Zápis ze 45. schůze rady města konané dne 1. 6. 2020

zveřejněno: 5. 6. 2020
konané dne 1. 6. 2020

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 45. schůze rady města:

 1. PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – převod majetku
 2. Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu
 3. Výsledek veřejné zakázky
 4. Výpověď nájemní smlouvy OUTDOOR AKZENT s.r.o.
 5. Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
 6. Vyhodnocení DP Dotace pro podporu spolkové činnosti v soc. a zdrav. oblasti 2020
 7. Vyhodnocení DP Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou na rok 2020
 8. VPS – Charita, Senioři ČR
 9. Informace z pracovní skupiny pro změnu financování sociálních služeb
 10. Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místoředitele/ředitelky PO Active-SVČ
 11. Použití ochranné známky „Santiniho hvězda“ k prodeji piva Revolta v TIC
 12. Dar spol. EFKO pro TIC
 13. Individuální dotace sport
 14. Revokace usn. RM 577/2020/ŠKSM – DP Dotace uvolněných zastupitelů
 15. Vyhodnocení DP Volný čas
 16. Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO
 17. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 18. Návratná finanční výpomoc SKLH s. r. o.
 19. Pohřebnictví
 20. Závěrečný účet za rok 2019
 21. Účetní závěrka města za rok 2019
 22. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 23. Smlouva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020
 24. Majetkoprávní jednání RM
 25. Majetkoprávní jednání ZM
 26. Byty a prostory sloužící podnikání
 27. Smlouvy o poskytnutí dotace
 28. Smlouvy se spol. GasNet a E.ON
 29. Místní komunikace Jamská – převod na město
 30. Smlouva MA 21
 31. Návrh řešení škodní události
 32. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 708/2020/3.ZŠ

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – převod majetku

Rada města po projednání schvaluje předloženou smlouvu o bezúplatném převodu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 712/2020/4.ZŠ

Udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu

I. Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 převod finančních prostředků z rezervního fondu (413) ve výši 150 000 Kč do fondu investic.
II. Rada města Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ukládá odvod z fondu investic ve výši 150 000 Kč do rozpočtu zřizovatele. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 713/2020/POSSm

Výsledek veřejné zakázky

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou a schvaluje přehledy úhrad dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 687/2020/KS

Výpověď nájemní smlouvy outdoor akzent s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 30.9.2003 na pozemek při ulici Novoměstská za účelem instalace reklamního zařízení (tzv. billboardu“, a to společnosti outdoor akzent s. r. o. a pověřuje vedoucí Odboru komunálních služeb zpracováním výpovědi v souladu s článkem VI. Ukončení smlouvy odst. 1 písm. a).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 688/2020/KS

Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina

Rada města bere na vědomí návrh Kraje Vysočina ze dne 11.05.2020 zn. KUJI 44195/2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 690/2020/OS

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 691/2020/OS

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2020

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí dotace organizaci Fokus Vysočina, z. ú. z důvodu nesouladu žádosti s dotační výzvou.

Rada města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu a schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 703/2020/OS

Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou a mezi městem a Senioři České republiky, z. s. Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 711/2020/OS

Informace z pracovní skupiny pro změnu financování sociálních služeb

Rada města bere na vědomí informace pana Davida Filipa, DiS. o činnosti pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 714/2020/ŠKSM

Výsledky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky PO Active – SVČ

Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace a usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Active – Středisko volného času, příspěvkové organizace.

Rada města jmenuje Mgr. Luboše Straku na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Active – Středisko volného času, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020.

Rada města stanoví plat Mgr. Luboši Strakovi, řediteli Active – středisko volného času, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

11. Usn. 689/2020/ŠKSM

Použití ochranné známky „Santiniho hvězda“ k prodeji piva Revolta v TIC

Rada města po projednání schvaluje použití ochranné slovní známky SANTINIHO HVĚZDA pro prodej piva značky Revolta v TIC Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 693/2020/ŠKSM

Dar spol. EFKO pro TIC

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru firmy EFKO – karton, s.r.o. pro Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 694/2020/ŠKSM

Individuální dotace sport

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace SK TRI CYKLOCHLUBNA ve výši dle přílohy č.1.

Rada města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a SK TRI CYKLOCHLUBNA a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální dotaci SKLH, s.r.o. Žďár nad Sázavou ve výši dle přílohy č. 2.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální dotaci pro Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. ve výši dle přílohy č. 3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 695/2020/ŠKSM

Revokace usnesení rady města č. 577/2020/ŠKSM – Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů

Rada města po projednání revokuje usnesení rady města č. 577/2020/OŠKSM – Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 2020.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 709/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu VOLNÝ ČAS 2020 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu VOLNÝ ČAS 2020 předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu VOLNÝ ČAS 2020 předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 710/2020/ŠKSM

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 715/2020/ŠKSM

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 716/2020/ŠKSM

Návratná finanční výpomoc SKLH s. r. o.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o finanční zápůjčce pro SKLH Žďár nad Sázavou, s.r.o. dle přílohy č.1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Ústní zpráva/p. Gabriel, spol. Santa G s. r. o.

Pohřebnictví

Bez přijatého usnesení.

 

20. Usn. 696/2020/OF

Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2019
Přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Závěrečný účet města za rok 2019 bez výhrad
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad

Rada města ukládá starostovi zabezpečit průběžnou kontrolu víceletých dotačních titulů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 697/2020/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2019

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2019 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
  3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2019
  4. Roční zpráva interního auditu za rok 2019
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2019

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 698/2020/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 699/2020/OF

Smlouva o přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o rozsahu plnění auditora a výši odměny mezi městem Žďár nad Sázavou a FSG Finaudit, s. r. o., IČO 61947407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc na rok 2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 700/2020/OP

Majetkoprávní jednání RM

a)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 4. 5. 2020 ve znění:

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  cesty, nyní součást zahrady u RD  Stržanov, ZR 2.

2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Stržanov - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – zbytková část bývalé  cesty, nyní součást zahrady u RD Stržanov, ZR 2 s tím, že případný zájemce v přihlášce uvede nabídku kupní ceny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD č.p. 1660), dále dílu ve výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha a jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování přístavby RD  na p. č. 4577 v ul. Špálova,  ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).
Žadatel do vyhlášeného záměru doloží vyjádření správců inženýrských sítí k navrženému odprodeji pozemků dle zhotoveného GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na změnu podmínek záměru č. Z-231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“ s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 894 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 17,5 m2– za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části cca 52,5 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 789/65 na p. č. 893 v ul. Okružní, ZR 3 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 2759 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 8 m2– za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části cca 42 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 1062/46 na p. č. 2752 v ul. Luční, ZR 5 v k.ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou spolku Žijeme Žďárem, z.s. se sídlem Brodská 1874/23, ZR 3, IČO 02492369, a to části p. č. 137/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře 2 600 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,– za účelem pořádání jednodenní veřejně prospěšné akce „Bleší trh“ dne 13. 6. 2020 v době od 8 hodin do 12 hodin v lokalitě Farských humen, ZR 1 – za předpokladu splnění technických podmínek stanovených odborem komunálních služeb MěÚ ZR ve smlouvě o výpůjčce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VAMAFIL, spol. s r.o., se sídlem Jamská 2360/49, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48531430, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h)     

 1. Rada města schvaluje nabytí komunikace pro pěší a 2 ks veřejného osvětlení podél této komunikace, postavené na části pozemku p.č. 4669/90 (díl a, c, e, f) a komunikace pro pěší postavené na pozemku 4976/3 a 1 ks veřejného osvětlení u této komunikace, vše k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 4551-1428/2019, a to z vlastnictví společností THEIAREAL s.r.o.,se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 29366682 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 100 Kč včetně DPH.
 2. Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností THEIAREAL s.r.o.,se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 29366682, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a.s., se sídlem č.p. 36, 594 45 Ostrov nad Oslavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely F. a J.. A., ZR 2 – jako oprávněným, a to na části p. č. 2185 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kanalizační přípojky pro stávající RD  na p. č. 549 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj vlastníka č.p. 125/2 na p. č. 549 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Lesní 245 se sídlem Lesní 245/28, Žďár nad Sázavou 2, IČO 07891814 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 1147/1 a 570/3 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění nových lodžií u bytového domu Lesní 245 Žďár nad Sázavou, součást pozemku p. č. 568/11 v k. ú. Zámek Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 568/11 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 3.240 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l)

1. Rada města po projednání ruší usnesení ze dne 20. 4. 2020 ve znění:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. M. T.  ZR, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4571-19/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 5055/1 – orná půda odděleného dílu nově označeného jako p. č. 5055/8 – orná půda ve výměře 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej motocyklových pneumatik
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 800.000 Kč + platná sazba DPH

2. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr města č. Z-73/2020-OP ze dne  11. 2.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 701/2020/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6150 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště ve výměře 252 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3973, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u objektu provozoven č.p. 2186 v lokalitě ul. Nádražní 52, ZR 6 ze spoluvlastnictví p. Ing. O. B. Blatiny (podíl 5/100), p. J. B. ZR  (podíl 8/100), p. J. K., ZR 6 (podíl 12/100), společnosti Marco, spol. s r.o., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 38/100), p. Ing. M. P.,  ZR 5 (podíl 4/100), společnosti SLaFO, v.o.s., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S.  ZR 1 (podíl 14/100) a p. D. Š. Makotřasy  (podíl 5/100) – za účelem využití nyní nevyužívaného pozemku pro potřeby města (dle územního plánu pozemek částečně zařazen pro výstavbu pro dopravní stavby – parkoviště, částečně pro veřejnou zeleň)
- za dohodnutou kupní cenu za nabytí části pozemku p. č. 6150 v k. ú. Město Žďár ve výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve výměře 122 m2, tj. 103.700 Kč a ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve výměře 130 m2, tj. 45.500 Kč, celkem tedy 149.200 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí výši 56.501 Kč u p. č. 75/33, výši 14.122 Kč u p. č. 75/37, výši 3.508 Kč u p. č. 75/53 a výši 1.699 Kč u p. č. 75/55 - vše v k. ú. Zámek Žďár.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou včetně Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. p. č. 2052 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2a z části pův. p. č.  2055/11 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 38 m2a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“.

Rada města schvaluje bezúplatné věcné břemeno bezplatného veřejného parkování na pozemcích nově označených dle GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku, a to p. č. 2052/13 a 2055/45 v k. ú. Město Žďár ve prospěch města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem K. V.   Bukovice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby) – původně stanoveného do 10. 6. 2020 - dle čl. VI. Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 7. 10. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o. se sídlemMezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to nově nejpozději do 31. 5. 2021 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní termín do 10. 6. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V.,  Nové Město na Moravě, jako kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30.6.2020, a to nově nejpozději do 30. 11. 2020 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 30. 11. 2020 (původní termín do 30.6.2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje Dodatek č. 2. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 702/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 33, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje  změnu doby nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1829, na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje  změnu doby nájmu bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 1829, na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město, a to z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 56, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem K. Č.  Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35, na ulici Brodské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání – restaurace a skladu, které se nachází v objektu č.p. 766, jež je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č. or. 15, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor - sklep v objektu č.p. 4 (základní škola), na ulici Santiniho č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, v celkové výměře cca 20 m2, katastrální území Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor, a to garáže na ulici Veselská, který je součástí pozemku parc. č. 193/1, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v celkové výměře 18 m2, katastrální území Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 704/2020/RÚP

Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje a pověřuje starostu podpisem:

  • Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Oprava cyklostezky ve Žďáře“ v předloženém znění.
  • Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Obnova zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“ v předloženém znění.
  • Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Povodí rybníka Velký Posměch a Velký Žďárský“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 705/2020/RÚP

Smlouvy se spol. GasNet a E.ON

Rada města po projednání schvaluje smlouvu:

- Č. 9420001233/2020/4000230208, která bude uzavřena mezi městem a společností GasNet, o podmínkách napojení, spolupráci a budoucí kupní smlouvě zařízení v lokalitě Nádražní, v předloženém znění, a
- Č. 9090004944, která bude uzavřena mezi městem a společností E.ON, o přeložce zařízení distribuční soustavy v lokalitě komunikace propojující ul. Jamskou a OC Saller, v předloženém znění, a
- Č. 9001703955, která bude uzavřena mezi městem a společností E.ON, o přeložce zařízení distribuční soustavy v lokalitě BD na ul. Brněnská, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 706/2020/RÚP

Místní komunikace Jamská – převod na město

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o záměru na vyřazení části místní komunikace III/35421 ze silniční sítě v majetku kraje a schvaluje předložený návrh odpovědi v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 692/2020STA

Smlouva MA 21

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn. 707/2020/Taj.

Návrh řešení škodní události

 1. Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události nevyplacené části dotace dle návrhu předloženého škodní komisí.
 2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky p. Ing. I. Š. a  p. P. F. ve výši 383 117,48 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r. 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města