Zápis ze 43. schůze rady města konané dne 4. 5. 2020

zveřejněno: 7. 5. 2020
konané dne 4. 5. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 43. schůze rady města:

 1. Respitní péče
 2. Dodatek smlouvy – příspěvek MHD 2019
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci akce Dopravní telematika ZR
 4. Částečná revokace usnesení č. 628/2020/KS – termíny farmářských trhů
 5. Změna Organizačního řádu
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Pohřby
 9. Generel dopravy – výsledky
 10. Změna č. 4 ÚP města
 11. Stanovování prodejních cen v TIC a na recepci MěÚ
 12. Souhlas se smlouvou o podnájmu
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 670/2020/POSSM

Respitní péče

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 662/2020/KS

Dodatek smlouvy – příspěvek MHD 2019

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 19, a to mezi městem a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 01.12.2009 ve znění jejich dodatků, jehož obsahem je vypořádání účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků hospodaření MHD za rok 2019, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 663/2020/KS

Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci akce Dopravní telematika ZR

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1, a to mezi městem a ELTODO, a.s., Praha 4, Lhotka, IČ: 45274517, ke Smlouvě o dílo č. 1219690587 ze dne 17.07.2019 na realizaci zakázky s názvem „ Dopravní telematika ZR“, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 664/2020/KS

Částečná revokace usnesení č. 628/2020/KS – termíny farmářských trhů

Rada města po projednání revokuje usnesení č. 628/2020/KS ze dne 06.04.2020 v části schvalující zrušení farmářského trhu dne 30.05.2020.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 665/2020/TAJ

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou

 1. Rada města po projednání schvaluje s účinností od 01.07.2020 změnu organizační struktury Městského úřadu Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.
 2. Ukládá tajemnici městského úřadu provést veškeré úkony s tím spojené.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 666/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  cesty, nyní součást zahrady u RD č. p. 79, Stržanov, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6566 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení pronájmu rybníka ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na dobu určitou 1 rok, tj. nově do 30. 4. 2021 - změna Dohody ze dne 28. 6. 2017 uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a panem L. N. Znětínek, zemědělským podnikatelem - fyzickou osobou - jako nájemcem, předmětem které je využití rybníka - pozemku  p. č. 4212 - vodní plocha, rybník, ve výměře 5 542 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem chovu ryb.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, IČO 60749105  – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 354/1, 351/2, 354/2, 354/15, 354/17, 354/10, 354/19, 344/7, 354/26, 354/3 a 337/2 – vše v k. ú. Stržanov – za účelem umístění optického kabelového rozvodu v rámci akce – „Stržanov - Světnov – propojení mezi obcemi – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 226.400 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Okružní 2017, 2018, 2019, Žďár nad Sázavou se sídlem Okružní 2019/72, 591 01 Žďár nad Sázavou 3, IČO: 268 82 426 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1311 v k.ú. Město Žďár – za účelem umístění přístavby lodžií v rámci úpravy bytového domu Okružní 2017, 2018, 2019 Žďár nad Sázavou, součást pozemku p. č. 1302 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1302 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 9.930 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330057142/001 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, dle zpracovaného GP č. 4539-5/2020 ze dne 27. 2. 2020 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 8003, 8007/1, 8008/11, 8010/8, 8036/2, 8037/2, 8037/40, 8037/52, 8037/53, 8064/3, 8065/6, 8065/9, 8065/12 – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Klafar III: DS TS, VN, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, VN, pojistkových skříní v lokalitě sídliště Klafar III, ZR 8 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 60.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 667/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu doby nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1905, na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1825, č.or. 11, na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1876, č.or. 27, na ulici Brodská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 k.ú. Město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, na ulici Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 k.ú. Město Žďár.

2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 70, umístěného v bytovém domě č.p. 203, č.or. 11, na ulici Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. N.  Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/p. farář Hejtmánek

Pohřby

Bez přijatého usnesení.

 

9. Usn. 668/2020/RUP

Generel dopravy pro město Žďár n. S. – výsledky

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele Generelu dopravy pro město Žďár n. S. tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 669/2020/RUP

Změna č. 4 ÚP města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru nad Sázavou zkráceným postupem a schválit obsah změny č. 4 územního plánu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 661/2020/POMŠ

Souhlas se smlouvou o podnájmu

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o podnájmu jedné třídy, šatny a sociálního zázemí na ul. Okružní 729/73 ve Žďáře nad Sázavou, provozovateli dětské skupiny Hvězdička, OREL – ŽUPA Metodějova z Bystřice nad Perštejnem na dobu určitou od 01.07.2020 do 21.08.2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 671/2020/ŠKSM

Stanovování prodejních cen v TIC a na recepci MěÚ

Rada města po projednání pověřuje vedoucího oboru ŠKSM stanovováním prodejních cen turistických suvenýrů a regionálních produktů v TIC na náměstí Republiky a na recepci MěÚ.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města