Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 17. 12. 2018

zveřejněno: 21. 12. 2018
konané dne 17. 12. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad  4. schůze rady města:

 1. Informace o schváleném projektu PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 2. Přijetí daru
 3. Informace o schváleném projektu PO MŠ
 4. Stanovení ceny publikace Uličník 2/II
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Změna jednatele ve spol. M.O.S. s.r.o.
 8. Veřejnoprávní smlouva – přestupky
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Doplnění pořadníku DPS a uzavření smlouvy
 11. Doplnění pořadníku DPS a uzavření smlouvy
 12. Family a Senior Point – dodatek smlouvy
 13. Smlouva TIC
 14. Smlouva o zajištění reklamy a propagace
 15. Žádost ZŠ Na Radosti
 16. Zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 17. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 61/2018/4.ZŠ

Informace o schváleném projektu

Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu Šablony II.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.59/2018/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 8. Proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 63/2018/POMŠ

Informace o schváleném projektu PO MŠ

Rada města po projednání bere informaci na vědomí a souhlasí se zapojením Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o. do projektu Šablony II.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 60/2018/RgM

Stanovení ceny publikace „Žďárský uličník II/2, Zámek Žďár“

Rada města po projednání schvaluje koncovou cenu publikace „Žďárský uličník II/2, Zámek Žďár“ ve výši 349,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 48/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města do doby dořešení žádosti o rozšíření sídliště ZR 7 vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 600 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby RD.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 50 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vjezdu na pozemek p. č. 41 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, v souvislosti s přípravou novostavby RD na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků v souvislosti s přípravou budoucí bytové výstavby v rozvojovém území lokality Klafar, ZR 3, a to p. č. 7968 – orná půda ve výměře 11 774 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3206, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. K. P.  ZR 7 za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle zhotoveného návrhu GP č. 872-139/2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č. 774/44 - orná půda odděleného dílu ve výměře 2 927 m2, nově označeného jako p. č. 774/98 – orná půda ve výměře 2 927 m2 v k. ú. Zámek Žďár s tím, že rozdíl 8 847 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6673 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6362 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci ze dne 27. 11. 2017, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Bytovým družstvem Palachova 7, družstvo se sídlem Palachova 1777/7, ZR 6 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 6034/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m - 1 pole západní strany byt. domu Palachova č.p. 1777 č.or. 7, ZR 6 – za účelem umístění nových předsazených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Palachova 1777/7, ZR 6“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6026 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Purkyňova 452/3 se sídlem Purkyňova 452/3, ZR 2 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 740/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Zámek Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Purkyňova č.p. 452 č.or. 3, ZR 2 – za účelem umístění nových předsazených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Purkyňova č.p. 452, č. or. 3, ZR 2“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 735/5 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města do doby vyřešení parkování automobilů a okolní plochy u objektu č.p. 542 v ul. Hutařova, ZR 1 odkládá projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností BAUTIM s.r.o. se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČO 28268181 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 411/14 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem přesahu střechy a vybudování bočního vchodu k výtahu (dveřní otvor 1100mm x 2250mm) v rámci stavby „Zdravotní ústav – stavební úpravy“ stávajícího objektu č.p. 542 na p. č. 414 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Hutařova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB, ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4271, 4272, 4214, 4213, 4215/1, 4492, 4349/2, 4669/1, 3275, 3701/1, 3401, 3402 – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového vedení VN v celkové délce 675 m (po pozemcích města) v rámci stavby „Žďár n. S.: obnova kab. VN 208, 201 z TS Úpravna“ v lokalitě ul. Vodárenská, ZR 4 a v ul. Kosinkova, Jamborova, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribučnímu zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NN-1040014911/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako podílovým spoluvlastníkem 44 členských obcí LDO Přibyslav  se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, (podíl 6/710) a jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným na části p. č. 843/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 171, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci vybudování a provozování stavby „Veselíčko hájenka: rekonstrukce vedení NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN, pojistková skříň, uzemnění v lokalitě u hájenky k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 504,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 6222 a 6256 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova a Smíchov, ZR 1 - za účelem umístění přeložky podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - stavba „16010-049123, VPIC Žďár n. S., Centrum sociálních služeb“, v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel v celkové délce 60 bm, dále na pozemku p. č. 6222 umístěn rozvaděč typu SIS1 a na pozemku p. č. 6256 umístěn sloup s rozvaděčem typu MRS20, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění komunikačního vedení a zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 100 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 49/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 15 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem J. P. Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 50, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. S. Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 62, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Ing. J. Š. a M. Š., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení společného nájmu bytu č. 14 a společného nájmu garážového stání č. 3, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár s tím, že výlučným nájemníkem se stane Ing. D. G.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, (DM centrum) o celkové výměře 182,92 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Junákem – českým skautem, přístavem Racek Žďár nad Sázavou, se sídlem 1. Máje 325/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 50/2018/OP

Změna jednatele ve spol. M.O.S., s. r. o.

Rada města, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1. odvolává pana Mgr. Zdeňka Navrátila  z funkce jednatele společnosti M.O.S. s.r.o., IČO 25560778

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. volí do funkce jednatele společnosti M.O.S. s.r.o., IČO 25560778 pana Ing. Martina Mrkose, ACCA.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 51/2018/OP

Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Rada města po projednání schvaluje:
1. vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse)v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 52/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 53/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS a uzavření smlouvy

1. Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33, umístěném v bytovém domě č. p. 2170 na u. Haškova, č. or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, který je součástí pozemku č. p. 6119 v k. ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní D. O. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019.
Výše nájemného je 49,46 Kč/ m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 54/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy

1. Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 53, umístěného v bytovém domě č. p. 204 na ul. Libušínská, č. or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní J. S.  Žďár nad Sázavou.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 55/2018/OS

Family a Senior Point – dodatek smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.10.2017, Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 6.2.2018 na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 56/2018/ŠKS

Smlouva TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v roce 2019 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 58/2018/ŠKS

Smlouva o zajištění reklamy a propagace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění reklamy a propagace č. 18SR04030 mezi městem Žďár nad Sázavou a Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 62/2018/ŠKS

Žádost Základní školy Na Radosti

Rada města po projednání nemá námitek s navýšením kapacity žáků do maximálního počtu 100 žáků ve Žďáře nad Sázavou ve školním roce 2019/2020 pro Základní školu Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 1

 

16. Usn. 64/2018/OKS

Zajištění ostatní dopravní obslužnosti

Rada města po projednání schvaluje uzavření:
1. dodatku č. 6 ke smlouvě ze dne 22.1.2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi městem a ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČO: 25945408, Chrudim, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 18.12.2012 o závazku veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby spočívající v zajištění ostatní dopravní obslužnosti městem a ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva
Komise rady města

Rada města zřizuje  komisi rozvoje města ke dni 18.12.2018 a určuje, že komise rozvoje města bude mít 9 členů.

Rada města jmenuje členy komise rozvoje města v tomto složení:

Mgr. Zdeněk Navrátil                předseda
Bc. Lucie Zemanová
Bc. Roman Souček
Ing. Jan Novák
Mgr. Marek Novák
Mgr. Jaromír Brychta
Ing. Rudolf Voráček
Jaroslav Miklík
Ing. Miloslav Sláma

 

Rada města zřizuje komisi komunálu a životního prostředí ke dni 18.12.2018 a určuje, že komise Komunálu a životního prostředí  bude mít 9 členů.

Rada města jmenuje členy komise komunálu a životního prostředí v tomto složení:

Ing. Joshua Janů                  předseda
Ing. Jan Zástěra
Ing. Jiří Šenkýř
Mgr. Alena Kratochvílová
Igor Jelínek
David Odvárka
Mgr. Karel Herold
Vlasta Vostřežanská
Patrik Chudovský

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček  v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města