Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 29. 6. 2020

zveřejněno: 1. 7. 2020
konané dne 29. 6. 2020

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 47. schůze rady města:

 1. Podpora SKLH na zimním stadionu
 2. Změna opatrovníka
 3. Změna plánu investic  - PO SSm
 4. Souhlas s přijetím daru – PO SSm
 5. Smlouva o financování projektu z programu Interreg
 6. Právní akt projektu Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019
 7. Stanovení oddávajícího
 8. Informace o sporu se společností itelligence, a. s.
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Byty a prostory sloužící podnikání
 11. Potenciál města Žďáru nad Sázavou – architektonická soutěž o návrh – výsledky
 12. Ukončení účetního období SATT a.s.
 13. Výpověď smlouvy RENGL, s. r. o.
 14. Smlouva komunikace SATT
 15. Smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina
 16. Nádražní – městská třída část II – Změnové listy
 17. BD Sázavská – smlouva s CETIN o zajištění připojení – staženo z projednávání
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 745/2020/SPORTIS

Podpora SKLH na zimním stadionu

Rada města po projednání:

  • Ukládá PO SPORTIS vyhovět žádosti o podporu SKLH na zimním stadionu – odpuštění nákladů za pronájem ledové plochy a energie a doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření navýšit  příspěvek na provoz pro PO SPORTIS o částku 46 700 Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 750/2020/OS

Změna opatrovníka

1) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Ing. Petru Krábkovi
k výkonu funkce opatrovníka p. V. Š.

2) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. V. Š. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

3) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Ing. Petru Krábkovi
k výkonu funkce opatrovníka p. R. B.

4) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. R. B. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

5) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Ing. Petru Krábkovi k výkonu funkce opatrovníka p. J. K.

6) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. J. K.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

7) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Ing. Petru Krábkovi
k výkonu funkce opatrovníka p. O. N.

8) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. O. N. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

9) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Ing. Petru Krábkovi
k výkonu funkce opatrovníka p. L. H.

10) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. L. H.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

11) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 paní Mgr. Alici Janáčkové
k výkonu funkce opatrovníka p. V. V.

12) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. V. V.  pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

13) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 paní Mgr. Alici Janáčkové
k výkonu funkce opatrovníka p. P. K.

14) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. P. K. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

15) Rada města po projednání ruší pověření ke dni 30. 6. 2020 panu Bc. Karlu Březinovi
k výkonu funkce opatrovníka p. P. E.

16) Rada města po projednání pověřuje ode dne 1. 7. 2020 výkonem funkce opatrovníka p. P. E. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Alenu Kovaříkovou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 748/2020/POSSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 749/2020/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 746/2020/oPR

Smlouva o financování projektu z programu Interreg

Rada města po projednání schvaluje předloženou smlouvu o financování a realizaci projektu a pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 739/2020/oPR

Právní akt projektu Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019

Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 738/2020/STA

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou PhDr. Zdeňka Kulhánka oddávat při sňatečném obřadu dne 12. září 2020 ve 14:00.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 744/2020/OP

Informace o sporu se společností itelligence, a.s.

Rada města bere na vědomí informaci o sporu se společností itelligence, a. s. a doporučuje věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 742/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 5293/1 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 862 m2,p. č. 5294 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 100 m2, p. č. 5296 – ostatní  plocha, ost. komunikace ve výměře 35 m2 a p.č. 5293/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti za účelem výstavby.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku ve vlastnictví p. O. C.  Polnička, podnikající fyzické osoby, IČO 75636271, a to části p. č. 259/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 826, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se u objektu občerstvení č.p. 19/3 na p. č. 248 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2 (býv. občerstvení OÁZA pod hrází Pilské nádrže) za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – část p. č. 250 – orná půda ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se u rekreační chaty pod hrází u Pilské nádrže, ZR 2 (objekt chaty č.ev. 14, ZR 2 na p. č. 249 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou) - vše dle mapového podkladu – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemku zahrady u rekreační chaty ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za pozemek u objektu občerstvení v rámci „Stavebních úprav v objektu č.p. 19 ve Žďáře nad Sázavou“ a v souvislosti s přípravou na nové zahájení provozu občerstvení.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 676  – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem využití jako přístupového chodníku přes travnatý pás k přístupu do RD a pro přístup ke vchodu do dvorku RD v ul. Binkova 7, čp. 407 na st. p. č. 684, ZR 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům Ing. V. N., ZR  a Mgr. B. N.,  ZR, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 28 m2 (dle mapového podkladu) v k.ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem běžné údržby předzahrádky prováděné na vlastní náklady vypůjčitele, a to v šíři 2 m, ZR 7, přirozeně navazující na stávající zahradu p. č. 4297/1 v k. ú. Město Žďár.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. O. C. Polnička, IČO 75636271 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 246/4 a 247/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění nové kanalizační přípojky pro stávající objekt č.p. 19/3 na p. č. 248 (býv. občerstvení OÁZA pod hrází Pilské nádrže) v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2, včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu č.p. 19/3 na p. č. 248 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění přípojky splaškové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. J. B.  ZR – jako oprávněným, a to na části p. č. 362/11 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění nové kanalizační přípojky pro stávající RD  na p. č. 379 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova , ZR 2 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka  na p. č. 379 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 8.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely R. a I. F. , ZR  – jako oprávněným, a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění vodovodní přípojky pro stávající objekt garáže na p. č. 4594 v k. ú. Město Žďár v ul. Špálova, ZR 7 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj vlastníka objektu garáže na p. č. 4594 v k. ú. Město Žďár v ul. Špálova, ZR 7.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti umístění vodovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 4.080 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330059378/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – dle GP č. 4563-4075/2020 ze dne 4.5.2020 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 8037/2, 8037/52 a 8065/6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Hrnčířská: kabely NN, byt. dům A, B“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, přípojkové skříně v lokalitě sídliště Klafar III, ul. Hrnčířská, ZR 8 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – jako oprávněným, a to na části p. č. 410 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Hutařova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění stavby plynárenského zařízení „STL plynovod a 1 plynovodní přípojka pro objekt č.p. 542/1 na ul. Hutařova ve Žďáře nad Sázavou“, číslo stavby:9900107675“ (přeložka plynárenského zařízení pro objekt BAUTIM s.r.o. se sídlem Velenovského 3251/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČO 28268181), včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 6.660 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0 

 

j) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9, zastoupená na základě plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 10600 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 11. 2018 – jako oprávněným – dle GP č. 4581-756/2019 ze dne 15. 5. 2020 na částech p. č. 4155/1, 4159/1, 4159/2, 4159/3, 4160/1, 4161, 4162, 4163 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-071932, RVDSL1727_M_J_ZDAR4698-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek včetně optických kabelů v celkové délce 214,18 bm a výměna stávajícího rozvaděče za nový na pozemku p. č. 4669/1. včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem vnitra  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodej movitých věcí p. Ing. L. P.:

  1. notebooku DELL Latitude 14 5000 Series vč. brašny, inv.č. M001121 a schvaluje kupní cenu ve výši 8% ceny pořizovací, tj. 1.585 Kč
  2. mobilního telefonu Xiaomi Redmi 4x3/32GB, inv.č. M003227 a schvaluje kupní cenu ve výši 20% ceny pořizovací, tj. 723 Kč
  3. sošky ženy, inv.č. 4572/2054 za cenu pořizovací, tj. 200 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 743/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. S., Žďár nad Sázavou,   předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. N. H.,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. H,. Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách dluhu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. H., Žďár  nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města souhlasí s odložením podání návrhu na výkon rozhodnutí bytu č. 8, umístěném v bytovém domě  na ulici Revoluční č.p. 1829, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 v případě, že bude plněna dohoda o splátkách. V případě že dohoda ze strany nájemce plněna nebude, bude postupováno v souladu s rozhodnutím soudu a platnými právními předpisy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města souhlasí s odložením podání návrhu na výkon rozhodnutí bytu č. 22, umístěném v bytovém domě na ulici Brodská č.p. 1936, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu. V případě, že dohoda plněna nebude, bude postupováno v souladu s rozhodnutím soudu a platnými právními předpisy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 73, umístěného v bytovém domě č.p. 203, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. S., Velká Losenice, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. K., Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy  o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v objektu č.p. 766, který je součástí pozemku parc. č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č.or. 15 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 137 m2, za účelem provozování hostinské činnosti. Smlouva bude uzavřena s p. M. P., Žďár nad Sázavou , IČO 48888338 a bude uzavřena od 1.7.2020 na dobu neurčitou, s výši nájemného 75 000 Kč/rok bez DPH. Rada města dále schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Z. V.,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy  o nájmu nebytového prostoru, který se nachází na ulici Veselská, který je součástí pozemku parc. č. 193/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 18 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Mgr. T. M.  Žďár nad Sázavou  a bude uzavřena od 1.7.2020 na dobu neurčitou, s výši nájemného 8 400 Kč/rok. Rada města dále schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Santiniho č.or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, katastrální území Zámek Žďár v celkové výměře 20 m2. Smlouva bude uzavřena s panem Bc. L. B.  Žďár nad Sázavou, od 1.7.2020 na dobu neurčitou  s výší nájemného 1 300,- Kč/rok. Rada města dále schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor, a to garáže  na ulici Veselská, který je součástí pozemku parc. č. 193/1, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v celkové výměře cca 18 m2, katastrální území Město Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 753/2020/RUP/MA

Potenciál města Žďáru nad Sázavou – architektonická soutěž o návrh  - výsledky

Rada města po projednání bere na vědomí a schvaluje udělení cen a odměn pro uchazeče architektonické soutěže o návrh na lokalitu „ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou“, podle výsledků hodnocení soutěžních návrhů odbornou porotou a ukládá pokračovat v přípravě území dle vítězného návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 754/2020/SATT

Ukončení účetního období SATT a.s.

1. Rada města jako jediný akcionář bere na vědomí:

1) Zprávu představenstva společnosti SATT a.s. o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za rok 2019 s návrhem představenstva na rozdělení zisku
2) Vyjádření dozorčí rady společnosti SATT a.s. k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku
3) Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle §82, zákona č. 90/2012 Sb.

2. Rada města jako jediný akcionář schvaluje:

1) řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2019 společnosti SATT a.s.
2)

a) rozdělení zisku společnosti ve výši 3.201.458,74 Kč v souladu s návrhem představenstva uvedeným ve Výroční zprávě takto:

navýšit sociální fond o částku - 450 000,00 Kč
vyplatit dividendy akcionáři - 2 751 458,74 Kč

b) rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.248.541,26 Kč (celková výše nerozděleného zisku minulých let 42 330 tis. Kč), a to vyplacením dividendy akcionáři z nerozděleného zisku minulých let 2 248 541,26 Kč

3.  Rada města jako jediný akcionář určuje v souladu s ustanovením §17, odst. 1 zák. č. 93/20019 Sb., o auditorech, v platném znění auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2020, a to společnost HB AUDITING, s. r. o., se sídlem Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, IČO: 60113219.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 741/2020/KS

Výpověď smlouvy RENGL, s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje v souladu s ust. čl. VII Skončení nájmu odst. 3. výpověď  bez uvedení důvodu smlouvy o nájmu plakátovacích ploch uzavřené dne 26.02.2002 ve znění jejich dodatků, a to společnosti RENGL, s. r. o., Liberec, IČO: 25420160.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 740/2020/KS

Smlouva komunikace SATT

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o technických službách – Údržba komunikací se spol. SATT a. s., Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105, a to v upraveném znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 752/2020/RÚP

Smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 747/2020/RÚP

Nádražní – městská třída část II – Změnové listy

Rada města po projednání schvaluje:

Změnové listy „Nádražní – městská třída část II“ ve výši 1 253 164,76 Kč bez DPH, to je 1 516 329,36 Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Rekonstrukce Nádražní a převodem z položky Rekonstrukce povrchů ZR 7.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Mat.751/2020/RUP

BD Sázavská – smlouva s CETIN o zajištění připojení

Materiál stažen z projednávání.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města