek
Andrea Kučerová
Mgr. et. Mgr. Bc. Lenka Šimo
MUDr. Adam Pažourek
Mgr. Martin Blažíček
Věra Miklíková

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Pověření PO Sportis

S účinností ode dne vydání kolaudačních rozhodnutí na dále uvedené objekty, rada města pověřuje SPORTIS, příspěvkovou organizaci, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:65759800 výkonem správy nafukovací haly pro 2 tenisové kurty, budovy zázemí tenisového klubu a budovy fotbalových šaten, včetně všech součástí a příslušenství, vybudovaných v rámci stavby „Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou".

 

Územní plán města – určený zastupitel

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Martina Mrkose, starostu města Žďáru nad Sázavou, určeným zastupitelem města Žďáru nad Sázavou pro volební období 2018-2022.

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou, registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0./0.0/17_051/0009223, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města