Zápis ze 40. schůze rady města konané dne 6. 4. 2020

zveřejněno: 9. 4. 2020
konané dne 6. 4. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 40. schůze rady města: 

 1. Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2019
 2. Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019
 3. Dar pro ZUŠ
 4. Hospodaření a účetní závěrka PO Active-SVČ za r. 2019
 5. Hodnocení ředitele PO Active-SVČ za rok 2019
 6. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavu za rok 2019
 7. Schválení nákupu skiagrafického RTG
 8. Hospodaření a účetní závěrka PO KMJS Žďár nad Sázavou za rok 2019
 9. Hodnocení ředitele PO KMJS Žďár nad Sázavou za rok 2019
 10. Posun termínu pouti
 11. Revokace usnesení RM  č. 556/2020/KS ze dne 24.02.2020
 12. Senior a handicap taxi
 13. Informace o krizovém řízení v nouzovém stavu
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Majetkoprávní jednání
 16. Zrušené sportovní, společenské a kulturní akce do 30.06.2020
 17. VŘ na dodavatele stavby „Revitalizace veřejného prostranství TVRZ, ZR“ - zrušení
 18. Stanovení oddávajícího
 19. Různé:
  Žádost o poskytnutí mimořádné provozní zálohy

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 613/2020/Kultura PO

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2019.

Hlasování:                                                                

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 6.983,87 Kč do rezervního fondu organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 621/2020/PO Kultura

Hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle pravidel

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitelky PO Kultura za rok 2019 dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 614/2020/ZUŠ

Dar pro ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro PO ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkovou organizací dle přiložené smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 616/2020/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování:                                                                

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

  

Rada města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 502 551,24 Kč do rezervního fondu organizace 302 551,24 Kč, fondu odměn organizace 200 000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 617/2020/Active

Hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 618/2020/Pol.

Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace za rok 2019.

Hlasování:                                                                

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ve výši 524.253,96 Kč do rezervního fondu organizace.    

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 619/2020/Pol.

Nákup skiagrafického RTG

Rada města po projednání:

  • Schvaluje nákup skiagrafického RTG
  • Schvaluje postup výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
  • Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 mil. Kč
  • Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 2,5 mil. Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 622/2020/KMJS

Hospodaření a účetní závěrka PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování:                                                                

Pro 9: MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou ve výši 225.085,76 Kč. Do rezervního fondu organizace 175.084,76 Kč, do fondu odměn organizace 50.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 623/2020/KMJS

Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž, 0                         

 

10. Usn. 628/2020/KS

Posun termínu Žďárské pouti

Rada města po projednání schvaluje:

  • Posun termínu Žďárské pouti z 15. - 17. května 2020 na 18. -  20. září 2020
  • Zrušení farmářského trh dne 30.05.2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 615/2020/KS

Revokace usnesení RM č. 556/2020/KS ze dne 24.2.2020

Rada města po projednání revokuje usnesení č. 556/2020/KS ze dne 24.02.2020 a schvaluje uzavření dodatků:

a) č. 2 mezi městem a Santa G, s. r. o., IČ: 02360870, Žďár nad Sázavou ke Smlouvě o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť ze dne 13.12.2017 ve znění jejich dodatků, jehož předmětem je navýšení cen dle čl. VI. Platby, odst. 1 o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2019, tj. 2,8 %, ve znění dle přílohy;

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) č. 7 mezi městem a V. S., Žďár nad Sázavou ke Smlouvě ze dne 5.2.2008 ve znění jejich dodatků, jejímž předmětem je celoroční údržba veřejného osvětlení v územním obvodu města Žďáru nad Sázavou, jeho předmětem je navýšení cen dle čl. IV. Platební ujednání, odst. 1 o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2019, tj. 2,8 %, ve znění dle přílohy;

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) č. 12 mezi městem a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, provozovna: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 49356089 ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 24.4.2007 ve znění jejich dodatků, jehož předmětem je úprava cen v souladu se smlouvou o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2019, tj. 2,8 %, ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) č. 1 mezi městem a J. Ř. Ostrov nad Oslavou, ke smlouvě na zajištění údržby veřejné zeleně – sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár nad Sázavou ze dne 27.03.2019, jehož předmětem je navýšení cen dle čl. VII. Platební ujednání, odst. 6 o výši inflace dle Českého statistického úřadu za rok 2019, tj. 2,8 % ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 624/2020/OS

Senior a handicap taxi

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu Taxík Maxík.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva/KŘ

Informace o krizovém řízení v nouzovém stavu

Rada města v souladu s nařízením vlády České republiky č. 341 ze dne 30.3.2020 určuje pro řešení osob bez přístřeší a osob vykázaných dle § 44 zák. o Policii ČR, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány nebo jimž byla nařízena karantéra:

  1. Prostory umístěné v objektu zimního stadionu – ubytovací část, Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou pro osoby, jimž byla nařízena karanténa z důvodu šíření onemocnění COVID-19.
  2. Prostory Eska, umístěné v objektu Okružní 925/1, Žďár nad Sázavou pro osoby, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 627/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodské, č.or. 27, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. M., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p.  V. G., Žďár nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 203, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. F., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje postup při řešení nájmu bytu č. 23, který je umístěný v bytovém domě č.p. 1825, na ulici Brodské, č.or. 11, Žďár nad sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje, v souladu s čl. 4 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. K. , Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu URČITOU 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodlužován a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 19, který je umístěný v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 11, který je umístěný v bytovém domě č.p. 1936, na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje postup úhrady nájemného a služeb s nájmem bytu spojených v době nouzového stavu, spojeného s Coronavirovou epidemií dle předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání, v souvislosti se snahou pomoci zmírnit důsledky vládních opatření přijatých kvůli  Covid-19 nájemníkům prostor sloužících podnikání a pozemků pro podnikání, schvaluje prodloužení splatnosti nájmu prostor sloužících podnikání a nájmu za užívání pozemků o 3 měsíce nájemníkům, kterým byl provoz uzavřen a nájemníkům, kteří si o prodloužení splatnosti nájmu požádají s prokázáním vzniklé újmy. Rada města pověřuje vedení města vyhodnocením žádostí.

Rada města pověřuje starostu města uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu, předmětem kterých bude odložení splatnosti nájmů o 3 měsíce.

Dále rada města, ve snaze pomoci nájemníkům prostor sloužících podnikání, rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města formou uplatnění koeficientu růstu nájemného o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 2,8 %.

Rada města ukládá ředitelům PO postupovat ve věcech podnájmů stejným způsobem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 626/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, případně pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej níže uvedeného pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 91/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Stržanov - za účelem umístění dřevěného prodejního stánku s občerstvením (točená zmrzlina a rychlé občerstvení včetně malého posezení) s připojením na stávající sítě (el. energie, vodovodní a kanalizační řad) v lokalitě Stržanov v blízkosti hlavní silniční komunikace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 9. 3. 2020 ve věci vyhlášeného záměru č. Z-81/2020-OP ze dne 10. 3. 2020 na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě „Farská humna“, ZR 1 – za účelem vybudování zázemí parku – bistro (kavárna) dle schválených podmínek vyhlášeného záměru v předloženém znění s tím, že v současné době tento záměr RM ruší a jeho nové vyhlášení a následná realizace budou vzhledem k současné situaci posunuty na pozdější dobu.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 7278 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 4 189 m2, popř. části pozemku v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem zřízení mezideponie stavebního materiálu v rámci rekonstrukce kolejí v souvislosti s realizací stavby “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město - za podmínky, že nebudou dotčeny studny nacházející se na pozemku a podzemní vedení dešťové a splaškové kanalizace, vedení užitkové vody a odtoku z ČOV pro ŽĎAS a.s. včetně práva chůze a jízdy za účelem oprav a rekonstrukce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu rybníka ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na dobu určitou 1 rok, tj. nově do 30. 4. 2021 - změna Dohody ze dne 28. 6. 2017 uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a p. L. N., Znětínek, zemědělským podnikatelem - fyzickou osobou - jako nájemcem, předmětem které je využití rybníka - pozemku  p. č. 4212 - vodní plocha, rybník, ve výměře 5 542 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem chovu ryb.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části pozemku p. č. 6222 – ostatní plocha ve výměře 5 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod prodejním zmrzlinovým stánkem, umístěným před vchodem do Hypermarketu ALBERT v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 5. 10. 1998 (včetně pozdějších dodatků) mezi městem Žďár nad Sázavou - jako pronajímatelem a společností Albert ČR s.r.o. se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 44012373, DIČ CZ44012373 - jako nájemcem.
Podnájem se schvaluje na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 pro p. J. B., podnikající fyzickou osobu se sídlem podnikání Velký Beranov – za účelem umístění a provozování prodejního zmrzlinového stánku pro prodej točené zmrzliny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČO 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár, původně pod prodejnou použitého zboží z dovozu – v RM od 1. 10. 2018 schválený podnájem p. T. P.  za účelem provozování stánku pro výrobu, prodej a rozvoz pizzy, v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.5.2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K.  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1, IČO 10117229 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.4.2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1, IČO 10117229 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2021.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje změnu Smlouvy o výpůjčce pozemků ze dne 28. 4. 2010 uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a společností ZDAR a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1 jako vypůjčitelem, spočívající ve snížení výměry výpůjčky pozemků v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to z celkové původní výměry 9 613 m2 nově na výměru 7 858 m2  (dle mapového podkladu) - p. č. 6410 – ostatní plocha, silnice ve výměře 6 220 m2 a p. č. 6411 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 638 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, sloužící k zajištění provozu autobusového nádraží v ul. Chelčického ve Žďáře nad Sázavou 6 pro potřeby společnosti ZDAR a.s. se sídlem Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou, v souvislosti se zamýšlenou realizací stavby města - parkoviště na autobusovém nádraží ve Žďáře nad Sázavou.
V ostatním se původní Smlouva o výpůjčce nemění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání neschvaluje, na základě podané žádosti žadatele, snížení nájemného za užívání pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části pozemku p. č. 186/1 – ostatní plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, nacházející se před domem č.p. 36 v lokalitě ul. Veselská 52, ZR 1, užívaného na základě platné nájemní smlouvy ze dne 30. 8. 1999, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako pronajímatelem a p. J. B. jako nájemcem – za účelem vybudování a užívání zpevněné odstavné plochy, sloužící pro přístup a příjezd k objektu  v ul. Veselská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem nemovitostí p. č. 13/1, 28, 56 a 57, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4, IČO 43383513 - jako investorem stavby pod názvem „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace Na Tvrzi“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace Na Tvrzi“ v lokalitě ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, dle GP č. 4226-209/2017 ze dne 27. 11. 2017 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, a to na částech p. č. 214/1 a 311 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, , mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská  2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, zastoupenou na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným –- za účelem vybudování stavby pod označením „16010-028587 Žďár n. S., náměstí 2.et., ÚPS, obnova“, spočívající v umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (ochranné HDPE trubky a metalický kabel v délce 154,34 bm) včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Z. a Z. M.,  Stržanov  – jako oprávněným, a to na části p.č. 254/80 v k. ú. Stržanov – za účelem umístění přesahu střechy v rámci dodatečného povolení stavby garáže u RD Stržanov, který je součástí pozemku p. č. 194 v k. ú. Stržanov včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj vlastníka, Stržanov, který je součástí pozemku p. č. 194 v k. ú. Stržanov.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění vodovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 629/2020/ŠKSM

Zrušené společenské, sportovní a kulturní akce do 30.06.2020

Rada města po projednání bere na vědomí zrušení všech společenských, sportovních a kulturních akcí pořádaných městem Žďár nad Sázavou a jeho příspěvkovými organizacemi do 30. 6.2020 a dopad tohoto zrušení do rozpočtu města a do dotačních programů Sport 2020, Sportoviště 2020 a Kultura 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 630/2020/RUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou  - ZRUŠENÍ

Rada města po projednání schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP a podmínek el. aukce.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 2

 

18. Usn. 620/2020/OSŽÚ

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje:

a) Pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Mgr. Jaromíra Brychty oddávat při sňatečném obřadu dne 8. srpna 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Ing. Karolíny Kostečkové oddávat při sňatečném obřadu dne 2. května 2020 a dne 19. září 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Různé

Usn. 635/2020/4.ZŠ

Žádost o poskytnutí mimořádné provozní zálohy

Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné provozní zálohy Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 2 x 539 800 Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r. 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města