Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 18. 5. 2020

zveřejněno: 21. 5. 2020
konané dne 18. 5. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 44. schůze rady města:

 1. Smlouva na údržbu zeleně
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Rozhodnutí rady města o spojení akcií společnosti SATT a.s.
 5. Statut Fondu průmyslové zóny
 6. Smlouva se spol. ENVIROS s. r. o. o zapracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu (SECAP)
 7. Smlouva s E.ON Distribuce, a. s. o instalaci dálkově odečitatelných elektroměrů
 8. Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem (UJEP)
 9. Informace k babyboxu
 10. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2020
 11. Ředitelské volno základních škol ve Žďáře nad Sázavou
 12. Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO ZUŠ
 13. Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO Active-SVČ
 14. Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2020
 15. Rozhodnutí soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, případná vzniklá škoda a její výše
 16. Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za rok 2019
 17. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru strategického plánování a investic
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 672/2020/KS

Smlouva na údržbu zeleně

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o technických službách – Údržba zeleně mimo sečení se spol. SATT a. s., Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105, a to v upraveném znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 673/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města, v návaznosti na svoje usnesení č.j. 401/2019/OP ze dne 4.11.2019, schvaluje prodej 17 výměníkových stanic a schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4573-21/2020 pro rozdělení pozemku, m.j. z pův. p. č. 5385/1 – trvalý travní porost ve výměře 2 878 m2 v k. ú. Město Žďár odděleného dílu „j“ ve výměře 903 m2 a dále dílu „k“ ve výměře 68 m2 - oba sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 5385/3 – trvalý travní porost ve výměře 971 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1 – za účelem výstavby firemního skladu a zázemí firmy – za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci podnikatelského záměru.
Součástí záměru budou mimo jiné i PODMÍNKY PRO ROZVOJ A UDRŽITELNOST ÚZEMÍ, schválené ZM dne 30. 4. 2020.
Zájemce v přihlášce uvede nabídku kupní ceny za 1 m2 bez DPH s tím, že min. kupní cena bez DPH činí 1.000 Kč/m2 a DPH ve výši 21 % bude následně připočteno. V případě, že se do stanoveného termínu na odprodej části shora uvedeného pozemku přihlásí více zájemců, proběhne výběr nabyvatele pozemku formou elektronické aukce.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3739 o výměře cca 22 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – majetkoprávní vypořádání pozemku pod stavbou z důvodu přeložky TS Neumannova ve Žďáře nad Sázavou 4 v souvislosti s výstavbou bytového domu v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem sjednocení pozemku před domem – garáží po odstranění pojistkového pilíře E.ON, který překážel při vjezdu do garáže u krajového ŘRD v ul. Špálova 1534/38, ZR 7 – předmětný prodej pozemku bude uskutečněn až po realizaci stavby rekonstrukce povrchů ul. Špálova, ZR 7 dle skutečného provedení s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání nevyhovuje žádosti p. T. o snížení kupní ceny ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. M. T.  ZR 1, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej motocyklových pneumatik.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f)

 1. Rada města po projednání ruší usnesení ze dne 24. 2. 2020 ve věci vyhlášení záměru na směnu pozemků a ruší vyhlášený záměr č. Z-76/2020-OP ze dne 25. 2. 2020.
 2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, a to p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, p. č. 6862 - orná půda ve výměře 762 m2a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2(v celkové výměře 7 408 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12007, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH  – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou přípravu nové průmyslové zóny, výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to  nově dle návrhu GP č. 4573-21/2020 pro rozdělení pozemku - z pův. pozemku p. č. 5378/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve výměře 3 831 m2 a současně z pův. p. č. 5379 odděleného dílu „b“ ve výměře 83 m2 - oba díly nově označeny jako pozemek p. č. 5378/1 – orná půda ve výměře 3 914 m2 a dále z pův. p. č. 5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 265 m2 byl oddělen díl „f“ ve výměře 170 m2 a z pův. p. č. 5385/1 – trvalý travní porost byl oddělen díl „g“ ve výměře 926 m2 - oba nově sloučeny do pozemku označeného jako p. č.  5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 1 096 m2– vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 5 010 m2), zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH – za účelem realizace podnikatelského záměru - v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1.
  Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 2 398 m2 bude městem p. Ř. doplacen za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 bez DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 28 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem běžné údržby předzahrádky v šíři 2 m u krajového ŘRD v ul. Pelikánova 1643/20, ZR 7 (stromky, květiny, byliny, shrabování listí atd.), přirozeně navazující na stávající zahradu p. č. 4297/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-84/2020/-OP ze dne 7. 4. 2020 na prodloužení pronájmu rybníka ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na dobu určitou 1 rok a zároveň ruší usnesení RM ze dne 4. 5. 2020 ve znění:

Rada města schvaluje prodloužení pronájmu rybníka ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na dobu určitou 1 rok, tj. nově do 30. 4. 2021 - změna Dohody ze dne 28. 6. 2017 uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a panem L. N. Znětínek,  zemědělským podnikatelem - fyzickou osobou - jako nájemcem, předmětem které je využití rybníka - pozemku  p. č. 4212 - vodní plocha, rybník, ve výměře 5 542 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem chovu ryb.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6401 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 127 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu, umístěného v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.5.2005 a dodatku  č. 15 ze dne 23. 4. 2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1.
Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana M. R., se sídlem podnikání 592 52 Rožná 96 – za účelem provozování stánku pro výrobu a prodej pizzy, rozvoz, bez podávání alkoholických nápojů. Předpokládaný termín zahájení provozu je od 19. 5. 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, a to části p. č. 7278 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 500 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem zřízení mezideponie stavebního materiálu v rámci rekonstrukce kolejí v souvislosti s realizací stavby “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město - za podmínky, že nebudou dotčeny studny nacházející se na pozemku včetně jejich ochranných pásem a podzemní vedení dešťové a splaškové kanalizace, vedení užitkové vody a odtoku z ČOV pro ŽĎAS a.s. včetně práva chůze a jízdy za účelem oprav a rekonstrukce a dále bude zachován příjezd po přístupové komunikaci pro odvoz bioodpadu ze sousední zahrádkářské kolonie.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 20. 7. 2020 do 11. 10. 2020, nájemné z pozemku činí výši 27.614 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ICE Industrial Services a.s. se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 29158541, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností THEIAREAL s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1, IČO 29366682 – jako oprávněným – dle GP č. 4524-76/2019 ze dne 11. 12. 2019 pro vymezení rozsahu VB k částem pozemků p. č. 4976/1, 4976/2 a 8500/2 (splašková kanalizace) a dále p. č. 5039 a 5040 (dešťová kanalizace) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění a provozování splaškové a dešťové kanalizační přípojky v rámci stavby „Obchodní centrum Novoměstská ve Žďáře n. Sáz.“ v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 2 x 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodej movitých věcí p. Ing. J. M.:

 1. mobilního telefonu XiaomiRedmi3S Prime inv. č. M002632 a schvaluje kupní cenu ve výši 10% ceny pořizovací, tj. 490 Kč
 2. notebooku DELL LATITUDE E5450 inv. č. M001869 a schvaluje kupní cenu ve výši 19% ceny pořizovací, tj. 4.230 Kč
 3. dokovací stanice DELL EURO2 Simple inv. č. 8043/160 a schvaluje kupní cenu ve výši 1% ceny pořizovací, tj. 25 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 674/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. C. Žďár nad Sázavou  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z. V. ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. P., ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. M., ZR 1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 0, proti 1, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO       

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. S. S., ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, ulice Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. B., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 49, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, ulice Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. E. B., Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města na základě nově zjištěných skutečností ruší usnesení č. 627/2020/OP, bod. c), týkající se obsazení bytu v DPS.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, ulice Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. F. Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 203, č.or. 11, ulice Libušínská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. R., Velká Losenice, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l)

 1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o nájmu, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.
 2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.
 3. Rada města schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Food&Relax s.r.o., se sídlem Na Labuťce IV 2216/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 07242450, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 675/2020/OP

Rozhodnutí rady města o spojení akcií společnosti  SATT a. s.

Rada města:

 1. Schvaluje Rozhodnutí o schválení spojení akcií a změny stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, v předloženém znění.
 2.  Pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, ve kterém bude promítnuto schválení spojení akcií a změny stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 680/2020/OF

Statut Fondu průmyslové zóny

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Zřízení účelového fondu – Fondu průmyslové zóny
  • Statut Fondu průmyslové zóny

v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 681/2020/oPr

Smlouva se spol. ENVIROS s. r. o. o zapracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu (SECAP)

Rada města po projednání schvaluje Dohodu se společností Enviros s. r. o. o zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a ochranu klimatu a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 682/2020/oPr

Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o instalaci dálkově odečitatelných elektroměrů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci na pilotním projektu se společností E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje pana starostu jejím podepsáním.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 683/2020/oPr

Memorandum mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Rada města po projednání schvaluje Memorandum o porozumění mezi městem Žďár nad Sázavou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a pověřuje pana starostu jeho podepsáním.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/ ředitel o. p. s. Ječmínek

Informace k babyboxu

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

10. Usn. 686/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2020

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 subjektům ve výši dle Přílohy č. 2 – DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 předkládaného materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 2 - DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv.

Rada města schvaluje neposkytnutí  dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 oddílu šachu TJ Žďár nad Sázavou z. s., oddílu stolního tenisu TJ Žďár nad Sázavou z. s. a Sportovnímu klubu TRI CYKLOCHLUBNA z. s. dle Přílohy č. 2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neposkytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 oddílu volejbalu TJ Žďár nad Sázavou z. s., oddílu jachtingu TJ Žďár nad Sázavou z. s. a SKLH s. r. o. dle Přílohy č. 2.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020.    

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 684/2020/ŠKSM

Ředitelské volno základních škol ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou Palachova 2189, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2, na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve dnech 29. a 30. června 2020 z provozních a organizačních důvodů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 678/2020/ŠKSM

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO ZUŠ

Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace a usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.

Rada města jmenuje Mgr. Danu Foralovou na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.

Rada města stanoví plat Mgr. Daně Foralové, ředitelce Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 679/2020/ŠKSM

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO Active – SVČ

Odloženo na schůzi rady města 01.06.2020

 

14. Usn. 685/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2020

Staženo z projednávání, odloženo na schůzi rady města 01.06.2020.

 

15. Usn. 676/2020/STA

Rozhodnutí soudu v pracovněprávním sporu p. H. H. s PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4, případná vzniklá škoda a její výše

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, aby prověřil zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména:

  • Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi;
  • Zda došlo ke vzniku škody a v jaké výši;
  • Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností;
  • Zda došlo k zavinění zaměstnance.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Ústní zpráva/TAJ

Hodnocení školských a neškolských příspěvkových organizací za rok 2019

Rada města po projednání schvaluje zkrácení odměny ředitelů školských a neškolských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za rok 2019 v souladu s platnými „Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací“ a v souladu s platnými „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“ o 10 % z navrhované odměny.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje odměny ředitelů školských a neškolských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za rok 2019 v souladu s platnými „Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací“ a v souladu s platnými „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení“.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

17. Usn. 677/2020/TAJ

Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru strategického plánování a investic

Rada města po projednání jmenuje s účinností od 1. 8. 2020 vedoucím Odboru strategického rozvoje a investic Městského úřadu Žďár nad Sázavou pana Mgr. Adama Jouru a pověřuje tajemnici městského úřadu provést všechny úkony směřující k uzavření platného pracovněprávního vztahu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák  v . r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města