Zápis ze 48. schůze rady města konané dne 20. 7. 2020

zveřejněno: 24. 7. 2020
konané dne 20. 7. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 48. schůze rady města:

 1. Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu
 2. Revokace usn. 546/2020/OP-bod e)
 3. Darovací smlouvy
 4. Smlouvy k hudebním produkcím Slavností jeřabin
 5. Smlouva s IRSnet CZ, s. r. o. o poskytování služeb při prodeji vstupenek
 6. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Právní akt – Cesta k lepšímu bydlení II
 10. Smlouva o poskytnutí podpory – elektromobil 2020
 11. Pouť 2020
 12. Změna Organizačního řádu MěÚ
 13. Směrnice č. 6/2020 o koordinaci činnosti městských architektů
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 770/2020/ŠKSM

Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu

Rada města po projednání schvaluje smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Satt a.s. o výrobě a zajištění vysílání televizního programu a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 769/2020/ŠKSM

Revokace usn. 546/2020/OP – bod e)

Rada města po projednání revokuje usnesení rady města 546/2020/OP e) – Smlouva o výrobě a zajištění vysílání televizního programu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 763/2020/ŠKSM

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Ulrich – Šplíchal v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a společností 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 762/2020/ŠKSM

Smlouvy k hudebním produkcím – Slavnosti jeřabin 2020

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi městem Žďár nad Sázavou a MgA. F. P. DiS., Vracov v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi městem Žďár nad Sázavou a Musicus, s. r. o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení hudební produkce mezi městem Žďár nad Sázavou PIRATE SWING Band, Dubové Návrší 749, Pardubice v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 761/2020/ŠKSM

Smlouva s IRSnet CZ, s. r. o. o poskytování služeb při prodeji vstupenek

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy se společností ISRnet CZ, s. r. o. o poskytování služeb při prodeji vstupenek a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 760/2020/ŠKSM

Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro M. P. pro výrobu obtisků na železniční modely.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 764/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na upřesnění  dříve vyhlášených záměrů č. Z-18/2019-OP ze dne 26. 2. 2019 včetně jeho doplnění ze dne 16. 4. 2019 a dále záměru č. Z-58/2019-OP ze dne 19. 11. 2019 na odprodej předmětných pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., Radostín nad Oslavou  a p. L. S., Ostrov nad Oslavou, a to dle zpracovaného GP č. 4434-54/2019 ze dne 8. 3. 2019 pro rozdělení pozemku takto:

nově prodej pozemků p. č. 9012/2 – orná půda ve výměře 1 018 m2, p. č. 9014/2 – orná půda ve výměře 2059 m2 a p. č. 9034/1 – orná půda ve výměře 425 m2 (v celkové výměře 3 502 m2) - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem rozšíření areálu stávající společnosti LS Mont, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 37 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem realizace záměru - vybudování dobíjecí stanice pro osobní elektromobily v lokalitě řadových garáží U Malého lesa, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 13,5 m2(u cesty) za pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3203, obec Žďár nad Sázavou, a to část p. č. 75 - zahrada (ve vlastnictví fyzických osob) ve výměře cca 13,5 m2(u řeky) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Farská humna, ZR 1 (dle mapového podkladu) - za účelem narovnání severního okraje parku na „Farských humnech“ v místě, kde park sousedí s parcelou č. 75 – zahrada (ve vlastnictví žadatelů).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 12 m2- za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části ve výměře cca 173 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady, nacházející se u bytového domu čp. 802/11 na p. č. 1020 v ul. V Zahrádkách, ZR 3 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části p. č. 2749 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 m2- za účelem užívání na zahrádku a výpůjčku části cca 55 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 1159/1 na p. č. 2747 v ul. Květná, ZR 5 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Ing. T. K. a p. R. CH., ZR, a to (dle mapového podkladu) pozemku zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části p. č. 894 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře 18 m2- za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části ve výměře 52 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady, nacházející se u bytového domu čp. 789/65 na p. č. 893 v ul. Okružní, ZR 3 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční nájemné činí výši 360 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům V. a M. B., ZR, a to (dle mapového podkladu) pozemku zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - části p. č. 2759 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár ve výměře 8 m2- za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku části 42 m2 - za účelem údržby zatravněného pozemku na vlastní náklady u bytového domu čp. 1062/46 na p. č. 2752 v ul. Luční, ZR 5 v k.ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční nájemné činí výši 160 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu na dobu určitou uzavřenou dne 14.9.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 4. 2017 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. O. B. Světnov, předmětem kterého je změna výměry u propachtovaných pozemků – ukončení užívání pozemku p. č. 570/1 – orná půda o celkové výměře 8 931 m2 v k. ú. Zámek Žďár k 31. 12. 2020.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání nedoporučuje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely F. a L. P., ZR  – jako oprávněným, a to na části p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění stavby příjezdové cesty k p. č. 75 - zahrada v k. ú. Město Žďár v lokalitě Farská humna, ZR 1 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka p. č. 75 v k. ú. Město Žďár, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SC Žďár nad Sázavou s.r.o. se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO 05528305 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 1218 a 1220/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění přístupu a příjezdu – připojení účelové komunikace na místní komunikaci Komenského – Revoluční a úpravy stávajícího vjezdu z místní komunikace Komenského v rámci stavby „Senior centrum Žďár nad Sázavou“ na p. č. 1217 v k. ú. Město Žďár v ul. Komenského, ZR 3 včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 24.900 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330057907/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 3/1, 60/2, 202/1, 89/1 a 229 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění distribuční soustavy - stavba „Stržanov: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní a rozpojovacích skříní v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 29.6.2020 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. O. C.  Polnička  – jako oprávněným, a to na částech p. č. 246/4 a 247/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění nové kanalizační přípojky pro stávající objekt č.p. 19/3 na p. č. 248 (býv. občerstvení OÁZA pod hrází Pilské nádrže) v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2, včetně provozu, údržby a oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu č.p. 19/3 na p. č. 248 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2.
Doplnění se schvaluje tak, že zřízené VB umístění přípojky splaškové kanalizace se rozšiřuje o dotčenou část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p.č. 250 v k. ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 765/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 31, umístěném v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 28, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 1, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 29, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. A., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 33, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. S. V., Nížkov. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 31, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. A., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, k. ú. Město Žďár, a to kanceláře dveře č. 607 ve výměře 15,66 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.9.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností CIVIC, z.s., Brodská 1867/28, Žďár nad Sázavou, IČO 27008479. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, k. ú. Město Žďár, a to kanceláře dveře č. 604, 606, 609 v celkové výměře 72,72 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.10.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Bc. T. K. provozovatelkou jazykové agentury Lingua Effect.
Výše nájemného bude 1 000,- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor, umístěných v objektu č.p.1489 na ulici Havlíčkovo náměstí č. or. 5 ve Žďáru nad Sázavou, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k)

 1. Rada města bere na vědomí výpověď nájmu prostoru - sklepu, který se nachází v objektu č.p. 4 (základní škola), na ulici Santiniho č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, k. ú. Zámek Žďár, které v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru, užívá společnost Kaple s.r.o., IČO 26920433.
 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor - sklepu, který se nachází v objektu č.p. 4 (základní škola), na ulici Santiniho č. or. 4, který je součástí pozemku parc. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, k. ú. Zámek Žďár, v celkové výměře 25 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

l) Hlasování o protinávrhu:

 1. Rada města rozhodla, ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s Covid – 19 nájemcům prostor sloužících podnikání, připojit se k programu COVID – Nájemné a slevit nájemné ve výši 50 % nájemcům prostor sloužících podnikání, kteří si o slevu požádají a splní podmínky programu COVID – Nájemné.
 2. Rada města pověřuje starostu města k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání, kterými bude, v souladu s programem COVID – Nájemné sníženo nájemné o 50 %.
 3. Rada města pověřuje starostu města k vydání Čestných prohlášení, které budou nájemci prostor sloužících podnikání dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné.
 4. Stejný, shora uvedený postup, bude uplatněn i příspěvkovými organizacemi města s tím, že realizaci bodu 2 a 3 zajistí ředitel příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

 1. Rada města rozhodla, ve snaze pomoci zmírnit důsledky opatření přijatých v souvislosti s Covid – 19 nájemcům prostor sloužících podnikání, připojit se k programu COVID – Nájemné a slevit nájemné ve výši 30 % nájemcům prostor sloužících podnikání, kteří si o slevu požádají a splní podmínky programu COVID – Nájemné.
 2. Rada města pověřuje starostu města k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání, kterými bude, v souladu s programem COVID – Nájemné sníženo nájemné o 30 %.
 3. Rada města pověřuje starostu města k vydání Čestných prohlášení, které budou nájemci prostor sloužících podnikání dokládat k žádosti o podporu v rámci programu COVID – Nájemné.
 4. Stejný, shora uvedený postup, bude uplatněn i příspěvkovými organizacemi města s tím, že realizaci bodu 2 a 3 zajistí ředitel příspěvkové organizace.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 767/2020/oPr

Právní akt – Cesta k lepšímu bydlení II

Rada města po projednání schvaluje předložený právní akt.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 766/2020/oPr

Smlouva o poskytnutí podpory – elektromobil 2020

Rada města po projednání schvaluje předloženou smlouvu v upraveném znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 768/2020/KS

Pouť 2020

Rada města po projednání schvaluje zrušení Žďárské pouti pro rok 2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 758/2020/TAJ

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Rada města pro projednání schvaluje s účinností od 01.08.2020 změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 759/2020/RUP

Směrnice č. 6/2020 o koordinaci činnosti městských architektů

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 6/2020 o koordinaci činnosti městských architektů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města