Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 15. 6. 2020

zveřejněno: 19. 6. 2020
konané dne 15. 6. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 1. Prodej nepotřebného majetku
 2. Zpráva o nouzovém stavu v ORP Žďár nad Sázavou
 3. Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2020
 4. Ceník půjčování kol v TIC
 5. Částečná revokace usnesení rady města č. 694/2020/ŠKSM – Individuální dotace sport
 6. Dar SKLH z. s.
 7. Aktualizovaný MPI pro období 2020 – 2023
 8. Právní akt projektu Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent
 9. Částečná revokace usn. č. 1472/2018/OS
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Byty a prostory sloužící podnikání
 12. Určení lhůty k předložení akcií k výměně
 13. Vyřazení majetku, odpis pohledávek
 14. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT a.s.
 15. Dodatek č. 1 Telematika
 16. Smlouva komunikace SATT – staženo z projednávání rady města
 17. Krátkodobé smlouvy na výpůjčku/nájem pro akce podporované městem
 18. Doplnění pořadníku DPS
 19. Změnové listy „Rozvoj cyklodopravy Žďár nad Sázavou“
 20. Darovací smlouva
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 726/2020/Pol.

Prodej nepotřebného majetku

Rada města po projednání schvaluje prodej nepotřebného majetku – Systém METASYS JOHNSONS CONTROLL SYSTEMS.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 731/2020/KŘ

Zpráva o nouzovém stavu v ORP Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí informace o průběhu činnosti a přijatých opatřeních v přiložené zprávě.

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 721/2020/ŠKSM

Vyhodnocení dotačního programu Dotace rady města 2020

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Dotace rady města žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 Návrh na schválení dotace z dotačního programu rady města.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu Dotace rady města žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 Návrh na neschválení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu rady města.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli uvedenými v tabulce č. 1 v předloženém znění. Pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 730/2020/ŠKSM

Ceník půjčování kol v TIC

Rada města po projednání schvaluje ceník půjčování, nájemní řád a smlouvu o pronájmu jízdních kol v Turistickém informačním centru města v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 734/2020/ŠKSM

Částečná revokace usnesení rady města č. 694/2020/ŠKSM – Individuální dotace sport

Rada města po projednání revokuje usnesení rady města 694/2020/ŠKSM – Individuální dotace sport v části týkající se individuální dotace pro Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou, z. s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 736/2020/ŠKSM

Dar SKLH z. s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž 0

 

7. Usn. 722/2020/ŠKSM

Aktualizovaný MPI pro období 2020 – 2023

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení aktualizovaného Místního plánu inkluze pro období 2020 – 2023.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 733/2020/oPR

Právní akt projektu Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent

Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 728/2020/oPR

Částečná revokace usn. č. 1472/2018/OS

Rada města po projednání schvaluje uzavření přílohy č. 2 a aktualizace Smlouvy o partnerství.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 717/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví p. O. P. Řečice, a to dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD ), dále dílu ve výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování přístavby RD  na p. č. 4577,  ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).
- kupní cena za pozemek p. č. 4669/99 ve výměře 70 m2 ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů, dle uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 77.000 Kč + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů (vyhotovení znaleckého posudku)
- kupní cena pozemků p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. ve výši 156.000 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změny podmínek záměru č. Z-231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. p. č. 2052 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2a z části pův. p. č.  2055/11 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 38 m2a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“.
Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u pozemku p.č. 2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 Kč/m2 u pozemku p.č. 2056 a p.č. 2061/2.
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-HOTEL je 205 Kč/m2

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení práva věcného břemene, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to p. č. 4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou v hodnotě 675.200 Kč za pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v hodnotě 28.490 Kč s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 646.710 Kč bude SPÚ městem Žďár nad Sázavou doplacen.

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Směnnou smlouvu č. 2002S20/51, týkající se směny předmětných pozemků, uzavřenou mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje v upraveném znění vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6207 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem realizace podnikatelského záměru - dokončení areálu prodeje a servisu vozidel v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 – za předpokladu souladu s prezentací se zdůrazněním zejména na:

  • ZAPOJENÍ DO URBANISMU MÍSTA
   • VJEZDY A ZÁSOBOVÁNÍ Z ULICE DVOŘÁKOVA (zrušení zásobování z ulice Nádražní)
   • IZOLAČNÍ ZELEŇ (podél ulice Nádražní a Dvořákova - specifikace dle KA Radilové)
   • ZELENÉ STŘECHY (na všech novostavbách a rekonstruovaných střechách
  • LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK

Nabídnutá kupní cena pozemku nesmí být nižší než 1.000 Kč/m2 (bez DPH).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. B. J., ZR 2, a to p. č. 6566 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční nájemné činí výši 594 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. A. a Mgr. J. J.  ZR  – jako oprávněným, a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění vodovodní a kanalizační přípojky pro stávající RD   na p. č. 4484 v k. ú. Město Žďár v ul. Makovského 41, ZR 7 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj vlastníka na p. č. 4484 v k. ú. Město Žďár v ul. Makovského, ZR 7.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění vodovodní a kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 8.000 Kč+ platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku na prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 15. 3. 2017 ve věci zřízení VB – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Revoluční 7-15 se sídlem Revoluční 1846/7, ZR 3, prostřednictvím statutárního orgánu – předsedy společenství vlastníků: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1066/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění  předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3 v rámci stavby „realizace předsazených betonových lodžií obytného domu Revoluční č.p. 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 č.or. 7 – 15, ZR 3, na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1047 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného. Termín bude prodloužen o 24 měsíců.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to doplnění po zápisu komunikací a 2 bytových domů v ul. Hrnčířská (výstavba UNIT ncest) dle GP č. 4552-61/2019 ze dne 12. 3. 2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku na p. č. 8003, 8004, 8037/1, 8037/2, 8037/52, 8037/54 a 8065/6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění horkovodu DSP v lokalitě sídliště „Klafar“ ul. Hrnčířská, ZR 8 a napojení od křižovatky v ul. Libická, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Klafar ul. Hrnčířská, Libická – novostavba horkovodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby „Technická a dopravní infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II ve Žďáře nad Sázavou“ k umístění SO 400 Kabelové rozvody PVSEK – mezi městem Žďár nad Sázavou – jako převodcem a společnostíCETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, DIČ CZ04084063 – jako nabyvatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných na LV č. 1, pro katastrální území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem pozemků a povinným ze služebnosti a společností CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, DIČ CZ04084063 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 9045, 9044, 9043, 9042, 9034/3, 9023, 9022, 9021, 9020, 9019, 9018, 9017/1, 9017/2, 9016, 9015, 9008, 9007, 9004/13, 4990, 4989, 4976/1 a 8501 – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně příslušenství v rámci stavby pod označením „11010-095841 – 0256/20 PZ Jamská ZRNS _OK et.1“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 96.400 Kč + platná sazba DPH.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 718/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. Š., ZR. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla, v souladu s ustanovením § 2291 občanského zákoníku, vypovědět nájem bytu č. 1, umístěný v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35, na ulici Brodské ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. město Žďár a pověřuje starostu města zpracováním výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor.   Minimální výše nájemného je 1 000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 719/2020/OP

Určení lhůty k předložení akcií k výměně

Rada města určuje lhůtu k předložení akcií společnosti SATT a.s. k jejich výměně za nové akcie vydané společností SATT a.s. po zápisu změn v počtu a jmenovité hodnotě akcií do obchodního rejstříku, které byly zapsány do obchodního rejstříku dne 27.5.2020 na základě usnesení rady města č. 675/2020/OP ze dne 18.5.2020 o spojení akcií, a to tak, že akcie společnosti SATT a.s. budou jediným akcionářem předloženy k výměně do 30.6.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 727/2020/OP

Vyřazení majetku, odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku v celkové výši 579.277,90 Kč dle předloženého návrhu
  2. vyřazení a následnou likvidaci nepotřebného majetku v celkové výši 62.037 Kč  dle předloženého návrhu
  3. odpis - vyřazení nedobytných pohledávek z účetní a podrozvahové evidence v celkové výši 32.978 Kč dle předloženého návrhu
  4. odpis - vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahové účty v celkové výši 90.000 Kč dle předloženého návrhu
  5. postup, tzn. likvidaci, prodej věcí nalezených a předaných v r. 2016 MěÚ  Žďár  nad  Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 720/2020/OP

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a. s.

1. Rada města odvolává členy představenstva společnosti SATT, a.s.  se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105:

- pana Ing. Josefa Klementa
- pana Josefa Komínka

s tím, že den ukončení jejich členství je 15.6.2020

 

 

2. Rada města volí za  členy představenstva společnosti SATT, a.s.  se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105:

- pana Ing. Josefa Klementa
- pana ing. Miroslava Šuhaje
- pana MUDr. Jana Mokříše

s tím, že den vzniku jejich členství je 15.6.2020

 

3. Rada města odvolává členy dozorčí rady společnosti SATT, a.s.  se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105:

- pana Ing. Petra Stočka
- pana Jaroslava Bukáčka
- pana JUDr. Karla Lancmana
- pana ing. Františka Sobolu
- pana Bc. Jaroslava Lemperu

s tím, že den ukončení jejich členství je 15.6.2020

 

4. Rada města volí za členy dozorčí rady společnosti SATT, a.s.  se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105:

- pana Ing. Petra Stočka
- pana Ing. Vlastimila Forsta
- pana Rostislava Dvořáka
- pana ing. Františka Sobolu

s tím, že den vzniku jejich členství je 15.6.2020

 

5. Rada města pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, ve kterém bude promítnuto odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105.

 

6. Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s.  a:

-  panem Ing. Josefem Klementem
- panem Ing. Miroslavem Šuhajem
- panem MUDr. Janem Mokříšem

v předloženém znění.

Jediný akcionář schvaluje členům představenstva (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí.

 

7. Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s.  a:

- panem Ing. Vlastimilem Forstem
- panem Rostislavem Dvořákem
- panem Ing. Petrem Stočkem
- panem Ing. Františkem Sobolou

v předloženém znění.

Jediný akcionář schvaluje členům dozorčí rady (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 723/2020/KS

Dodatek č. 1 Telematika

Rada města po projednání:

  1. Ruší usnesení č. 663/2020/KS ze dne 4.5.2020 ve věci uzavření dodatku č. 1 a to mezi městem a ELTODO, a. s., Praha 4, Lhotka, IČ:45274517, ke Smlouvě o dílo č. 1219690587 ze dne 17.7.2019 na realizaci zakázky s názvem: „Dopravní telematika ZR.
  2. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 a to mezi městem a ELTODO, a.s., Praha 4, Lhotka, IČ: 45274517, ke Smlouvě o dílo č. 1219690587 ze dne 17.7.2019 na realizaci zakázky s názvem „Dopravní telematika ZR“, a to ve znění dle přílohy.
  3. Pověřuje starostu města v případě, že před dokončením akce dojde k dalším v dodatku č. 1 nezahrnutým méně nebo vícepracím nebo jiným změnám plnění vyžadujícím písemnou dohodu, aby v  souladu s podmínkami dotace a zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřel na základě projednání s technickým dozorem investora a zástupci dodavatele této akce příslušný dodatek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 724/2020/KS

Smlouva komunikace SATT

Bod stažen z projednávání rady města.

 

17. Usn. 725/2020/KS

Krátkodobé smlouvy na výpůjčku/nájem pro akce podporované městem

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje vzor smlouvy na výpůjčku pozemků pro městem podporované veřejně prospěšné akce v předloženém znění;
  2. Pověřuje odbor komunálních služeb uzavíráním krátkodobých smluv na výpůjčku pozemků města za účelem konání veřejně prospěšných akcí podporovaných městem, které splní tyto upravené podmínky a to:
   • Veřejně prospěšná akce pro občany města Žďáru nad Sázavou
   • S trváním akce nejdéle 1 den
   • Bez výběru vstupného
   • Případně s prodejem rukodělných výrobků, dárkových předmětů, apod., není povolen prodej potravin, občerstvení, apod.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 732/2020/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 729/2020/RÚP

Změnové listy „Rozvoj cyklodopravy, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Rozvoj cyklodopravy, Žďár nad Sázavou ve výši 3 399 211,12,- Kč bez DPH to je 4 113 045,46 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Cyklodoprava a převodem z položky Rekonstrukce povrchů ZR 7.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

20. Usn. 737/2020/OF

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu na věcný dar od Nadace J&T, Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města